پایان نامه رایگان درمورد نرخ بهره، بورس اوراق بهادار، ادبیات تحقیق، بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد

سطح مطالعه نظام اقتصادي كشور ايران بوده است. بر همين مبنا جامعه آماري عبارت از مقاطع زمانی ماهانه يا سالانه سالانه در بازه زمانی دوازده ساله منتهي به 29/12/1392 که طی آن حتي الامكان به صورت ماهانه داده هاي متناظر با متغيرهاي تحقيق گردآوری شده است. در این ارزیابی عملکرد كليت نظام اقتصادي در ارتباط با عملگرها يا معيارهايي چون تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادي، توليد ناخالص داخلي، نرخ بهره و شاخص كل بورس، مورد مطالعه قرار گرفته است.

3-4- حجم نمونه و کفایت آن
تعیین حجم نمونه اهمیت فراوانی در قابلیت تعمیم نتایج آزمون به جامعه دارد . روش های مختلفی جهت تعیین حجم نمونه وجود دارد که دقیق ترین روش ها ، روش های ریاضی جهت محاسبه حجم نمونه است . (مومنی ،1386، 17ص217).
با عنايت به مطالعه كليت نظام اقتصادي ايران به عنوان يك پديده كلان و در نتيجه تعریف جامعه آماری به عنوان مقاطع زمانی سالانه در بازه زمانی دوازده ساله منتهی به 29/12/1392 از يك طرف و به جهت استفاده از روش استنتاج توصیفی تحلیل روند از طرف دیگر، از نمونه گیری تصادفی استفاده نشده است. بنابراين به جهت استفاده از روش سرشماري در مطالعه جامعه آماري حجم جامعه آماري منطبق بر حجم نمونه و به عبارتي N=n بوده است.
3-5- روش نمونه گيري و دليل استفاده از آن
به طوري كه در تعريف جامعه آماري و تعيين كفايت حجم نمونه عنوان شد، در اين تحقيق به جهت مطالعه كليت نظام اقتصادي ايران به عنوان يك پديده كلان و در نتيجه تعریف جامعه آماری به عنوان مقاطع زمانی سالانه در بازه زمانی دوازده ساله منتهی به 29/12/1392 از يك طرف و به جهت استفاده از روش استنتاج توصیفی تحلیل روند از طرف دیگر، از نمونه گیری تصادفی استفاده نشده است. بنابراين به جهت استفاده از “روش سرشماري” در مطالعه جامعه آماري بهره گرفته شده و همه مقاطع زماني ماهان و در مورد برخي از متغيرها سالانه در بازه زماني مورد بررسي، به صورت كامل مورد مطالعه واقع شده اند.

3-6- روش های گردآوری داده ها و کاربرد آن
در این تحقیق به منظور گردآوری داده های عملکردی یا مرتبط با ادبیات تحقیق، بسته به مورد از روش های ذیل بهره گرفته شده است:
1) روش مطالعه کتابخانه ای :
از این روش برای تبیین مبانی نظری تحقیق و گردآوری پیشینه تحقیق استفاده شده است. در این راستا کتابها ، پایان نامه ها ، و مقاله های فارسی و انگلیسی مورد بررسی و استفاده قرار گرفته است .
2) روش مطالعه اسناد و مدارک :
به منظور دست یابی به داده های مورد نیاز برای پردازش فرضیه های تحقیق ، از روش مطالعه اسناد و مدارک با توجه به اطلاعات ارائه شده شرکت ها استفاده شده است . در این راستا ، گزارش هاي ادواري سازمان بورس اوراق بهادار تهران، گزارش هاي اواري وزارت اقتصاد و بانك مركزي جمهوري اسلامي مورد استفاده قرار گرفته است .
3) کاوش اینترنتی:
رای تبیین بخشی از مبانی نظری تحقیق و گردآوری پیشینه تحقیق و در واقع تکمیل ادبیات تحقیق در ارتباط با سنجش و اندازه گيري متغيرها و روابط بين آن ها و پيشينه موجود در ارتباط با آن ها در کنار روش مطالعه کتابخانه ای مورد استفاده قرار گرفته است. بر همين اساس نشريات و كتب الكترونيكي، پرتال هاي سازمان بورس اوراق بهادار تهران، وزارت اقتصاد و بانك مركزي و ديگر پايگاه هاي مرتبط اينترنتي مورد مطالعه قرار گرفته اند.

3-7 ابزار گردآوری داده ها و کاربرد آن:
در این تحقیق جهت گردآوری داده های مربوط به تبیین ادبیات تحقیق و اجرای تحقیق در قلمرو مکانی تحقیق، بسته به مورد از ابزار زیر استفاده شده است:
الف) فیش :
برای ثبت و ضبط مطالب به دست آمده در بررسی اسناد و مدارک در مطالعات کتابخانه ای که اعتبار و پایایی خود را در سطح بالایی حفظ می کند ، استفاده شده است.
ب) جدول:
جهت تلخیص داده ها با استفاده از اطلاعات عملکردی مربوط به متغيرهاي كلان اقتصادي مشتمل بر نرخ بهره، نرخ تورم، رشد اقتصادي، توليد ناخالص داخلي، رشد اقتصادي، نرخ ارز و شاخص كل بورس و با توجه به گزارشات ادواري سازمان بورس اوراق بهادار تهران، وزارت اقتصاد و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از جداول تلخیص داده ها استفاده شده است.
ج) چك ليست:
از اين ابزار جهت مستند كردن و خلاصه سازي داده هاي به دست آمده به طريق كاوش اينترنتي استفاده شده است.

3-8- پایایی و اعتبار ابزار تحقیق:
پایایی به معنای تکرار پذیری نتایج و اعتبار یا دقت به معنای این است که آیا آن چه را که می خواسته ایم به درستی اندازه گرفته ایم یاخیر. در راستای افزایش پایایی و اعتبار داده های گردآوری شده بسته به مورد از روش های ذیل استفاده شده است:
الف ) پایایی ابزار تحقیق:
پایایی یعنی تکرار پذیری نتایج اندازه گیری . یعنی اگر اندازه گیری تکرار شود همان نتایج قبلی بدست آید . به طور کلی اگر مبدا زمانی یک متغیر، تغییر کند و میانگین و واریانس و کواریانس آن تغییری نکند، در آن صورت متغیر پایاست و در غیر این صورت متغیر، ناپایا خواهد بود. در پژوهش حاضر در مورد پایایی داده های گردآوری شده مربوط به متغيرهاي كلان اقتصادي مشتمل بر نرخ بهره، نرخ تورم، رشد اقتصادي، توليد ناخالص داخلي، رشد اقتصادي، نرخ ارز و شاخص كل بورس از” اسناد ممیزی شده” سازمان بورس اوراق بهادار، وزارت اقتصاد و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران استفاده گردید.
ب ) اعتبار ابزار تحقیق:
برای تعیین اعتبار محتوایی ، در تحقیقات پس رویدادی از منابع یا مدارک ممیزی شده و نیز استفاده از منابع موازی که همدیگر را تائید کنند استفاده شده است ، که این کار دقت و اعتبار را بالا می برد. در پژوهش حاضر در مورد پایایی داده های گردآوری شده مربوط به متغيرهاي كلان اقتصادي مشتمل بر نرخ بهره، نرخ تورم، رشد اقتصادي، توليد ناخالص داخلي، رشد اقتصادي، نرخ ارز و شاخص كل بورس از “اسناد ممیزی شده” سازمان بورس اوراق بهادار، وزارت اقتصاد و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و “انطباق مدارك موازي” استفاده گردیده است.
3-9- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل دادهها
در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل داده هاي مورد مطالعه، به ترتیب از ابزار و روش های زیر استفاده شده است:
یک) روش های آماری:
این روش‌ها جهت پردازش داده‌های‌تاریخی‌اولیه، یا نتایج به دست آمده در تحلیل، به کارگرفته‌شده و عبارت‌اند از:
1) روش های‌توصیفی: که در توصیف‌داده‌ها یا نتایج‌مورد استفاده قرارگرفته خواهد شد و مشتمل بر نمودارهای پراکندگی، جداول توزیع فراوانی و محاسبه شاخص های‌آماری اساسی شامل: میانگین، انحراف‌معیار65، ضرایب چولگی و کشیدگی استاندارد، کوچک و بزرگ‌ترین مقدار می‌باشند.
2) روش های تحلیل پیش فرض ها : از آنجا که به تبعیت از تحقیقات مشابه و مرتبط در این تحقیق از روش تحلیل روند در مورد ارزیابی اثر بخشی معافیت های اعطایی مالیاتی و سرمایه گذاری خارجی انجام شده و گردش گران جذب شده متناظر با آن، از روش توصیفی تحلیل روند بهره گرفته شده و مبتنی بر روش سرشماری در گردآوری داده ها و روش استنتاج توصیفی از آزمون فرض استفاده نشده، پیش فرضی چون نرمال بودن توزیع متغیرها یا نظایر آن به انجام نرسیده است.
3) روش های تعیین ارتباط بین متغیر ها:
جهت تحليل متغيرهاي مورد مطالعه و تعيين ارتباط بين آن ها از تحليل روند و تحليل همبستگي به شرح زير استفاده شده است:
روش تحليل روند: دراین روش ، در ابتدا، آمار مفقوده سال هاي فاقد داده به روش تفاضلها و نسبتها تخمين زده شدند كه نام و درصد بازسازي ماههاي فاقد آمار دربازه زمانی كه داراي نقص آمار بودند در جد اول دسته بندی می شوند . شرایط سهام به روش دومارتن گسترش يافته(خليلي ، 1376) طبقه بندي گرديد.
رگرسيون: جهت تعيين شيب كلي تغييرات در تحليل روند متغيرهاي كلان اقتصادي مشتمل بر نرخ بهره، نرخ تورم، رشد اقتصادي، توليد ناخالص داخلي، رشد اقتصادي، نرخ ارز و شاخص كل بورس از رگرسيون خطي ساده استفاده شده است. در اين تحليل متغير وابسته در هر تحليل روند هريك از متغيرهاي كلان اقتصادي و متغير مستقل مقطع زماني ماهان يا سالانه است و ضريب متغير مستقل در برآورد رگرسيوني نشان داده است كه به ازاي هر سال، متغير مورد مطالعه چند واحد افزايش يا كاهش يافته و بر مبناي علامت آن نزولي يا صعودي بودن شيب تغييرات متغير تعيين شده است.
تحليل همبستگي: سپس براي مقايسه روند متغيرها و تعيين ارتباط بين سري هاي زماني متغيرهاي كلان مورد مطالعه و مقايسه روند تغييرات از دو روش غيرپارامتري، من -كندال و ضريب اسپيرمن و روش پارامتري تحليل ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است.
روش هاي تحليل همبستگي به طور گسترده اي در تحليل روند سري هاي بكار گرفته می‌شود و يكي از روش هاي مهم براي آزمون روند سري هاي زماني محسوب می‌شود(لیتتین مایر ووایلز،1994) از نقاط قوت اين روش مي توان به مناسب بودن كاربرد آن براي سري هاي زماني كه از توزيع آماري خاصي پيروي نمي كنند اشاره نمود. اثر پذيري ناچيز اين روش از مقادير حدي كه در برخي از سري هاي زماني مشاهده مي گردند نيز از ديگر مزاياي اين روش است. آماره ي اين آزمون به شرح زير است:
( 1)
که در آن Sمربوط به علامتهای تفاوت مقادیر با یکدیگر (رابطه 2) و Var(s) پراش s (رابطه ی 3) است .

که در آنها n تعداد مشاهدات سری xj و xk به ترتيب تعداد داده هاي j ام وk ام سري( مرتب شده به ترتيب وقوع تابع) sgn(.) تابع علامت (رابطه 4) و β مربوط به تصحيح پراش در صورتي كه داده هاي تكراري در اطلاعات وجود داشته باشد (رابطه ي 5) مي باشد.

كه در آن t تعداد داده هاي مشاهده اي و m معرف تعداد سري هائي است كه در آنها حداقل يك داده ي تكراري وجود دارد
دو) سایر روش ها :
در این تحقیق از تحلیل محتوا جهت تحلیل ادبیات تحقیق استفاده شده و بر مبنای تشابه و تمایز محتوایی نسبت به جمع بندی و تحلیل موارد اقدام است .
سه) متغيرها و اندازه گيري آن ها:
در اين تحقيق متغيرهاي كلان اقتصادي مشتمل بر نرخ بهره، نرخ تورم، رشد اقتصادي، توليد ناخالص داخلي، نرخ ارز و شاخص كل بورس مورد مطالعه قرار گرفته و سنجش و اندازه گيري آن توسط مراجع ذي ربط انجام گرفته و نيازي به محاسبات جبري در اين زمينه نبوده است.
جدول شماره 2-3 متغیرهای مستقل تحقیق و نحوه اندازه گیری آن ها را نشان می دهد:
جدول شماره 3-1: متغیرهای تحقیق
رديف
شرح متغير
نماد
مرجع اندازه گيري
1
شاخص كل بورس
X1
سازمان بورس اوراق بهادار تهران
2
نرخ بهره
X2
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
3
نرخ تورم
X3
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
4
رشد اقتصادي
X4
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
5
توليد ناخالص داخلي
X5
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
6
نرخ ارز
X6
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

چهار) نرم افزارها :
در انجام این تحقیق طی مراحل مختلف بسته به مورد از نرم افزارهای ذیل به منظور پردازش‌داده‌ها کمک گرفته شده است:
1) نرم افزارEXCEL: از این نرم افزار به منظور پردازش و آماده‌سازی اولیه داده‌های‌تاریخی وبر مبنای آن آماده‌سازی ورودی روش‌های‌رگرسیونی یا تحلیل هم خوانی نتایج، استفاده شده است.
2) نرم‌افزار ‌ SPSS: با عنایت به از روش توصیفی تحلیل روند مبتنی بر سری داده ها و نیز استفاده از داده های پرسشنامه ای در نظر سنجی به عنوان نمونه مستقل، روش تحلیل داده های تابلویی مورد استفاده قرار نگرفته و به همین دلیل در محاسبه و تحلیل های آماری از نرم افزار SPSS جهت محاسبات توصیفی یا انجام آزمون های آماری استفاده استفاده شده است.

فصل چهارم:
یافته‌های تحقیق

4
4-1 مقدمه‏
توصيف و تحليل يافته هاي تحقيق، به عنوان بخشی از فرآیند روش تحقیق علمی، یكی از پایه‌های

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد بازار سهام، سیاست پولی، قیمت سهام، بازده سهام Next Entries پایان نامه رایگان درمورد رشد اقتصادی، نرخ بهره، نرخ ارز رسمی، بانک مرکزی