پایان نامه رایگان درمورد عملکرد کارکنان، نظام ارزشی، نظام ارزشیابی، ارزیابی عملکرد

دانلود پایان نامه ارشد

دیجیتال نیاز دارد. این ارزیابی ها، سیستم را سفارشی می کند و ارزیابی تنها هنگامی که مشکلی رخ می دهد و مداخله مدیریت مورد نیاز است انجام می شود. ما فایو اس را به عنوان وسیله ای که راه هایی را برای ارزیابی خودکار و تنظیم برخی از مهم ترین اجزای سازنده کتابخانه ی دیجیتال فراهم می کند معرفی می کنیم. ابزار ارزیابی، شاخص های مختلف عددی هستند که با هشت بعد کیفیت در مدل کیفیت فایو اس توصیف شده اند.
فول برایت58 (2007) در مقاله ی خود با عنوان “اجرای نظام آراستگی در بیمارستان رورال” بیان می کند که پیش از اجرای نظام آراستگی میزان اقامت بیماران در بخش اورژانس “بیمارستان رورال” بالای 200 دقیقه بوده که این زمان از نظر مدیریت قابل قبول نبوده است. با اجرای نظام آراستگی محیط (فایو اس) مدت اقامت بیماران به میزان 40 درصد کاهش یافته است. دیگر این که میزان رضایت بیماران، 92 درصد و خدمت رسانی به میزان 10 درصد افزایش یافته است.
لی59 و همکاران (2003) در پژوهشی به “بررسی مدیریت نظام آراستگی در کیفیت محیط زیست” پرداختند. با توجه به نتایج این مطالعه، استانداردسازی مدیریت زیست محیطی بخش میدیریت مسائل را مسائل را برای دستیابی به استانداردهایی در مقالات ثابت پدید آورده است. در نهایت اینگونه نتیجه گیری شده است که مدیریت نظام آراستگی مدیریت مورد پسند عامه در زیباسازی محیط بیمارستان، ترویج کیفیت خدمات پزشکی، ایجاد یک تصویر بیمارستان کامل و بهبود قابلیت رقابتی بیمارستان است.

2-26- مدل مفهومی پژوهش
با توجه به مطالب بیان شده در این فصل و از آنجایی که در پی یافتن تاثیر نظام آراستگی بر عملکرد کارکنان می باشیم و از انجایی که نظام آراستگی دارای پنج مولفه می باشد به مدل مفهومی پژوهش زیر می رسیم.

شکل 2-3- مدل مفهومی پژوهش

2-27- تاریخچه و معرفی مکان پژوهش
شرکت پتروشیمی مبین، یکی از بزرگ ترین يوتيليتي‌هاي متمرکز دنیا است. این مجتمع عظیم و مدرن صنعتی در فاز یک پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادي پارس جنوبی در پنج بخش مجزا و مساحت 88 هکتار ساخته شده است.
 وظایف این مجتمع عظيم صنعتي شامل:
تولید و توزیع برق و بخار.
تولید و توزیع اکسیژن، نیتروژن، هواي سرویس، هواي ابزار دقیق.
تولید و توزیع آب شیرین، آب بدون املاح، آب سرویس، آب آتش نشانی و آب کولینگ.
دریافت وتصفیه پساب هاي صنعتی و بهداشتی شرکت هاي پتروشیمی منطقه.
سوزاندن پسماندهاي مایع و جامد در کوره هاي زباله سوز.
دریافت گاز از شبکه سراسري و تقلیل فشار آن و توزیع بین مجتمع هاي پتروشیمی.
هدف از احداث این مجتمع صرفه جویی در هزینه هاي سرمایه گذاري و تولیدي و کاهش قيمت تمام شده انرژي مصرفی مجتمع هاي مستقر در منطقه بوده است.
مجمتع پتروشیمی مبین بزرگ ترین طرح یوتیلیتی متمرکز کشور جمهوري اسلامی ایران بوده و در نوع خود یکی از بزرگ ترین پروژه هاي دنیا به شمار می آید که در سال 1379 در شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصویب و به نام شرکت پتروشپمی مبین احداث گردید كه مهندسی تفصیلی آن توسط شرکت تکنیپ فرانسه انجام شده است.
شرکت پتروشيمي مبين به عنوان توليد کننده سرويس هاي جانبي، تأمين کننده آب، برق، بخار، اکسيژن، نيتروژن و هواي فشرده و تصفيه کننده پساب هاي صنعتي مجتمع هاي پتروشيمي منطقه پارس جنوبي (عسلويه) فعاليت نموده و با استفاده از تکنولوژي هاي روز دنيا در جهت ارتقاء رضايت مندي ذينفعان (سهام داران، مشتريان، کارکنان و جامعه) از طريق توليد مستمر و ارتقاء سطح کيفي و کمي محصولات با کاهش مصرف انرژي و رعايت استاندارد هاي بين المللي و حفظ محيط زيست موجبات رشد و بقاء و سودآوري سازمان را فراهم مي آورد.
توجه به افزايش کارايي و بهره وري کارکنان با برگزاري دوره هاي آموزشي و ايجاد زندگي کاري توأم با آرامش و پر معنا براي کارکنان غايت آرزوي سازمان است. لذا توجه به نيروي انساني و کارکنان و عقايد آنان به عنوان مهم ترين و ارزشمند ترين منبع سازمان، جزء لاينفک فعاليت هاي شرکت مي باشد60.
2-28- خلاصه اقدامات فصل دو و اقداماتی که در فصل سه انجام خواهد گرفت.
فصل حاضر مروري بود بر ادبيات مرتبط با موضوع اين پژوهش که با توجه به هدف پژوهش براي تدوين فرضيه ها نياز به پشتوانه نظري ميباشد. لذا در اين فصل که شامل سه بخش ميباشد، ابتدا مبناي نظري براي نشان دادن روابط ميان متغيرها بيان شد و در بخش دوم، پژوهش‌هاي مرتبط داخلي و خارجي بيان شده است. در بخش سوم با توجه به مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدل مفهومی پژوهش ارائه گردید.
در فصل سه به بررسی روش شناسی پژوهش شامل بیان مشخصات نمونه مورد بررسی و ابزار جمع آوری اطلاعات و… پرداخته خواهد شد.

فصل سوم
روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه
در این فصل از پژوهش، روش پژوهش مورد استفاده که به منظور تبیین تاثیر نظام آراستگی بر عملکرد کارکنان در شرکت پتروشیمی مبین در عسلویه انجام شده است، بیان گردیده و ضمن بیان جامعه آماری و حجم مورد نیاز برای پژوهش و روش نمونه گیری به توضیح کامل در مورد ابزارهای پژوهش، شیوه گردآوری اطلاعات و در نهایت روش تجزیه و تحلیل مربوط به فرضیه های پژوهش پرداخته شده است.

3-2- روش تحقیق
با توجه به اینکه پژوهش حاضر به دنبال تبیین تاثیر نظام آراستگی بر عملکرد کارکنان خواهد بود، لذا به لحاظ هدف از نوع كاربردي است و از لحاظ روش توصیفی از نوع همبستگي می باشد.

3-3- جامعه‌ی آماری
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان پتروشیمی مبین واقع در عسلویه می باشد. که تعداد آنها حدود 1300 نفر می باشد.
3 –4- حجم نمونه
حجم مورد نیاز نمونه برای پژوهش با استفاده از فرمول کوکران محاسبه و نمونه بدست آمده 190 نمونه می باشد. و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، نمونه آماری مورد نیاز برای این پژوهش انتخاب شدند.
n=((t^2 pq)/d^2 )/(1+1/N((t^2 pq)/d^2 -1))
t= 1/96 p= 0/5 q= 0/5 d= 0/05 N=1300 N= 190

3-5- ابزار پژوهش
ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه برای سنجش عملکرد کارکنان و نظام ارزشیابی پنج اس می باشد:
الف: پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان
این پرسشنامه شامل 39 سؤال بسته پاسخ است که بر اساس درجه بندی لیکرت تنظیم شده است. این پرسشنامه توسط کاندری در سال 2005 ابداع گردید.
پرسشنامه از 39 سوال تلفیقی تشکیل یافته است که بر مبنای پنج سطح لیکرت (5= کاملاً موافقم 4= موافقم 3= نظری ندارم 2= مخالفم و 1= کاملاً مخالفم) تشکیل شده است. در این طیف هر قدر از مقادیر کم به سمت مقادیر زیاد حرکت کنیم نشان دهنده آن است که آن ویژگی از نظر پاسخ دهندگان از وضعیت بهتری در سازمان برخوردار است. در این بررسی بالاترین نمره ای که از پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان کسب می شود برابر 195 و کمترین میزان نمره ای که بدست می آید برابر 39 می باشد.

روش نمره گذاری آزمون ارزیابی عملکرد کارکنان
گزینه ها بر روی یک طیف 5 درجه ای لیکرت تنظیم شده اند، نمره گذاری از 5 به یک (5= کاملاً موافقم 4= موافقم 3= نظری ندارم 2= مخالفم و 1= کاملاً مخالفم) می باشد و نمره کل پرسشنامه از جمع نمرات همه پاسخ ها به دست می آید.

جدول 3-1- نمره گذاری پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
1
2
3
4
5

ب: پرسشنامه محقق ساخته سنجش نظام ارزشیابی پنج اس
این پرسشنامه شامل 25 سوال با مقیاس ترتیبی که به عوامل ساماندهی، پاکیزه سازی، نظم و ترتیب، استاندارد سازی و انضباط تقسیم می شود. هر یک از این عوامل شامل پنج سوال در پرسشنامه می شوند که امتیازات این پنج سوال برابر با آن عامل می باشد. امتیازات کل این آیتم ها، امتیاز کلی نظام ارزشیابی پنج اس می باشد که در این پژوهش برای این متغیر به امتیازات کل عوامل نیاز می باشد.

جدول 3-2- گویه ها و سوالات مربوط به نظام ارزشیابی پنج اس
متغیر
مولفه
سوالات وگویه ها
طیف سوالات

نظام ارزشیابی پنج اس

ساماندهی
5 – 4 – 3 – 2 – 1

1-5
1 (کاملا مخالفم )
5 (کاملا موافقم)

نظم و ترتیب
10 – 9 – 8 – 7– 6

پاکیزه سازی
15– 14– 13– 12-11

استاندارد سازی
20- 19- 18- 17- 16

انضباط
25- 24- 23- 22- 21

کل
25

روش نمره گداری پرسشنامه نظام ارزشیابی پنج اس
جدول 3-3- نمره گذاری مقیاس نظام ارزشیابی پنج اس
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
1
2
3
4
5

3-6- روایی و پایایی
الف: پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان
روایی پرسشنامه در منبع کاندری 2005 مورد تائید قرار گرفته است.
در این پژوهش نیز برای سنجش روایی پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان از روش تحلیل گویه، ضریب همبستگی بین گویه‌ها با نمره کل، استفاده گردید که نتایج آن به صورت کمترین و بیشترین ضریب همبستگی گویه‌ها گزارش شده است. و برای محاسبه پایایی تعداد 30 پرسشنامه در بین 30 عضو نمونه آماری توزیع گردید و سپس با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مقدار پایایی محاسبه گردید مقدار بدست آمده 95/0 می باشد که مقدار قابل قبولی است.

جدول 3-4- روایی متغیر عملکرد کارکنان
متغیر
عملکرد کارکنان
طیف ضرائب همبستگي
88/0-38/0
سطح معني داري
03/0-0001/0

ب: پرسشنامه سنجش نظام ارزشیابی پنج اس:
در این پژوهش برای سنجش روایی پرسشنامه نظام ارزشیابی پنج اس از روش تحلیل گویه، ضریب همبستگی بین گویه‌های هر مقیاس با نمره کل مقیاس مربوطه، استفاده گردید که نتایج آن به صورت کمترین و بیشترین ضریب همبستگی گویه‌ها در هر مقیاس گزارش شده است. و برای محاسبه پایایی تعداد 30 پرسشنامه در بین 30 عضو نمونه آماری توزیع گردید و سپس با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مقدار پایایی محاسبه گردید مقدار بدست آمده 98/0 می باشد که مقدار قابل قبولی است.

جدول 3-5- روایی متغیرنظام ارزشیابی پنج اس

متغیر
ساماندهی
نظم و و ترتیب
پاکیزه سازی

استاندارد سازی

انضباط
طیف ضرائب همبستگي
92/0- 57/0
94/0-85/0
90/0- 84/0
93/0- 84/0
93/0- 91/0
سطح معني داري
001/0-0001/0
0001/0
0001/0
0001/0
0001/0

3-7- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات
برای تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش از نرم افزار spss استفاده گردیده است. تجزیه و تحلیل داده ها شامل آمار توصیفی و آمار استنباطی می باشد. در بخش آمار توصیفی از جداول فراوانی و درصد همراه با نمودار درصد فراوانی استفاده شده است. و در بخش آمار استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون خطی و رگرسیون چند گانه استفاده شده است.

3-8- خلاصه اقدامات فصل سه و اقداماتی که در فصل چهار انجام خواهد گرفت.
در اين فصل، پس از ارائه مقدماتي درباره پژوهشهاي علمي و لزوم انجام آنها به توضيحاتي در رابطه با نوع پژوهش پيش رو پرداخته شد. سپس جامعه آماري، نمونه گيري و فرمول مورد استفاده بيان گرديد. در ادامه روشهاي گردآوري اطلاعات مرور شده و بيان گرديد که محقق براي پاسخ به سؤالات پژوهش چه روشهايي را براي جمع آوري اطلاعات برگزيده است. سپس در ارتباط با روایی و پایایی پرسشنامه و آمار توصیفی مطالبی عنوان شد.
در فصل پیش رو به تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از تکمیل و جمعآوری پرسشنامههای مورد بررسی خواهیم پرداخت.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد کتابداران، افزایش بهره وری، کتابخانه های عمومی، خرده فروشی Next Entries منبع پایان نامه درباره عدم قطعیت، عدم قطعیت اطلاعات، ریسک سیستماتیک، غیر سیستماتیک