پایان نامه رایگان درمورد مصرف مواد، مواد مخدر، ورزشکاران، خارج از خانه

دانلود پایان نامه ارشد

خواهد شد (گزارش سازمان بهداشت جهاني، 2002). تغذيه نامناسب، استفاده از دخانيات و کم تحرکي عواملي هستند که باعث ايجاد بيماريهاي مزمن ميشوند و اکنون در بسياري از کشورها يک مسئله جدي بشمار ميرود. پيشبيني ميشود کم تحرکي بطور مستقيم باعث مرگ 1.9 ميليون نفر در سطح جهان و بطور غير مستقيم باعث ايجاد بيماريهايي مثل فشار خون، کلسترول بالا و مرض چاقي در سال 2020 شود (همان). بيش از 60 درصد افراد، به دليل تغيير در سبک زندگي مانند کم تحرکي در محل کار، سرگرميهاي بي تحرکي مثل تلويزيون و رايانه به طور کافي ورزش نميکنند. بيشتر کساني که داراي کم تحرکي هستند شامل زنان، پيران، ناتوانان جسمي و مردمي که در گروههاي اجتماعي- اقتصادي پاييني قرار دارند ميباشند. به علاوه، در حاليکه فعاليت فيزيکي براي توسعه يافتگي جوانان بسيار ضروري است اما يک سوم جوانان داراي فعاليت جسمي کافي نيستند و همچنين دختران داراي فرصتهاي کمي نسبت به پسران هستند (ورزش ابزاري براي توسعه و صلح، ص6).
هرکسي که به طور منظم در فعاليتهاي ورزشي مشارکت ميکند صرف نظر از سن، توانايي و يا جنس، اين فعاليتها فوايد زيادي براي گروههاي مشخص خواهد داشت. براي مثال:
در بين جوانان، فعاليت بدني به سلامتي استخوانها، منظمي ضربان قلب، عملکرد مؤثر ريه، بهبود مهارتهاي حرکتي و عملکرد شناختي کمک ميکند.
در بين زنان، فعاليت فيزيکي باعث کاهش و جلوگيري از شکاف مفصلها و کاهش اثرات پوکي استخوان ميگردد.
در بين سالخوردگان، فعاليت فيزيکي، ظرفيت عملکرد يک فرد را بالا برده و کمک ميکند به اينکه فرد از کيفيت زندگي و استقلال خود نگهداري نمايد (همان).
شواهد پزشکي نشان ميدهد که مشارکت در فعاليتهاي جسمي و فيزيکي، به عنوان قسمتي از سبک زندگي سالم، روش پايدار و مقرون به صرفهاي براي مقابله با مريضيهاي غير مسري ميباشد. بهبود سلامتي عمومي از طريق افزايش فرصتهاي مشارکت در ورزش، فوايد اقتصادي زيادي را ارائه ميکند (سلامتي در کانادا، 2008)، به خصوص در کشورهاي در حال توسعه، که منابع بهداشتي کمتري دارند، لذا پيشگيري ضروري ميباشد. علاوه بر بهبود بهداشت و سلامت عمومي و کاهش هزينههاي مراقبت، ورزش و فعاليتهاي بدني فوايد اقتصادي زيادي از طريق افزايش بهرهوري ايجاد ميکند. براي مثال، در آمريکا در سال 2000، کم تحرکي بدني 75 ميليارد دلار به هزينههاي پزشکي افزود که اگر 1 دلار سرمايهگذاري در فعاليت فيزيکي و ورزشي ميشد، باعث انباشت 3.2 دلار در هزينههاي پزشکي ميگرديد (پرات و همکاران، 2000).
در کانادا، برآورد شده است که فعاليت فيزيکي، بهرهوري را معادل 513 دلار براي هر کارگر در يک سال افزايش داده است (سلامتي در کانادا، 2008). اين افزايش، در نتيجه کاهش غيبت از کار، کاهش اشتباه و آسيب بوده است که باعث افزايش بهرهوري گرديده است. در نتيجه، ورزش نه تنها فوايد مثبت زيادي براي افراد دارد بلکه داراي فوايد اقتصادي براي جامعه دارد.
براي برجسته کردن اهميت ورزش و فعاليت فيزيکي براي سلامتي، سازمان بهداشت جهاني (WHO) در سال 2002 يک روز را به نام “حرکت به سمت سلامتي” و يک روز را روز “جهان بدون دخانيات و ورزش بدون دخانيات: بازي پاک” نامگذاري کرده است. اين ابتکار عمل، باعث شده است که کشورهاي عضو اين سازمان، هر سال يک روز را به عنوان حرکت به سمت سلامتي جشن بگيرند.
2-4-7 ورزش و آموزش
آموزش، يکي از ضروريات دستيابي به اهداف هزاره توسعه ميباشد که ورزش فضاي مناسبي براي آموزش ايجاد ميکند. در مدرسهها، آموزش تربيت بدني عنصر کليدي آموزش با کيفيت ميباشد و ميتواند آموزش را در بين جوانان بهبود دهد. در خارج از کلاس، ورزش يک کلاس درس زندگي است که ارزشهاي اساسي و مهارتهاي زندگي را آموزش ميدهد و براي توسعه همه جانبه اهميت فراواني دارد. همچنين ورزش، وسيله قدرتمندي براي آموزش عمومي و يک کلاس درس ايدهآل براي زندگي ميباشد. مهارتهاي آموزش يافته از طريق ورزش و آموزشهاي تربيت بدني، براي توسعه همه جانبه جوانان بنيادي است. اين مهارتها، مانند تعاون و اعتماد به نفس، براي انسجام اجتماعي يک نياز ضروري است (فيبر و هيلمر، 1998).
فعاليتهاي ورزشي براي جوانان، ارزشهاي کليدي مانند صداقت، احترام به خود و ديگران، تبعيت از قانون و رعايت اهميت آن را آموزش ميدهد. ورزش محلي است براي جوانان تا ياد بگيرند چگونه در مسابقات حاضر شوند چه اينکه ببازند چه اينکه ببرند. ورزش روش بسيار مهمي براي داشتن درک درستي از پيوندهاي مشترک ميباشد. براي مثال، ورزشهاي سنتي جوامع مختلف در جهان، بر اهميت تنوع قومي و درک درستي از هويت کمک ميکند.
مهارتها و ارزشهايي که ورزش به دختران ياد ميدهد بسيار اهميت دارد، با توجه به اينکه آنها فرصتهاي کمتري نسبت به پسرها در ارتباطات اجتماعي خارج از خانه دارند. اينکه دخترها به آموزش با کيفيت دستيابي داشته باشند براي توسعه بسيار اهميت دارد زيرا حدود نصف جمعيت و سرمايه انساني محسوب ميشوند لذا سلامتي و بهداشت آنها بسيار مهم و ضروري است. از طريق ورزش، به دختران شانس يادگيري رهبري و بهبود اعتماد به نفس و عزت نفس داده ميشود. با مشارکت گسترده دختران در ورزش، آنها به فرصتهاي جديدي دست مييابند، همچنين به آنها اجازه داده ميشود که در مدرسه و زندگي اجتماعي در تعامل با ديگران باشند. ورزش هم از لحاظ فيزيکي و جسمي و هم از لحاظ روحي کمک شاياني به جوانان به خصوص دختران ميکند. دستيابي دختران به ورزش، آنها را براي رسيدن به برابري جنسيتي کمک ميکند. با توجه به اينکه تعداد ورزشکاران مرد بيشتر از زنان ميباشد، مشارکت دختران در ورزش باعث ميشود که زندگي آنها از حالت يکنواختي در آمده و همانند ورزشکاران ديگر بتوانند توانايي خود را بهبود دهند.
بدين ترتيب، ورزش به جوانان کمک ميکند که از جسم خود محافظت کنند و در مقابل مشکلاتي مانند بيماريهاي خاص و همچنين مصرف مشروبات الکلي و دخانيات مقاومت کنند. فرصت دادن به جوانها براي ورزش در مدرسه و خارج از مدرسه تضمين ميکند که آنها ذهن، روح و بدن سالمي داشته باشند. آموزش تربيت بدني، ابزار مؤثر بهبود فعاليت فيزيکي در بين جوانان ميباشد. با توجه به اينکه، نرخ فعاليتهاي فيزيکي در حال کاهش ميباشد لذا ضروري است جوانان، فرصت ورزش کردن در مدرسه را داشته باشند تا داراي زندگي سالم و طولاني باشند و اين مستلزم سرمايهگذاري بخش عمومي بخصوص دولت در اين زمينه ميباشد.
مطالعهاي نشان ميدهد که کودکان بين 6 تا 12 سال، که در طول هفته 5 ساعت فعاليت ورزشي انجام ميدهند نمره بهتري نسبت به کسي که کمتر از يک ساعت فعايت ورزشي دارد. بطور کلي، مطالعه نشان ميدهد که افزايش در زمان صرف شده در بر روي ورزش و فعاليت جسمي در مدرسه، نمره دانشآموزان را نه تنها کم نميکند بلکه توانايي آنها را براي يادگيري و بدست آوردن نمره بالا بهتر ميکند (شفرد و همکاران، 1994).
عليرغم شناسايي اثرات مثبت ورزش بر روي آموزش و توسعه يافتگي کودکان، آموزش تربيت بدني، در سيستم آموزش کشورها بخصوص کشورهاي در حال توسعه، در حال به حاشيه رانده شدن است که شامل کاهش مقدار زمان تخصيص يافته به آموزش تربيت بدني، کاهش تعداد افراد آموزش يافته، کاهش زمان آموزش در اختيار معلمان تربيت بدني و منابع لازم براي مشارکت در ورزش و فعاليتهاي فيزيکي در مدرسه ميباشد. مطالعه در 126 کشور نشان ميدهد که به حاشيه رانده شدن آموزش تربيت بدني در مدارس در حال جهاني شدن است. دليل اصلي براي به حاشيه رانده شدن آموزش تربيت بدني اين است که فعاليتهاي فيزيکي اغلب به عنوان يک فعاليت غيرمولد و غيرفکري شناخته شده و از اين رو به عنوان عنصر غير ضروري براي آموزش در نظر گرفته ميشود. عليرغم اينکه قوانين لازم براي تربيت بدني در بيش از 100 کشور مورد مطالعه، وجود دارد اما تعدادي کمي از کشورها و دولتها به اين مقوله اهميت ميدهند (هاردمن و همکاران، 1999).
آموزش تربيت بدني، ابزار خوبي براي عملي کردن بسياري از مهارتها ميباشد که از يک سيستم مدرن آموزشي به دست ميآيد، که اين مهارتها اغلب، کار تيمي، تعاون، حل مشکلات و ايجاد اعتماد به نفس ميباشد. اين جنبه از يادگيري، شامل دانش ميباشد، اما دانش به تنهايي کافي نيست، آموزشهاي تربيت بدني روشهاي عملي براي رسوخ در اين مهارتها ارائه ميدهد.
2-4-8 ورزش و توسعه اجتماعي
علاوه بر اثراتي که ورزش در رشد اقتصادي دارد، برنامههاي ورزشي بر استعدادهاي انساني، اثر ميگذارد. همچنين، بين افراد ارتباط برقرار ميکند و مهارتهاي زندگي و ارزشهاي اصلي را ياد ميدهد. اين برنامهها، توسعه اجتماعي را افزايش داده و به انسجام اجتماعي کمک ميکند، به خصوص زماني که توسط جوانان انجام ميشود. منافع حاصل از چنين برنامههايي ابزار قدرتمندي براي مقابله با محروميتهاي اجتماعي و جمع کردن گروههاي اجتماعي متفرق از هم ميباشد. ورزش با بهبود عوامل زير بر توسعه اجتماعي کمک ميکند:
جلوگيري از مصرف مواد مخدر
زمانيکه مهارتهاي شخصي و اجتماعي باهم در آميخته ميشوند، ورزش ميتواند بر تصميم افراد براي مصرفکردن و مصرفنکردن مواد مخدر اثر بگذارد. با اين حال که ذاتاً ورزش از مصرف مواد جلوگيري نميکند اما طراحي خوب برنامههاي ورزشي ميتواند از بروز رفتارهاي داراي ريسک بالا جلوگيري نمايد (گزارش اداره مبارزه با مصرف مواد مخدر سازمان ملل، 2002).
جرم، جنايت و تبهکاري
عواملي که منجر به کشيده شدن جوانان به سمت جرم ميشود عبارتند از: نبود مربيان خوب، فقدان انضباط شخصي و ملالت و خستگي. ورزش ميتواند عوامل اين جرم و جنايت را با کمک به جوانان براي ارتباط با بزرگسالان و همسالان و همچنين با تشويق آنها براي حضور سازنده در جامعه و تهيه برنامه مناسب براي وقت آنان، از بين ببرد. در انگلستان گزارشي نشان ميدهد که برنامههاي ورزشي در مناطق جرم خيز باعث کاهش جرم، خرابکاري و بزهکاري جوانان شده و از تخلف و تخطي دوباره آنها جلوگيري کرده است (ورزش در انگلستان، 2007).
برابري جنسيتي:
ورزش ميتواند عنصر مؤثري براي توانمندسازي دختران و زنان جامعه باشد با توجه به اينکه آنها اغلب از مشارکت و لذت بردن از منافع فعاليتهاي فيزيکي و اجتماعي ايجاد شده توسط ورزش محروم هستند. تصور نادرستي در مورد تواناييهاي زنان وجود دارد که برنامههاي ورزشي کمک ميکند تا اين تبعيض کاهش يافته و نقش زيادي براي زنان در جامعه داده شود. در کشورهاي مختلف مطالعات زيادي در اين خصوص انجام شده که نشان ميدهد مشارکت زنان در ورزش باعث جلوگيري از بزهکاري دختران شده و عملکرد درسي آنها را بهتر ميکند (سابو، 2008).
ورزش ميتواند به افراد معلول نيز براي ورود به اجتماع کمک شاياني انجام دهد. ورزش باعث ايجاد اثر متقابل اجتماعي در بين افراد معلول شده و باعث کاهش انزواي آنها و همچنين شکستن تبعيض ميشود. برنامههاي ورزشي براي معلولان، يک روش مقرون به صرفه براي ايجاد توانبخشي براي آنهاست. اين برنامههاي ورزشي، باعث ايجاد مهارت، افزايش پويايي و تحرک و ايجاد اعتماد به نفس در معلولين ميگردد. به اين خاطر است که کميته ملي المپيک معلولان در جهان و کشورهاي مختلف دنيا وجود دارد زيرا اثرات اين ورزشها براي اين گروه از افراد جامعه کاملاً مشهود است (همان).
2-4-8-1 نقش ورزش در شکل گيري سرمايه اجتماعي
سياستهاي ورزشي در کشورهايي مثل استراليا، کانادا، انگليس و نيوزلند بر دو هدف متمرکز ميباشد: 1- توسعه ورزش قهرماني 2- افزايش ميزان افرادي که درگير فعاليتهاي ورزشي رقابتي بطور رسمي، يا بطور کلي درگير فعاليتهاي ورزشي هستند. جهت تحقق اهداف مذکور، سياستهاي دولت بر روي توسعه سازمانهاي غيرانتفاعي تمرکز دارد و اکثر قريب به اتفاق سرمايهگذاريها به سود ورزش قهرماني ميباشد. با وجود اينکه تمرکز بيشتر بر رسيدن به قهرماني در سطح المپيک و رقابتهاي بينالمللي ميباشد، واژه سرمايه اجتماعي در اکثر سياستهاي ورزشي به چشم ميخورد. واضح است که سياستگذاران هر ملتي اعتقاد دارند که سرمايه اجتماعي باعث دستيابي به مزاياي قابل لمس در اجتماع خواهد شد و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد کسب و کار، ورزشکاران، سازمان ملل، بازار هدف Next Entries پایان نامه رایگان درمورد مصرف کننده، آموزش و پرورش، مشارکت مردم، سازمان ورزش