پایان نامه رایگان درمورد نااطمینانی، نااطمینانی اقتصاد کلان، ساختار سرمایه، سرعت تعدیل

دانلود پایان نامه ارشد

علامت مثبت می‌باشد که این امر نشان می‌دهد شرکت‌ها روند افزایشی یا کاهشی اهرم واقعی خود را با حافظه‌ی کوتاه‌مدت در طی زمان حفظ می‌کنند. مازاد و کسری مالی در سطح اطمینان 99 % معنادار بوده و هر دو ضریب دارای علامت مثبت و اثر مستقیم بر متغیر وابسته‌ی مدل را دارند. این امر نشان می‌دهد که تفاوت بین کسری و مازاد مالی در شرایط شرکت تأثیر زیادی بر روند تعدیل ساختار سرمایه شرکت ندارد اما مازاد مالی با مقدار 73/10 % بیشتر از کسری مالی با مقدار 49/9 % است. این امر نشان می‌دهد که شرکت‌ها تمایل به اصلاح انحراف اهرم واقعی خود به سمت هدف درزمانی که مازاد مالی دارند بیشتر از زمانی است که از کسری مالی برخوردارند. در حالتی که شرکت دارای مازاد مالی باشد چه زمانی که اهرم واقعی بالاتر یا پایین‌تر از هدف قرار گرفته باشد دارای سطح خطای 1 % و معنادار بوده و ضرایب هر دو متغیر مثبت ارزیابی می‌شود. در حالتی که شرکت کسری مالی داشته و اهرم واقعی بالاتر از اهرم هدف قرار گرفته باشد در سطح خطای 1 % متغیر معنادار بوده و دارای ضریب مثبت است اما زمانی که شرکت کسری مالی داشته و اهرم واقعی شرکت در سطح پایین‌تری قرار گرفته باشد متغیر معنادار نمی باشد و دارای ضریب مثبت و مقدار این ضریب نسبت به حالت‌های دیگر بسیار پایین‌تر است.

متغیرهای مدل
ضریب
انحراف معیار پسماند
آماره t
احتمال
اهرم واقعی (1-)
0.222489
0.038748
5.741951
0.0000
مازاد مالی
0.107373
0.016570
6.479953
0.0000
کسری مالی
0.094925
0.017112
5.547333
0.0000
مازاد مالی × اهرم بالاتر از هدف
0.404884
0.051866
7.806296
0.0000
کسری مالی × اهرم بالاتر از هدف
0.408975
0.050704
8.065861
0.0000
مازاد مالی × اهرم پایین‌تر از هدف
0.162100
0.047638
3.402729
0.0007
کسری مالی × اهرم پایین‌تر از هدف
0.018254
0.032922
0.554476
0.5794
جدول 4-29 آزمون روند تعدیل اهرم واقعی (بالاتر و پایین‌تر از اهرم هدف) شرکت در جهت اهرم هدف با در نظر گرفتن وضعیت مالی (کسری و مازاد مالی) شرکت به روش GMM

الف- آزمون آرلانو و باند
همان‌گونه که در جدول زیر مشاهده می‌شود برآوردگر AR(1) در سطح خطا 99% دارای معناداری می‌باشد در صورتی که برآوردگر AR(2) معنادار نمی‌باشد. این امر نشان می‌دهد که جملات اختلال از نوع AR(1) بوده اما از نوع AR(2) نمی‌باشند پس جملات اختلال دارای توزیع یکنواخت و مستقل هستند.

آماره m
rho
SE(rho)
احتمال
AR(1)
-6.64423
-8.35416
1.257355
0.0000
AR(2)
0.310558
0.249069
0.802003
0.7561
جدول4-30 آزمون آرلانو و باند

ب- آزمون سارگان
مقدار آماره آزمون سارگان نيز برابر با 41.43027 با ارزش احتمال 0.210521 بیش از سطح خطا 10% بوده كه نشان می‌دهد فرضيه صفر مبني بر معتبر بودن متغيرهاي ابزاري تعريف شده در مدل رد نشده و لذا متغير ابزاري تعريف شده (مقدار وقفه دوم متغير نسبت اهرمی) متغير مناسبي براي برآورد مدل می‌باشد.

آماره J
درجه آزادی
احتمال
41.43027
50
0.210521
جدول4-31 آزمون سارگان

4-4-4-2- مرحله‌ی دوم
در این بخش همان‌طور که قبلاً گفته شد متغیرهای نااطمینانی خاص شرکت و اقتصاد کلان بدون در نظر گرفتن سطوح مختلف نااطمینانی را وارد مدل اصلی کرده و تخمین حاصله را به صورت جدول 4-27 گزارش می‌کنیم. همانند مرحله قبل اهرم واقعی، مازاد مالی و کسری مالی، مازاد مالی زمانی که اهرم شرکت بالاتر از هدف، کسری مالی زمانی که اهرم شرکت بالاتر از هدف، مازاد مالی برای شرکت‌هایی که اهرم هدف پایین‌تر از هدف و زمانی که شرکت‌ها دارای کسری مالی و اهرم پایین‌تر از هدف را تجربه می‌کنند در سطح اطمینان 99 % معنادار بوده و دارای علامت مثبت در ضرایب حاصل از تخمین مدل هستند.
اثر نااطمینانی خاص شرکت برای دوره‌هایی که شرکت دارای مازاد مالی و اهرم واقعی بالاتر از هدف را تجربه می‌کند، معنادار نبوده و ضریب این متغیر در مدل منفی می‌باشد که این حالت حاکی از این است که وقتی نااطمینانی خاص شرکت رو به افزایش می‌رود اهرم مالی واقعی شرکت روند اصلاحی به سمت اهرم هدفش را کندتر می‌کند. اثر نااطمینانی خاص شرکت در دوره‌هایی که شرکت دارای کسری مالی و اهرم واقعی بالاتر از هدف قرار دارد، معنادار نبوده و دارای ضریب مثبت در تخمین گزارش شده می‌باشد. این حالت نشان می‌دهد که اثر نااطمینانی خاص شرکت زمانی که شرکت کسری مالی و اهرم بالاتر از هدف را تجربه می‌کند، باعث تسریع در کاهش میزان انحراف بین اهرم واقعی و اهرم هدف شرکت می‌شود.
اثر نااطمینانی خاص شرکت زمانی که اهرم واقعی پایین‌تر از هدف خود قرارگرفته است در هر دو حالت کسری و مازاد مالی در سطح خطای 1 % معنادار بوده و دارای ضریب منفی می‌باشد. این حالت نشان می‌دهد که افزایش نااطمینانی خاص شرکت بدون در نظر گرفتن شرایط مالی شرکت در زمانی که اهرم واقعی پایین‌تر قرار دارد باعث کندی روند تعدیل ساختار سرمایه به سمت ساختار سرمایه هدف می‌شود. اما میزان اثرگذاری نااطمینانی خاص شرکت در حالتی که مازاد مالی دارد بسیار بزرگ‌تر از زمانی است که شرکت دارای کسری مالی است. ضریب اثر نااطمینانی خاص شرکت در حالت مازاد مالی برابر 82/4- % و برای حالتی که کسری مالی دارد 63/0- % می‌باشد.
در ادامه ما به بررسی اثر نااطمینانی اقتصاد کلان بر روند تعدیل ساختار سرمایه به سمت هدفش می‌پردازیم. مشاهدات ما نشان می‌دهد که نااطمینانی اقتصاد کلان بر روی تغییرات اهرم شرکت درزمانی که کسری مالی وجود دارد بدون در نظر گرفتن وضعیت قرار گرفتن اهرم واقعی چه بالاتر یا پایین‌تر از هدف دارای ضریب منفی می‌باشد اما در شرایطی که اهرم واقعی پایین‌تر از اهرم واقعی قرارگرفته است متغیر در تخمین معنادار نمی‌باشد. علامت منفی این دو متغیر در مدل نشان می‌دهد که افزایش نااطمینانی اقتصاد کلان باعث کندی روند تعدیل ساختار سرمایه، بدون در نظر گرفتن وضعیت اهرم واقعی، می‌شود. در دوره‌ای که شرکت مازاد مالی خود را تجربه می‌کند و اهرم واقعی شرکت بالاتر از هدف قرار دارد اثر نااطمینانی اقتصاد کلان در سطح اطمینان 90 % معنادار بوده و ضریب آن در این تخمین مثبت می‌باشد که این نشان از تسریع سرعت تعدیل ساختار سرمایه با اثرگذاری نااطمینانی اقتصاد کلان و افزایش آن در وضعیت مازاد مالی با وجود اهرم بالاتر از هدف است. در انتها اثر نااطمینانی اقتصاد کلان در حالتی که شرکت در مازاد مالی به سر می‌برد و اهرم شرکت پایین‌تر از اهرم واقعی قرار دارد معنادار نبوده و دارای ضریبی با علامت منفی می‌باشد. پس با افزایش نااطمینانی اقتصاد کلان در شرایط مازاد مالی و اهرم پایین‌تر از هدف باعث کندی روند اصلاح انحراف به وجود آمده بین اهرم واقعی و اهرم هدف می‌شود.

متغیرهای مدل
ضریب
انحراف معیار پسماند
آماره t
احتمال
اهرم واقعی (1-)
0.281858
0.044427
6.344231
0.0000
مازاد مالی
0.136862
0.016470
8.30977
0.0000
کسری مالی
0.122123
0.017419
7.010774
0.0000
مازاد مالی × اهرم بالاتر از هدف
0.315534
0.096164
3.281215
0.0011
کسری مالی × اهرم بالاتر از هدف
0.232520
0.066339
3.505021
0.0005
مازاد مالی × اهرم پایین‌تر از هدف
0.441799
0.096596
4.573697
0.0000
کسری مالی × اهرم پایین‌تر از هدف
0.159441
0.048697
3.274129
0.0011
مازاد مالی × اهرم بالاتر از هدف× نااطمینانی خاص شرکت(1-)
-0.015530
0.011395
-1.36295
0.1732
کسری مالی × اهرم بالاتر از هدف× نااطمینانی خاص شرکت(1-)
0.009781
0.006372
1.534953
0.1251
مازاد مالی × اهرم پایین‌تر از هدف× نااطمینانی خاص شرکت(1-)
-0.048210
0.013381
-3.60263
0.0003
کسری مالی × اهرم پایین‌تر از هدف× نااطمینانی خاص شرکت(1-
-0.006350
0.001490
-4.26180
0.0000
مازاد مالی × اهرم بالاتر از هدف×نااطمینانی اقتصاد کلان(1-)
0.013440
0.007051
1.906105
0.0569
کسری مالی × اهرم بالاتر از هدف×نااطمینانی اقتصاد کلان(1-)
-0.014905
0.004225
3.528051
0.0004
مازاد مالی × اهرم پایین‌تر از هدف× نااطمینانی اقتصاد کلان(1-)
-0.002800
0.004059
-0.69079
0.4898
کسری مالی × اهرم پایین‌تر از هدف× نااطمینانی اقتصاد کلان(1-)
-0.002040
0.003609
-0.56466
0.5724
جدول 4-32 آزمون اثرات نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت بر روند تعدیل اهرم واقعی (بالاتر و پایین‌تر از اهرم هدف) شرکت در جهت اهرم هدف با در نظر گرفتن وضعیت مالی (کسری و مازاد مالی) شرکت به روش GMM

الف- آزمون آرلانو و باند
همان‌گونه که در جدول زیر مشاهده می‌شود برآوردگر AR(1) در سطح خطا 99% دارای معناداری می‌باشد در صورتی که برآوردگر AR(2) معنادار نمی‌باشد. این امر نشان می‌دهد که جملات اختلال از نوع AR(1) بوده اما از نوع AR(2) نمی‌باشند پس جملات اختلال دارای توزیع یکنواخت و مستقل هستند.

آماره m
rho
SE(rho)
احتمال
AR(1)
-6.56105
-8.01455
1.221534
0.0000
AR(2)
-0.00704
-0.00542
0.769062
0.9944
جدول4-33 آزمون آرلانو و باند
ب- آزمون سارگان
مقدار آماره آزمون سارگان نيز برابر با 42.53445 با ارزش احتمال 0.178409 بیش از سطح خطا 10% بوده كه نشان می‌دهد فرضيه صفر مبني بر معتبر بودن متغيرهاي ابزاري تعريف شده در مدل رد نشده و لذا متغير ابزاري تعريف شده (مقدار وقفه دوم متغير نسبت اهرمی) متغير مناسبي براي برآورد مدل می‌باشد.

آماره J
درجه آزادی
احتمال
42.53445
58
0.178409
جدول4-34 آزمون سارگان

4-4-4-3- مرحله‌ی سوم
الف- آزمون و یافته‌های تخمین
در این مرحله متغیر نااطمینانی را به چهار سطح متفاوت با استفاده از صدک 25 % ، 50 % و 75 % تقسیم و با متغیرهای مجازی وارد مدل قرار داده شده است. تا سطح نااطمینانی متفاوت و اثر آن بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه را مورد بررسی قرار دهیم. با استفاده از داده‌های جدول 4-30 و آزمون والد که گزارش‌های آن در پیوست 1 آورده شده است، در این قسمت به محاسبه‌ی سرعت تعدیل ساختار سرمایه یا به عبارتی سرعت تعدیل انحراف اهرم واقعی از اهرم هدف در سطوح مختلف نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت با در نظر گرفتن وضعیت کسری و مازاد مالی شرکت‌ها در دو سطح بالاتر و پایین‌تر از اهرم هدف که در انتهای این مرحله آورده شده است.

متغیرهای مدل
ضریب
انحراف معیار پسماند
آماره t
احتمال
اهرم واقعی (1-)
0.361918
0.046938
7.710597
0.0000
مازاد مالی
0.148296
0.018518
8.008120
0.0000
کسری مالی
0.133991
0.018480
7.250543
0.0000
مازاد مالی × اهرم بالاتر از هدف
0.777716
0.156779
4.960596
0.0000
مازاد مالی × اهرم پایین‌تر از هدف
0.370155
0.107704
3.43679
0.0006
مازاد مالی × اهرم بالاتر از هدف× نااطمینانی خاص شرکت سطح صفر(1-)
-0.246830
0.161977
-1.52389
0.1278
مازاد مالی × اهرم بالاتر از هدف× نااطمینانی خاص شرکت سطح پایین(1-)
-0.079720
0.070823
-1.12563
0.2606
مازاد مالی × اهرم بالاتر از هدف× نااطمینانی خاص شرکت سطح متوسط(1-)
-0.071420
0.052414
-1.36261
0.1733
مازاد مالی × اهرم بالاتر از هدف× نااطمینانی خاص شرکت سطح بالا(1-)
-0.039000
0.012878
-3.02854
0.0025
مازاد مالی × اهرم پایین‌تر از هدف× نااطمینانی خاص شرکت سطح صفر(1-)
-0.092350
0.095061
-0.97149
0.3315
مازاد مالی × اهرم پایین‌تر از هدف× نااطمینانی خاص شرکت سطح پایین(1-)
-0.009360
0.078892
-0.11867
0.9056
مازاد مالی × اهرم پایین‌تر از هدف× نااطمینانی خاص شرکت سطح متوسط(1-)
-0.020840
0.043903
-0.47471
0.6351
مازاد مالی × اهرم پایین‌تر از هدف× نااطمینانی خاص شرکت سطح بالا(1-)
-0.044980
0.013984
-3.21624
0.0013
مازاد مالی × اهرم بالاتر از هدف×نااطمینانی اقتصاد کلان سطح صفر(1-)
-0.001940
0.008139
-0.23828
0.8117
مازاد مالی × اهرم بالاتر از هدف× نااطمینانی اقتصاد کلان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد نااطمینانی، سودآوری، نااطمینانی اقتصاد کلان، سرعت تعدیل Next Entries پایان نامه رایگان درمورد نااطمینانی، نااطمینانی اقتصاد کلان، سرعت تعدیل، ساختار سرمایه