پایان نامه رایگان درمورد مجازات اعدام، حقوق بشر، سازمان ملل، حقوق زنان

دانلود پایان نامه ارشد

در ادامه به برخی از مهمترین کمپینهایی که عفو ایجاد نموده است خواهیم پرداخت:
پ الف) کمپین مبارزه با ترور
این کمپین که «ضد ترور» نیز نامیده میشود از مهمترین کمپینهای عفو بیناللملل است که در سال ٢۰۰۵ ایجاد گردید. هدف این کمپین برخورد با دولتهایی است که از روشهای خشونت آمیز، شکنجه و رفتارهای غیرانسانی در بازجوییها و نسبت به زندانیان استفاده مینمایند. البته همانطور که از نام این کمپین نیز مشخص است هدف دیگر آن مبارزه با ترورسیم است. همانگونه که دولتها باید از برخورد غیرانسانی با اتباع خود خودداری نمایند؛ باید شهروندان را از خطرات ناشی از اقدامات تروریستی نیز حمایت نمایند. این کمپین تلاش مینماید تا دولتها را به سمت اتخاذ سیاستهای مشترکی برای مبارزه با تروریسم و اقدام به منظور ممنوع نمودن شکنجه هدایت نماید. این کمپین همچنین دربردانده پیامهایی برای دولتها و افراد است که برخی از آنها از این قرارند: استفاده از شکنجه و هر رفتار خشونتبار و غیرانسانی باید متوقف گردد. استفاده از زور، امنیت شهروندان را افزایش نمیدهد. شکنجه تنها ابزاری برای اعمال خشونت و شکلی از اعمال زور است. این پیامها که در واقع شعارهای کمپین هستند خود ابزاری برای آگاهسازی افراد نیز هستند. در چارچوب اقدامات صورت گرفته برای این کمپین عفو بینالملل از دولت ایالات متحده آمریکا درخواست نمود تا زندان گوانتاناما درکوبا را تخلیه و تعطیل نموده و طی دستوری هرگونه شکنجه و رفتار غیرانسانی را پایان بخشد.
اب) کمپین پایان خشونت علیه زنان
در پی تلاشهای سازمان برای حمایت از حقوق زنان، عفو بینالملل کمپین جهانی را در سال ٢۰۰٤ به هدف پایان بخشیدن به خشونت علیه زنان ایجاد نمود. این کمپین حوزه وسیعی از خشونت اعم از خشونتهای خانگی یا خشونت در جریان مخاصمات مسلحانه که از جدیترین اشکال خشونت علیه زنان است دربرمیگیرد. هدف از آن نیل به جهانی است که در آن زنان و دختران از حداقل حقوق بشر- یعنی زندگی عاری از خشونت- بهرهمند گردند. اگرچه حمایت از حقوق زنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکرگردیده است اما به تنهایی برای پوشش تمامی اشکال خشونت کافی نیست. در این کمپین تلاش گردیده است تا تمامی اشکال متصور خشونت حتی تبعیضهای اجتماعی و محرومیتهایی که قوانین و دولتها ایجاد نمودهاند، مورد توجه قرار گیرد. در واقع عفو بینالملل تلاش نموده است تا به واسطه این کمپین مفهوم خشونت را به هرگونه نقض حقوق موجود تسری دهد و برای ارتقای حمایتهای قانونی از حقوق زنان تلاش نماید تا در نهایت آنچه به عنوان«تبعیض علیه زنان» شناخته میشود، پایان یابد.
شپ) کمپین کنترل استفاده و تجارت اسلحه
اگرچه تمرکز اولیه عفو بینالملل حمایت از حقوق مدنی و سیاسی و پس از آن در دهه اخیر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده است اما با توجه به این واقعیت که این سازمان رسالت خود را حمایت از حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر میداند؛ بنابراین هرگونه فعالیتی مغایر با حقوق و کرامات انسانی توجه این سازمان را به خود جلب نموده است. تجارت غیرقانونی اسلحه نیز یکی از معضلاتی است که جان افراد بسیاری را در معرض خطر قرار میدهد. افزایش بی رویه تولید سلاح و دستیابی گروههای تروریستی و بزهکاران سازمانیافته این باور را ایجاد نموده است که تا پایان این دهه تعداد قربانیان این سلاحها از قربانیان بسیاری از بیماریها پیشی خواهد گرفت. عدم کنترل تولید و استفاده از سلاح به خشونتهای خانوادگی، جرم و جنگهای داخلی منجر میشود. این معضل به عنوان یک مشکل جهانی نیازمند راهحلی جهانی میباشد. از همین رو عفو بینالملل یک کمپین کنترل اسلحه ایجاد نمود تا از طریق آن دولتها را به تصویب قوانینی به هدف کنترل تولید و تجارت سلاح ترغیب نماید. از نظر این کمپین، راهحل موجود ایجاد مقررات مشترک بینالمللی است که به استفاده غیرقانونی از سلاح خاتمه بخشد.
در سال ٢۰۰۶، ۱۵۳ دولت در مجمع عمومی سازمان ملل موافقت خود را برای برگزاری مذاکراتی به هدف نیل به توافق بینالمللی برای کنترل تجارت اسلحه اعلام نمودند. البته این موافقت تأثیری در حل معضل موجود نداشته و عفو بینالملل معتقد است حل این مشکل با تهیه موافقتنامههای بینالمللی در زمینه تجارت اسلحه و اجرای آن ها ممکن میشود. این سازمان در چارچوب این کمپین مبادرت به انتشار گزارشها و برگزاری نشستهای متعددی نمود تا از این طریق مردم را تشویق نماید تا کنترل تجارت اسلحه را از دولتهای خود خواستار شوند.
ت) کمپین مبارزه با مجازات اعدام
عفو بینالملل معتقد است مجازات اعدام با دو حق از حقوق بنیادین بشری در تضاد میباشد. اولین آن حق حیات است که ماده سه اعلامیه جهانی حقوق بشر بدان اشاره نموده و دیگری ممنوعیت شکنجه و رفتارهای خشونتآمیز و غیرانسانی حتی در قالب مجازات است که در ماده پنج اعلامیه ذکر شده است. بنابراین مجازات اعدام به عنوان یک مجازات غیرانسانی نمیتواند به عنوان روشی برای اصلاح و عبرتآموزی مجرمین مورد استفاده قرار گیرد. از آنجایی که این سازمان فعالیتهای اولیه خود را به آزادی زندانیان عقیدتی معطوف نموده بود؛ مسأله مبارزه با مجازات اعدام این زندانیان مورد توجه سازمان قرار گرفت. اما به تدریج مخالفت با اعدام برای همه زندانیان به عنوان خواست سازمان مطرح گردید. در سال ۱۹٧۱ عفو بینالملل از سازمان ملل و شورای اروپا درخواست نمود تا برای ممنوعیت جهانی مجازات اعدام تلاش نمایند. طی کنفرانس جهانی مجازات اعدام که در سال ۱۹٧٧ برگزار شد، تنها ۱۶ کشور این مجازات را برای تمامی جزائم ممنوع نمودند و تاکنون علیرغم تلاشهای صورت گرفته، اعدام همواره به عنوان یکی از اشکال مجازات در قوانین داخلی بسیاری از کشورها وجود دارد. در سال ۱۹۸۹ عفو بینالملل کمپینی علیه اعدام آغاز نمود. طی این کمپین سازمان ضمن جمعآوری اطلاعات از آمار اعدام در کشورها، همکاریهایی را با دیگر سازمانهای حقوق بشری آغاز نمود. در سال ٢۰۰۰، عفو بیش از سه ملیون امضا در حمایت از این کمپین جمعآوری و به دبیرکل سازمان ملل تقدیم نمود. مبارزه با مجازات افراد زیر ۱۸سال که البته بنابر ماده ۳٧ کنوانسیون حقوق کودک نیز ممنوع گردیده است نیز به برنامههای این کمپین اضافه گردید.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، افکار عمومی، حقوق بشری، جامعه مدنی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان حقوق مالی، مجمع عمومی، شرکت های سهامی، شرکت سهامی