پایان نامه رایگان درمورد فناوری اطلاعات، صنایع کوچک، تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی

دانلود پایان نامه ارشد

رقابتی موجود، لازم است تا از فناوری اطلاعات و کاربردهای مرتبط با آن استفاده مطلوب را به عمل آورند. عوامل متعددی بر چگونگی استفاده از فناوری اطلاعات و سطح آمادگی الکترونیکی شرکتهای کوچک تأثیرگذار است. همچنین محدودیتهایی نیز بر سر راه به کارگیری IT توسط شرکتها وجود دارد که ضروری است به دقت مورد مطالعه و شناسایی قرار گیرند.در این تحقیق ارتباط و تأثير استفاده نمودن شرکتهای کوچک از IT بر فروش، سود و درجه رقابت شركتها به عنوان فرضیه مطرح شدهاند. دادههای این پژوهش براساس 50 پرسشنامه تکمیل شده که به محقق برگشت داده شد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار SPSS و برای بررسی و رد يا قبول نمودن فرضیههای تحقیق از آزمون T استفاده شده است.نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بین بکارگیری IT و فروش، سود و درجه رقابت شرکتها، ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد.
کلمات کلیدی:
فناوری اطلاعات ، آمادگی الکترونیکی ، تجارت الکترونیک ، بازاریابی الکترونیک ، بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
با توجه به پیشرفت‌های فناوری روزمره و شتابان، جوامع به جوامعی مبتنی بر دانش و آگاهی تبدیل شده‌اند. توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به مؤسسات و سازمانها این امکان را می‌دهد که فعالیت‌های تجاری و مبادلات خود را با سرعت و انعطاف‌پذیری انجام دهند.در قرن بیست و یکم فناوری اطلاعاتی و ارتباطی با سرعت بیشتر پیشرفت و توسعه خواهد یافت. پیشرفت‌های به وجود آمده در فناوری اطلاعات و ارتباطات در اواخر قرن بیستم باعث شکل‌گیری تجارت الکترونیکی شده است. تجارت الکترونیکی انقلابی عظیم در شیوه تجارت و کسب و کار به وجود آورده است www.hamtermi.com).)
بهرهگیری عمومی و اجتنابناپذیر از امکانات نوین ارتباطی و بزرگ راههاي اطلاعاتی، باعث کوتاه شدن فوق العاده فاصله و زمان شده است و دهکده جهانی حاصل نفوذ و گسترش ابزارهای ارتباطی جدید و دستاوردهای کامپیوتری بر تمامی عرصههای زندگی انسان است آنچنان که رفته رفته هیچ جنبهای از زندگی بشر از نفوذ آن به دور نمانده و نخواهد ماند. امروزه دنیا شاهد آن است که خرده فروشیهاي اینترنتی با استفاده از آخرین تکنولوژیهاي نوین در ارتباطات و اطلاعات، نرمافزار، سختافزار، امنیت تبادلات و تعاملات الکترونیکی دادهها، روشهاي پرداختهاي الکترونیکی و بسیاری از عوامل دیگر، محیط خرید و فروش با ثباتتری را به مردم عرضه کردهاند و بسیاری از آنها در این راستا یا حتی در حاشیه آن توانستهاند سود خوبی را در معاملات خود به دست آورند.( اي . توربن و ديگران ، 1386 )
بنابراین برای گسترش استفاده از IT در کشور باید نسبت به ایجاد زیر ساختهای مناسب مخابراتی، امنيت در تبادل اطلاعات، تدوین قوانین و مقررات حقوقی مناسب، بستر سازی فرهنگی و آشنا نمودن مردم و بنگاههای اقتصادی با مزایای تجارت الکترونیکی و پرداخت الکترونیک، ایجاد پهنای باند اینترنت با سرعت بالا و کاهش هزینه آن و همچنین استفاده آن برای عموم مردم اقدام نمود.(يوتا، 2007)
در ادامه با نگاهی در هر نظام اقتصادي و بازرگاني می یابیم که، مقوله “بازار” مهمترين رکن و عامل تشکيل دهنده آن است. به تعبير ديگر، بازار و روابط موجود در آن به شکل گيري و نهادينه کردن نظام مربوطه کمک شاياني مي نمايد. در تمامي بخش ها و حوزه هاي مختلف بازار، عوامل متعددي به کار گرفته مي شود که حاصل آن را مي توان فرآيندي به نام بازاريابي ناميد. بازاريابي نتيجه کنشها و بر هم کنش هاي عوامل ذينفع در بازارها است. از اين رو بازاريابي را مي توان به طور ساده، علم تشخيص نيازها و خواستهها و برآورده کردن آنها از طريق فرآيند مبادله تلقي کرد. (اسلام، 1385)

1-2 تبیین موضوع
بي شک عصر حاضر با وجود بيثباتي ها و تغييرات ناشناخته جهان، باعث گشته همواره تحولات دور از دسترس نباشد و سازمان ها و شرکت ها براي پاسخ به اين بي ثباتي ها به سمت پارادايم هاي جديد و سرمايه گذاري هاي بسيار عظيم حرکت نموده و با گسترش سيستم هاي اطلاعاتي سعي نموده اند که در جهت کسب مزيت رقابتي تلاش نمايند. اين موج جديد در دهه 1990 دستاوردي از شکست و پيروزي ها را ايجاد نمود و نظم نويني در عرصه هاي مديريت منابع انساني و نظارت و کنترل در راستاي ايجاد مديريت علمي و استراتژي محوري ايجاد شده است.
پس از گذشت يک دهه از توسعه فناوري اطلاعات رويکردهاي تدوين استراتژي در حوزه فناوري اطلاعات تغيير نموده و در سطح جهاني برنامه هاي توسعه فناوري اطلاعات با رويکرد تدوين استراتژي و سرمايه گذاري کلان جهت پيدا کرده است.
استفاده روز افزون از فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT)1 نوآوري هاي گسترده اي را سبب شده است. تکنولوژي اطلاعات به سرعت در بدنه شرکتها در حال رشد مي باشد و جايگزين ارزشهاي توسعه سنتي ميگردد. امروزه اين فناوريها به خوبي در کليه بخشهاي شرکت ها و موسسات، همانند بازاريابي و سيستم خريد و فروش، در سراسر جهان توسعه يافته و بيشتر مبادلات خود را بر اساس آن قرار داده اند. اين درحالي است که سهم تجارت الکترونيکي شرکتها روز به روز در حال افزايش است. اما سهم کشورهاي در حال توسعه از اين نوع تجارت در بازارهاي بين المللي چندان قابل ملاحظه نمي باشد البته پايين بودن اين سهم خود نيز داراي علل و عوامل خاصي است. (احمدی و ویرجیناری، 1382)

1-3 بیان مسأله
بنگاه های اقتصادی در جهان امروز در رقابت شدید با یکدیگر بسر می برند. وضعیتی که پیش از این فعالان اقتصادی با آن مواجه نبوده و در طول دهههای اخیر بی سابقه بوده است. تحولات عمده دو دهه اخیر نظیر تسریع روند جهانی شدن، تلاش کشورهای توسعه یافته برای دستیابی به جایگاه مناسب تر در روابط تجاری صنعتی، تغییرات سریع فناوری و ظهور فناوریهای جدید، همانند فناوری اطلاعات و ارتباطات، تغییر ساختار اقتصادی کشورها به سمت اقتصادهای متکی بر دانش و استفاده از آخرین دستاوردهای علمی در اداره و مدیریت بنگاههای کسب و کار، برخی از علل عمده تشدید این رقابت می باشد. وضعیت فوق شرایط دشواری را برای پایداری و ماندگاری بنگاهها فراهم ساخته و در این میان بنگاههای صنعتی کوچک و متوسط که به تنهایی از مقیاس تولید پایینتری برخوردار بوده و نوعاً سهم کمتری از بازار را در اختیار دارند با شرایط دشوارتری مواجه ساخته است. (شفیعی، 1387).صنایع کوچک در کشور ایران و استان لرستان نیز شرایط مشابهی دارند. بنابراین صنایع کوچک در استان لرستان که درصد بسیار بالایی از واحدهای صنعتی استان را تشکیل می دهند، ناگزیرند که خود را با تغییرات سریع فناوری و ظهور فناوریهای جدید همانند فناوری اطلاعات و ارتباطات، تطبیق دهند و حداکثر توان خود را برای دستیابی و بکارگیری آنها نه تنها از گردونه تولید و رقابت خارج نشوند، بلکه روند رشد را طی نموده و موقعیت خود را در بازار تثبیت نمایند.
هوانگ (HUAVNG) و ونگ (WANG) در سال ۲۰۰۲ میلادی، ۸عامل را که بر رضایت مشتریان از کیفیت خدمت الکترونیک موثرند به صورت زیر شناسایی كرده اند:
۱ ) بازخورد عمومی درمورد طراحی وب سایت؛ ۲ ) قیمت رقابتی محصول؛ ۳ ) شرایط محصول؛ ۴ ) تحویل به موقع؛ ۵ ) سیاست برگشت محصول؛ ۶ ) حمایت مشتری؛ ۷ ) سفارشی كردن پست الكترونیك باتوجه به خواسته مشتری؛ ۸ ) فعالیتهای ترخیص. www.irantiles.com))
در اين پژوهش ابتدا نقش فناوري اطلاعات در تجارت الکترونيکي شرکتهاي کوچک مورد بررسي قرار گرفته و سپس مشکلاتي که اين شرکتها در رابطه با بازاريابي الکترونيکي با آن مواجه هستند مورد تجزيه و تحليل قرار می گیرد و عوامل موثر بر آن تعيين خواهد گردید.

1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق
با توجه به آشنایی روز افزون مردم با اینترنت و مزایای فراوان تجارت الکترونیکی برای مشتری، شرکت و جامعه، شرکتها و سازمانهای عرضه کننده محصولات و خدمات بایستی بیش از پیش به دنبال ایجاد فضای مناسب مطمئن و قابل اعتماد برای مردم جهت انجام این مهم باشند.
امروزه صنایع کوچک محور اصلی توسعه ميباشند، لذا باید با فراهم ساختن شرایط مطلوب جهت بکارگیری فناوری اطلاعات در این صنایع، بتوانیم راه پیشرفت و راه رسیدن به یک اقتصاد کارا را هموار سازیم. بنابراین ضرورت دارد مزایای بکارگیری فناوری اطلاعات را روشن نموده و محدودیتهای بکارگیری آن در صنایع کوچک را شناسایی نماییم.
1-5 اهداف تحقیق
هدف اصلی از انجام این تحقیق روشن نمودن نقش فناوری اطلاعات بر رقابت، سود و فروش محصولات در صنایع کوچک میباشد. بنابراین آگاهی از این موضوع میتواند دانش مدیران شرکت را نسبت به اثرات فناوری اطلاعات بر کارایی شرکتها را افزایش دهد.
هدفهای اصلی تحقیق عبارتند از:
تبیین نقش فناوری اطلاعات در بازاریابی صنایع کوچک شهرستان دورود.
تعیین وضعیت مطلوب در بکارگیری IT2 و ارائه راهکارهایی در این جهت.
میزان قابلیت بکارگیری IT جهت نفوذ در بازارهای هدف.
تعیین مشکلات فرا روی بکارگیری فناوری اطلاعات در توسعه بازاریابی صنایع کوچک شهرستان دورود.

1-6 سوالات تحقیق
1-آیا بکارگیری فناوری اطلاعات در صنایع کوچک باعث افزایش فروش انها می شود؟
2- آیا بکارگیری فناوری اطلاعات در صنایع کوچک باعث افزایش سود انها می شود؟
3- آیا بکارگیری فناوری اطلاعات در صنایع کوچک باعث افزایش رقابت پذیری انها می شود؟
4-محدودیت های بکارگیری فناوری اطلاعات در صنایع کوچک کدامند؟

1-7 فرضیههای تحقیق
فرضیههای این تحقیق عبارتند از:
بین بکارگیری فناوری اطلاعات در صنایع کوچک شهرستان دورود و فروش محصولات آنها ارتباط معناداری وجود دارد.
بین بکارگیری فناوری اطلاعات و درجه رقابت صنایع کوچک شهرستان دورود ارتباط معناداری وجود دارد.
بین بکارگیری فناوری اطلاعات و سود صنایع کوچک شهرستان دورود ارتباط معناداری وجود دارد.
بین دیدگاه کارشناسان خبره و صاحبان صنایع کوچک در مورد رابطه بین بکار گیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات اختلاف معنی دار وجود دارد .
بین دیدگاه کارشناسان خبره و صاحبان صنایع کوچک در مورد رابطه بین بکار گیری فناوری اطلاعات و درجه رقابت صنایع اختلاف معنی دار وجود دارد .
بین دیدگاه کارشناسان خبره و صاحبان صنایع کوچک در مورد رابطه بین بکار گیری فناوری اطلاعات و سود صنایع اختلاف معنی دار وجود دارد .

1-8 قلمرو تحقیق
1-8-1 قلمرو زمانی:
در این تحقیق صنایع کوچک شهرک صنعتی شهرستان دورود مورد بررسی قرار ميگيرند.محدوده زمانی و مراحل تدوین پایان نامه از مهرماه 1392 شروع شد و تا شهریور ماه 1393 ادامه یافت.
1-8-2 قلمرو مکانی:
قلمرو مکانی این تحقیق صنایع کوچک شهرک صنعتی دورود واقع در کیلومتر 12 دورود- بروجرد می باشد، که این شرکتها در صنایع گوناگونی فعالیت دارند.
1-8-3 قلمرو موضوعی :
قلمرو موضوعی این تحقیق در رابطه با بررسی نقش فناوری اطلاعات بر موفقیت بازاربابی صنایع کوچک می باشد.

1-9 روش تحقیق
روش تحقیق بکار برده شده در این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، از نظر نحوه گردآوری اطلاعات میدانی و از نظر روش پیمایش مقطعی، از نظر روش جمع آوری اطلاعات استفاده از پرسشنامه و از نظر نوع بررسی ارتباط بین متغیرها همبستگی است.

1-10 ابزار گردآوری دادهها
دادههای مورد استفاده این تحقیق از دو نوع بودهاند:
اسناد دست اول تحقیق از طریق پرسشنامه و انجام عملیات میدانی بدست آمدهاند.
اسناد دست دوم و کتابخانهای آن از طریق مرور منابع موجود در کتابخانهها و مراکز اسناد و نیز مجلات علمی- پژوهشی معتبر منتشر شده بدست آمدهاند. قابل ذکر است که برخی از منابع نیز از وبلاگهای تخصصی افراد بینام و سایتهای اینترنتی مورد استفاده و بهرهبرداری قرار گرفتهاند که آدرس دقیق دسترسی به آنها به عنوان سند ذکر شده است.

1-11 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
نرم افزار SPSS و آزمون T استیودنت جهت بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته و ر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک، توزیع فراوانی، رقابت پذیری Next Entries پایان نامه رایگان درمورد فناوری اطلاعات، بازاریابی، کسب و کار، روایی محتوا