پایان نامه رایگان درمورد مصرف كننده، دانشگاه الزهراء، نرخ بازگشت سرمایه، فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

تا پاسخگوي بازار مورد هدف باشد».
اكنون با مطرح شدن بازاريابي اينترنتي، آميخته بازاريابي سنتي شامل محصول، قيمت، توزيع، ترفيع و دچار تغيير و تحول شده است. علاوه بر اينكه Ps4 سنتي دچار تحول شده است، عناصر جديدي نيز به آميخته سنتي افزوده شده اند. يكي از جالبترين آميختهها براي توصيف عناصر قابل كنترل در بازاريابي توسط كاليانام و مكین تاير (Kalyanam and Mcintyre 2002) مطرح شده است. اين دو نويسنده معتقدند كه آميخته بازاريابي اينترنتي علاوه بر Ps4 سنتي شامل موارد زير مي باشد:
1. خدمات مشتري2. جامعه عبارت است از مجموعه اي از ارتباطات در هم تنيده كه بر اساس علائق مشترك بنانهاده شده و نيازهاي اعضاء مجموعه (جامعه) را برآورده مي سازد. 3. سايت: وب سايت شركت كه با استفاده از زبانهاي برنامه نويسي طراحي شده است.4. ايمني: اعتماد به تجارت الکترونيکي و عدم دسترسي ديگران به اطلاعات شخصي نقش مهمي در بازاريابي الکترونيکي دارد.5. ترفيع فروش6. شخصي كردن: عبارت است از هر گونه باب ميل مشتري نمودن كه به خاطر هويت خاص يك مشتري معين رخ مي دهد. در همين راستا كامران پارسائي مقياس مفهومي شخصي كردن را بر اساس درجه اي كه يك وب سايت سه عامل زير را ارائه كند مطرح نموده است:الف) باب ميل مشتري نمودن: عبارت است از توانائي سيستم در سفارشي كردن اقلام از طريق امكان اعمال ترجيحات تك تك كاربران.ب) فردي كردن: عبارت است از توانائي سيستم جهت سفارشي كردن خود براي كاربر بر مبناي رفتار بروز داده شده از سوي كاربر.ج) شخصيت پردازي گروهي: عبارت از توانائي سيستم جهت سفارشي كردن خود براي كاربر بر مبناي ترجيحات ساير كاربراني كه داراي علائق مشابه با آن كاربر مي باشند.7. حفظ اطلاعات و اسرار شخصي
كاليانام و كاير از تركيب حروف اول اين اجزاء جديد و Ps4 سنتي فرمول را براي ياد آوري بهتر اين آميخته استخراج كرده اند.
محمد و همكاران 2003) (Mohammed et al آميخته بازاريابي اينترنتي را پنج جزء مي دانند كه شامل Ps4 سنتي و جزء جديدي به نام مارك گذاري Branding مي باشد.
در بازاريابي اينترنتي اگر چه ممكن است عناصر جديدي مطرح شوند ولي Ps4 سنتي با ماهيتي متحول همچنان حضور دارند بعبارت ديگر بازاريابي سنتي كه حاصل بكارگيري شبكه اينترنتي مي باشد بر Ps4 سنتي تأثيراتي دارد كه به ترتيب بيان مي شوند. (كاليانام و مكین تاير،2002)
2-2-17-4-1 تأثير اينترنت و بازاريابي اينترنتي بر محصول
در بازاريابي اينترنتي و تجارت الكترونيكي اطلاعات بعنوان يك محصول تلقي مي شود و عرضه آن درآمدزا مي باشد. از سوي ديگر اينترنت مي تواند در مورد محصولات شركت اطلاعات گسترده اي را به خريداران عرضه كند و سبب ايجاد مزيت رقابتي در هزينه جستجو شود. از طرف ديگر شركت مي تواند از اينترنت بعنوان ابزاري براي ارائه محصولات جديد استفاده كرده و با جمع آوري سريع اطلاعات لازم طراحي بهتر محصولات را تحقق دهد.
پترسون و همكاران (Peterson et al. 1997) شبكه طبقه بندي كالا و خدمت را ارائه نموده اند كه در بازاريابي اينترنتي و اتخاذ اقدامات مناسب در مورد هر محصول يا خدمت مفيد است. اين شبكه محصولات و خدمات مختلف را بر حسب سه بعد موضوع ارزش (ديجيتال يا ملموس و فيزيكي)، درجه تمايز (بالا، پائين) و فراواني خريد (كم يا زياد) تقسيم بندي نموده است. (پترسون و همكاران،1997)
2-2-17-4-2 تاثير اينترنت و بازاريابي اينترنتي بر توزيع
بيشترين تأثير اينترنت خصوصاً در مورد كالاها و خدمات ديجيتال (طبقاتي كه در شبكه طبقه بندي كالا و خدمات با حرف D شروع مي شوند) در حوزة توزيع مي باشد. اينترنت سبب حذف محدوديتهاي زماني و مكاني كه در بازاريابي سنتي وجود دارد، شده است. از سوي ديگر كالاها و خدمات ديجيتال بدليل قابليت خاص خود به راحتي و در عرض چند ثانيه از فروشنده به خريدار منتقل مي شوند. تاثير اينترنت بر كاهش هزينه هاي كانال توزيع در صنعت پوشاك توسط ریپورت و جاورسکی (Rayport and Jaworski. 2001)مورد مطالعه قرار گرفته است. در این تحقیق ارزش افزوده و قيمت فروش در يك كانال چهار مرحلهاي محاسبه شده است: (توليدكنندها عمده فروشف خرده فروشف مصرف كننده). نتایج تحقیق نشان مي دهد كه اينترنت مي تواند با حذف عمده فروش و خرده فروش محصول را مستقيماً به دست مصرف كننده برساند .آنان صرفه جوئيهاي هزينه را در ازاي حذف عمده فروش معادل ٢٨ % و حذف خرده فروش ٦٢ % تخمين و محاسبه كرده اند. اين ارقام نشان دهنده تأثير فوق العاده اينترنت بر توزيع مي باشد.( ریپورت و جاورسکی ،2001)
2-2-17-4-3تأثير اينترنت و بازاريابي اينترنتي بر قيمت
اينترنت دو اثر بر قيمت دارد: الف) عرضه كنندهاي كه از اينترنت استفاده مي كند مي تواند از قيمت گذاري تبعيضي استفاده كند، اما در صورت عدم احتياط و آگاهي مشتريان از اين موضوع شركت مجبور به كاهش قيمتها مي شود.ب) توانائي زياد مشتريان در مقايسه قيمتهاي عرضه كنندگان مختلف كه محصولات خود را بصورت بهنگام عرضه مي كنند نيز سبب استاندارد شدن قيمتها مي شوند.
همچنين لازم به ذكر است كه توانائي اينترنت در كاهش هزينه هاي مبادله، هزينه جستجو و هزينه حمل و نقل نيز سبب كاهش قيمتها مي شود. ( ریپورت و جاورسکی ،2001)
2-2-17-4-4 تأثير اينترنت و بازاريابي اينترنتي بر ترفيع
اينترنت روش كم هزينهاي را براي توليد كننده جهت برقراري ارتباط مستقيم با مصرف كننده ايجاد ميكند. شركتها با استفاده از اينترنت و رجوع به پايگاه داده هاي خود مي توانند ترفيعاتي را مطابق سليقه هر مشتري طراحي كنند. اينترنت به دليل مشخصات خاصي که دارد سبب تغيير مدل ارتباطات بازاريابي شده است. تغيير مدل سنتي بازاريابي به مدل نوين توسط هافمن و نواك (Hoffman and Novak. 1997) به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته است. از آنجا كه ارتباطات در بازاريابي جزء حياتي عنصر ترفيع مي باشد لذا در اينجا اين دو مدل به اختصار معرفي مي شوند. مدل ارتباطات بازاريابي سنتي در عصر رسانه هاي انبوه مطرح بوده است. در اين مدل ارتباطات بصورت تك- انبوه مي باشد. اين نوع ارتباط بدين معناست كه شركت با استفاده از يك رسانه انبوه و يك طرفه مثل روزنامه، راديو، تلويزيون، مجله و … به انبوهي از مشتريان اطلاع رساني مي كرد و يك محتوا (پيام) را به آنان منتقل مي سازد.(هافمن ونواک،1997)
2-2-18بودجه IT- گذشته و حال
یکی از راههایی که شرکتها، قبل از عصر پروژههای عظیم IT، که در اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 آغاز شده است، برای مدیریت هزینههای IT در پیش میگرفتند، تنظیم یک بودجه سالانه IT برای شرکت بود. بخشهای IT در هر سال بودجه خود را هزینه میکردند و سقف کار همان بود. شرکتها میدانستند که فناوری اطلاعات برای توسعه تجارت آنها ضروری است، ولی هیچ روش منظم برای تهیه بودجه وجود نداشت برای بیشتر بخشها، بودجه صرفاً براساس روندهای تاریخی تهیه میگردید. بودجه آنها معمولاً در سطح سال قبل باقی میماند وفقط ممکن بود درصد کمی نسبت به سال گذشته افزایش یابد. یکی از ویژگی شرکتهای بزرگ این است که اگر بخشها بودجه سالانه خود را جذب نکنند، بودجه سال آینده کاهش مییابد. بنابراین، بخشها تمایل پیدا کردند که تمام این هزینههای ناگهانی را در پایان سال انجام دهند، تا از جذب تمام بودجه خود اطمینان حاصل کنند.
نکته این است که چنین سیستم بودجهای دو کار را انجام میدهد. اول این که نیاز به تعدیلات سخت را کاهش میدهد و دیگر این که اجازه تغییرات و نوسانات بزرگ هزینهها را در سالهای متوالی نمیدهد. در عوض، بخشهای IT، خیلی ساده دقیقاً آنچه را که اجازه هزینه آن را در هر سال داشته باشند، در این یا آن راه هزینه میکنند. اگر شما دیدید، که یک پروژه اساسی یک سال بودجه بسیار زیادی را نیاز دارد و سال بعد به بودجه کوچکی نیازمند است، آدم بدشانسی بودید. این پروژه در سیستم بودجهبندی سالانه نمیگنجد. بسیاری از شرکتهای بزرگ نتوانستند تآثیر وضعیتهای بسیار متغیر و ناپایدار را که با پروژههای بزرگ بودجهخور همراه است، پشتیبانی کنند بنابراین، پروژههای بزرگ تصویب نشدند، ولی پروژههایی که در چارچوب بودجهبندی قرار گرفتند با دقت مورد بررسی قرار نگرفته بودند، تا اطمینان حاصل شود که نرخ بازگشت سرمایه روشنی دارند.
امروزه بسیاری از شرکتها با هزینههای IT با استفاده از دو بودجه IT برخورد میکنند. یکی بودجهای که از آن به عنوان بودجه روشن نگهداشتن چراغ IT یاد میشود، که هزینه تعمیر و نگهداری موارد کاملاً اساسی را شامل میشود. این بودجه خط کف اعتبار IT است. شما باید این پول را هزینه کنید، تا میزبانهای رایانههای موجود شما به کار خودشان ادامه دهند و حفظ پست الکترونیکی و پشتیبانی سایر وظایف استاندارد تداوم پیدا کند، به عبارت دیگر؛ چراغ IT خاموش نشود. اگر شما از پرداخت هزینه برق خودداری کنید، برق شما قطع خواهد شد. اگر شما در نگهداری سیستمهای IT خود کوتاهی کنید، آنها نخواهند توانست کار خود را به خوبی انجام دهند.بودجه روشن نگه داشتن چراغ IT- هزینه عملیاتی مستقیم یک بخش اجباری از بودجه سالانه است و ممکن است از یک سال به سال دیگر تغییر چندانی نکنید. توجیه برای صرف این پول کاملاً درک میشود و لازم نیست هر سال تکرار گردد. بودجه روشن نگهداشتن چراغ IT در حداقل ممکن حفظ میگردد. اگر چه برخی افراد همیشه سعی در توسعه آن تا حد ممکن دارند. اگر شما نیاز به قطعه یا فعالیتی دارید، سعی میکنید در بحثها آن را به عنوان قطعه یا فعالیت حیاتی برای روشن نگه داشتن چراغ IT اثبات کنید، چرا که میدانید آن بودجه تصویب خواهد شد.
بودجه دیگر، بودجه پروژه است و هزینههای مازاد بر سیستمهای موجود را در بر میگیرد. هر چیز جدید، حتی تعویض یک میزبان، خرید تعدادی رایانه شخصی جدید یا ترفیع یک برنامه نرمافزاری، همگی در چارچوب بودجه پروژه قرار میگیرند. بر خلاف بودجه روشن نگهداشتن چراغ IT هر چیزی باید یک توجیه محکم داشته باشد، زیرا بودجه پروژه با بررسیهای دقیق شرکت مواجه است. اگر بازگشت پول به روشنی تبیین نشود، بودجه تصویب نخواهد شد پیش از این، این تمایز بین دو نوع مختلف بودجهبندی IT انجام نشده بود. در نتیجه، هیچ الگوی روشنی از ایجاد یک عایدی قطعی توسعه نیافته است. (مومنی، 1380)

2-3پيشينه تحقيق
الهه لك دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد در رشته اقتصاد نظري از دانشگاه الزهراء (1384) در پاياننامه خود با عنوان “ارائه يك مدل برنامهريزي استراتژيك براي توسعه كاربري فناوري اطلاعات (IT) درسيستم بانكداري ” جايگاه فناوري اطلاعات را در بانكداري به ويژه در بانك رفاه ارزيابي كرده و شيوهاي براي استخراج و تشخيص فرصتها و تهديدهاي مطرح در امر بكارگيري IT ارائه نموده است. در اين تحقيق مفاهيم اطلاعات و بانكداري الكترونيكي بانك رفاه مورد كنكاش قرار گرفته و همچنين فرصتها و تهديدهاي IT شناسايي و زير ساختهاي آن جهت ارائه يك مدل مناسب مورد مطالعه قرار گرفته است.
توكلي مقدم و حسني نژاد (1383) در مقالهای با عنوان “بررسي مشكلات و موانع تجارت الكترونيكي در ايران”، پس از معرفی تجارت الكترونيكي به عنوان خريد و فروش محصولات و خدمات از طريق اينترنت، اشاره کردهاند که اين نوع تجارت نيز مثل روش سنتي آن قابل تقسيم بندي بصورت معامله افراد با يكديگر، فرد با بنگاه، بنگاه با بنگاه و بنگاه با دولت مي باشد. این افراد در اين مقاله دستورالعملي را جهت ايجاد يك پايگاه تجاري بصورت مرحله به مرحله ارايه نمودهاند. در این تحقیق راجع به عناصر اصلي جهت انجام يك معامله شامل مشتري، صادركننده، بازرگان، دريافت كننده، دروازه پرداخت و پردازنده در فرآيند آن لاین و تسويه حساب الكترونيكي مباحثی ارائه شده است. علاوه بر آن در این مقاله به ريسك هاي تجارت الكترونيكي و مواردي كه به منظور بالا بردن امنيت معاملات بايستي مورد توجه واقع شوند نیز اشاره شده است.
نرگس باروتي اردستاني دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد در رشته مديريت فناوري اطلاعات از دانشگاه الزهراء (1385) در پاياننامه خود با عنوان ” ارائه مدل مفهومي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، بازاریابی، کارتهای اعتباری Next Entries پایان نامه رایگان درمورد روش تحقیق، بازاریابی، شهرک صنعتی، وفاداری مشتری