پایان نامه رایگان درمورد عدم اطمینان، اخبار خوب، سود پیش بینی شده

دانلود پایان نامه ارشد

یک از این دو و نحوه اندازه گیری آن پرداخته می شود.
1-2-5-3)اندازه گیری شتاب سود
شتاب سود استدلال می کند ، سهامی که به تازگی شگفتی در سود داشته اند ، در آینده نزدیک نیز در همان جهت عمل خواهند کرد. به عبارتی سهامی تعدیل مثبت داشته اند ، در آینده نزدیک نیز بازدهی خوبی خواهند داشت(قالیباف و همکاران ، 1389). برای اندازه گیری شتاب سود از سود پیش بینی شده سالانه شرکت در ابتدای سال و تعدیلات آتی آن استفاده می شود. بر این اساس سهام شرکت به سه دسته تقسیم می شود. در صورتی که در پایان هر دوره سه ماهه شرکت اقدام به تعدیل مثبت در سود پیش بینی شده نماید به معنای «اخبار خوب» و در صورتی که اقدام به تعدیل منفی نماید به معنای «اخبار بد» می باشد. و در صورتی که هیچ گونه تعدیلی در سود پیش بینی شده سالانه صورت نگیرد به معنای «عدم وجود اخبار» می باشد. با توجه به تعریف ارائه شده در بالا ، در صورت وجود اثر شتاب سود ، میانگین بازده سهامی که در پرتفوی دارای اخبار خوب قرار گرفته اند باید بیش از میانگین بازده پرتفوی سهامی که دارای اخبار بد بوده اند باشد. در این تحقیق ، از بازده غیر عادی 3 ماه آتی برای اندازه گیری وجود اثر شتاب سود استقاده شده است. استفاده از بازه زمانی 3 ماهه برای آزمون پرتفوی در تحقیقات جیگادیش و تیتمن (1993) ، ، هوآ (2011) و قالیباف و همکاران (1389) مورد استفاده قرار گرفته بود.
2-2-5-3)اندازه گیری شتاب قیمت
بر مبنای راهبرد شتاب قیمت ، سهامی که بر مبنای شاخص قدرت نسبی ، نسبت به بقیه عملکرد بهتری داشته اند انتخاب می شوند و در دوره مشخصی از زمان نگهداری می شوند. نتایج پژوهش ها نشان می دهد ، با این رویکرد بازده اضافی نسبت به بازار بدست می آید(قالیباف اصل و همکاران ، 1389). برای اندازه گیری شتاب قیمت نیز از میانگین نرخ بازده 12 ماه گذشته (به عنوان دوره تشکیل) و 3 ماه آتی (به عنوان دوره آزمون) استفاده می شود. استفاده از این بازه های زمانی برای دوره تشکیل و آزمون پرتفوی ، در تحقیقات جیانگ و همکاران (2005) ، ژانگ (2006) و هوآ (2011) مورد استفاده قرار گرفته است. بدین منظور نخست سهام شرکتها بر مبنای میانگین نرخ بازده سهام در 12 ماه منتهی به تاریخ تشکیل پرتفوی از صعودی به نزولی رده بندی شده اند و به سه دسته تقسیم می شوند. دسته نخست که دارای بالا ترین نرخ بازده بوده اند به عنوان سهام برنده و دسته سوم که دارای پایین ترین نرخ بازده بودند به عنوان سهام بازنده تعیین می شوند.
بر مبنای راهبرد شتاب قیمت سهامی که در گذشته نرخ بازده بالا تری داشته اند در آینده نیز عملکرد بهتری خواهند داشت. بر این اساس اگر اثر شتاب قیمت وجود داشته باشد پرتفوی برنده باید در دوره 3 ماهه آتی نرخ بازده غیر عادی بیشتری را نسبت به پرتفوی بازنده داشته باشد.
3-5-3)اندازه گیری رابطه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران
در قسمت های قبل ، نحوه اندازه گیری هر یک از متغیر های عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران توضیح داده شد. در این قسمت به توضیح چگونگی بررسی رابطه متقابل میان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران پرداخته می شود. در این تحقیق از راهبرد مرسوم پرتفوی بندی بر مبنای عدم اطمینان اطلاعاتی و سیگنال های واکنش کمتر از حد استفاده می شود. این روش توسط جیانگ و همکاران (2005) ، ژانگ (2006) و هوآ (2011) مورد استفاده قرار گرفته است. در ادامه به توضیح جزئیات این روش بر مبنای هر یک از فرضیه های مطرح شده پرداخته می شود.
1-3-5-3)آزمون فرضیه اول
فرضیه اول این پژوهش آن بود ، که بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر راهبرد شتاب سود ، رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. در این فرضیه ، برای اندازه گیری واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، از سودآوری راهبرد معاملاتی شتاب سود استفاده شده است. همان گونه که گفته شد ، در بررسی راهبرد معاملاتی شتاب سود ، سهام به سه دسته دارای «اخبار خوب» ، «اخبار بد» و «بدون اخبار» تقسیم بندی می شوند. در صورت وجود شتاب سود ، میانگین بازده آتی سهام قرار گرفته در طبقه دارای «اخبار خوب» باید از میانگین بازده آتی سهام قرار گرفته در طبقه «اخبار بد» ، بیشتر باشد. برای بررسی رابطه متقابل میان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، از راهبرد پرتفوی بندی بر مبنای متغیر های مورد بحث استفاده شده است. بدین منظور از یک رده بندی دوگانه بر مبنای سیگنال های شتاب سود (نوع اخبار) و نیز درجه عدم اطمینان اطلاعاتی استفاده می شود. بر این اساس نخست ، در ابتدای هر دوره سه ماهه (از ابتدای سال 1386) ، سهام را بر اساس تعدیلات سود پیش بینی شده سالانه شرکت به سه دسته تقسیم نموده ایم. در صورت تعدیل مثبت سود پیش بینی شده ، سهام در طبقه «اخبار خوب» قرار گرفته ، و در صورت تعدیل منفی سود پیش بینی شده ، سهام در طبقه «اخبار بد» قرار گرفته است. در صورت تغییر نیافتن سود پیش بینی شده نیز ، در طبقه «بدون اخبار» قرار می گیرند. برای این طبقه بندی از آخرین اخبار منتشره از سود شرکت قبل از دوره تشکیل پرتفوی استفاده شده است. از سوی دیگر سهام بر مبنای درجه عدم اطمینان اطلاعاتی ، که با استفاده از روش های توضیح داده شده در بالا اندازه گیری شده است ، از نزولی به صعودی رده بندی شده و در 5 پرتفوی جداگانه (از خیلی کم تا خیلی زیاد) طبقه بندی می شود. سپس میانگین بازده غیر عادی 3 ماه آتی سهام در هر یک از این پرتفوی ها محاسبه می شود. پس از پایان دوره سه ماهه و آغاز دوره سه ماهه جدید ، مجددا پرتفوی های جدید بر مبنای روش توضیح داده شده در بالا تشکیل می گردد. در نهایت میانگین نتایج حاصل از 20 پرتفوی تشکیل شده در دوره تحقیق (از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1390) مورد آزمون قرار می گیرد.
لازم به توضیح است که برای محاسبه بازده غیر عادی از روش توضیح داده شده در قسمت (1-1-6-3) استفاده شده است. بر این اساس بازده غیر عادی هر شرکت برابر است با تفاوت بین بازده ماهانه شرکت با بازده ماهانه بازار.
آزمون این فرضیه مستلزم برداشتن دو گام عمده است. نخست به بررسی تفاوت بازدهی پرتفوی های دارای اخبار خوب و اخبار بد پرداخته می شود. بر این اساس در صورتی که راهبرد شتاب سود از سودآوری اضافی برخوردار باشد ، باید بازده پرتفوی شرکت های دارای اخبار خوب بیش از پرتفوی شرکت های دارای اخبار بد باشد. در گام دوم و برای بررسی اثر عدم اطمینان اطلاعاتی بر راهبرد شتاب سود ، به بررسی این موضوع پرداخته می شود که آیا سطح عدم اطمینان اطلاعاتی تفاوت بین بازدهی شرکت های دارای اخبار خوب و اخبار بد را تحت تاثیر خویش قرار می دهد و یا خیر؟ لازم به توضیح است که گام دوم ، مبنای اصلی تجزیه و تحلیل برای تصمیم گیری نسبت به تایید یا رد فرضیه را تشکیل می دهد.
بدین ترتیب فرض صفر و فرض مقابل صورت زير فرمول بندي مي‌شود :

2-3-5-3)آزمون فرضیه دوم
فرضیه دوم این پژوهش آن بود ، که بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر راهبرد شتاب قیمت ، رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. در این فرضیه ، برای اندازه گیری واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، از سودآوری راهبرد معاملاتی شتاب قیمت استفاده شده است. در راهبرد شتاب قیمت بیان می شود ، که سهامی که دارای عملکرد بهتری در گذشته بوده است ، در آینده بازده بیشتری نسبت به سایر سهام خواهد داشت. در این راهبرد خرید برندگان گذشته و فروش بازندگان گذشته توصیه می شود. در این جا نیز مانند فرضیه اول ، از راهبرد پرتفوی بندی استفاده می شود. بدین منظور ، در ابتدای هر دوره 3 ماهه (از ابتدای سال 1386) سهام بر اساس بازدهی 12 ماه گذشته از صعودی به نزولی رده بندی می شود. سهام قرار گرفته در یک سوم بالایی به عنوان «سهام برنده» و سهام قرار گرفته در یک سوم پایینی به عنوان «سهام بازنده» طبقه بندی می شود. سهام یک سوم میانی نیز به عنوان «سهام میانه» نام گذاری می شوند. از سوی دیگر سهام را بر مبنای درجه عدم اطمینان اطلاعاتی ، از نزولی به صعودی رده بندی نموده و در 5 طبقه جداگانه (از خیلی کم تا خیلی زیاد) تقسیم بندی می نماییم. و در نهایت میانگین بازده غیر عادی 3 ماه آتی هر یک از این طبقات محاسبه می شود. در این جا نیز پس از پایان دوره سه ماهه و آغاز دوره سه ماهه جدید ، مجددا پرتفوی های جدید بر مبنای روش توضیح داده شده در بالا تشکیل می گردد. در نهایت میانگین نتایج حاصل از 20 پرتفوی تشکیل شده در دوره تحقیق (از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1390) مورد آزمون قرار می گیرد.
آزمون این فرضیه نیز به مانند فرضیه قبل مستلزم برداشتن دو گام عمده است. نخست به بررسی تفاوت بازدهی پرتفوی های برنده و بازنده پرداخته می شود. بر این اساس در صورتی که راهبرد شتاب قیمت از سودآوری اضافی برخوردار باشد ، باید بازده پرتفوی شرکت های برنده بیش از پرتفوی شرکت های دارای بازنده باشد. در گام دوم و برای بررسی اثر عدم اطمینان اطلاعاتی بر راهبرد شتاب قیمت ، به بررسی این موضوع پرداخته می شود که آیا سطح عدم اطمینان اطلاعاتی تفاوت بین بازدهی شرکت های برنده و بازنده را تحت تاثیر خویش قرار می دهد و یا خیر. در این جا نیز لازم به توضیح است که گام دوم ، مبنای اصلی تجزیه و تحلیل برای تصمیم گیری نسبت به تایید یا رد فرضیه را تشکیل می دهد.
بدین ترتیب فرض صفر و فرض مقابل به صورت زیر فرمول بندی می شود:

6-3)روش تجزیه و تحلیل داده ها
بخش اعظم فرضیه های پژوهشی در مدیریت و علوم رفتاری به منظور مقایسه دو جامعه آماری انجام می گیرد. برای آزمون این نوع فرضیه ها (چنانچه میانگین پذیر باشد) می توان از مراحل آزمون فرض آماری برای میانگین دو جامعه استفاده کرد. این مراحل به شرح زیر می باشند:
1)فرضها: فرضیه های آماری ، برگرفته از فرضیه پژوهش و نقیض آن هستند. با توجه به فرضیه پژوهش و نقیض آن ، فرضیه های آماری یکی از تعاریف ذیل را خواهند داشت:

2)آماره آزمون: که با توجه به معلوم بودن یا نبودن انحراف معیار از آماره آزمون z یا t استیودنت استفاده می گردد.
3)مقدار بحرانی: سطح زیر منحنی بر حسب نوع آزمون ، سطح خطا و توزیع نمونه گیری مشخص می گردد.
4)تصمیم گیری: مقایسه مقدار بحرانی و آماره آزمون مشخص خواهد کرد که آیا H0 تایید یا رد می شود. و پس از تایید یا رد H0 محقق به تبیین رد یا تایید فرضیه پژوهشی خود خواهد پرداخت(عادل آذر ، 1377).
7-3)خلاصه فصل
فصل حاضر به تبیین روش تحقیق اختصاص داشت. بر این اساس ابتدا به توضیح روش شناسی تحقیق و طبقه بندی آن از منظر های گوناگون پرداخته شد. سپس قلمرو تحقیق شامل جامعه و نمونه آماری و نیز دوره تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. سپس ضمن بیان عملیاتی فرضیه های تحقیق ، نحوه جمع آوری اطلاعات و ابزارهای مورد استفاده برای آن به بحث گذاشته شد. سپس به بیان چگونگی عملیاتی سازی متغیر های تحقیق و مدل جامع تحقیق برای آزمون فرضیه ها پرداخته شد. در نهایت نیز روش آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها تبیین گردید.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه
در پژوهش‌هاي علمي، تجزيه و تحليل داده‌هاي آماري جمع‌آوري شده از نمونه‌هاي آماري، مرحله مهمي از تحقيق تلقي مي‌شود ؛ چرا که محقق، در اين مرحله به نتيجه نهايي خواهد رسيد. يعني با استفاده از يک روش تحقيق، داده‌ها تجزيه و تحليل و فرضيه آزمون و نهايتا نتيجه‌گيري نهايي براي گزارش انجام خواهد شد.
در اين فصل، اطلاعات مربوط به نمونه آماري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته‌اند تا متغير مورد نظر در پرتفوي هاي مختلف مورد مقايسه قرار گيرد. داده‌هاي جمع‌آوري شده با استفاده از نرم‌افزار اکسل محاسبه و با نرم‌افزار بسته آماری علوم اجتماعی (نسخه 17) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته‌اند. در این فصل فرضیه های تحقیق یک به یک مورد بررسی قرار می گیرند و یافته های تجربی مرتبط با آن ها

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد عدم اطمینان، تحلیل عامل، تحلیل عاملی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد تحلیل عاملی، تحلیل عامل، عدم اطمینان