پایان نامه رایگان درمورد عدم اطمینان، تحلیل عامل، تحلیل عاملی

دانلود پایان نامه ارشد

قابلیت مقایسه دوره مالی آن ها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
2)شرکت های مورد نظر حداقل قبل از سال 1386 در بورس پذیرفته شده باشند و تا پایان سال 1390 از بورس خارج نشده باشند.
3)جزء بانک ها و موسسات مالی (شرکت های سرمایه گذاری ، واسطه گری های مالی ، شرکت های هلدینگ ، و لیزینگ ها) نباشند.
4)تمامی داده های مورد نیاز آن ها در طی سال های تحقیق در دسترس باشد.
5)طی سال های 1386 تا 1390 تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداده باشند.
6)از آن جا که در تحقیق حاضر بازده سهام نیز به عنوان یکی از متغیر های اصلی بررسی می شود ، وقفه معاملاتی بیش از 4 ماه در دوره تحقیق نداشته باشد.
در نهایت و با مد نظر قرار دادن محدودیت های بالا ، 106 شرکت باقیمانده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. فهرست شرکت های نمونه در پیوست پایان نامه ذکر شده است.
2-2-3)قلمرو زمانی – دوره تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1390 را در بر می گیرد.
3-2-3)قلمرو موضوعی
موضوع این تحقیق بررسی رابطه عدم اطمینان اطلاعاتی با واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می باشد.
3-3)بیان عملیاتی فرضیه ها
فرضیه تحقیق حدس بخردانه ای درباره رابطه دو یا چند متغیر است. فرضیه ها به صورت جمله خبری بیان شده و نشانگر روابط یا نتایج مورد انتظار هستند. آزمون تجربی یک فرضیه هنگامی امکان پذیر است که بتوان متغیر ها را دستکاری ، رده بندی یا اندازه گیری کرد. اگر هیچ یک از این حالات امکان پذیر نباشد برای تحلیل کمی فرضیه هیچ راه دیگری موجود نخواهد بود. یک فرضیه هیچ گاه به صورت مطلق ابطال یا اثبات نمی شود بلکه با توجه به داده های گردآوری شده تنها رد یا تایید می شود. فرضیه ها به منطقی محتمل و محقق بر اساس شواهد تجربی قادر به تصمیم گیری منطقی در خصوص تایید یا رد آنها است (سرمد و همکاران ، 1387).
همان گونه که در مبانی نظری پژوهش توضیح داده شد ، واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، یکی از ناسامانی های بازار سرمایه می باشد که در تعارض با فرضیه بازار های کارا قرار دارد. اندیشمندان مالی ، این ناهنجاری را در حوزه ادبیات مالی رفتاری قرار داده و آن را در زمره استثنائات مالی می دانند. ادبیات مالی رفتاری بر پایه دو مفروض اساسی تورش های رفتاری سرمایه گذاران و محدودیت بر آربیتراژ شکل یافته است. و چنین ادعا شده است که اغلب ناسامانی های بازار سرمایه و انحراف از الگوی بازار کارا ، از جمله واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، با توسل به این دو عامل قابل تبیین است.
در شاخه دیگری از ادبیات تحقیقی پیشین نیز بیان شده است ، که عدم اطمینان اطلاعاتی ، بر هر دو عامل تورش های رفتاری و محدودیت بر آربیتراژ اثر گذار است. بر این اساس ، عدم اطمینان اطلاعاتی از یک سو موجب تشدید تورش های رفتاری سرمایه گذاران گردیده و از سوی دیگر فرآیند محدودیت در آربیتراژ را تقویت می سازد. بدین ترتیب انتظار بر آن است ، که افزایش عدم اطمینان اطلاعاتی موجب افزایش ناسامانی های بازار سرمایه گردد ، که واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران را نیز می توان در این دسته قرار داد. در مجموع و با توجه به مطالب گفته شده ، فرضیه های پژوهش به شکل زیر قابل طرح اند:
فرضیه 1) بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب سود ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
فرضیه 2) بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب قیمت ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
4-3)نحوه جمع آوری اطلاعات
چهار ابزار عمده برای جمع آوری داده ها وجود دارد. هر یک از این ابزار ها ، خود انواعی دارند که کاربرد های ویژه ای برای تحقیقات خاص دارند. این ابزار ها عبارتند از : 1)بررسی (مراجعه) به اسناد و مدارک ، 2)مشاهده ، 3)مصاحبه و 4)پرسشنامه (خاکی ، 1387).
با توجه به اینکه داده های مورد استفاده تحقیق حاضر از نوع داده های ثانویه هستند که از منابع دیگر به دست می آید ، طبق تعریف جزء روش اول می باشد ، بنابراین از روش بررسی اسناد و مدارک برای گردآوری داده های آماری و اطلاعات مربوط به ادبیات و پیشینه تحقیق استفاده شده است.
برای جمع آوری داده های مورد نیاز برای اندازه گیری متغیرهای تحقیق از نرم افزار ره آورد نوین و نیز اطلاعات موجود در سایت اینترنتی بورس اوراق بهادار تهران استفاده خواهد شد. ابتدا داده های جمع آوری شده را در قالب بانک اطلاعاتی ذخیره کرده و سپس با انتقال این داده ها به نرم افزار صفحه گسترده و بسته آماری علوم اجتماعی زمینه تجزیه و تحلیل داده ها فراهم می شود.
5-3)مدل تحقیق جهت آزمون فرضیه ها
آزمون فرضیه های تحقیق ، در وهله نخست مستلزم عملیاتی سازی متغیر های تحقیق ، یعنی عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، و در گام بعدی اتخاذ یک راهبرد مناسب برای برقراری ارتباط میان این دو می باشد. در این بخش ابتدا شیوه اندازه گیری متغیر های اشاره شده مورد بحث قرار گرفته و سپس راهبرد مورد استفاده برای سنجش رابطه میان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران تشریح می گردد.
1-5-3)اندازه گیری عدم اطمینان اطلاعاتی
در ادبیات پیشین تحقیق ، از معیار های متفاوتی برای اندازه گیری عدم اطمینان اطلاعاتی استفاده شده است. به طور مثال ژانگ (2006) از پنج معیار ارزش شرکت ، عمر شرکت ، نسبت پوشش تحلیل گران ، پراکندگی پیش بینی تحلیل گران ، و نوسان بازده سهام استفاده نمود. این معیار ها توسط هوآ (2011) نیز مورد استفاده قرار گرفت. فرآنسیس و همکاران (2007) از نوسان اقلام تعهدی و نیز نوسان بازدهی خاص شرکت ، برای اندازه گیری عدم اطمینان اطلاعاتی استفاده کردند. حجازی و همکاران (1390) نیز در یک پژوهش داخلی از سه معیار درصد خطای پیش بینی سود ، پراکندگی پیش بینی سود و نوسان پذیری بازده سهام ، به عنوان سنجه های اندازه گیری عدم اطمینان اطلاعاتی استفاده کردند.
در تحقیق حاضر ، با توجه به اطلاعات موجود در بازار سرمایه ایران و نتایج تحقیقات پیشین ، از سه معیار متفاوت برای اندازه گیری عدم اطمینان اطلاعاتی استفاده شده است. این معیارها توسط حجازی و همکاران (1390) برای اندازه گیری عدم اطمینان اطلاعاتی مورد استفاده قرار گرفته بودند. در این تحقیق ، به جای بررسی جداگانه هر یک از معیار های مزبور ، از یک معیار جامع برای اندازه گیری عدم اطمینان اطلاعاتی استفاده شده است. در این باره باید اشاره داشت که معیار های گوناگون عدم اطمینان اطلاعاتی ممکن است نتایج متضاد با یکدیگر را ارائه نمایند. به طور مثال ممکن است یک شرکت از نظر یکی از این معیار ها از سطح عدم اطمینان اطلاعاتی اندک و با توجه به معیاری دیگر ، از سطح عدم اطمینان اطلاعاتی بالاتری برخوردار باشد. تضاد میان این نتایج ، اعتبار نتایج تحقیق را با تردید مواجه ساخته و تفسیر نتایج آن را دشوار می سازد. برای حل این مشکل ، در این تحقیق یک مدل جامع برای اندازه گیری عدم اطمینان اطلاعاتی ارائه شده است. در این روش ، ابتدا با استفاده از روش تجزیه و تحلیل عاملی ، به هر یک از معیار های عدم اطمینان اطلاعاتی مورد استفاده ، وزن مناسبی تخصیص داده می شود ، و در نهایت درجه عدم اطمینان اطلاعاتی با توجه به عامل ترکیبی جامع استخراج می شود. در ادامه این بخش ، معیار های عدم اطمینان اطلاعاتی مورد استفاده توضیح داده شده ، و سپس شیوه استفاده از روش تجزیه و تحلیل عاملی برای وزن دهی به این معیار ها ، تشریح می گردد.
1-1-5-3)معیار های عدم اطمینان اطلاعاتی
برای اندازه گیری عدم اطمینان اطلاعاتی از سه معیار زیر استفاده شده است :
نوسان نرخ بازده غیر عادی شرکت (IVOL ) :از طریق انحراف معیار مازاد نرخ بازده ماهانه شرکت نسبت به بازده بازار در 12 ماهه منتهی به تاریخ تشکیل پرتفوی محاسبه می شود. برای محاسبه بازده ماهانه شرکت از رابطه 1-3 استفاده شده است:

(رابطه 1-3)
r_it= (D_t+ p_t (1+α+β)-(p_(t-1)+cα))/(p_(t-1)+cα)×100
که در آن:
p_t: قیمت سهم در پایان دوره t؛
p_(t-1): قیمت سهم در ابتدای دوره t یا پایان دوره 1-t؛
D_t: سود نقدی پرداختی؛
α: درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی؛
β: درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته؛
c: مبلغ اسمی پرداخت شده توسط سرمایه گذار بابت افزایش سرمایه از محل آورده نقدی (و مطالبات) (راعی و پویان فر ، 1389).
جهت محاسبه بازده بازار نیز از تغییرات شاخص قیمت و بازده نقدی استفاده گردیده است. شاخص قیمت و بازده یا همان TEDPIX از فروردین 1377 در بورس تهران محاسبه و منتشر شده است. تغییرات این شاخص نشانگر بازده کل بورس است و از تغییرات قیمت و بازده نقدی پرداختی متاثر می شود.
پراکندگی پیش بینی سود هر سهم ( FD) : انحراف معیار سود هر سهم پیش بینی شده اولیه در بودجه و تعدیلات صورت گرفته در طی سال t .
خطای پیش بینی سود هر سهم ( FE ) : تفاوت بین سود هر سهم پیش بینی شده اولیه و واقعی در سال t. سود هر سهم پیش بینی شده از بابت افزایش سرمایه آتی مورد تعدیل قرار گرفته است تا از قابلیت مقایسه برخوردار باشد. برای محاسبه خطای پیش بینی سود از رابطه 2-3 استفاده شده است:
(رابطه 2-3)
FE= |اولیه شده بینی پیش سهم هر سود-یافته تحقق سهم هر سود|/(اولیه شده بینی پیش سهم هر سود)
2-1-5-3) اندازه گیری عدم اطمینان اطلاعاتی با استفاده از روش تجزیه و تحلیل عاملی
معمولاً در پژوهش ها به دلایل مختلف با حجم زیادی از متغیر ها روبرو هستیم. برای تحلیل دقیق تر داده ها و رسیدن به نتایجی علمی تر و در عین حال عملیاتی تر ، پژوهشگران به دنبال کاهش حجم متغیر ها و تشکیل ساختار جدیدی برای آن ها هستند. بدین منظور از تحلیل عاملی استفاده می کنند. تحلیل عاملی سعی در شناسایی متغیر های اساسی یا عامل ها (Factors) به منظور تبیین الگوی همبستگی بین متغیر های مشاهده شده دارد.
عامل متغیر جدیدی است که از طریق ترکیب خطی مقادیر اصلی متغیرهای مشاهده شده به صورت رابطه زیر برآورده می شود:

Fj=∑WjiXi=Wj1X1+Wj2X2+…+WjpXp
در این رابطه Xi بیانگر متغیر i ام، Wji ضریب نمره عاملی متغیر i ام و از عامل j ام، p تعداد متغیر ها و Fj عامل j ام است (مومنی و قیومی ، 1387).
انجام تجزیه و تحلیل عاملی مستلزم انجام دو پیش آزمون (شاخص136KMO و آزمون بارتلت137) می باشد. در انجام تحلیل عاملی ، ابتدا باید از این مساله اطمینان یابیم که می توان داده های موجود را برای تحلیل به کار برد. به سخن دیگر ، آیا تعداد داده های مورد نظر (اندازه نمونه) و رابطه بین متغیر ها برای تحلیل عاملی مناسبند یا خیر؟ بدین منظور از شاخص KMO و آزمون بارتلت سود جسته می شود. شاخص KMO ، شاخصی از کفایت نمونه گیری است که کوچک بودن همبستگی جزیی بین متغیر ها را بررسی می کند. آزمون بارتلت نیز این موضوع را بررسی می کند چه هنگام ماتریس همبستگی ، از نظر ریاضی به عنوان ماتریس واحد (همانی) شناخته شده است و بنابراین برای شناسایی ساختار (مدل عاملی) نامناسب است.
2-5-3)اندازه گیری واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران
همان گونه که در مبانی نظری پژوهش توضیح داده شد ، راهبرد های معاملاتی گوناگونی با توجه به نوع واکنش سرمایه گذاران در بازار ارائه شده اند. یکی از این راهبرد ها ، راهبرد معاملاتی شتاب می باشد ، که با توجه به فرضیه واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران توصیه شده است. بر این اساس در صورتی که در بازار واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران وجود داشته باشد ، راهبرد معاملاتی شتاب از سود آوری اضافی برخوردار خواهد بود. این راهبرد در مقابل راهبرد معاملاتی معکوس که مبتنی بر فرض واکنش بیش از حد سرمایه گذاران می باشد ، ارائه شده است. مهرانی و نونهال نهر (1387) و هوآ (2011) در پژوهش های خویش ، از سودآوری راهبرد معاملاتی شتاب ، برای بررسی وجود و یا عدم وجود واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران استفاده نمودند. راهبرد شتاب انواع گوناگونی دارد که عبارتند از : شتاب سود و شتاب قیمت. در ادامه به توضیح هر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد عدم اطمینان، بازده غیر عادی، بورس اوراق بهادار تهران Next Entries پایان نامه رایگان درمورد عدم اطمینان، اخبار خوب، سود پیش بینی شده