پایان نامه رایگان درمورد مدل مفهومی، ضریب تعیین، تحلیل مسیر، دانشگاه کارآفرین

دانلود پایان نامه ارشد

عدی برای برازش مدل به شاخص های برازش مطلق معروفند. این معیارها تحت عنوان GFI197, AGFI198 , در خروجی ظاهر می شوند. این شاخص ها باید بین صفر و یک باشند و مقادیر بالاتر از 9/0 حاکی از برازش قابل قبول مدل است.
شاخص های نسبی برازش: اندازه گیری های برازش بعدی که در خروجی برنامه ظاهر می شوند، به مقایسه شاخص های برازش نسبی می پردازند و نشان می دهند که تا چه حد برازش مدل نسبت به مدل خط پایه که در واقع مدل استقلال است مناسب تر می باشند. این شاخص ها عبارتند از NNFI199, NFI200, CFI201. به استثنای شاخص NNFI مقادیر تمام شاخص های این گروه بین صفر و یک قرار دارند و هر چه مقدار ان ها به یک نزدیکتر باشد نشان دهنده برازش خوب مدل است (مقدار NNFI می تواند بزرگ تر از یک باشد). برخی منابع استفاده از NNFI (که آن را شاخص تاکر – لوئیس202 – TLI- نیز می گویند) را برای برازش مدل توصیه می کنند.

جدول ‏419: شاخص های برازش مدل
نام شاخص
حد مجاز
مقدار بدست آمده
(آزادی ی درجه بر دو کای)χ^2/df
کمتر از 3
65/2
GFI (نیکویی برازش)
بالاتر از 9/0
93/0
RMSEA (ریشه میانگین مربعات خطای برآورد)
کمتر از 08/0
064/0
CFI (شاخص برازش مقایسه ای – تعدیل یافته)
بالاتر از 9/0
95/0
AGFI (شاخص برازندگی تعدیل یافته)
بالاتر از 9/0
92/0
NFI (برازندگی نرم شده)
بالاتر از 9/0
91/0
NFII (برازندگی نرم نشده)
بالاتر از 9/0
95/0

به طور کلی در کار با برنامه لیزرل، هر یک از شاخص های بدست آمده برای مدل به تنهایی دلیل برازندگی مدل یا برازندگی آن نیستند. بلکه شاخص ها را باید در کنار یکدیگر و با هم تفسیر کرد. جدول (4-19) بیانگر مهمترین این شاخص ها می باشد، مقادیر تمام شاخص ها نشان دهنده برازش مناسب و قابل قبول مدل مفهومی تحقیق می باشد. بنابراین و بر اساس برازش الگوی مفهومی پزوهش، همخوانی الگوی مفهومی با داده های گردآوری شده مورد تاًیید می شود (کلانتری، 1388).

شکل ‏417: تحلیل مسیر مدل مفهومی تحقیق (تخمین استاندارد)

شکل ‏418: تحلیل مسیر مدل مفهومی تحقیق (معناداری ضرایب)

جدول ‏420: ضرایب مسیر، آمارهی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: محیط)
متغیر پیش بین
ضریب مسیر (ض)
آماره t
ضریب تعیین کل (R^2)
دانشگاه کارآفرین
35/0
**05/7
11/0
**p<0.01 * p<0.05
با توجه به ضریب مسیر 35/0 و همچنین آماره t به مقدار 05/7 می توان گفت: دانشگاه کارآفرین در سطح اطمینان 99 درصد با محیط رابطه معنادار و مثبتی دارد.
مقدار ضریب تعیین چندگانه (R^2) برابر 11/0 شده است. این ضریب توانایی پیش بینی متغیر وابسته توسط متغیر مستقل را بررسی می کند. بر این اساس متغیر دانشگاه کارآفرین روی هم رفته توانسته است 11 درصد از تغییرات محیط را پیش بینی کند.

خلاصه فصل چهارم

در این فصل ابتدا به بررسی وتوصیف داده های مربوط به ویژگی های عمومی پاسخ دهندگان به پرسش نامه تحقیق از قبیل ترکیب جنسیتی، وضعیت سنی،رشته تحصیلی، میزان تحصیلات ومیزان سنوات خدمت آنان پرداخته شد. و آماره های توصیفی مربوط به آنها از جمله میزن فراوانی، و درصد فراوانی به صورت نمودار نشان داده شده است. به منظور تحلیل داده های پژوهش از تحلیل های گوناگون استفاده شده است. در مرحله اول نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف مورد بررسی قرار می گیرد. در مرحله بعد روایی سازه متغیرها و شاخص های منتج از آن ها با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی قرار می گیرد. در نهایت با استفاده از تی تک نمونه ای و مدلسازی معادلات ساختاری به بررسی سوالات تحقیق پرداخته می شود.

فصل پنجم: خلاصه و نتيجه گيري و پیشنهادها

مقدمه
در فصل چهارم به صورت مبسوط و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی به بیان داده ها، اطلاعات و نتایج به دست آمده از تحلیل اطلاعات پرداختیم.
در این فصل، نتایج پژوهش در قالبِ یافته های مبنی بر اهداف و فرضیه های تحقیق به صورت فهرست وار ارائه خواهند شد تا شمایی کلی از مشکلات و چالش ها و وضعیت کنونی دانشگاه قابل تصور باشد. بعد از آن، پیشنهاد ها و راهکارهایی جهت بهبود وضع موجود، حضور مدیران دانشگاه تقدیم میگردد.
با پیشنهاد موضوعاتی برای انجام پژوهش های آتی و بیان محدودیت های تحقیق این فصل را به پایان خواهیم برد.
نتایج پژوهش
در این پژوهش یک سوال اصلی و چهار سوال فرعی مطرح گردید که در فصل چهارم به بررسی این سوالات پرداخته شد . در این قسمت نتایج حاصل از سوالات به طور خلاصه ذکر میگردند.
داده های جمع آوری شده برای متغیرهای تحقیق نرمال است.
تمامي شاخص هاي مربوط به متغیر دانشگاه کارآفرین از مقاديرt (بیشتر از 96/1) و بار عاملي (بیشتر از3/0) مورد قبولي برخوردارند و براي متغیر دانشگاه کارآفرین شاخص هاي مناسبي محسوب مي شوند.
تمامي شاخص هاي مربوط به متغیر محیط از مقاديرt (بیشتر از 96/1) و بار عاملي (بیشتر از3/0) مورد قبولي برخوردارند و براي متغیر محیط شاخص هاي مناسبي محسوب مي شوند.
تمامي شاخص هاي مربوط به متغیر فرصت از مقادير تي (بیشتر از 96/1) و بار عاملي (بیشتر از3/0) مورد قبولي برخوردارند و براي متغیر فرصت شاخص هاي مناسبي محسوب مي شوند.
تمامي شاخص هاي مربوط به متغیر فرصت های آینده از مقادير تي (بیشتر از 96/1) و بار عاملي (بیشتر از3/0) مورد قبولي برخوردارند و براي متغیر فرصت های آینده شاخص هاي مناسبي محسوب مي شوند.
با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون تک نمونه ای فقط مجموع منایع و قابلیت ها و شاخص قابلیت ها بالای می باشد. یعنی دانشگاه فقط منابع را دارد.
با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون تک نمونه ای می توان گفت همه عوامل محیط در سطح بالایی می باشند.
با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون تک نمونه ای می توان گفت فرصت های کارآفرینی در سطح بالایی می باشند.
با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون تک نمونه ای می توان گفت فرصت های آینده کارآفرینی در سطح بالایی می باشند.
با توجه به ضریب مسیر 11/0 و همچنین آماره t به مقدار 61/7 می توان گفت: دانشگاه کارآفرین در سطح اطمینان 99 درصد با فرصت رابطه معنادار و مثبتی دارد.
با توجه به ضریب مسیر 92/0 و همچنین آماره t به مقدار 20/61 می توان گفت: محیط در سطح اطمینان 99 درصد با فرصت رابطه معنادار و مثبتی دارد.
مقدار ضریب تعیین چندگانه (R^2) برابر 92/0 شده است. این ضریب توانایی پیش بینی متغیر وابسته توسط متغیر مستقل را بررسی می کند. بر این اساس متغیرهای محیط و دانشگاه کارآفرین روی هم رفته توانسته است 92 درصد از تغییرات فرصت را پیش بینی کنند.

با توجه به ضریب مسیر 44/0 و همچنین آماره t به مقدار 51/8 می توان گفت: دانشگاه کارآفرین در سطح اطمینان 99 درصد با فرصت های آینده رابطه معنادار و مثبتی دارد.
با توجه به ضریب مسیر 47/0 و همچنین آماره t به مقدار 85/2 می توان گفت: محیط در سطح اطمینان 99 درصد با فرصت های آینده رابطه معنادار و مثبتی دارد.
با توجه به ضریب مسیر 57/0 و همچنین آماره t به مقدار 61/3 می توان گفت: فرصت در سطح اطمینان 99 درصد با فرصت های آینده رابطه معنادار و مثبتی دارد.
مقدار ضریب تعیین چندگانه (R^2) برابر 22/0 شده است. این ضریب توانایی پیش بینی متغیر وابسته توسط متغیر مستقل را بررسی می کند. بر این اساس متغیرهای محیط و دانشگاه کارآفرین و فرصت روی هم رفته توانسته است 22 درصد از تغییرات فرصت های آینده را پیش بینی کنند.
با توجه به ضریب مسیر 34/0 و همچنین آماره t به مقدار 05/7 می توان گفت: محیط در سطح اطمینان 99 درصد با دانشگاه کارآفرین رابطه معنادار و مثبتی دارد.
مقدار ضریب تعیین چندگانه (R^2) برابر 11/0 شده است. این ضریب توانایی پیش بینی متغیر وابسته توسط متغیر مستقل را بررسی می کند. بر این اساس متغیر محیط روی هم رفته توانسته است 11 درصد از تغییرات دانشگاه کارآفرین را پیش بینی کنند.
سوالات پژوهش
سوال اصلی:
مدل تشخیص فرصتهای کارآفرینانهی دانشگاهی چگونه عمل میکند؟
سوالات فرعی:
مدل پیشنهادی داری چه موجودیتهایی است؟
این مدل از چهار موجودیت دانشگاه، محیط، فرصت، فرصتهای آینده تشکیل شده است.
موجودیتهای پیشنهادی دارای چه خصیصههایی هستند؟
دانشگاه شامل عوامل رسمی(سازمان کارآفرینانه وساختار حاکمیت، معیارهای حمایتی، آموزش کارآفرینی دانشگاهی)، عوامل غیر رسمی(نگرش دانشگاهیان، شیوه ی تدریس کارآفرینی، مدل های نقش و سیستم های پاداش) و منابع و محدودیتها میباشد.
محیط شامل عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، تکنولوژیک، بین الملل و قوانین میشود.
فرصت باید جذاب باشد، بادوام باشد، زماندار باشد و بر محصول یا خدمتی تاکید کند که به مشتریان سود برساند.
فرصتهای آینده نیز در سازمانهای بدست میآیند که دارای ویژگیهای(تمایل به ریسکهای بلندمدت، همگام بودن با سرعت پیشرفت و تغییرات جهانی، رهبری مداوم، استراتژیک و آینده محور، مشارکت همهی اعضاء، شفاف سازی) باشند
رابطه بین موجودیتها چگونه است؟
دانشگاه تاثیر کمی بر محیط دارد.
محیط تاثیر مستقیم و زیادی بر دانشگاه دارد.
دانشگاه بر روی فرصتهای کنونی تاثیر مستقیم میگذارد.
محیط بر روی فرصتهای کنونی تاثیر مستقیم میگذارد.
فرصتهای کنونی بر فرصتهای آینده تاثیر مستقیم میگذارند.
مدل شبیه سازی شده چگونه عمل میکند؟
این مدل به صورت یک فرآیند به هم پیوسته و یکپارچه عمل میکند.
محدودیت های پژوهش :
پژوهشگران در تحقیقات خود همواره با محدودیت هایی روبرو هستند که بخشی از آن ها از همان ابتدای کار، خود را نشان می دهند. از مهم ترین پایه های پژوهش، دسترسی به آمار و اطلاعات است. در این زمینه مشکلاتی وجود داشت که موجب شد خدمات پژوهشی، از قبیل دسترسی به کتب، مجلات، آمار، بانکهای اطلاعاتی  و … در کشور به راحتی ممکن نباشد . بخشی از این مشکل ناشی از کمبود هر یک از خدمات پژوهش ها می شد و از سویی، فرهنگ غلط، سبب خصوصی تلقی کردن این موارد شده و در نتیجه، افراد و موسسات، به نوعی از انتقال یافته های خویش به دیگران خودداری می کردند.
در برخی موارد افراد از اظهار نظر واقعی خود صرف نظر می کردند و با وجود عدم لزوم درج نام اصرار بر محرمانه ماندن اطلاعات داشتند.
گردآوری اطلاعات زمان بر بود.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد تحلیل عاملی، تحلیل عامل، تحلیل عاملی تاییدی، دانشگاه کارآفرین Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تامین مالی، بازار سرمایه، برنامه ریزی آرمانی، اولویت بندی