پایان نامه رایگان درمورد قیمت سهام، بازار سهام، شاخص قیمت، شاخص قیمت سهام

دانلود پایان نامه ارشد

می گذارند. او با استفاده از داده های مربوط به بازه زمانی 2008 – 1995 و مطالعه شوک های پولي وارد شده به بازار سهام و با استفاده از مدل کوتلر63 به این نتیجه رسیده است که، صنایع انرژی بر و تجارت کالاهای بادوام، بطور معناداری به شوک های پولی عکس العمل نشان می دهند. همچنین شوک های پولی در كشورهاي فروشنده نفت (در مقايسه با كشور هايي كه نفت صادر نمي كنند) تاثیر بیشتری روی بازده بازار سهام دارند.
چورتارس و نويكوكريس64 (2015) به بررسي تاثير سياست پولي بر بازار سهام در شرايط هدف گذاري تورم پرداخته اند. آنان در اين پژوهش اطلاعات بازار سهام انگلستان در بازه زماني 2000-2012 را با استفاده از روش خود رگرسيون برداري مورد بررسي قرار داده و چنين نتيجه گرفته اند كه بين سياست هاي پولي و بازده بازار سهام رابطه مشخص و علي وجود ندارد
2-6-2 تحقیقات داخلی
حيدري (١٣٨٠) در مطالعه اي با عنوان بررسي عوامل اقتصادي مؤثر بر شاخص قيمت سهام در بازار بورس سهام تهران، عوامل اقتصادي اثرگذار بر شاخص بورس را بررسي کرده است. نتايج اين مطالعه که براي يک دوره پنج ساله و به طور ماهانه صورت گرفته است، حاکي از وجود رابطه عليت گرنجري دوسويه بين شاخص سهام، نرخ ارز، شاخص قيمت اتومبيل و شاخص قيمت مسکن است.
قالیباف اصل (1382) به بررسی رابطه بازده سهام بورس اورق بهادار تهران و نرخ ارز برای دوره زمانی 1380- 1375 پرداخت. نتایج مطالعه وی نشان داد که درصد تغییرات نرخ ارز اثر منفی بر روی بازده سهام دارد. اما درصد تغییرات نرخ ارز با یک وقفه زمانی اثر مثبت بر بازده سهام شرکت ها دارد.
نامداری(1383) رابطه علی بین شاخص قیمت سهام و نرخ ارز در بازار آزاد تهران را با استفاده از تکنیک هم انباشتگی و مکانیزم تصحیح خطا و همچنین آزمون علیت گرنجر مورد بررسی قرار داد. نتایج حاصل از تحقیق وی نشان می دهد که رابطه علیتی از شاخص قیمت سهام در بورس تهران به نرخ ارز در بازار آزاد تنها در بلندمدت برقرار است، اما هیچگونه رابطه علی از نرخ ارز به قیمت سهام در دوره مورد بررسی قابل مشاهده نیست.
کشاورز حداد و مهدوی (1384) به بررسی نقش بازار سهام در سازوکار انتقال سیاست پولی پرداختند. در این راستا ایشان ارتباط بین تلاطم شرطی، واریانس شرطی بازده بازار سهام و تلاطم شرطی متغیرهای پولی)عرضه پولM1) را مورد توجه قرار دادند. نتایج تحقیق آنها نشان داد که بازار سهام در اقتصاد ایران کانالی برای سازوکار سیاست پولی نیست. همچنین نتایج بدست آمده از مدل های اقتصاد سنجی که توسط ایشان به کار گرفته شد نشان داد که علیت از سمت میزان نرخ رشد اعتبارات پرداختی به بخش خصوصی به سمت بازده بازار سهام وجود دارد و افزایش تلاطم در میزان اعتبارات پرداختی به بخش خصوصی باعث افزایش تلاطم در بازده بازار سهام می شود. همچنین علیت از سمت نرخ رشد عرضه پول به سمت بازده بازار سهام وجود دارد و افزایش تلاطم در میزان نرخ رشد عرضه پول باعث کاهش بازده بازار سهام می شود.
ابونوری (1385)، بر اساس نظریه های اقتصادی رابطه دوطرفه ای بین قیمت سهام و نرخ ارز وجـود دارد. اثـرتغییـر نرخ ارز برقیمت سهام را میتوان از دو جنبه رویکرد سنتی و رویکرد پرتفوی مورد بررسی قرار داد. قیمت سهام نیز به نوبه خود بر نرخ ارز تأثیر می گذارد (تأثیرپذیری بازار ارز از بازار سهام). تغییـر در نرخ ارزمیتواند دواثرمتفاوت برقیمت سهام داشته باشد . از یک سو، افزایش نـرخ ارز(ازبعـد تقاضـا) منجربه افزایش درآمد شرکت های صادرکننده کالا ودرنتیجه افزایش قیمت سهام آنها شده و از سوی دیگـر (از بعد عرضه) منجر به کاهش سود شرکت های واردکننـده نهـاده هـای واسـطه ای و کـاهش قیمـت سهام آنها می شود.
کریم زاده(1385) به بررسی رابطه بلندمدت شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران با متغیرهای کلان پولی با استفاده از داده های ماهانه سال های 1381- 1369 پرداخت. نتیجه تحقیقات وی نشان داد که یک بردار هم جمعی بین شاخص قیمت سهام بورس و متغیرهای کلان پولی وجود دارد. رابطه برآورد شده تأثیر مثبت معنی دار نقدینگی و تأثیر منفی معنی دار نرخ ارز و نرخ سود واقعی بانکی بر شاخص قیمت سهام بورس را نشان می دهد. منفی معنی دار نرخ ارز و نرخ سود واقعی بانکی بر شاخص قیمت سهام بورس را نشان می دهد.
عباسيان و ديگران (١٣٨٧) در مطالعه ديگري به بررسي رابطه بين متغيرهايي همچون نرخ ارز، تراز تجاري، تورم، نقدينگي و نرخ بهره با شاخص قيمت بورس تهران مي پردازند. آنها از روش هاي همجمعي و مدلهاي تصحيح خطا و توابع واکنش تکانه و تجزيه واريانس استفاده کرده اند. نتايج مطالعه آنها نشان مي دهد که يک رابطه تعادلي بلندمدت بين شاخص کل بورس و متغيرهاي کلان اقتصادي وجود دارد. همچنين، نتايج تجزيه واريانس نشان مي دهد که درصد زيادي از تغييرات شاخص کل سهام توسط خود متغير و بخش اندکي از تغييرات توسط متغيرهاي کلان اقتصادي توضيح داده مي شود. در اين پژوهش، رابطه بين شاخص قيمت بورس متغيرهاي نرخ ارز و تراز تجاري به طور مستقيم و با متغيرهاي ديگري همچون حجم نقدينگي، نرخ بهره و نرخ تورم معکوس است. به نظر مي رسد افزايش نرخ ارز در کوتاه مدت به دليل خروج سرمايه گذاري از بازار سرمايه به بازار پول باعث کاهش شاخص بورس اوراق بهادار مي شود؛ اما در بلند مدت اثر مثبت بر بازار سرمايه دارد.
سجادی و همکاران (1387)، تحقیق خود را با هدف تعیین رابطه ي بلندمدت بین نرخ رشد شاخص کل قیمت سهام و مجموعه ای از متغیرهاي کلان اقتصادي از قبیل نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی، نرخ ارز، نرخ سود واقعی بانکی و درآمد نفتی، انجام دادند. در این تحقیق داده ها به صورت فصلی و براي دوره ي زمانی 1386 -1374 و با استفاده از روش خود رگرسیون برداري با وقفه هاي توزیعی، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته حاکی از این است که متغیرهاي نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد شاخص کل قیمت سهام، در سطح پایا و سایر متغیرها در تفاضل مرتبه اول پایا هستند. همچنین، نتایج آزمون همجمعی نشان داد که بین نرخ رشد شاخص کل قیمت و متغیرهاي مستقل، رابطه ي بلندمدت وجود دارد به طوري که ضرایب نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم، با نرخ رشد شاخص کل قیمت در سطح اطمینان نود درصد معنی دار و رابطه ي منفی دارند و معناداري ضرایب درآمد نفتی، نرخ ارز و نرخ سود واقعی بانکی، در سطح اطمینان نود درصد، رد شد.
پاشایی فام و امیدی پور (1388) با استفاده از داده های فصلی سال های 1385-1369 به بررسی تأثیر نرخ تورم بر بازده واقعی سهام پرداختند. نتایج آزمون هم جمعی صورت گرفته توسط ایشان حاکی از وجود رابطه بلندمدت میان نوسان قیمت نفت و قیمت نفت و نرخ ارز با نرخ رشد شاخص بازده نقدی است. همچنین رابطه بلند مدت بین نرخ رشد شاخص بازده نقدی و درآمد نفتی و نرخ ارز منفی، و با نرخ تورم رابطه بلند مدت مثبت است. ضمنا در بررسی ایشان معناداری ضریب نرخ رشد نقدینگی در سطح اطمینان نود درصد رد شد.
نجارزاده و ديگران (١٣٨٨) در مطالعه اي به ارزيابي اثر نرخ ارز و تورم بر شاخص قيمت سهام در ايران مي پردازند. تجزيه و تحليل مدل در اين مطالعه با استفاده از الگوي خودرگرسيون برداري و توابع واکنش تکانه و همچنين تجزيه واريانس صورت گرفته است. دوره مورد بررسي در اين مطالعه مربوط به فروردين ١٣٨٢ تا اسفند ١٣٨٥ به طور ماهانه است. نتايج به دست آمده از اين مطالعه نشان مي دهد که تأثير نوسانات نرخ ارز و تغييرات قيمت در کوتاه مدت و ميان مدت باعث افزايش قيمت سهام و در بلندمدت باعث کاهش قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران مي شود.
طاهری و صارم صفاری (1390)، بورس اوراق بهادار به عنوان يکي از اصلي ترين ارکان بازار سرمايه در کشور قادر است ضمن تجهيز و سرازير کردن پس انـدازهاي راکد در کشور و سوق دادن آنها به سوي توليد، حرکت به سوي رشد و توسعه اقتصادي را سرعت بخشد. طاهری و صارم صفاری در اين پژوهش، با توجه به اهميت اين بازار در اقتصاد کشور، به بررسي رابطه بلندمدت شاخص قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با متغير نـرخ ارز پرداختند. اين مطالعه با استفاده از دادهه اي ماهانه در دوره ۱۳۸۷-۱۳۸۱ و به کمک روش خود رگرسيون با وقفـه هـاي تـوزيعي (ARDL) صورت گرفته است. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که شاخص قيمت بازار بورس اوراق بهادار با نرخ ارز واقعـي رابطـه مثبت دارد. همچنين، نتايج برآورد الگوي تصحيح خطا حاکي از آن است که در هر سال حدود ۳۶ درصد عدم تعادل ها بـه سـمت تعادل بلندمدت تعديل مي شوند.
علوی راد و حق نویس (1390)، تغییرات شاخص قیمت سهام یکی از شاخصهاي مهم در سیستم اقتصادي یک کشور می باشد. کانون توجه مطالعه آن ها آزمون روابط بلند مدت و کوتاه مدت میان شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران و متغیرهاي پولی و ارزي در ایران می باشد. با توجه به کارآمدي روش خودرگرسیون برداري با وقفه هاي توزیعی (ARDL) در حجم نمونه هاي کوچک و حساسیت کمتر به درجه پایائی متغیرها، روش برآورد در مطالعه کنونی منطبق بر این رهیافت با استفاده از سريهاي زمانی ماهانه طی دوره 1383 -1388 بوده است. نتایج نشان می دهد در بلندمدت، حجم نقدینگی تاثیر مثبتی بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران داشته، اما نرخ ارز و ذخایر قانونی بانک ها داراي تاثیرات منفی است. از سوي دیگر متغیرهاي پولی و ارزي در کوتاه مدت نیز داراي تاثیرات معناداري بر شاخص قیمت سهام بوده اند. هرچند نتایج مکانیزم تصحیح خطا نشان می دهد سرعت تعدیل مدل آهسته و مدل تصحیح خطا تنها قادر است 69 درصد از نوسانات قیمت سهام را توضیح دهد.
دایی کریم زاده و همکاران 1392، بورس اوراق بهادار نهاد جمع آوری پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی به منظور تأمین مالی پروژه هـای سرمایه گذاری بلندمدت است. شاخص های این بازار تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارنـد کـه یکـی از مهمترین این عوامل متغیرهای اقتصادی می باشند، همچنین بانکها از مهمترین سرمایه گذاران در بازار مالی می باشند، بنابراین بررسی عوامل تأثیرگذار بر شاخص قیمت سهام بانکها بسیار حـائز اهمیـت اسـت. در این پژوهش، اثر متغیرهای نرخ ارز، نرخ سود بانکی، حجم نقدینگی، تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم بر شاخص سهام بانک ها به کمک داده های فصلی دوره زمانی (1382-1390) و با استفاده از روش همجمعی یوهانسون- جوسیلیوس بررسی و رابطه بلندمدت میان آنها مشخص شـد. در ادامـه، بـا اسـتفاده از روش تصحیح خطای برداری سرعت تعدیل کوتاه مدت به بلندمدت تعیین گردید. در نهایت، با استفاده از توابع عکس العمل آنی اثر شوک متغیرها مورد بررسی قـرار گرفتـه و بـا بـه کـارگیری روش تجزیـه واریـانس متغیرهایی که بیشترین اثرگذاری را بر شاخص سهام بانکها دارند مشخص گردید. بر اساس نتایج به دسـت آمـده تورم و نرخ ارز اثر منفی و نرخ سود سپرده بانکی و تولید ناخالص داخلـی اثـر مثبـت بـر شـاخص سـهام بانکها داشته اند.
شهبازی و همکاران (1393)، تحقیقی را با هدف بررسی تجربی رابطه بین سیاستهاي پولی و مالی و بازدهی سهام در ایران با استفاده از داده هاي فصلی دوره زمانی 1378-1388 انجام دادند. نتایج بیانگر این است که به دلیل تاثیر با وقفه مخارج دولت و مالیاتها بر بازدهی جاري سهام، فرضیه کارایی بازار سهام ایران نسبت به سیاستهاي مالی پذیرفته نمی- شود. این بدین مفهوم است که فعالان بازار سهام توجهی بر اطلاعات موجود در زمینه سیاستهاي مالی ندارند، حال آن که این اطلاعات میتوانند در تعیین بازدهی سهام نقش معنی داري داشته باشند. همچنین، با توجه به نتایج مدل برآورد شده مقادیر جاري عرضه پول اثر منفی معنی داري بر بازدهی جاري سهام دارد ولی وقفه هاي این متغیر تاثیري بر بازدهی جاري سهام ندارند. بنابراین، می توان گفت که فرضیه کارایی بازار سهام نسبت به سیاست هاي پولی پذیرفته می شود. نتایج مؤید این است که بر خلاف سیاستهاي مالی فعالان بازار سهام به سیاستهاي پولی به عنوان یکی از عوامل موثر بر بازدهی سهام می نگرند و تغییرات این سیاست ها را در محاسبات خود

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد رشد اقتصادی، توسعه مالی، بازار سهام، تولید ناخالص داخلی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد بازار سهام، سیاست پولی، قیمت سهام، بازده سهام