پایان نامه رایگان درمورد فناوری اطلاعات، بازاریابی، کسب و کار، روایی محتوا

دانلود پایان نامه ارشد

د یا قبول فرضیهها مورد استفاده قرار گرفت. برای بدست آوردن روایی پرسشنامه از نظرات استاد راهنما ، استاد مشاور و چندین تن از دیگر اساتید و متخصصین و کارشناسان استفاده شده است . و از آنها در مورد مربوط بودن سؤالات ، واضح بودن و قابل فهم بودن سؤالات و اینکه آیا این سؤالات برای پرسشهای تحقیقاتی مناسب است و آنها را مورد سنجش قرار می دهد ، نظر خواهی شد و اصلاحات مورد نظر در پرسشنامه اعمال گردید . علت استفاده از قضاوت متخصصان این است که هیچ روش آماری برای تعیین ضریب روایی محتوایی وجود ندارد . در عوض برای تعیین روایی محتوای یک آزمون از قضاوت متخصصان در این باره که سؤالهای آزمون تا چه میزان معرف برنامه یا حوزه محتوایی هستند استفاده می شود ، با این حال قضاوتهای مربوط به روایی محتوا نه قطعی هستند نه نهایی ، آزمونها از سطوح مختلف روایی برخوردار هستند و متخصصان در قضاوتهای خود همیشه با هم توافق نظر ندارند. برای تعیین پایایی این پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ بهره برده شد. در این تحقیق مقدار محاسبه شده برای آلفای کرونباخ شرکتها برابر با 793/0 و برای کارشناسان خبره 899/0 بوده است. که مقدار مطلوبی تلقی میشود. همچنین مقیاس اندازهگیری مورد استفاده در این تحقیق، طیف پنج امتیازی لیکرت بوده است.

1-12 محدودیت تحقیق
1- آدرس بسیاری از بنگاههای کوچک گمراه کننده بود به صورتی که علی رغم تلاش فراوان موفق به پیدا نمودن برخی از آنها نشدیم .2- بسیاری از کارشناسان شرکتها از تحویل و پاسخ به پرسشنامه خودداری نمودند.

1-13 تعریف واژگان
بنگاههای كوچك و متوسط(Small Medium Enterprise): شركتهايي هستند كه تعداد كاركنان آنها كمتر از 50 نفر باشد.
فناوري اطلاعات (Information Technology): علمی است که به مطالعه، طراحی، توسعه، پیاده‌سازی، پشتیبانی یا مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه، خصوصا برنامه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزار رایانه می‌پردازد.
آمادگي الكترونيكي(e-Readiness)3: يعني توانايي پذيرش، استفاده و بكارگيري اطلاعات و كاربردهاي مرتبط با آن در شركت مورد نظر.
تجارت الکترونيک4 (e-Commerce): تعريف عام تجارت: هر نوع ارائه کالا يا خدمات،که معمولاً (نه هميشه) به خاطر پول انجام مي پذيرد.
تعريف تجارت الكترونيك از ديدگاه فناوري اطلاعات:آن دسته از کاربردهاي فناوري اطلاعات که به صورت سيستمي براي پشتيباني و پيشرفت دادن جريان کاري و مبادلات تجاري ايجاد شده است.
تعريف تجارت الكترونيك از ديدگاه تجاري : ابزاري است که کسب و کارهاي مختلف، شرکاي آنها و مشتريان آنها را قادر مي سازد که موضوعاتي چون کيفيت خدمات، سرعت تحويل و غيره را ارتقاء و موضوعاتي همچون هزينه ها را کاهش دهند.
بازاريابي الکترونیک 5 (e-Marketing): انجام فعالیت بازاریابی از طریق اینترنت را بازاریابی الکترونیک مینامند.در مفهوم کلی بازاریابی علم شناخت نیازهای بشری و ارائه راه حلهای مناسب برای ارضای آنها است. در خصوص یک سازمان یا بنگاه تولید کننده کالا یا خدمت نیز بازاریابی به معنای فرآیند شناسایی و تأمین خواستههای مشتریان با توجه به تواناییها و امکانات موجود است. (احمدی و ویرجیناری، 1382)
بازاريابي فلسفهاي است که مي توان آن را در هر سازمان يا موسسه اي صرف نظر از توليدي و خدماتي، انتفاعي و غير انتفاعي و خصوصي و دولتي بودن بکارگرفت. (اسلام، علي اکبر، 1385)

فصل دوم
مبانی نظری وپیشینه تحقیق

2-1 مقدمه
با استقرار و گسترش روز افزون شبکههای ارتباطی و فناوری اطلاعات، واژههای نو، ایدههای نوین و شکلهای بدیعی از فعالیتهای مرتبط با اینترنت و فناوری اطلاعات در حوزه تجارت داخلی و بینالملل ظهور یافتهاند. مفاهیمی از قبیل تجارت الکترونیک، کسب و کار الکترونیک6 از جمله شکلهایی از فعالیت بازرگانی داخلی و بینالمللی هستند که با بکارگیری فناوری اطلاعات، جایگاه ویژهای را به خود اختصاص دادهاند. بکارگیری فناوری اطلاعات و استفاده از آن در بازاریابی و تجارت الکترونیکی در میان صنایع کوچک نیز همانند سایر بنگاهها متداول شده و در حال گسترش است. در بنگاههای کوچک صنعتی از فناوری اطلاعات بیشتر جهت معرفی محصولات تولیدی واحدها، تبلیغ کالاهای تولیدی و بازاریابی برای آنها و فروش محصولات تولیدی به شکل تجارت الکترونیک استفاده میشودتمام شرکتها بدون استثناء جهت فعالیت در دنیای امروز باید بتواند با شرکتهای دیگر و مشابه خود رقابت کنند که این امر جزء با به کارگیری فناوری اطلاعات امکانپذیر نمیباشد. در بسیاری از کشورهای پیشرفته به کارگیری فناوری اطلاعات موجب کاهش هزینههای تولید و افزایش فروش با استفاده از تبلیغات توسط اینترنت شده است که این نوعی سیاست رقابت صادراتی به حساب میآید.(مهدوي نور و فتحيان، 1387)
شرکتهای زیادی توانستهاند با استفاده از کاربردهای فناوری اطلاعات و با جمعآوری و تحلیل دادههای زمان واقعی، یکپارچه سازی عرضه کنندگان و مدیریت کیفیت به جریانهای ضایعات خود حمله کنند. در نتیجه این اقدامات، آنها به کاهش اساسی در هزینههای نیروی انسانی، هزینههای مواد خام و هزینههای استفاده از سرمایه نایل شدهاند. همین طور بسياري از شركتها توانستهاند که با افزودن به ظرفیتهای ارزشمند جدید از قبیل توسعه یک خط تولید جدید، بهبود جدی در پاسخگویی به مشتری و استفاده بهتر از مواد اولیه، قدرت رقابت خود را بالا ببرند.(سوييني ، 1384)

2-2 مباني نظري تحقيق

2-2-1 تعريف فناوري اطلاعات

فناوری : فناوری سازمان تمام فرایندهایی را که یک سازمان برای تبدیل ستادهها به دادهها به کار میگیرد، شامل میشود.
اطلاعات : اطلاعات عبارتست از جریانهایی که مجموعه داناییها را تغییر میدهد، این تغییر زمانی اتفاق میافتد که یا مطلبی به مجموعه داناییها افزوده شود و یا تجدید ساختاری در آن به وجود آید.( اي. توربن و ديگران 1386)
فناوری اطلاعات (فا)7 یا (IT)، همچنان که به ‌وسیله انجمن فناوری اطلاعات آمریکا (ITAA‎) تعریف شده ‌است، علمی است که به مطالعه، طراحی، توسعه، پیاده‌سازی، پشتیبانی یا مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه، خصوصا برنامه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزار رایانه می‌پردازد. به طور کوتاه، فناوری اطلاعات با مسائلی مانند استفاده از رایانه‌های الکترونیکی و نرم‌افزار سروکار دارد تا تبدیل، ذخیره، حفاظت، پردازش، انتقال و بازیابی اطلاعات؛ به شکلی مطمئن و امن انجام پذیرد. اخیراً تغییر اندکی در این عبارت داده ‌شده تا این اصطلاح به طور روشن دایره ارتباطات الکترونیک را نیز شامل گردد. بنابراین عده‌ای بیشتر مایل هستند تا عبارت «فناوری اطلاعات و ارتباطات8» یا به اختصار ICT را به کار برند. (اميدوار، 1388)

2-2-2 تعریف صنایع کوچک و متوسط در ایران
بر اساس تعریف وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاورزی، بنگاههای کوچک و متوسط واحدهای صنعتی و خدماتی (شهری و روستایی هستند) که کمتر از 50 نفر کارگر دارند. (سازمان صنایع کوچک ایران، 1380)
جدول 2-1 تعریف كمیسیون اتحادیه اروپایی از بنگاههای كوچك و متوسط
اندازه بنگاه
تعدادكاركنان
گردش معاملات
( میلیون پورو )
ترازنامه (میلیون پورو)
كوچك
50
10 میلیون
10 میلیون
متوسط
250
50 میلیون
43 میلیون

2-2-3 تاریخچه و سیر تحول فناوری اطلاعات
واژه فناوری اطلاعت اولین بار از سوی آقایان لویت وایزلر در سال 1985 به منظور بیان نقش رایانه در پشتیبانی از تصمیمگیریها و پردازش اطلاعات در سازمان به کار گرفته شد. برداشتهای مختلفی از فناوری اطلاعات وجود دارد که خود سبب گشته تا تصاویر متفاوتی از آن در جوامع مختلف ارائه گردد. بسیاری فناوری اطلاعات را مجموعهای از سخت افزار، تجهیزات، مهارت، دانش کارکنان و ویژگیهای اشیایی که کار روی آنها انجام میشود میدانند و فناوری اطلاعات را روابط میان سخت افزار یا نرم افزار شبکه و تواناییها و اقداماتی که از این ابزارها ناشی میشود میدانند. فناوری اطلاعات نه تنها به تواناییهای پردازش دادهها توسط رایانهها بلکه به مهارتهای انسانی و مدیریتی در بهرهبرداری از آنها هم دلالت دارد. با توجه به عمر نسبتاً کوتاه فناوری اطلاعات و در مقابل رشد و توسعه سریع آن تعاریف متفاوتی از آن وجود دارد. به نظر اسکات موتون(1991) فناوری اطلاعات شامل انواع رایانهها، سخت افزار، نرم افزار و شبکههای ارتباطی که دو رایانه را به هم متصل میکند، شبکههای عمومی و خصوصی و ترکیب رایانهها، فناوری ارتباطات و سیستمهایی که رایانههای شخصی را به این رایانهها متصل میکند و شبکه جهانی اینترنت میباشد. شیل(1997) فناوری اطلاعات را در تجهیزات رایانهای مستقر در ادارات و کسب و کارهای مختلف میداند که شامل رایانههای شخصی سرورها ایستگاههای کاری و… است در فرهنگ آکسفورد فناوری اطلاعات به مفهوم مطالعه نظام یافته صنایع مرتبط با ارتباطات دانش است. به هر حال فناوری اطلاعات به ما میآموزد که چگونه به تغییر سازمان پرداخته و فعالیت تجاری جدیدی آغاز کنیم و یا اینکه چگونه در ارتباط با محیط و سایر سازمانها و بنگاهها کسب و کار مؤثری برقرار سازیم.
طبق مطالعهای که از طرف مک مولین(1996) در کشور کانادا انجام شد، مشخص گردید که به کارگیری فناوری اطلاعات و سیر تحول آن در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در حال گسترش است، این مطالعه در سه مقطع زمانی 85-1980، 91-1986و 1994 انجام شد و نتایج نشان داد که در مقطع اول 16% در مقطع دوم 37% و در مقطع سوم 43% از کارکنان در کار خود تحت تأثیر فناوری اطلاعات و سیر تحولی آن قرار گرفتهاند.(زرگر ، 1382)
بررسی ها نشان می دهند که سازمان ها عمدتاً در 4 زمینه از فناوری اطلاعات بیشتر بهره میگیرند:
1. امور پردازش اطلاعات 2. تصمیم گیری 3. اشتراک اطلاعات 4. نوآوری
در امور پردازشی سازمان با کمک فناوری اطلاعات به جمعآوری، تبدیل، ایجاد، نگهداری، ثبت و ارسال اطلاعات میپردازد.سیر تحول فناوری اطلاعات از ابعاد مختلف در شکل 2-1 نشان داده شده است. همانگونه که اشاره شد، این ابعاد عبارتند از: بُعد شبکه، بُعد اطلاعات مدیریت، بُعد کاربرد، بُعد فناوری محض، بُعد جغرافیا و بُعد جهان الکتریکی.( زرگر ، 1382 )

شکل 2-1 سیر تحول فناوری اطلاعات از ابعاد مختلف

2-2-4 نقش IT در فرایندهای سازمان
نقش IT در فرآیندهای سازمان، از قبیل تولید و فروش، رشد چشمگیری داشته است. اولین نسخههای فنآوری رایانه در ابتدا برای نگهداری اطلاعات عملکرد سازمان استفاده میشد؛ اتفاقات و فعالیتهای روزها و هفتههای گذشته در اختیار مدیران قرار میداد. با توسعه سیستمها و فنآوری شبکه، امکان جمعآوری و استفاده از اطلاعات همزمان با رخداد آنها فراهم شد؛ یعنی اطلاعات عملیات سازمان در لحظه وقوع از طریق شبکه در اختیار مدیران قرار میگرفت. بعدها بسیاری از مراحل ثبت دستی اطلاعات به روشهای رایانهای و اتوماسیون تبدیل شد و برخی مراحل کاری کارمندان نیز حذف گردید.سیستمهای رایانهای اکنون امکان مشاهده و نظارت بر عملکردها را فراهم کرده و خطاها و مشکلات کارگاه را قبل از وقوع به اطلاع کارکنان و مدیران سازمان میرسانند. بسیاری از فرایندهای دستی قدیمی به طور اتومات شدهاند. این تحولات موجب تغییرات مهمی در ساختار شغلی و تخصصی پرسنل شده است. برخی مشاغل حذف شدهاند و برخی کارها قبلا دستی انجام می شداز طریق رایانه و به شیوههای جدید انجام میشوند؛ برای مثال، برنامهریزها یا افراد مسئول کنترل پروژهها، که قبلا کار خود را به روشهای دستی و روی کاغذ و فرمهای دستی انجام میدادند، اکنون با بکارگیری سیستمهای رایانهای ویژه، تبدیل به کاربران تخصصی و برنامهنویس رایانهای شدهاند و قدرت و مهارت شغلی خود را چندین برابر توسعه دادهاند.( سيد جوادين ، 1386)
استفاده از فناوری اطلاعات، علاوه بر اثر روی طبیعت کار و محیط کار، نحوه رقابت سازمانها را هم تغییر داده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد فناوری اطلاعات، صنایع کوچک، تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد درآمد سرانه، آمادگی الکترونیکی، صاحب نظران، خطوط تلفن