پایان نامه رایگان درمورد عزل و نصب

دانلود پایان نامه ارشد

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در رأس همه ي آنها نظارت و هماهنگ سازي اين مطبوعات را با اصول مورد پذيرش نظام برعهده دارد ولي راديو و تلويزيون در كشور ما زير مجموعه دولت است و توسط اداره صدا و سيما كه تحت نظر دولت است اداره مي شود ضمناً رسانه هاي ديگر صوتي تصويري از جمله
رسانه هاي ديجيتال و اينترنتي به صورت خصوصي نيز در كشور ما فعاليت دارند که بعضاً تحت نظارت دولت هستند.

ب) رسانه هاي خصوصي

حق مالكيت افراد حقي شناخته شده در قانون است و چنين حقي را نمي توان از اشخاص سلب كرد. بحث مالكيت خصوصي بحثي است كه در همه ي كشور ها وجود دارد و افراد حقوق خصوصي مي توانند برخي از رسانه ها نظير مطبوعات و يا شركت هاي توليد و پخش نوار و فيلم را با سرمايه ي شخصي خود و البته با اعمال نظارت هايي توسط دولت براي پيش روي و نظم بهتر در رسانه ها اداره نمايند.

بند3: به لحاظ تابعيت

يكي ديگر از تقسيم بندي هاي موجود در مورد رسانه هاي همگاني تقسيم آنها بر اساس تابعيت
رسانه ها مي باشد كه براين مبنا رسانه هاي همگاني به رسانه هاي ملي يا داخلي و رسانه هاي خارجي تقسيم مي شوند.رسانه هاي همگاني ملي يا داخلي آن دسته از رسانه ها هستند كه مقر اصلي آنها در داخل كشور است،درحاليكه رسانه هاي همگاني خارجي شامل كليه مؤسسات مطبوعاتي ،خبري،
خبرگزاري ها،آژانس هاي عكس،راديو و تلويزيون و هرگونه سازمان يا مؤسسه اي است كه به كار انتشار يا انعكاس اخبار و اطلاعات اشتغال داشته ،مقر اصلي آنهادر خارج از كشور است19.
با اين حال خبرنگاران يا گزارشگران رسانه ي خارجي ممکن است،اشخاصي باشند كه داراي تابعيت ايراني هستند. تفكيك رسانه هاي ملي از رسانه هاي خارجي ما را در حل برخي مسائل تعارض قوانين ياري خواهد كرد20.

گفتار چهارم: راديو تلويزيون در ايران

امروزه هيچ کس منکر عملکرد سهم مهم راديو و تلويزيون نيست. اين رسانه با بکارگيري آخرين پيشرفتهاي تکنولوژي در صدر کارآمدترين وسايل ارتباط جمعي قار مي گيرد، به گونه اي که به نظر
مي رسد، جهان امروزي بدون اين دو رسانه ناقص است. به هرحال راديو و تلويزيون به مثابه چاقويي است که هم مي تواند مضر باشد و هم مفيد. منتقدان براين باورند که راديو و تلويزيون نه تنها مي توانند بياموزند آگاه کنند، ترغيب کنند، الهام ببخشند و احساس را برانگيزند ، همچنين مي توانند آسيب برسانند و گمراه کنند.
البته تلويزيون نقش مهم تري نسبت به راديو ايفا مي کند. ترکيب صدا و تصوير و حرکت ، امکان استفاده از جلوه هاي ويژه ، احساس همدلي و يگانگي تماشاگر و باورپذيري آنچه مي بينند تلويزيون را به صورت رسانه اي مطلوب در مي آورند.
بيننده تلويزيون به طور ضمني توافق مي کند با ديدن برنامه هاي تبليغي تلويزيون، مقداري آگهي تحمل کند و در عوض انتظار دارد انواع معين شده از تصورات ارضاء کننده از نوع خيلي خاص به او القاء شود .21
باتوجه به اهميت اين دو رسانه در مقايسه با مصاديق ديگر رسانه هاي صوتي و تصويري و جايگاه ويژه آن، در اين گفتار به صورت اختصاصي راديو و تلويزيون را در ايران مورد بررسي قرار مي دهيم .

بند1:تاريخچه فعاليت راديو تلويزيون در ايران

بيست سال بعد از شروع به كار نخستين فرستنده ي راديويي در جهان ،در سال
1940(1319ه-ش)اولين فرستنده ي راديويي ايران مشغول به كار شد.البته قبل از شروع فعاليت اين فرستنده تعداد زيادي گيرنده راديويي به كشور وارد شده بود22.اين فرستنده زير نظراداره كل پرورش افكار وزارت فرهنگ اداره مي شد . سپس اداره كل انتشارات و تبليغات تأسيس شد و اداره راديو را زير نظر گرفت. به موجب اساسنامه مصوب 11/4/1322 وظايف راديويي اداره مذكور نوعاً درزمينه هاي تبليغاتي ،آموزشي،ارشادي و خبري مقرر شده بود.23
در تير ماه 1337 ماده واحده مجلس شوراي ملي با 4 تبصره اجازه بكار انداختن يك دستگاه فرستنده تلويزيون را صادر نمود .
در همان سال نخستين فرستنده تلويزيوني با مديريت خصوصي شروع بكار نمود و پس از آن سازمان راديو تلويزيون ملي ايران تشكيل گرديد كه داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بود با اين وجود، سازمان مزبورعملاً در دست دولت قرار داشت.
قبل از انقلاب با تصويب قانون تشكيل سازمان راديو تلويزيون ملي ايران در سال29/3/50، تمام
فرستنده‏هاي راديويي و تلويزيوني كشور تحت تصدي سازمان واحدي قرار گرفت كه به صورت
شركت هاي سهامي اداره مي شد. وبعد از انقلاب با تصويب اساسنامه صدا و سيماي جمهوري اسلامي و بر اساس قانون اساسي به يك رسانه كاملاًدولتي و وابسته به دولت تبديل شد.24

بند2:جايگاه حقوقي راديو و تلويزيون در ايران
الف) قبل از بازنگري قانون اساسي

ايجاد سازمان راديو تلويزيون ملي وانحصار آن توسط دولت نارضايتي‏هايي را مبني بر نبود آزادي بيان و انتشار افكار عمومي در پي‏داشت و به همين جهت بعد از انقلاب و مقارن بررسي‏هايي درباره قانون اساسي جديد، بحث در مورد راديو تلويزيون هم از مباحث داغ مجلس شد.به گونه اي كه در قانون اساسي در مورد اهميت راديو تلويزيون مطالبي بيان شد و وسايل ارتباط جمعي (راديو تلويزيون)را وسايلي دانست كه بايستي در جهت تكامل انقلاب اسلامي و در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامي قرار گيرند و از اشاعه
خصلت هاي ضد اسلامي پرهيز نمايند.هنگام تصويب اصل 175 مخالفت هايي مبني بر اداره ي سازمان راديو و تلويزيون ابراز شد ليکن اين اصل به شرحي كه در ذيل آمده به تصويب رسيد و به اين اختلافات پايان داد).
“در رسانه هاي گروهي(راديو و تلويزيون)آزادي انتشار و تبليغات طبق موازين اسلامي بايد تامين شود. اين رسانه زير نظر مشترك قواي سه گانه قضايي،مقننه و مجريه اداره خواهد شد ترتيب آن را قانون معين مي‌كند25.”
با وجود اين امر بعلت شرايط زماني و جنگ تحميلي و تحولات سياسي لازم بود كه تغييراتي در اين زمينه و در شيوه اعمال مديريت صورت گيرد و به همين دليل اين دو رسانه نيز زير نظر رهبري قرار گرفته و شوراي سرپرستي سازمان فاقد اعتبار گرديد26.

ب)بعد از بازنگري قانون اساسي

از جمله مهمترين مسائلي كه در سال1368 در مورد بازنگري در قانون اساسي وجود داشت،مسئله اداره راديو و تلويزيون بود كه در دستور كار قرار گرفت و نظر امام مبني بر نظارت قواي سه گانه بر مديريت اين سازمان نيز به اين مبحث تعميم داده شد27. اصل175 پيشين به شكل جديدي اصلاح شد و بيانگر اين نكته بود كه در صدا و سيما بايد آزادي بيان و نشر افكار منطبق بر موازين اسلامي تأمين گردد و عزل و نصب رئيس اين سازمان با مقام رهبري است و شورايي متشكل از هر سه قوه (هركدام دونفر)براين سازمان نظارت خواهند داشت. بعد از اصلاح اين ماده نيز شوراي سياستكذاري صدا و سيما كه متشكل از جمعي از صاحبنظران بود تاسيس گرديد.كه تعيين سياستهاي صدا و سيما برعهده ي اين شورا بود.28

بند3: جايگاه سازمان صدا و سيما در نظام اداري ايران

براساس ماده 2 اساسنامه صدا و سيما،صدا و سيما و واحدهاي تابعه و مؤسسات اداري وابسته به آن از لحاظ اداري ،مالي و استخدامي تابع قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و مقررات اين مؤسسه مي باشند.از اين رو سازمان صدا و سيما بر اساس يك آئين نامه استخدامي خاص نيروي انساني خود را تأمين مي كند29.ليكن اين امر موجب نمي شود كه ما سازمان صدا وسيما را يك مؤسسه عمومي ندانيم. چرا كه تمام عناصر يك مؤسسه عمومي چون شخصيت حقوقي مستقل عمومي،ارائه يك خدمت عمومي و همچنين ايجاد به وسيله قانون در آن به چشممي خورد30.خصوصاً اينكه راديو و تلويزيون در ايران كاملاً دولتي بوده و در انحصارحكومت مي باشد31.اساسنامه و بودجه آن از بودجه عمومي كشور تأمين
مي گردد،ضمن اينكه تبصره ماده 2 آئين نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري از صدا وسيما به عنوان يك مؤسسه عمومي ياد نموده است.
درخصوص اينكه آيا سازمان صدا وسيما مؤسسه دولتي است يا خير ،تا قبل از بازنگري سال68 بر اساس ماده 3 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب1/6/66 ، دولتي محسوب مي شد32.اما بعد از بازنگري سازمان از تحت نظر سه قوه خارج شد و عزل و نصب آن بر عهده ي مقام رهبري قرار گرفت از اين رو اطلاق مؤسسه دولتي به آن چندان صحيح نيست به خصوص اينكه ماده5 قانون محاسبات عمومي كشور در مورد مؤسسات مشابه واژه مؤسسات عمومي و غير دولتي بكار برده است هرچند در فهرست اين قانون نام صدا و سيما ذكر نگرديده است.33

گفتارپنجم: رسانه هاي صوتي،تصويري در ساير كشورها
الف) رسانه هاي صوتي ،تصويري در امريكا

در بسياري از جوامع تمركز بر رسانه هاي گروهي وجود دارد و دولت نظارت مستقيم بر فعاليت
رسانه ها دارد ،اما در امريكا اين امر چندان رعايت نمي شود و اين امر به بخش خصوصي واگذار شده است.با وجود اين كميسيون ارتباطات فدرال متشكل از 5 عضو انتخابي توسط رياست جمهور که مورد تأييد سنا مي باشد ،وظيفه ي نظارت بر عملكرد شبكه هاي راديو و تلويزيون را دارد و تمام مجوزها براي فعاليت اين دو رسانه توسط اين سازمان صادر مي گردد34.البته به موجب قانون ارتباطات 1943اين كميسيون حق سانسور و مخالفت با نظريات مختلف را ندارد ودر صورت وجود مخالفت و سانسور صاحبان شبكه
مي توانند طرح دعوي كنند.35

ب) رسانه هاي صوتي و تصويري در انگلستان

اولين اقدامات عملي براي تأسيس راديو و تلويزيون در دهه هاي 30و40 ميلادي در كشور انگلستان صورت گرفت.بعد از يك دوره كوتاه زماني كه فرستنده راديوئي زير نظر يك شركت خصوصي اداره
مي شد،درسال 1936 بنگاه سخن پراكني انگلستان(BBC)با فرمان شاه تأسيس و فعاليت فرستنده راديويي تحت نظارت حكومتي درآمد.36البته بعدها با تلاش”لرد سلسلدان” اين بنگاه در اواخر دهه چهل ميلادي اقدام به تأسيس اولين فرستنده تلويزيوني نيز نمود37.بي بي سي توسط يك شوراي اداري دوازده نفره كه توسط پادشاه انتخاب مي شوند اداره مي شود و هزينه هاي آن نيز از طريق مالياتهاي عمومي تأمين
مي گردد38.علاوه بر اين سازمان ،كميسيون تلويزيون هاي خصوصي انگلستان(IIC)نيز بر فعاليتهاي
شبكه هاي خصوصي نظارت داشته و مسئوليت صدور مجوز و تنظيم مقررات را براي همه انواع خدمات تجاري برعهده دارد39.

ج)رسانه‏هاي صوتي و تصويري در فرانسه

در سال 1964،ماه ژوئن، سازمان راديو تلويزيون در كشور فرانسه متشكل از نمايندگان منصوب دولت (14نفر)و نمايندگان منتخب مردم وزير نظر يك شوراي اداري ايجاد شد.اما اين سازمان در سال1974 منحل شد وتشكيلات جديدي به نام (مؤسسه سمعي و بصري ) براي امور تحقيقاتي و تمرکز اسناد با نظارت دولت ايجاد شد. همچنين تشکيلات جديدي با نام موسسه عمومي پخش براي نظارت بر عملكرد پخش راديو و تلويزيون بوجود آمد.ضمن اينكه به موجب قانون 1972 شوراي عالي سمعي و بصري، متشكل از40 عضو پارلماني و شخصيت هاي علمي و فرهنگي و هنري تشكيل و وظيفه مشورتي در امور سمعي و بصري را براي دولت و براي هدايت تشكيلات راديو و تلويزيوني بر عهده گرفت 40.
در ژانويه 89 بر اساس قانون 17 شوراي عالي سمعي و بصري به صورت اداره مستقل تاسيس شد كه شامل 9 عضو است كه به حكم رئيس جمهور از3 گروه رياست جمهوري ،مجلس سنا و مجمع ملي انتخاب مي شوند.وظيفه ي اين شورا نظارت بر عملكرد شبكه هاي مختلف تلويزيوني است41.

د)رسانه‏هاي صوتي،تصويري در آلمان

در آلمان يك شوراي اداري كه تشكيل شده از اعضاي مجلس محلي و دولت محلي و ساير گروههاي اجتماعي هستند، با قوانين خاص خود در مورد پخش فعاليت مي كنند. اين شورا چند بار در سال تشكيل
مي شود و شورايي نيز براي نظارت بر امور برنامه‏ها تعيين مي نمايد.نكته ي جالب توجه در مورد راديو و تلويزيون در آلمان اينست كه اين كشور بيشترين دريافت کننده برنامه راديو تلويزيوني در اروپا است42 . اخبار و اطلاعات در اين کشور بدون هيچ سانسوري پخش شده و حق پاسخگويي در راديو و تلويزيون نيز دراين كشور برسميت شناخته شده است. نامداران دولتي هم اين حق را دارا هستند كه نظرات رسمي خود ر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد مصرف کنندگان، خطوط تلفن Next Entries پایان نامه رایگان درمورد قانون مجازات، جبران خسارت، هتک حرمت، اعمال مجرمانه