پایان نامه رایگان درمورد مالکیت فکری، کشورهای توسعه یافته، حق ثبت اختراع، محدودیت ها

دانلود پایان نامه ارشد

را حفظ کنند و استراتژی های مناسبی را در نظر بگیرند. یک گزینه برای حفظ فضای سیاست گذاری، افزایش دوره گذار برای این کشورها می باشد تا این کشورها بتوانند خود را با اصول تریپس سازگار کنند. موافقت نامه تریپس برای اجرای حداقل استانداردهای موجود زمان هایی را به عنوان دوره گذار در نظر گرفته است، که کشورها متعهدند در این مدت تعهدات تریپس را اجرا کنند. بعضی از این دوره ها اختصاصاً مربوط به ثبت اختراع محصولات دارویی می باشد. برای کشورهای توسعه یافته، این تعهدات در ابتدای سال 1996 اجرایی شدند و به کشورهای درحال توسعه اجازه داده شد انجام بسیاری از مقررات را تا سال 2000، و حمایت از برخی محصولات که قبل از لازم الاجرا شدن تریپس هیچ حمایتی از آنها نمی شد، از جمله محصولات دارویی، را تا سال 2005 به تأخیر بی اندازند.264 در حال حاضر، دوره گذار برای کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه عضو سازمان تجارت جهانی خاتمه یافته است، اما برای کشورهای کمتر توسعه یافته، این مدت تمدید شده است. در نتیجه این کشورها موظف به اعطای حقوق انحصاری به محصولات دارویی که تقاضای ثبت آنها در حال بررسی است، نمی باشند.
اولین دوره گذار برای کشورهای کمتر توسعه یافته تا 1 ژانویه 2006 بوده است؛265 خاتمه این فرجه برای تأمین نسخه ژنریک داروهای ثبت شده از لحاظ قیمت، اهمیت داشت. اگر چه آثار آن فوری محقق نشد، ولی پس از مدتی نسخه ژنریک داروهای جدید در هند تولید شد. این موضوع نه تنها اینکه بر صنعت ژنریک در هند تأثیر گذاشت، بلکه سایر کشورهای نیازمند و وابسته به داروهای ژنریک را نیز تحت تأثیر قرار داد. بنابراین دسترسی و استفاده از انعطاف های تریپس در کشورهای تولید کننده مانند هند، برزیل و تایلند اهمیت بیشتری پیدا کرد.
به موجب موافقت نامه تریپس، شورای تریپس امکان تمدید این دوره به موجب درخواست این کشورها را داشت. بر این اساس، دو دوره تمدید در نظر گرفته شد. در سال 2002، به موجب ماده 1 .66 تریپس و ملاحظات اعلامیه دوحه اولین مهلت اعطا شد. به موجب این فرجه کشورهای کمتر توسعه یافته دیگر موظف به اجرای تعهدات مربوط به اختراعات و داده های آزمایشگاهی در رابطه با محصولات دارویی، تا سال 2016 نبودند.266 این تصمیم قبلاً در بند 7 اعلامیه دوحه به رسمیت شناخته شده بود، که هر کشوری حق دارد تریپس را در جهت حمایت از بهداشت عمومی و افزایش دسترسی به داروها تفسیر و اجرا کند. در واقع، در خصوص محصولات دارویی، اعلامیه دوحه به شورای تریپس متذکر شد که دوره گذار را برای کشورهای کمتر توسعه یافته به منظور منطبق شدن با مقررات در این زمینه، تا سال 2016 تمدید کند. تمدید این دوران برای این کشورها با توجه به نیازهای خاص آنها، شرایط و محدودیت های اقتصادی، مالی و اداری و نیاز آنها به استفاده از انعطاف ها برای ایجاد مبانی فن آوری، می باشد. این موضوع در مقدمه تریپس نیز مورد اشاره قرار گرفته است. بنابراین، کشورهای کمتر توسعه یافته می توانند تا سال 2016، اعطای حق ثبت را در خصوص اختراعات دارویی و حمایت از داده های آزمایشگاهی محصولات دارویی معلق بگذارند؛ در این صورت، اگرچه نبود حق ثبت اختراع برای محصولات دارویی ممکن است سبب عدم انگیزه برای توسعه و رشد صنعت داروسازی داخلی شود، اما حداقل موجب می شود که حقوق انحصاری مانع تامین داروهای ژنریک نشود. همچنین، تمدید این دوران برای کشورهای کمتر توسعه یافته برای ادامه همکاری های فنی و مالی به منظور تحقق بخشیدن به اهداف توسعه ای نظام مالکیت فکری نیز اهمیت دارد. در این دوران کشورهای کمتر توسعه یافته باید از انعطاف های در نظر گرفته شده به طور کامل در قوانین داخلی خود استفاده کنند. علاوه بر این، کشورهای توسعه یافته نیز در این دوران موظف به ایجاد انگیزه برای انتقال تکنولوژی به کشورهای توسعه نیافته می باشند و باید از طریق همکاری های فنی و مالی تلاش آنها برای اجرای تریپس را حمایت کنند.267
بر این اساس، اگر کشورهای کمتر توسعه یافته بخواهند استانداردهای حمایت از اختراعات را در زمینه محصولات دارویی کاهش دهند، که به موجب تصمیمات ذکر شده این امر اجازه داده شده است، آنها باید در قوانین خود تغییراتی ایجاد کنند. مانند کشور روآندا که در سال 2009، قانون جدیدی در زمینه حمایت از مالکیت فکری تصویب کرد. روآندا در این قانون محصولات دارویی را از قابلیت ثبت شدن به عنوان اختراع استثناء کرد. در حالی که به موجب قوانین قبلی این کشور، محصولات دارویی جزء موضوعات قابل ثبت به عنوان اختراع بودند.268 این دوره مجدداً می تواند تا بعد از سال 2016 نیز تمدید شود. تمدید این دوره برای کشورهای کمتر توسعه یافته از لحاظ بهداشت عمومی اهمیت بسیار زیادی دارد. زیرا در طول این دوران، کشورها می توانند اقدامات لازم را در زمینه اختراعات دارویی و داده های آزمایشگاهی انجام دهند. در 20 فوریه 2015 درخواستی توسط کشور بنگلادش به نمایندگی از کشورهای کمتر توسعه یافته مبنی بر تمدید دوره در خصوص اختراعات دارویی ارائه شد، و اظهار شد که در نظر گرفتن معافیت عمومی تا سال 2021 (در دو پاراگراف بعد توضیح داده خواهد شد) برای پاسخگویی به نیازهای بهداشت عمومی آن ها کافی نمی باشد،269 در حالی که تمدید دوره گذار تا سال 2021 معافیت عمومی است و برای همه جنبه های مالکیت فکری در نظر گرفته شده است و همه محصولات، از جمله محصولات دارویی را نیز دربر می گیرد. کشورهای نپال، چین، هند، برزیل و همچنین اتحادیه اروپا، از این پیشنهاد حمایت کردند، و اعلام شد که در جلسه بعدی شورای تریپس در مورد این موضوع بحث خواهد شد.270 هیأت مدیره صندوق جهانی مبارزه با ایدز، سل و مالاریا نیز از درخواست کشور بنگلادش برای افزایش دوره گذار حمایت کرد. 271
دومین فرجه ای که برای کشورهای کمتر توسعه یافته توسط شورای تریپس تمدید شد در سال 2005 صورت گرفت. بر این اساس، کشورهای کمتر توسعه یافته دیگر ملزم به رعایت تعهدات تریپس (به طور کلی و نه صرفاً در رابطه با محصولات دارویی)، به غیر از مواد3 ، 4 و 5 تا سال 2013 نبودند.272 این تمدید همراه با شرط «بدون عقب گرد»273 بود. به موجب این شرط، کشورهای کمتر توسعه یافته از بازبینی و تغییر در آن دسته از قوانینی که در جهت سازگاری با تریپس پیشرفت داشتند، منع شدند. برای مثال، این کشورها مجاز به کاهش سطح حمایت از مالکیت فکری نخواهند بود. این تصمیم جدا از تمدید عمومی دوره گذار، تا سال 2013 در رابطه با اکثر تعهدات تریپس برای کشورهای کمتر توسعه یافته، تعیین شد.274 بنابراین کشورهای کمتر توسعه یافته در سطح ملی می‌توانند استانداردهای قانونی خود را در رابطه با حمایت و ضمانت اجرا، بدون اینکه مطابق با تعهدات تریپس باشد، حفظ کنند.
در سال 2012، درخواست جدیدی توسط هائیتی از طرف گروه کشورهای کمتر توسعه یافته به شورای تریپس ارائه شد، که خواستار گسترش دوره 2013 بودند.275 در تاریخ 11 ژوئن 2013، این فرجه تا سال 2021 تمدید شد.276 از دلایلی که کشورهای کمتر توسعه یافته برای درخواست تمدید دوره گذار بیان کردند، تغییراتی بود که در وضعیت توسعه آنها از تاریخ آخرین تمدید ایجاد شده بود. شورای تریپس نیز پیشرفت کشورهای کمتر توسعه یافته به سمت اجرای تریپس را تصدیق کرد و این کشورها نیز قصد خود برای حفظ و ادامه این پیشرفت را اعلام کردند. با این وجود، تنها با تمدید این دوره تا سال 2021 موافقت شد و کشورهای کمتر توسعه یافته برای تمدید مجدد این دوره لازم است در سال 2020، پیشنهاد جدیدی را به شورای تریپس ارائه نمایند.
حمایت از پیشنهاد گسترش دوره گذار، مطابق با اعلامیه سیاسی مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2011، در خصوص ایدز می باشد که از سازمان های بین المللی از جمله سازمان تجارت جهانی و برنامه توسعه سازمان ملل، خواسته شده است که «به کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته برای افزایش دسترسی به داروهای ایدز و درمان آن مطابق با استراتژی های ملی هر دولت، و از طریق استفاده از انعطاف های در نظر گرفته شده در تریپس، کمک کنند».277 در این درخواست ذکر شده است که بر اساس پیشنهاد گروه کشورهای کمتر توسعه یافته این معافیت تا زمانی که این کشورها، دیگر کمتر توسعه یافته محسوب نشوند و از شرایط توسعه نیافتگی خارج شده باشند، لازم الاجرا باقی خواهد ماند؛ زیرا امکان تعیین زمانی که این کشورها بتوانند بر محدودیت هایی که مانع آنها برای توسعه می شود غلبه کنند، وجود ندارد.278
تمدید دوره های گذار برای کشورهای کمتر توسعه یافته اهمیت بسیار زیادی دارد، زیرا همانند بسیاری از انعطاف ها، منفعت اولیه تمدید دوره گذار حفظ فضای سیاسی کشورهای کمتر توسعه یافته می باشد. از جمله حفظ استقلال داخلی به منظور درنظر گرفتن سیاست های مناسب برای توسعه، نوآوری و افزایش فن آوری با توجه به شرایط و اولویت های داخلی. در این دوره ها باید اهداف موافقت نامه تریپس، از جمله توسعه ابداعات تکنولوژیک، گسترش فن آوری و استفاده متقابل تولیدکنندگان و مصرف کنندگان دانش فنی، که نشان دهنده یک نظام مالکیت فکری موفق می باشد، در راستای افزایش رفاه اقتصادی و اجتماعی دنبال شود.279 علاوه بر این، بدون نیاز به حمایت از حقوق مالکیت فکری، کشورهای کمتر توسعه یافته در کپی کردن و توسعه ظرفیت های تکنولوژیک خود در انطباق با تریپس آزاد خواهند بود؛ همچنین می توانند نیروی انسانی و ظرفیت های اداری و مالی خود را نیز تقویت کنند.
این معافیت یک فرصت مهم برای تولید داروهای ضروری نیز می باشد. برخی از کشورهای کمتر توسعه یافته مانند اوگاندا، کامبوج و روآندا از دوره های گذار فعلی، برای توسعه قوانین و تولید داروهای مرتبط با ایدز استفاده کرده اند.280 اگر این دوره ها برای کشورهای کمتر توسعه یافته تمدید نشود، پایداری امکانات موجود برای تولید داخلی محصولات ژنریک کم می شود. توانایی کشورهای کمترتوسعه یافته برای ساخت داروهای مورد نیازشان، به ویژه در صورت مواجه شدن با کاهش واردات داروهای ژنریک ارزان قیمت، اهمیت دارد. تأمین کننده اصلی بازار کشورهای کمتر توسعه یافته معمولا کشورهای با درآمد متوسط، مانند هند می باشد؛ که این کشورها باید از سال 2005 حق ثبت محصولات دارویی را به رسمیت بشناسند. بنابراین تولیدکنندگان آنها دیگر نمی توانند به طور خودکار نسخه های ژنریک داروهای جدید را بدون دریافت لیسانس اختیاری یا درخواست لیسانس اجباری تولید کنند. بنابراین، با توجه به مشکلات و فشارهایی که در حال حاضر بر کشورهای کمتر توسعه یافته وجود دارد، توانایی آنها در تهیه، تولید و ارائه داروهای ارزان قیمت به مردم بسیار مهم می باشد. به عبارت دیگر، آزادی برای کشورهای کمتر توسعه یافته با هدف تولید مستقل داروهای ضروری و ارزان قیمت، بدون محدودیت های مربوط به حمایت از حق ثبت اختراع و یا واردات دارو بدون نیاز به درخواست اولیه برای لیسانس اجباری، با اهمیت می باشد؛ زیرا گزینه قابل ملاحظه ای برای دسترسی به درمان کم هزینه است. دوره گذار به طور بالقوه، فرصتی را برای تولید داخلی محصولات دارویی، به این کشورها ارائه می دهد.
پتانسیل استفاده کامل از دوره گذار برای افزایش دسترسی به داروها در مورد کشور هند که به یک تأمین کننده جهانی داروهای ژنریک تبدیل شده است، به خوبی نشان داده می شود. کشور هند برای مدتی حق ثبت اختراع برای محصولات دارویی را حذف و تنها برای فرآیندهای اختراعی حق ثبت اعطا می کرد. در نتیجه رشد صنعت داروسازی ژنریک داروهایی که در کشورهای توسعه یافته دارای حق ثبت اختراع بودند تشویق شد. این امر سبب شد که کشور هند از یک کشور وارد کننده که بیشتر داروهای خود را با قیمت بالا وارد می کرد، به یکی از مهمترین صادر کنندگان داروهای ارزان قیمت و با کیفیت به سایر کشورهای درحال توسعه تبدیل شود.281
کمیسون جهانی ایدز و قانون،282 برای افزایش دوره گذار برای کشورهای کمتر توسعه یافته تلاش زیادی می کند. این کمیسیون بیان کرده است «اعضای سازمان تجارت جهانی باید معافیت کشورهای کمتر توسعه یافته در زمینه اعمال

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد حق ثبت اختراع، بازاریابی، جاری سازی، تجاری سازی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد مالکیت فکری، حقوق رقابت، حقوق مالکیت، حقوق مالکیت فکری