پایان نامه رایگان درمورد مقدار خطا، بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار، شرکت های پذیرفته شده

دانلود پایان نامه ارشد

هاسمن نوع روش آزمون (اثرات ثابت یا اثرات تصادفی) تعیین گردیده و با توجه به نوع روش نسبت به برآورد مدل اقدام شده است. جهت بررسی معنی دار بودن کل مدل از آماره F استفاده شده است. بطوریکه با مقایسه آماره F و F جدول که با درجات آزادی K-1 و N-K در سطح خطای 5% محاسبه شده، کل مدل مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین برای بررسی معنی دار بودن ضریب متغیرهای مستقل از آماره t استفاده شده است. آماره t به دست آمده با t جدول که با درجه آزادی N-K در سطح اطمینان 95% محاسبه شده مقایسه می شود، چنانچه قدرمطلق t محاسبه شده از t جدول بزرگتر باشد، ضریب مورد نظر معنی دار خواهد بود که دلالت بر وجود ارتباط بین متغیر مستقل و وابسته دارد. همچنین به عنوان روشی جایگزین جهت تصميم گيري در مورد پذيرش يا رد يك فرضيه بر اساس مقدار احتمال يا سطح معني داري نیز عمل شده است. بدین صورت که اگر مقدار احتمال محاسبه شده بزرگتر یا مساوي مقدار خطاي نوع اول () باشد فرض صفر پذیرفته می شود و اگر مقدار احتمال كوچكتر از مقدار خطاي نوع اول () باشد فرض صفر رد می شود.
3-7 )خلاصه فصل
همان طور كه بحث شد اين تحقيق از نوع تحقیقات کاربردی، توصیفی و همبستگی بوده و سعي بر آن دارد تا تأثير تفاوت میان سود حسابداری و سود مالیاتی بر پایداری و محتوای اطلاعاتی سود را در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسي قرار دهد. دوره زمانی تحقیق 11 ساله (از سال 1381 لغایت 1391) بوده و جامعه آماری آن را کلیه شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می‏دهد. نمونه آماري تحقیق که بر اساس روش حذفی بدست آمده شامل 83 شرکت و تعداد مشاهدات برابر با 913 شرکت-سال می‌باشد. همچنین در این تحقیق با توجه به مبانی نظری موجود، دو فرضیه تدوین و بر اساس مدل های ارائه شده، با استفاده از روش داده های پانل مورد آزمون قرار خواهد گرفت و در نهایت نسبت به معنی دار بودن مدل و ضرایب هر یک از متغیرهای وارد شده در مدل در سطح اطمینان 95 درصد تصمیم گیری می شود.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد ارزش دفتری، دارایی ها، نسبت بدهی، مالیات قطعی Next Entries تحقیق رایگان درباره جامعه اسلامی، هستی شناختی، منابع معتبر، معرفت شناختی