پایان نامه رایگان درمورد قلام تعهدی، اقلام تعهدی، سود حسابداری، پایداری سود

دانلود پایان نامه ارشد

میگوید تفاوت ها میتوانند اطلاعاتی راجع به سود های جاری فراهم آورند، مثلا نسبت سود حسابداری قبل از مالیات به سود مالیاتی میتواند به عنوان معیاری از گزارشگری مالی محافظه کارانه یا متهورانه باشد، بازار فاصله رو به افزایش بین سود حسابداری و مالیاتی را به عنوان یک چراغ قرمز تعبیر میکند و به این جمله پنمن ( 2001، 612 ) استناد میکند که تفاوت ها میتوانند ابزار تشخیص و کشف دستکاری هزینه های واقعی شرکت ها باشند زیرا اگر شرکتی از اقلام تعهدی برای افزایش سود های حسابداری استفاده کند این خبر به معنی دارا بودن مالیات های معوق بیشتر است. رسوایی های مالی نظیر انرون نشان میدهد که تفاوت ها میتوانند اطلاعاتی راجع به کیفیت سود ها فراهم آورند. تحقیقات پیشین نشان می دادند که انگیزه های مدیریت سود و ضرایب واکنش ضعیف سهام با تفاوت ها رابطه دارند اما شواهد مستقیمی وجود نداشت که تفاوت ها نماینده سودهایی باشند که پایداری اندکی دارند. تحقیقات پیشین شواهدی ارائه میکردندکه سود های تعهدی در انعکاس عملکرد شرکت در مقابسه با جریان های نقدی بیشتر مربوطند همچنین بخش تعهدی سود ها پایداری کمتری در مقایسه با بخش نقدی آنها دارد. وی استدلال میکند اگر اقلام تعهدی اختیاری پایداری کمتری نسبت به اقلام تعهدی غیر اختیاری داشته باشد و اگر تفاوت های بیشتر، نماینده فرصت طلبی مدیریت در فرایند اقلام تعهدی باشند آنگاه سال-شرکت هایی که تفاوت های بیشتری دارند در مقایسه با سال-شرکت هایی که تفاوت های اندکی دارند از اقلام تعهدی بیشتر پایدارتری دارند .وی نمونه خود را به سه دسته طبقه بندی میکند . وی ابتدا با توجه به سطح تفاوت های موقتی منعکس در یادداشتهای توضیحی صورت های مالی شرکت های آمریکایی، مشاهدات را دسته بندی میکند. دسته اول متشکل از سال-شرکت هایی است که در بالای چارک سوم داده ها قرار میگیرند ( گروه تفاوت های بزرگ مثبت). دسته دوم متشکل از داده هایی است که در پایین چارک اول قرار میگیرند ( گروه تفاوت های بزرگ منفی ) و آخرین گروه حاوی باقی مشاهدات میشود. فرضیه اول این تحقیق پیش بینی میکند که پایداری سود قبل از مالیات داده های گروه اول و دوم با گروه سوم تفاوت معناداری دارد. فرضیه دوم این تحقیق ادعا میکند بین پایداری مولفه اقلام تعهدی سود حسابداری گروه اول یا دوم با پایداری مولفه تعهدی سود حسابداری گروه سوم تفاوت معناداری وجود دارد. وی سپس سعی میکند مشخص کند که آیا قیمت های سهام انتظارات متفاوت سرمایه گذاران درباره سود های حسابداری آتی را، که بر مبنای سطح تفاوت ها شکل میگیرد، منعکس میکنند. در مرحله اول، بررسی میکند که آیا واکنش قیمتی سرمایه گذاران با پایداری سود مشاهده شده در هر نمونه فرعی منطقاً سازگاری دارد. وی با استناد به تحقیق اسلون ( 1996 ) و در مخالفت با آن، مدعی است که سرمایه گذاران بطور منطقی اطلاعات حاصل از تحلیل پایداری سود را در قیمت ها منعکس میکنند. از اینرو فرضیه سوم وی پیش بینی میکند که واکنش قیمتی داده های هر گروه با پایداری سود مشاهده شده در همان گروه بطور عقلانی سازگار میباشد. از یک سوی، شواهد حاصل از تحقیق اسلون(1996) نشان میداد که سرمایه گذاران به درستی پایداری مولفه اقلام تعهدی را در قیمت ها منعکس نمیکنند. از سوی دیگر، جوز و همکاران ( 2002 ) ضریب واکنش سود خفیفی برای سال-شرکت هایی که تفاوت های بزرگ دارند گزارش میکند و با فرض احتمال رفتار فرصت طلبانه از سوی مدیران، نتیجه گیری
میکنند که بزرگی تفاوت ها این فرض را به ذهن متبادر میسازد که مدیریت از سیاست ( اقلام تعهدی ) متفاوتی در قبال یک رویداد مشابه استفاده میکند. نویسنگان مقاله مذکور رابطه ضعیف سود-بازده را بعنوان شواهدی تفسیر میکنند که سرمایه گذاران احتمال رفتار فرصت طلبانه را درک میکنند و از میزان اتکای خویش بر این سود ها میکاهند. از اینرو، هانلون(2005) سعی میکند تا انتظارات سرمایه گذاران از پایداری مولفه های اقلام تعهدی و نقدی سود ها را، که در قیمت های سهام منعکس است، در گروه های اول و دوم بررسی کند تا مشخص شود که آیا اطلاعات موجود در تفاوت ها واکنش قیمتی سرمایه کذاران به پایداری اقلام تعهدی و جریان نقدی را تحت تاثیر قرار میدهد. نتایج تقیق وی نشان میدهد که بین بزرگی تفاوت ها و پایداری سود قبل از مالیات، اقلام تعهدی و جریان نقدی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. این نتیجه به طور ضمنی میگوید که تفاوت ها اطلاعاتی راجع به جریان های نقدی واقعی، به خوبی اقلام تعهدی، دارند و با این حدس که بزرگی تفاوت ها دال بر پایداری اندک سود است نیز سازگار است. واکنش قیمتی سرمایه گذاران در گروه دوم نیز به گونه ای بود که گویی پایداری اقلام تعهدی را به درستی ارزیابی و منعکس
میکنند با این حال این واکنش در برابر پایداری جریان های نقدی کمی بیش از حد پایین بود. این نتیجه بر خلاف شواهد تحقیق اسلون (1996) است و بیانگر آن است که سرمایه گذاران تفاوت های بزرگ را به صورت یک علامت قرمز تعبیر میکنند. در گروه دوم نیز پایداری مولفه اقلام تعهدی و جریان های نقدی در مقایسه با گروه باقیمانده کمتر بود. این نتیجه حاکی از این است که حتی تفاوت های منفی نیز اطلاعاتی راجع به کیفیت سود دارند. اما واکنش قیمتی سرمایه گذاران نسبت به اقلام تعهدی گروه دوم بیش از حد بود و نتیجه تحقیق اسلون تایید میشود. هانلون ( 2005 ) خطاهای برآورد تحلیل گران مالی را نیز بررسی میکند تا واکنش آنها را نسبت به بزرگی تفاوت ها ارزیابی کند. نتایج حاکی از این بود که تحلیلگران نسبت به تفاوت های گروه اول و دوم در مقایسه با تفاوت های گروه سوم کمتر خوش بینانه عمل مینمایند. این بدین معنی است که تحلیل تفاوت ها میتواند برای تحلیل مالی ارزش افزوده داشته باشد.به طور کل، نتایج این تحقیق حاکی از وجود رابطه ای معنادار بین اندازه تفاوت ها و پایداری و محتوای اطلاعاتی سود است.

فصل سوم:
روش تحقیق

3-1 )مقدمه
تحقیق از نظر روش شناسی عبارت است از کاربرد روش های علمی در حل یک مسئله یا پاسخ گویی به یک سوال (دلاور،1384، 30). تحقیق مجموعه فعالیت های (فرآیند) منطقی، منظم، منسجم و هدفمند است که در پی دستیابی به یکی یا ترکیبی از خواسته های زیر است: (1) ارضای یک حس کنجکاوی معرفتی، (2) توصیف یک شرایط، یا تشریح نگرش عده ای از افراد و (3) جستجوی پاسخ و راه حل برای یک مساله و مشکل واقعی با آزمودن نظریه ای تایید شده و یا طراحی و ارئه نظریه های جدید. در طی فرایند تحقیق با بکارگیری ابزار های جمع آوری اطلاعات، داده ها بطور عینی و معتبر، مشاهده، بررسی و استخراج میشوند و سپس با استفاده از فنون آمار توصیفی و استنباطی سعی میشود که ادعا ها و حدس های علمی اولیه (فرضیه ها) آزمون شده تا در نهایت فرضیه ها رد یا پذیرفته شوند و نتیجه گیری نهایی انجام پذیرد (خاکی، 1391، 29). انتخاب روش، يك كار كليدي در فرآيند تحقيق به حساب مي آيد به طوري كه مي‏توان گفت يكي از مهمترين مراحل هر تحقيق علمي انتخاب روش تحقيق مناسب براي انجام پژوهش مي باشد. اين تحقيق سعي بر آن دارد تا اثر تفاوت میان سود حسابداری و سود مالیاتی را بر پایداری و محتوای اطلاعاتی سود مورد بررسی قرار دهد. در اين فصل بر مبنای استدلال های قیاسی حاصل ازتئوری ها و فرضیه های عنوان شده در فصل قبل، فرضیه های تحقیق و روش های آزمون فرضیه ها تشریح می‌شود. همچنین در این فصل در مورد روش تحقيق، انتخاب دوره زماني تحقيق و ‌قلمرو ‌آن، جامعه و نمونه آماری تحقیق و معیارهای انتخاب نمونه، روش‌هاي گرد آوري اطلاعات و سایر موضوعات مرتبط با روش شناسی تحقیق بحث خواهد شد.

3-2)روش تحقيق
روش تحقيق را مي توان مجموعه اي از قواعد، ابزار و راه هاي معتبر و نظام يافته براي بررسي واقعيت‌ها، كشف مجهولات و دستيابي به راه حل مشكلات دانست. در علوم انساني تقسيم بندي‍هاي مختلفي از روش تحقيق صورت گرفته است. بر اساس هدف، روش تحقيق مي تواند بنيادي،كاربردي يا علمي باشد. تحقیق حاضر از لحاظ نوع هدف تحقیقی کاربردی محسوب میشود. هدف از تحقیق کاربردی بدست آوردن دانش لازم برای تهیه ابزاری است که بوسیله آن نیازی مشخص و شناخته شده بر طرف گردد. در این نوع تحقیقات، هدف، کشف دانش تازه ای است که کاربرد مشخصی را دربارهی فرآیندی در واقعیت دنبال میکند. به عبارت دقیق تر تحقیق کاربردی تلاشی برای پاسخ دادن به یک معظل یا مشکل عملی است که در دنیای واقعی وجود دارد (خاکی،1391، 74). نتایج حاصل از اين تحقيق می تواند برای طیف گسترده ای شامل مدیران شرکت ها، سهامداران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، محققان و تدوین کنندگان استانداردها، حسابداران و حسابرسان کاربرد داشته باشد.
از لحاظ بعد زماني تحقيقات مي توانند گذشته نگر يا آينده نگر باشند. به طور کلی چنانچه داده های گردآوری شده در رابطه با رویدادهایی باشد که در گذشته رخ داده است طرح تحقیق را می توان گذشته نگر تلقی کرد. از اين رو پژوهش حاضر يك تحقيق گذشته نگر به شمار مي آيد.
بر اساس نحوه گردآوري داده ها نيز تحقيقات مي توانند تاريخي، توصيفي، همبستگي، تجربي يا علّي باشند. تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. تحقيقات همبستگي شامل پژوهش هايي است كه در آنها سعي مي‏شود رابطه بين متغيرهاي مختلف با استفاده از ضريب همبستگي كشف و تبيين گردد. در تحقيقات همبستگي هدف اصلي مشخص كردن نوع، اندازه و مقدار رابطه بين دو يا چند متغير مي باشد (سرمد و همکاران، 1390، 92-75). با توجه به تقسيم بندي فوق، اين تحقيق از نوع توصيفي و همبستگي مي باشد.
همچنین این تحقیق بر اساس ماهیت و ویژگی داده هایی که برای تجزیه تحلیل فرضیه ها استفاده میشوند از نوع تحقیقات کمی محسوب میشود. تحقیقات کمی نوعی پژوهش است که پژوهشگر تصمیم میگیرد درباره چه چیزی مطالعه کند. سوالات کاملاً مشخص و تعریف شدهای مطرح میکند و اطلاعات عددی را از نمونه خارج میکند، با روش های آماری به تجزیه و تحلیل این اطلاعات میپردازد، تحقیق خود را بصورتی کاملاً عینی و به اصطلاح غیر سوءگیرانه انجام میدهد (خاکی،1391، 87).
3-2-1) قلمرو تحقيق
قلمرو این تحقیق شامل سه بعد مختلف، به شرح زیر میباشد:
الف) قلمرو موضوعی: در این تحقیق اثر تفاوت میان سود حسابداری و سود مالیاتی بر پایداری و محتوای اطلاعاتی سود مورد بررسی قرار می گیرد.
ب) قلمرو زمانی: با در نظر گرفتن اطلاعات نزديك به زمان انجام تحقيق و در دسترس بودن آنها دوره زمانی تحقیق 11 ساله و از سال 1381 لغایت 1391 تعیین شده است.
ج) قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
3-2-2)جامعه و نمونه آماري تحقيق
جامعه آماري اين تحقيق شامل کليه شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. نمونه آماري عبارت است از تعداد محدودي از آحاد جامعه آماري که بيان کننده ويژگي هاي اصلي جامعه باشد (آذر و مؤمنی، 1389، ص 5). در این تحقیق براي این که نمونه آماري يک نماينده مناسب از جامعه آماري موردنظر باشد، از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است. براي اين منظور 5 معيار زیر در نظر گرفته شده و در صورتی که شرکتی کلیه معیارها را احراز کرده باشد به
عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده است. روند انتخاب نمونه در نگاره 3-1 ارائه شده است.
تعداد کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال 1391

471
معیارها:

تعداد شرکت هایی که در قلمرو زمانی 91-81 در بورس فعال نبوده اند

(146)
تعداد شرکت هایی که از سال 81 به بعد وارد بورس شده اند.

(131)
تعداد شرکت هایی در گروه شرکت هاي هلدینگ، سرمايه گذاري يا واسطه گري هاي مالي بوده اند

(23)
تعداد شرکت هایی که در قلمرو زمانی 91-81 تغيير سال مالي داده و یا سال مالي آن منتهی به پایان اسفند نمی باشد

(46)
تعداد شرکت هایی که در قلمرو زمانی 91-81 زیان ده بوده اند

(40)
تعداد شرکت هایی که در قلمرو

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد سود حسابداری، مدیریت سود، محتوای اطلاعاتی، محتوای اطلاعاتی سود Next Entries پایان نامه رایگان درمورد متغیر مستقل، سود حسابداری، بازده سهام، شاخص قیمت