پایان نامه رایگان درمورد مداخله بشردوستانه، حقوق بشر، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

نظريه به گفتگوها و مباحثات حقوقي و سياسي بينالمللي، قاره افريقا تمهيدات مشابهاي را براي حمايت از حقوق مردم افريقا پيشبيني کرده بود.
4) اشخاصي همچون محمد صحنون، گارس ايوانز، کوفي عنان و الکس بلمي، نقش عمدهاي در شکلگيري و ارتقاي نظري مسئوليت حمايت داشتهاند. پس از کميسيون بينالمللي مداخله و حاکميت کشور، هيأت عالي رتبه منتصب کوفي عنان، دبير کل وقت ملل متحد، توانست نظريه مسئوليت حمايت را با حمايتها و پاسخهاي دبيرکل به ايدههاي مطرح شده در گزارش اين هيأت، پيش ببرد.
5) بيانيه نشست سران کشورهاي جهان در سال 2005 در مجمع عمومي، را ميتوان به نوعي مهمترين سند مسئوليت حمايت دانست که پس از صدور و انتشار آن، نظريه مسئوليت حمايت، با توجه به حدود مطرح شده در اين بيانيه، مورد استناد حقوقدانان و ساستمداران قرار ميگيرد.
6) شوراي امنيت ملل متحد و مجمع عمومي، در سالهاي اخير، تلاشهاي فراواني را در جهت ارتقاي سطح نظري و ايجاد سازوکار اجرايي براي مسئوليت حمايت، انجام دادهاند.
7) نظريههاي “وظيفه دخالت” از سوي کروچنر، “جامعه بينالمللي” از سوي توني بلر، حاکميت فردي از سوي کوفي عنان و همچنين نظريه امنيت انساني، هر چند که موفقيتهاي چشمگيري در عرصه حقوق و روابط بينالملل بدست نياوردند؛ اما موجب زمينهساز ايجاد نظريهاي قدرتمندتري (نظريه مسئوليت حمايت) گرديدند.
8) وضعيت کنوني نظريه مسئوليت حمايت، از سوي حقوقدانان بينالمللي به هنجاري بينالمللي که در حال شکلگيري است، موصوف گرديده است، که هنوز فرايند تبديل آن به اصلي قابل احترام و الزامآور، در ميان جامعه بينالمللي به پايان نرسيده است.
9) با توجه به بيانيه نهايي سال 2005 مجمع عمومي و اسناد پس از آن، مسئوليت حمايت تنها به چهار جنايت هولناک، نسلزدايي، جنايت جنگي، جنايات عليه بشريت و پاکسازي قومي محدود ميگردد.
10) در مهمترين اسناد بينالمللي درباره مسئوليت حمايت، تنها مقام صالح براي استناد به مسئوليت حمايت، شوراي امنيت فرض گرديده است و تلاشها به سمت بهبود کارکرد اين شورا قرار گرفته است و کمتر به ساير گزينههاي ممکن پرداخته ميشود.
11) در نظريه مسئوليت حمايت، اصل بر تعهد جامعه بينالمللي و کشورها براي اقدام در جهت پيشگيري از بحرانهاي گسترده انساني است. در اين نظريه، اقدامات شديدتر و قهري همواره بايد پس از انجام اقدامات پيشگيرانه يا اثبات ناکارآمدي اينگونه اقدامات براي متوقف ساختن نقضهاي گسترده حقوق بشري، صورت گيرند.
12) هشدار بههنگام مهمترين رکن پيشگيري از بحرانهاي حقوق بشري است که ميتواند با با همراهي مناسب اقدامات پيشگيرانه ريشهاي و مستقيم، به بهترين وجه مانع از وقوع چهار جنايت گسترده عليه بشريت گردد. سازوکار موجود در قاره افريقا براي پيشگيري از بحرانها، ميتواند با انجام پارهاي از اصلاحات، مورد الگوبرداري قرار گيرد.
13) براي انجام درست هر سه تعهد پيشگيري، واکنش و بازسازي در نظريه مسئوليت حمايت، جامعه بينالمللي و کشورها، نيازمند ايجاد سازوکارهاي مناسب حقوقي و قضايي، اقتصادي و اجتماعي، امنيتي و سياسي و نظامي در دو سطح داخلي و بينالمللي ميباشند.
14) نقش نهادهاي بينالمللي و منطقهاي از جمله ملل متحد، اتحاديه افريقا و اروپا و ساير سازمانهاي بينالمللي، در ارتقاي سطح نظري و اجراي مسئوليت حمايت، بسيار مهم و سرنوشتساز است.
فهرست منابع:

1- منابع فارسي
الف- کتب فارسي:
* آقايي، سيد داود، نقش و جايگاه شوراي امنيت سازمان ملل متحد در نظم نوين جهاني، پيک فرهنگ، چاپ اول، تهران، 1375.
* حيدري، حميد و دري، حميد، توسل به زور در روابط بين الملل؛ از ديدگاه حقوق بين الملل عمومي و فقه شيعه، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، تهران، 1376.
* ج. وايس، توماس، مداخلات بشردوستانه؛ انديشه در عمل، ترجمه زهرا نوع پرست، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، چاپ اول، تهران، 1387.
* حقوق بين الملل بشردوستانه (پاسخ به سوالات شما)، کميته ملي حقوق بشردوستانه، ترجمه هاجر سياه رستمي، انتشارات اميرکبير، چاپ دوم، تهران، 1384.
* جهاني امنتر: مسئوليت مشترک ما، گزارش هيات عالي رتيه، ترجمه امير ساعد وکيل و پوريا عسکري، مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، چابپ اول، تهران، 1384.
* سرتيپي، حسين، مداخله بشردوستانه از تئوري تا عمل، پژوهشکده تحقيقات استراتژيک،چاپ اول، تهران، 1386.
* عنان، کوفي، با آزادي بيشتر: به سوي توسعه، امنيت و حقوق بشري براي همه، ترجمه مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، انتشارات ايثاري، 1384.
* عنان، کوفي، مامردمان؛ نقش سازمان ملل متحد در قرن بيست و يکم، ترجمه مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، چاپ اول، تهران، 1384.
* قاضي، سيد ابوالفضل، حقوق اساسي و نهاد هاي سياسي، نشر ميزان، چاپ يازدهم، تهران، 1383.
* کرمي، جهانگير، شوراي امنيت سازمان ملل متحد و مداخله بشردوستانه، انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، تهران، 1375.
* کشاورز، شهربانوبهارک، مداخله بشردوستانه در شورش ها و جنگ هاي داخلي، نشر کشاورز، چاپ اول، تهران،1380.
* مفاهيم کليدي حقوق بشر بين المللي، تدوين مهدي ذاکريان، نشر ميزان، چاپ اول، تهران،1383.
* والاس، ربکا، حقوق بين الملل، ترجمه قاسم زماني و مهناز بهراملو، موسسه مطالعات و پژوهش هاي حقوقي شهر دانش،چاپ اول، تهران،1382.

ب- مقالات فارسي
* احمدي، کوروش، شکلگيري و تکوين عمليات حفظ صلح، مجله سياست خارجي، سال دوازدهم، شماره 1، 1377.
* اسکندري زنجاني، منيژه، بحثي پيرامون مداخله بشردوستانه از ديدگاه حقوق بينالملل، مجله سياست خارجي، سال هفتم،شماره چهارم،1372.
* ام. لايونز، ژينه و ماستاندونو، مايکل، مداخله بين المللي و حاکميت دولت و آينده جامعه بينالمللي، ترجمه خجسته عارف نيا، اطلاعات سياسي – اقتصادي، شماره 83- 84، 1373.
* رشيدي نژاد، زينب، موازين و مرزهاي مداخله بشردوستانه در رويه شوراي امنيت، مجله حقوقي، شماره 37، 1386.
* سيما، برونو، ناتو، سازمان ملل و جنبه هاي حقوقي استفاده از زور، ترجمه محمد جعفر قنبري جهرمي، مجله حقوقي، شماره 24، 1378.
* شهابي، فرهاد، مباحث سازمانهاي بينالمللي: ديپلماسي پيشگيرانه در سازمان ملل متحد، مجله سياست خارجي، شماره 44، زمستان 1376.
* صفايي، سيد حسين، مداخله در امور کشور هاي ديگر از ديدگاه حقوق بين الملل، مجله حقوقي، شماره 9، 1367.
* عباسي اشلقي، مجيد، مداخلات بشردوستانه و اصل عدم مداخله، اطلاعات سياسي- اقتصادي، شماره 170- 169، 1380.
* عباسي اشلقي، مجيد، مداخلات بشردوستانه و تحديد حاکميت ملي، اطلاعات سياسي- اقتصادي، شماره 175- 176، 1381.
* قربان نيا، ناصر، مداخله بشردوستانه از منظر اخلاق، نامه مفيد، شماره 37، 1382.
* نوروزي، حسين و جوانشيري، احمد، شوراي امنيت و تحول مداخلات بشر دوستانه پس از جنگ سرد، مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره 69، پاييز 1384.
* موژن، ژاک، مداخله بشردوستانه بين المللي، ترجمه محمود صوراسرافيل، مجله حقوقي، شماره 22، 1377.
* موسوي، سيد فضل الله و حاتمي، مهدي، مداخله بشردوستانه؛ نقض قاعده يا استثناء سوم، فصلنامه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، سال 37، شماره 1، بهار 1386
* مولائي، آيت، حقوق بشر و حاکميت ملي، اطلاعات سياسي – اقتصادي، شماره 155-156، 1379.
* ممتاز، جمشيد، مداخله بشردوستانه ناتو در کوزوو و اصل عدم توسل به زور، فصلنامه سياست خارجي، سال چهاردهم، شماره 4، زمستان 1379.
* ممتاز، جمشيد و نجفي اسفاد، مرتضي، بررسي بحران کوزوو و حقوق بينالملل، مجله ديدگاه هاي حقوقي، شماره 17 و 18، 1379.
ج- رساله فارسي
* جوانشيري ، احمد، تغيير در ساختار معنايي نظام بين الملل و پيدايي مداخلات بشردوستانه در دهه نود، به راهنمايي مشيرزاده، دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، 1385.

د- سايت هاي اينترنتي
* باقري، صادق، دولتهاي ناتوان و نظام جديد حقوق بين الملل، تهران، بيتا، آنلاين در سايت: Http://archive.khawaran.com/BaqeriSadeq_DowlatHaiNatawan.html
* زنگنه، حميد، مداخله بشردوستانه و حاکميت کشورها، 1383، آنلاين در http://hamidzanganeh.blogfa.com/post-15.aspx
* ضيائي بيگدلي، محمد رضا، توسعه و تحول حقوق بشردوستانه در بستر رويه بين‌المللي معاصر، مقاله همايش اسلام و حقوق بشردوستانه بينالمللي، 1385، آنلاين در http://www.islamihl.com/Show.php?Page=ViewArticle&ArticleID=810

2- منابع انگليسي
A. Books

* Dictionary of Law, Oxford University Press, Fifth Edition, London, 2003
* D. Murphy, Sean, Humanitarian Intervention; The United Nations in an Evolving World Order, University of Pennsylvania Press, first edition, Philadelphia,1996.
* Gareth, Evans, The Responsibility to protect: Ending Mass Atrocity Crimes Once and for All, Brooking Institution Press, Washington D.C, 2008.
* Humanitarian Intervention; Ethical, Legal, and Political Dilemmas, Edited by J.L. Holzgrefe and Robert O. Keohane, Cambridge University Press, New York, First Edition, 2003.
* Percy, Sarah, Mercenaries: The History of a Norm in International Relations, Oxford University Press,UK, 2007.
* Thakur, Ramesh, The United Nations, Peace and Security, Cambridge University Press, New York, 2007.
* The Responsibility to protect, Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS), International Development Research Center, Ottawa, 2001.
* Weiss, Thomas and Hubert, Don, The Responsibility to Protect; research, bibliography, background; supplementary volume of the report of The International Commission on Intervention and State Sovereignty, International development research center, Ottawa, 2001.

B. Articles

* Annan, Kofi, Two concept of sovereignty, The Economist, US, 18 September 1999.
* Bellamy, Alex, Wither the Responsibility to Protect? Humanitarian Intervention and the 2005 World Summit, Ethnic and International Affair, Vol. 20, No.2, 2006.
* Bellamy, Alex, The Responsibility to Protect and the Problem of Military Intervention, International Affair, Vol.84, No.4, 2008.
* Brooks, Rosa, Failed States or the State as Failure, University of Chicago Law Review, Vol.72, spring 2005.
* Chandler, David, The Responsibility to Protect? Imposing the `Liberal Peace`: a Critique, International Peacekeeping, Vol. 11, No1, 2004.
* Conflict Prevention and the Responsibility to Protect, International Peace Institute, IPI Blue paper, NO. 7, US, 2009.
* Dorr, Noel, Responsibility to Protect_ an Emerging Norm?, Irish Studies in international affairs, Vol.19,Irland, 2008.
* Facareli, Carlo, The Responsibility to Protect Doctrine and Humanitarian Intervention: Too Many Ambiguities for Working Doctorine, Journal of conflict and security law, Vol. 13, No. 2, 2008.
* J. Hamilton, Rebecca, The Responsibility to Protect: from Document to Doctrine- but What of Implementation, Harvard Human Right Journal, vol. 19, spring 2006.
* J. Wheeler, Nicholas, A Victory for Common Humanity? The responsibility to protect after the 2005 World Summit, Journal of International Law and International Relations, Symposium Issue, Vol.2, No.1, 2005.
* L.Levitt, Jeremy, The Responsibility to Protect: A Beaver without a Dam, Michigan Journal of International and Comparative Law, Vol. 25, No 1, 2003.
* Nadakavukaren Schefer, Krista, Economic Sanctions and Human Rights, Swiss National Center of Competence in Research, No.2, 2007
* Naraghi

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، مداخله بشردوستانه، منشور ملل متحد Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، مفهوم دولت، ترک فعل