پایان نامه رایگان درمورد عملکرد کارکنان، استاندارد سازی، تعالی سازمان، منابع انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

آماری مورد نیاز برای این پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد سنجش عملکرد کارکنان کاندری (2005) و پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش نظام آراستگی پنج اس می باشد. نتیجه اصلی به دست آمده از پژوهش حاکی از تاثیر گذاری نظام آراستگی بر عملکرد کارکنان می باشد. همچنین تمامی ابعاد پنج گانه نظام آراستگی نیز بر عملکرد کارکنان تاثیرگذار است.
واژگان کلیدی: نظام آراستگی پنج اس، عملکرد کارکنان، پتروشیمی مبین.

فصل اول
کلیات پژوهش

مقدمه
نظم و ترتیب و ایمنی از مهمترین عوامل دستیابی به موفقیت در سازمان ها است. نقش نظم و ترتیب به گونه ای است که در تمامی الگوها و استاندارد های مدیریتی و تعالی سازمانی در نظر قرار گرفته است. با توجه به منافع نظم و انضباط، سازمان های سرآمد اقدامات جدی و موثری در این باره انجام داده اند. امروزه اجرا و بومی سازی الگوهای تعالی در سازمان ها به طور چشمگیری باعث افزایش توانایی حوزه های مختلف در سازمان ها شده است. افزایش بهره وری و تعالی سازمانی از جمله مفاهیمی است که همواره تمامی سازمان ها به دنبال آن بوده و در هر مرحله از تاریخ به گونه ای آن را بیان نموده اند. کاهش خطاها، اشتباهات، حوادث و افزایش راندمان کاری، افزایش روحیه و انگیزه کارکنان و عملکرد مدیریت، به دلیل قابل رویت شدن مشکلات، کاهش هزینه ها و کاهش مصرف انرژی و دوباره کاری ها از آثار اجرای نظام آراستگی است.
آشنایی با نظام آراستگی در واقع آشنایی با چگونگی مدیریت مطلوب محیط کار است. این نظام در سازمان های تولیدی و خدماتی بسیاری از کشورهای جهان استقرار یافته و نتایج با ارزشی در ساماندهی و مرتب کردن محیط های کاری و ایجاد عادت های مطلوب و فرهنگ مشتری گرایی داشته است. این سیستم در برخی از سازمان های تولیدی و خدماتی کشور ما به اجرا در آمده است.

بیان مسئله
“پنج اس” برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم در ژاپن شکل گرفت، اصولی که حاصل نبوغ و استعداد ژاپنی ها نیست، بلکه ایده اولیه این سیستم از روش خانه داری صنعتی1 آمریکایی گرفته شده است. ژاپنی ها ایده اولیه را از آمریکایی ها گرفته و بر اساس فرهنگ خود آن را در قالب پنج اصل 1- ساماندهی2 2- نظم و ترتیب3 3- پاکیزه سازی4 4- استاندارد سازی5 5- انضباط6 یا به عبارتی پنج اس و به قول ژاپنی ها (گواس) ارائه کردند (عربیان، 1386).
ژاپنی ها دامنه کاربرد پنج اس را به همه صنایع و بنگاه های اقتصادی تسری دادند و آن را نه تنها در حفظ ایمنی و بهداشت محصول بلکه در آراستگی محیط کار و کارکنان در زیبا سازی محیط و صرفه جویی در فضا و مکان و نقل و انتقال و جا به جایی مواد و کاهش ضایعات و دوباره کاری ها و… به کار گرفتند (همان).
پنج اس به شیوه ژاپنی ها و به صورت یک رشته خاص با ادبیات نوشتاری از سال 1985 مطرح شد و در آغاز در قالب سه اس ارائه شد. نخستین متن در باب پنج اس در سال 1986 نوشته شد. در اواخر همین دهه سوزوکی7 کتاب (دیباچه ای بر رویکرد جامع ارتقاء بهره وری بهپویی عملی) را تالیف کرد که فصل هشتم از ده فصل کتاب، به پنج اس کاربردی اختصاص یافته بود. اما یکی از مهم ترین متون مربوط به پنج اس تحت عنوان (فایو اس، پنج کلید برای دستیابی به کیفیت عالی در محیط کار) توسط تاکاشی اوسادا8 تالیف و منتشر شد (خان مختاری، 1383).
این سیستم به لحاظ دستاوردهای بسیار ارزشمندی که دارد به سرعت به بنگاه های اقتصادی کشورهای جهان همچون سنگاپور، مالزی، چین، تایلند، انگلیس، اسپانیا و پرتقال و… راه یافت و مورد بهره برداری قرار گرفت (عربیان، 1386).
سابقه معرفي و ترويج نظام پنج اس، يا آراستگي در ايران از خرداد سال 1372 و با انتشار مقاله اي در شماره هاي 32 و34 ماهنامه تدبير آغاز گرديد نويسنده مقاله مجتبي كاشاني بوده كه بر همين اساس به عنوان بنيانگذار نظام پنج اس در ايران معرفي گرديده است، كاشاني دراين زمينه مي گويد:
 ” اينجانب با نظام پنج اس در سال 1365 و در يك دوره مديريتي در ژاپن آشنا شدم و از همان زمان دريافتم كه يكي از گمشده هاي اصلي ما در صنعت است. با مسافرت ها و تحقيقات و بازديدهاي مكرر از كارخانه هاي ژاپني در آن كشور (در طول هفت سال) به درك عميق آن پرداختم و در سال 1372 به صورت مقاله اي كاربردي آن را معرفي نمودم. آغاز اجراي پنج اس در شركت هاي كارتن مشهد و ايرانيت تهران (سال هاي 1374 و 1375) بوده كه توفيق نسبي آن منجر به شروع اجراي پنج اس در شركت ايران خودرو گرديد.
اکنون که در آستانه ورود به عصر نوین تکنولوژی و آغاز انقلاب صنعتی آینده می باشیم اهمیت نظام آراستگی رو به افزایش است زیرا این عصر نوین، نانو تکنولوژی یا تولید مولکولی است که کمترین بی نظمی و وجود ذره ای غبار، هستی آنرا مختل خواهد نمود. (ابوطالبی، 1384).
در مجموع بررسی پیشینه پژوهش نشان می دهد که پژوهش های اندکی رابطه نظام آراستگی بر عملکرد کارکنان را بررسی کرده اند بنابراین این مسئله اساسی پژوهش حاضر، تبیین تاثیر نظام آراستگی بر عملکرد کارکنان است تا از این طریق بر غنای پژوهشی و تجربی در این زمینه بیافزاید و گامی در جهت بهبود بهره وری منابع انسانی انجام دهد.

اهمیت و ضرورت تحقیق
اولین مقاله پژوهشی با نام (چگونگی آغاز نظام آراستگی ژاپنی)9 از ساموئل، کی، ام، هو10 استاد دانشکده بازرگانی لستر، دانشگاه مانت فورت11 بریتانیا چاپ شده در (نشریات مدیریت کیفیت جامع)12 می باشد.
این نخستین مقاله ای است که در ارتباط با بررسی ویژگی های پنج اس نوشته شده و به عنوان نخستین گزارش کاری از آن، در جهان ارائه گردیده است. لذا هم از این جهت و هم به دلیل نام نویسنده مشهور آن مورد استناد بسیاری از پژوهشگران جهان قرار گرفته است و به نظر من یکی از بهترین مقاله هایی است که می تواند درک کاملی از پنج اس در پژوهشگران ایجاد نماید.
“هو” در این مقاله سعی نموده تا  با بیان پیچیدگی های پنج اس و ایجاد درک بهتر از آن، کاربرد اصول آن را تسهیل نماید. نویسنده به عنوان متخصص کیفیت در بسیاری از کشورهای جهان، در این مقاله اعلام کرد:
«نتایج بسیاری از پژوهش های من در بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی نشان داد که پنج اس یک ابزار مهم برای یادگیری ِ(چگونه انجام دادن کارها) و سنگ زیر بنای فرهنگ کیفیت است».
نویسنده با تکیه بر مطالعات پیترز و واترمن13 (1982)، مبنی بر آن که یادگیری در عمل موجب تغییر رفتار در کارکنان می گردد، اعلام نمود که: «پنج اس بهترین نمونه ای است که می تواند فرهنگ یادگیری در عمل را در سازمان فراهم نماید…».
ژاپنی ها به درستی دریافتند که نظم، حداقل چیزی است که جامعه برای عملکرد مناسب به آن نیازمند است. بنابر این پنج اس، نه تنها موجب بهبود فیزیکی محیط می گردد، بلکه برای بهبود فرایند فکری افراد نیز، ابزار مهمی تلقی می شود.
با توجه به موارد فوق الذکر انجام این تحقیق پیرامون تاثیر نظام آراستگی بر عملکرد کارکنان در سازمان های ایران اهمیت دارد.

اهداف پژوهش
1-4-1- هدف اصلی پژوهش:
تبیین تاثیر نظام آراستگی بر عملکرد کارکنان در شرکت پتروشیمی مبین.
1-4-2- اهداف فرعی پژوهش:
تبیین تاثیر ساماندهی بر عملکرد کارکنان.
تبیین تاثیر نظم و ترتیب بر عملکرد کارکنان.
تبیین تاثیر پاکیزه سازی بر عملکرد کارکنان.
تبیین تاثیر استاندارد سازی بر عملکرد کارکنان.
تبیین تاثیر انضباط بر عملکرد کارکنان.

سوالات پژوهش
1-5-1- سوال اصلی پژوهش:
آیا بین نظام آراستگی و عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد؟
1-5-2- سوال های فرعی پژوهش:
آیا بین ساماندهی و عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد؟
آیا بین نظم و ترتیب و عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد؟
آیا بین پاکیزه سازی و عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد؟
آیا بین استاندارد سازی و عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد؟
آیا بین انضباط و عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد؟

فرضیه های پژوهش
1-6-1- فرضیه اصلی پژوهش:
بین نظام آراستگی و عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد.
1-6-2- فرضیه های فرعی پژوهش:
بین ساماندهی و عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد.
بین نظم و ترتیب و عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد.
بین پاکیزه سازی و عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد.
بین استاندارد سازی و عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد.
بین انضباط و عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد.

قلمرو مکانی، زمانی و موضوعی پژوهش
قلمرو موضوعی: موضوع این پژوهش در حوزه مدیریت منابع انسانی، تبیین تاثیر نظام آراستگی بر عملکرد کارکنان می باشد.
قلمرو مکانی: این پژوهش بر روی کارکنان پتروشیمی مبین واقع در عسلویه انجام خواهد گرفت.
قلمرو زمانی و زمان گردآوری داده ها: قلمرو زمانی این پژوهش نیمه اول سال 1393 می باشد.

تعریف نظری و عملیاتی متغیرها
1-8-1- تعاریف نظری:
نظام آراستگی (متغیر مستقل):
آشنايي با نظام آراستگي در واقع آشنايي با چگونگي مديريت مطلوب محيط كار است اين نظام در سازمان هاي توليدي و خدماتي بسياري از كشورهاي جهان استقرار يافته و نتايج با ارزشی در ساماندهي و مرتب كردن محيط هاي كاري و ايجاد عادت هاي مطلوب و فرهنگ مشتري گرايي داشته است. اين سيستم در برخي از سازمان هاي توليدي و خدماتي كشور ما به اجرا در آمده است. نظام آراستگي با تاكيد بر آراستگي جنبه هاي سخت و نرم محيط هاي كاري، روحيه، نشاط، ایمنی و کیفیت را به ارمغان مي آورد و با حذف محدوديت هاي محيطي، كارآيي و سلامت کارکنان را افزايش مي دهد (کورمن، 1370). نگاهي به اهداف و مفاهيم و نظام آراستگي و مراحل اجراي آن و بررسي تاريخچه و نسبتش با فرهنگ ملي و ديني و آثار و نتايج آن، نشان مي دهد كه پرداختن به نظام آراستگي ضروري است.
اجرای پنج اس برای رسیدن به هدف های متعددی اجرا می شود. برخی از مهم ترین هدف ها عبارتند از: ایمنی و بهداشت، بهره وری، صرفه جویی در هزینه ها، کیفیت و پیشگیری از خرابی ها (ابوطالبی، 1381).
در محیط هایی که با اجرای نظام آراستگی مدیریت می شوند، اشیا زائد و غیر ضروری وجود ندارد و اقلام موجود با نظمی خاص مرتب می شوند و این امر تا حد زیادی موجب صرفه جویی و ایمنی محیط خواهد شد. اجرای منظم مراحل نظام آراستگی محیطی پاکیزه و بهداشتی را فراهم می آورد و از همه مهم تر تلاش برای ایجاد عادت های صحیح در کارکنان مهم ترین عامل در تحقق محیط های آراسته است و این مهم در اجرای بند پنجم حاصل خواهد شد. وجود محیطی سامان یافته از لوازم تولید یا ارائه خدمات با کیفیت است (همان).

نظام آراستگی دارای پنج مولفه به شرح ذیل می باشد:
ساماندهي (سازماندهي، تفكيك و تعمير)
ساماندهي در عام ترين مفهوم آن عبارت است از نظم دادن به كليه اجزاي يك سازمان جهت نيل به اهداف. از ديدگاه پنج اس ساماندهي به معناي تشخيص ضرور از غير ضرور، اتخاذ تصميمات قاطع و اعمال مديريت اولويت ها براي رهايي از غير ضروري ها است. در ديدگاه پنج اس، ساماندهي امري دشوارتر از قرار دادن اشياء در گوشه‌اي مي‌باشد و هدف ايجاد نظمي مطلوب و مناسب است. به منظور موفقيت در ساماندهي مي‌بايست به اولويت بندي پرداخت. به طور خلاصه اين اس به معني جدا كردن آنچه ضروري است از غير ضروري ها مي‌باشد (اوسادا، 1379).

نظم و ترتيب
نظم و ترتيب به معني قرار دادن اشياء در مكان هاي مناسب و مرتب به نحوي كه بتوان از آنها به بهترين وجه استفاده كرد. نظم و ترتيب راهي است براي يافتن و بكار بردن اشياي مورد نياز، بدون انجام جستجوهاي بيهوده. هنگامي كه هر چيز با توجه به كاركرد و در نظر گرفتن كيفيت و ايمني كار در جاي مناسب و مشخص قرار داشته باشد، محل كار همواره منظم و مرتب خواهد بود. بدين منظور بايد همه وسايل، اقلام و کالا برگ هاي مورد نياز را كه قبلا در بند 1 شناسايي نموده و كاركرد هر يك از آنها را نيز مشخص نموده‌ايم را در جاي مناسب قرار دهيم به نحوي كه با سرعت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد عملکرد کارکنان، ارزیابی عملکرد، توزیع فراوانی، توزیع فراوانی پاسخگویان Next Entries پایان نامه رایگان درمورد اجتماعی و فرهنگی، پذیرش اجتماعی، جنگ جهانی دوم، موانع فرهنگی