پایان نامه رایگان درمورد مخاصمات مسلحانه، مراکز درمانی، غیر نظامیان، غیر بین المللی

دانلود پایان نامه ارشد

مواجهه نگردد.»
ماده فوق بيانگر نكاتي است از جمله اينكه اولاً مخاصمات مسلحانه بين المللي مخاصماتي هستند كه ميان دول معظم متعاهد روي مي‌دهند و اين وضعيت زماني است كه يك و يا چندين دولت در مقابل دولت ديگر به نيروي مسلح متوسل مي‌شوند. ثانياً شدت و ميزان و هم چنين مدت زمان چنين مخاصماتي متفاوت و متغير است. ثالثاً عدم اعلام حالت جنگي و يا عدم شناسايي آن از سوي طرفين مخاصمه، ملاك و ضابطه‌اي براي تشخيص مخاصمات مسلحانه بين المللي نيست. بنابراين مي‌توان گفت كه هر اختلافي كه بين دولت‌ها بوجود آمد و موجب درگيري و در نتيجه بكارگيري نيروي مسلح ميان آنها شود يك مخاصمه مسلحانه بين المللي و به معناي ماده 2 مشترك كنوانسيون چهارگانه 1949 ژنو مي باشد.
در پي تغيير و تحولاتي كه در عرصه روابط بين الملل صورت گرفت اصل «حق ملت‌ها براي تعيين سرنوشت خود» مورد توجه حقوق بين الملل موضوعه قرار گرفت. تصويب پروتكل الحاقي شماره 2 به كنوانسيون‌هاي 4 گانه ژنو در سال 1977 در همين راستا بوده است. اين پروتكل كه راجع به مخاصمات مسلحانه بين المللي است موجب بسط و توسعه چنين مخاصماتي شده است يعني علاوه بر جنگ‌هاي منظم ميان دولت‌ها، مبارزه بر عليه سلطۀ استعماري، اشغال خارجي و رژيم‌هاي نژاد پرست نيز مخاصمه مسلحانه بين المللي قلمداد مي‌شوند.

1-6-2-2- مخاصمه مسلحانه غير بين المللي
در حال حاضر، درگيري مسلحانه بين دولت به ندرت اتفاق مي‌افتد و بيشتر درگيري‌ها از نوع مخاصمات مسلحانه غير بين مللي است كه در قلمرو داخلي دولت‌ها روي مي‌دهند.
مادۀ 3 مشترك كنوانسيون چهارگانه ژنو 1949 و مكمل آن پروتكل الحاقي شماره 2 به كنوانسيون‌هاي ژنو در سال 1977 در مورد مخاصمات مسلحانه غير بين المللي هستند. تعريف مخاصمه مسلحانه غير بين المللي مطابق ماده 3 مذكور بدين صورت است كه چنين مخاصماتي ويژگي‌ بين المللي ندارند و در قلمرو يك دولت ميان نيروهاي مسلح حكومتي، گروه‌هاي مسلح غير بين المللي مطابق با ماده 1 پروتكل الحاقي شماره 2 همراه با تحقق شرايطي است و گروه‌هاي مسلح مخالف بايستي اين شرايط را دارا باشند. شرايط مذكور عبارتند از برخورداري از نيروهاي مسلح سازمان يافته و دارا بودن يك فرمانده مسئول و نيز كنترل بخشي از قلمرو كشور تا مجموع اينها موجب عمليات نظامي مداوم و مجتمع و نيز اجراي پروتكل حاضر گردد.
در يك ارزيابي نهايي مي‌توان گفت كه مخاصمه مسلحانه بين المللي مخاصماتي هستند كه ميان دولت‌ها با توسل به نيروهاي مسلح روي مي‌دهند اما مخاصمات مسلحانه غير بين المللي مخاصماتي هستند كه در قلمرو يك دولت ميان نيروهاي مسلح حكومتي و گروه‌هاي مسلح مخالف و يا بين خود اين گروهها در يك مدت زمان متعارف روي مي‌دهد.
1-6-3- بیماران و مجروحان جنگی: به موجب تعریفی که کنوانسیون ژنو از زخمداران وبیماران و غریقان نیروی‌های مسلح به عمل آورده است افرادی مشمول مقررات این کنوانسیون می‌شوند که تحت یکی از عناوین مذکور درماده ۱۳ کنوانسیون قرار گیرند.

1-7- پیشینه پژوهش
– رمضانی قوام آبادی (1383) تحقیقی با عنوان تأملی چند بر منابع قراردادی حقوق مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی انجام داد در چکیده این تحقیق آمده است: جنگهای «بین المللی» و «غیر بین المللی» (داخلی) ناهنجاریهای بسیاری، از جمله مختل کردن روابط حقوقی اشخاص و دولتها را در پی دارد. این امر باعث شده است تا حقوق دانان و نهادهای حقوقی مختلف، حجم گسترده ای از تلاشهای خود را به منظور جلوگیری از بروز جنگ، به تدوین مقررات و ضمانت اجراها و همچنین تشکیل مراجع رسیدگی به این موارد اختصاص دهند تا در صورت بروز مخاصمات مسلحانه، آزادی انتخاب طرفهای متخاصم را در به کارگیری روشها و وسایل جنگی، محدود و از حقوق قربانیان آن حمایت کنند. این تحقیق شکل گیری منابع قراردادی حاکم بر مخاصمات غیر بین المللی و توسعه تدریجی آنها را بررسی می کند و با اشاره به ویژگیهای مثبت و کاستی های آنها، نشان می دهد که شکل گیری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در سال 1998 م. و درج جرایم ارتکابی مخاصمات مزبور در گستره جرایم جنگی، تحوّلی عظیم را نسبت به تدوین حقوق مربوط به این مخاصمات ایجاد کرده و آن را توسعه داده است.
– مروت (1385) تحقیقی با عنوان حقوق کودکان در مخاصمات بین المللی انجام داد. در بخشی از چکیده این مقاله آمده است نظر به اينكه جنگ ها عموما دربردارنده زيانهاي مادي وانساني هستند واين زيانها بطور ويژه اي توام با زيانهاي معنوي وروحي وفرهنگي و… به كودكان قلمرو طرفين درگير تحميل مي گردد، در اين مقاله به وضعیت حقوقی کودکان که قربانیان مخاصمات مسلحانه را تشکیل می دهند پرداخته و باشناسايي جايگاه حقوق كودكان ومنابع موجد آن، وضعيت فعلي حقوق كودكان در مخاصمات مسلحانه و روابط بين الملل نقاط ضعف قوانين موجود مورد بررسي واقع گرديد.
– صادقی (1391) تحقیقی با عنوان رفتار با غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه انجام داد. در این پژوهش به معرفی وبررسی وضعیت حقوقی غیر نظامیان که اکثریت قربانیان مخاصمات مسلحانه را تشکیل می دهند پرداخته شده است. از انجا که مخاصمات مسلحانه تحت مجموعه حقوق بشر دوستانه بررسی می شود، سعی بر آن شده به معرفی این رشته از حقوق و تمایز ان با حقوق بشر پرداخته شود و اساس و بنای این پژوهش بر کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 می باشد چرا که این سند در حمایت از غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه از مهمترین اسناد حقوق بین الملل بشر دوستانه می باشد.

1-8- روش تحقیق
با توجه به اينكه اين تحقيق از نوع توصیفی است با استفاده از مطالعات كتابخانه اي با بهره گيري از مطالعه منابع فارسي و لاتین، مواد قانونی، مجلات و مقالات مرتبط با موضوع تحقيق انجام می شود و همچنين از نظرات حقوقدانان و در صورت امکان مطالعه تعدادي از قراردادهای هاي مرتبط با موضوع تحقيق استفاده خواهد شد.
در گردآوري اطلاعات این تحقیق با بهره گيري از مطالعه منابع فارسي و خارجی، كتب و متون، مجلات، مقالات مرتبط با موضوع تحقيق ، از روش فيش برداري جمع آوري شده است بنابر این روش تحقیق و گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای است. بدین منظور نخست منابع مرتبط با موضوع تعیین خواهد شد. سپس نگارنده به تحدید منابع و کشف درجه اعتبار هر یک همت گماشته و در مرحله بعد منابع و مآخذ تحقیق مطالعه خواهد شد و اطلاعات گردآوری شده به صورت موضوعی دسته بندی و طبقه بندی می گردد و برای هریک عناوین مناسب و درخور انتخاب خواهد شد؛ از طرف دیگر تا حد امکان نظر حقوقدانان در این زمینه اخذ و نمونه هایی از قرادادهای بین المللی در دسترس، مطالعه خواهد شد و در نهایت به تجزیه و تحلیل مطالب اعم از آنچه پیرامون وضعیت حقوقی بیماران و مجروحان جنگی در خلال مخاصمات مسلحانه باشد خواهیم پرداخت.
روش این تحقیق کتابخانه ای بوده و با استفاده از ابزار فیش برداری اطلاعات گردآوری می شوند برای تحقیق در موضوعات مورد بحث، ابتدا به بررسی عهدنامه های مذکور و مواد قانونی و متون کتاب های مربوطه پرداخته می شود، سپس نظر حقوقدانان مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

1-9- ساختار تحقیق
فصل اول: کلیات تحقیق
فصل دوم: حقوق بین الملل بشردوستانه و خصوصیات آن
فصل سوم: حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در اسناد بین المللی
فصل چهارم: ضمانت اجراها
فصل پنجم: حقوق ایران در خصوص حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه
نتیجه گیری و پیشنهادها

1-10- تاريخچه حمايت از مجروحان و بیماران جنگی
1-10-1- حمايت از مجروحان و بیماران جنگی در دوران باستان
در افسانه‌های روم باستان آمده است که برای حمل بیماران از گردونه‌های جنگی استفاده می‌شده است و بدین‌وسیله آنان را از صحنه‌های نبرد دور می‌کردند و به درمان آنان می‌پرداختند.
در دوران باستان مراکز درمانی به‌طور مجزا و مشخص، وجود نداشتند. در یونان باستان نیز معابد، محل درمان بیماران بودند.
شاید اولین مراکز درمانی مستقل، در سری‌لانکای امروزی در سال های حدود 430 قبل از میلاد حضرت مسیح شکل گرفته باشند.
پس از آن در قرن اول قبل از میلاد، رومی‌ها نوعی بیمارستان یا مرکز درمانی برای ارائه خدمات درمانی به گلادیاتورهای زخمی در شهرها ایجاد کردند و نام Valetudinaria بر آن نهادند.
با شکل گرفتن مراکز درمانی، مسأله انتقال بیماران به این مراکز نقش جدی‌تری به خود گرفت و اقوام مختلف روش‌های مختلفی برای این مسأله برگزیدند.
در کشورهای اروپایی نیز در قرون وسطا، مسیحیان مؤسساتی به نام هاسپیتو برگرفته از هاسپیتوم به معنای جایی برای پناه دادن و پذیرایی زوار بنا کردند که اداره امور این مکانها برعهده پرستاران زن و مرد روحانی بود. این نهضت که از 407/ 1016 شروع شد، در دوران جنگهای صلیبی به سرعت گسترش یافت و از آن پس بود که در کشورهای اروپایی ، مؤسسات مذهبی عهده دار امور پرستاری شدند.

1-10-2- حمايت از مجروحان و بیماران جنگی در اسلام
از گذشته تاكنون، جهان شاهد جنگ‌ها و آثار مخرّب آن، بخصوص نسبت به افراد غيرنظامى بوده است. اسلام براى خود جنگ نيز برنامه قانونى مفصلى بر پايه عدل، رحمت و رعايت حقوق و شئون انسانيت تنظيم كرده است. در قرآن كريم به صورت مكرّر بر رعايت عدالت و تجاوز نكردن از حدود معقول انسانى در مقابل دشمنان تأكيد شده است. برخى از تعاليم گسترده اسلام در مورد اشخاص و افرادى است كه در جنگ و نبرد شركت نكرده‌اند و يا در حال حاضر درگير نيستند. به عبارت ديگر، براى افراد غير نظامى، خواهان امنيت و سلامتى كامل شده است.
ابن اسحاق می گوید: شصت آیه از سوره آل عمران درباره جنگ اُحد نزول یافته که برخی از این آیات به مجروحان این جنگ اختصاص دارد از جمله:
ان یَمسَسکُم قَرحٌ فَقَد مَسَّ القَومَ قَرحٌ مثلُهُ وَتلکَ الأَیّامُ نُداولُهَا بَینَ النّاس وَلیَعلَمَ اللهُ الَّذینَ آمَنوُا وَیَتَّخذَ منکُم شُهَدَآء وَاللهُ لایُحبُّ الظّالمینَ. وَلیُمَحّصَ الَّذینَ آمَنُوا وَ یَمحَقَ آلکافرینَ 11
تفسیر: خداوند پس از آن که در آیه قبل فرموده است: در اثر این ناملایمات سست نشوید و غمگین مباشید، شما چنان که ایمان داشته باشید در موقعیت والا و بالاتری قرار دارید، در این دو آیه فرموده است: اگر به شما جراحتی رسیده به مشرکان هم از جانب شما همانند آن جراحتی رسیده است (یعنی در جنگ بدر) سنت ما بر این قرار گرفته که روزگاران را دست به دست دهیم، یعنی: همیشه روزگار به یک منوال نیست که همواره به نفع کسانی و به ضرر دیگران باشد؛ بلکه گاهی جماعتی شکست می خورند و کشته و مجروح می دهند (مثلا مشرکان در جنگ بدر) و گاهی جماعت دیگر (مانند مسلمانان در جنگ احد) علاوه بر این، دلیل دیگر این که تا خداوند مؤمنان را بشناسد، یعنی: ایمان مؤمنان روشن شود، و از شما گواهانی بر افعال تحقّق یافته بگیرد (یا از شما شهیدانی بگیرد) و خداوند ستمگران را دوست نمی دارد. و نیز تا ایمان مؤمنان را از کفر و نفاق خالص گرداند و کافران را نابود سازد.
و آیه دیگر. الَّذينَ اسْتَجَابُوا للَّه وَالرَّسُول من بَعْد مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۚ للَّذينَ أَحْسَنُوا منْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظيمٌ.12
این آیه شریفه مربوط به غزوه دیگری است که پس از غزوه اُحد روی داد یعنی: غزوه حمراء الاسد، این آیه مکرمه می فرماید: آنان که با این که در اُحد مجروح شده بودند خداوند و رسول را در رابطه با غزوه حمراء الاسد پاسخ مثبت دادند برای نیکوکاران و پرهیزگارانشان اجر بزرگی است.
در جهاد اسلامى افراد غير رزمنده دشمن، مادام كه در فعاليت‌هاى جنگى مؤثر نيستند از مصونيت برخوردارند، لكن رزمنده دشمن تنها در مورد كسانى صدق نمى‌كند كه سلاح به دست و جزئى از ارتش منظم دشمن مى‌باشند، بلكه شامل كليه كسانى مى‌شود كه به نحوى در پيشبرد جنگ به نفع دشمن مؤثر باشند، هرچند كه سلاح در دست نداشته باشند.
ولى كليه كسانى كه از اعمال خصمانه جنگى خوددارى مى‌كنند، به لحاظ اينكه در جنگ شركت ندارند غير رزمنده محسوب شده و حقوق آنان محترم شمرده مى‌شود. تعداد و مشخصات اشخا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد مخاصمات مسلحانه، حقوق بشر، حقوق بین الملل، حقوق ایران Next Entries پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه، غیر نظامیان، قانون اساسی