پایان نامه رایگان درمورد قانون مدنی، مسئولیت مدنی، جبران خسارت، مطالبه خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

هنوز ازدواج نکرده اند و بر آنها زوجین اطلاق نمی شود و از محل بحث یعنی ضمان زوجین خارجند اما با توجه به اینکه در عرف ما معمولا نامزدها از طریق عقد موقت به یکدیگر محرم هستند می توان آنها را نیز زوجین قلمداد نمود و ضمانشان را بررسی کرد؛ چراکه معنا و مفهوم زوجین عبارت است از اینکه بین آنان رابطه زناشویی وجود داشته باشد و همانطوری که ذکر شد با توجه به عقد موقت با یکدیگر محرم هستند و بنابراین بر آنان می توان زوجین اطلاق نمود.
3-1-1 ماهيت حقوقي نامزدي
نامزدی یا وعده نکاح مقدمه ازدواج است و خود ازدواج نیست. قانون‌گذار در ماده 1035 قانون مدنی11 نیز به این نکته تصریح کرده است. مرد یا زن باید تا آخرین لحظه در تصمیم‏گیری آزاد باشد و بتواند در کمال آزادی تصمیم بگیرد. به همین دلیل در ادامه ماده مذکور می‏خوانیم: «بنابراین، هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می‏تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‏تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.». (قاسم زاده، 1379، 91)البته باید توجه داشت که این ماده رافع ضمان نامزدی نیست، زیرا تا زمانی که خساراتی از طرف یکی از طرفین به دیگری وارد نشود نمی توان مطالبه خسارت نمود، لذا از آنجایی که نکاح قراردادی مهم است و آثاری خطیر به بار می آورد، قانون‌گذار به مرد و زن امکان داده است که تا آخرین لحظۀ قبل از وقوع عقد، از تصمیم خود باز گردند و وعدۀ ازدواج را بر هم بزنند. (صفایی وامامی، 1392، 40) هر چند قانون گذار برهم زدن چنين وعده اي را امكان پذير دانسته است، اما چنين امكاني به معناي جواز سوء استفاده از اين حق نمي باشد و چنانچه هرکدام از نامزدها از این حق سوء استفاده کند و باعث خسارتی گردد، به موجب قواعد مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت است.سوالی که در اینجا ممکن است پیش آید این است که آیا کسی که خواستگاری را به هم می زند در مقابل دیگر خواستگاران ضمانتی برعهده او است یا نه؟ با توجه به اطلاق ماده 1035 قانون مدنی باید گفت که همانطوری که صرف امتناع از وصلت جهتی برای مطالبه خسارت نمی باشد، پس به طرق اولی باید گفت که هیچ گونه ضمانی در برابر سایر خواستگاران ندارد و هم چنین از آنجایی که قانونگذار در مقام بیان است وبه چنین ضمانتی اشاره نکرده است پس این نیز به نوبه خود دلیل براین است که در مقابل سایر خواستگاران ضامن نیست.
بنابراین نتیجه می گیریم نامزدی که با دادن وعده ی همسری دیگری را بفریبد یا بدون علت موجه پیمان خود را به هم زند، از حقی که قانون به او داده است سوء استفاده کرده است و باید زیان های ناشی از آن را جبران کند. نامزد می تواند از نکاح منصرف شود اما نمی تواند این حق را وسیله ی استفاده ی نامشروع یا راضی کردن هوس یا جبران بی احتیاطی و تردید خود سازد. به بیان دیگر ضمان نامزد به دلیل تقصیر اوضاع و احوالی است که با رجوع از وعده همراه شده و الزامی قهری دارد.
3-1-2 ضمان ناشی از بر هم زدن نامزدی
در مورد خسارات وارده در اثر به هم خوردن نامزدی، قانون مدنی قبل از اصلاحات سال 1370 در مادۀ 1036 مقرّر می داشت: «اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون عذر موجهی بر هم زند در حالی که طرف مقابل یا ابوین یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند، طرفی که وصلت را بر هم زده است باید از عهدۀ خسارت وارده برآید ولی خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود». این ماده در تاریخ 8/10/61 حذف گردید، اما به نظر می‌رسد علت موجه فقهی و شرعی برای حذف این ماده وجود ندارد؛ چرا که این گونه خسارات طبق شرع وقانون قابل مطالبه است. (دیانی، 1378، 38) با وجود اینکه این ماده حذف گردیده است ولی اینگونه خسارات طبق قانون مسئولیت مدنی (مادۀ 1 قانون مسئولیت مدنی) و قاعده غرور قابل مطالبه است؛ زیرا بر طبق مادۀ 1 قانون مسئولیت مدنی کلیه خسارات اعم از مادی و معنوی قابل مطالبه است؛ و هم چنین با توجه به قاعدۀ غرور می‌توان شخص برهم زننده نامزدی مجبور به جبران خسارت نمود؛ چرا که فرض بر این است که طرفی که به او وعده نامزدی داده شده است با این وعدۀ نامزدی مغرور شده است و مخارجی را محتمل گردیده و یا اینکه عواطف و احساسات او خدشه دار گردیده است که در این موارد شخص بر هم زننده نامزدی مجبور به جبران خسارت است.
در واقع برهم زدن نامزدی بدون علت موجه یک نوع سوء استفاده از حق و تقصیر است که موجب ضمان و مسئولیت مدنی است؛ (صفایی و امامی، 1392، 41) بنابراین همانطوری که بیان آن گذشت، سوء استفاده از حق از موجبات ضمان است و شخص سوء استفاده کننده باید جبران خسارت نماید.
3-1-3 استرداد هدایا
گذشته از هزینه هایی که نامزدان یا خویشان آنها در دورۀ نامزدی می‌کنند، ممکن است هدایایی به وسیلۀ هریک از نامزدان به طرف یا خویشان او داده شده باشد. هدیه بر حسب عرف وعادت و طبق تعریفی که علمای حقوق از آن کرده اند یک نوع هبه است، هبه قراردادی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کسی تملیک می‌کند؛ بنابراین دریافت کنندۀ هدیه مالک آن می‌شود و می‌تواند در آن تصرفات مالکانه نماید، البته هدایایی که در دورۀ نامزدی داده می‌شود، تابع مقررات خاصی است و قواعد هبه دربارۀ آنها کاملاً اجرا نمی‌شود. (صفایی و امامی، 1392، 43)
به موجب مادۀ 1037 قانون مدنی12 به استرداد هدایا پرداخته است. آنچه را که می‌توان از این ماده استنباط نمود این است که با توجه به قید «وصلت منظور» هدایا را به شرط وقوع ازدواج در آینده می دهند و طرف مقابل نیز هدیه را با همان شرط می پذیرد؛ یعنی یک شرط ضمنی است که طرفین آن را قبول دارند. علت اینکه با به هم خوردن نامزدی، طرفین می‌توانند عین هدایا را استرداد نمایند این است که با به هم خوردن وصلت منظور، علت هدیه از میان رفته و هدایا باید به شخص هدیه دهنده باز گردد.
با توجه به مادۀ 1037 قانون مدنی می‌توان گفت که توافق دو طرف دربارۀ هدایای نامزدی به نوع هدیه نیز بستگی دارد و قانون‌گذار برای هریک از هدایایی که مصرف شدنی‌اند و یا عادتاً نگه داری می‌شوند حکم خاصی مقرر داشته است.
هدایایی که عرفاً مصرف شدنی اند چنانچه تلف شوند نمی‌توان قیمت آنها را مطالبه نمود، اگرچه به امید وقوع نکاح در آینده داده شوند؛ (صفایی و همکاران، 1384، 38) یعنی اینکه اگر نامزدی بعد از هدایایی که مصرف شدنی اند فسخ شود، دیگر نمی‌توان قیمت آن هدایا را از هدیه گیرنده مطالبه نمود. به نظر می‌رسد علت اینکه نمی‌توان قیمت آن هدایای مصرف شدنی را مطالبه کرد، این است که طرفین به‌طور ضمنی توافق دارند بر اینکه این هدایا به مصرف برسد و بعد از مصرف شدنشان از مطالبه قیمت آن خوداری نمایند.
هدایایی که عادتاً نگه داشته می شوند چنانچه تلف شوند، هدیه دهنده می‌تواند بهای آن هدیه را مطالبه نماید مگر در دو مورد:
1- موردی که هدیه بدون تقصیر گیرنده تلف شده باشد، از آنجا که اصل عدم تقصیر گیرنده است، اثبات تقصیر بر عهدۀ هدیه دهنده است؛
2- موردی که به هم خوردن نامزدی ناشی از فوت یکی از نامزدها باشد. (صفایی و امامی، 1392، 44)
بنابراین می‌توان گفت در مواردی که گیرندۀ هدیه مقصر باشد وعین هدیه را تلف کرده باشد، باید بهای آن را بپردازد. ولی جایی که بدون تقصیر گیرنده هبه تلف شود، گیرنده هدیه مسئولیتی در قبال آن ندارد؛ زیرا همانطور که ذکر شد اصل عدم تقصیر گیرندۀ هدیه است. هم چنین در صورتی که نامزدی به علت فوت یکی از نامزدها فسخ شود، وفق مادۀ 1038 قانون مدنی13 نامزد دیگر فقط در خصوص عین هدایایی که نزد دیگری موجود است مسئول می‌باشد، اما حق مطالبۀ قیمت هدایایی که یکی از نامزدها به طرف دیگر داده است و نزد او موجود نیست را ندارد اگرچه در اثر تقصیر او تلف شده باشد.

4 فصل چهارم: حقوق زوج و ضمان ناشی از نقض و سوء استفاده از آن
حقوق زوج و ضمان ناشی از نقض و سوء استفاده از آن

4-1 حق ریاست زوج
رياست شوهر امري است كه ريشه در تاريخ دارد و در سيره علماي دين و عرف حاكم بر جامعه، يك واقعيت غیرقابل‌انکار است. كمتر كسي به‌ویژه از عالمان ديني مخالف چنين رياستي هستند. با توجه به چنين ریشه‌ی تاريخي و غلبه‌ی فكري اين بحث در میان علماي ديني و عرف جامعه، قانون‌گذاران نيز در تدوين قوانين چنين واقعيتي را مورد لحاظ قرار داده و رياست خانواده را از حقوق زوج شمرده‌اند؛ اما آنچه از گذشته تاکنون نسبت به آن بين علماي دين و صاحب‌نظران اختلاف وجود داشته، قلمرو اين رياست و حدود و ثغور آن بوده است که در ادامه تحقیق خواهيم كوشيد قلمرو اين رياست را با بررسي مباني فقهي و ضمانت های که در این مورد وجود دارد، مورد بحث و تبیین قرار دهیم.
4-1-1 مفهوم حق ریاست زوج بر زوجه
کلمه ریاست برگرفته از رأس در لغت به معنای سروری، بزرگی، مهتری (معین، 1383، 475) و فرمانروایی، رهبری، حکومت و فرماندهی (دهخدا، 1377، 1245) می‌باشد.
در فقه ریاست شوهر بر زن تحت عنوان قوّامیت مرد بر زن بیان شده است که برگرفته از آیه شریفه 34 سوره نساء می‌باشد. (طباطبایی، 1352، 458)
«الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَي النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلي‏ بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ وَ اللاَّتي‏ تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبيلاً إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِيًّا کَبيراً»؛ مردان سرپرست و نگهبان زن‌اند، به خاطر برتری‌هایی که خداوند برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است و به خاطر انفاق‌هایی که از اموالشان می‌کنند و زنان صالح، زنانی هستند که متواضع‌اند و در غیاب همسران خود اسرار و حقوق او را در مقابل حقوقی که خداوند برای آن‌ها قرار داده حفظ می‌کنند و اما آن دسته از زنان را که از سرکشی و مخالفتشان بیم دارید، پند واندرز دهید و اگر مؤثر واقع نشد در بستر از آن‌ها دوری نمایید (و اگر هیچ راهی جز شدت عمل نسبت به آن‌ها نبود) آن‌ها را تنبه کنید و اگر از شما پیروی کردند، راهی برای تعدّی و ظلم بر آن‌ها نجویید و بدانید خداوند بلندمرتبه و بزرگ است. (مکارم شیرازی، 1385، 411) آنچه که از این آیه استنباط می‌شود این است که علت اینکه خداوند ریاست را برعهدۀ مرد نهاده است به خاطر برتری ها و انفاقی است که از اموالشان می کنند؛ بنابراین به نظر می‌رسد که اگر مرد نفقه زن را ندهد حق ریاست بر او را ندارد و این همان چیزی است که مادۀ 1129 بر آن نیز دلالت دارد. مادۀ 1129 مقرر می دارد: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه». این ماده به‌طور ضمنی دلالت می‌کند که در صورت نپرداختن نفقه زن یا عجز از پرداخت نفقه حق ریاست مرد ساقط می‌شود؛ و همچنین منظور از برتری های مذکور در آیه، چیزی جز بهتر مسئولیت برعهده گرفتن نیست.
مفهوم ریاست مرد بر خانواده برحسب عادات و رسوم هر اجتماع تفاوت می‌کند. در سده‌های پیشین تصور می‌کردند که مرد رهبر بی‌چون‌و چرای خانواده و حامی اشخاص ناتوانی است که به نام زن و فرزند با او به سر می‌برند. ولی امروز، ریاست مرد به انجام دادن یک وظیفه اجتماعی شبیه‌تر است تا به اجرای حق شخصی؛ هدف قانون‌گذار برتری دادن شوهر بر زن و ارضای خواست‌های او نیست. مرد رئیس خانواده است، زیرا بهتر می‌تواند مسئولیت آن را بر عهده بگیرد و زن معاون و همکار اوست نه فرمان‌بر مطلق. کانون خانوادگی نیز مانند هر اجتماع دیگر، نیاز به رهبر و فرمانده دلسوز دارد. این رهبری به عهده مرد گذاشته‌شده و او باید، به‌منظور حفظ مصالح خانواده، اختیار خویش را اعمال کند. (کاتوزیان، 1388، 208)
در حقوق تنها ماده ای که صراحتاً به ریاست

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، قانون مدنی، ضمان قهری، تعهد اخلاقی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد قانون مدنی، جبران خسارات، ضمن عقد، شرط ضمن عقد