پایان نامه رایگان درمورد عدم اطمینان، بازده غیر عادی، بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد

گذاران نسبت به اخبار و اطلاعات جدید واکنش کند و محافظه کارانه نشان داده و بدین ترتیب سهام برنده (و بازنده) در دوره های بعد نیز به روند مثبت (و منفی) خود ادامه خواهند داد.
ایشان ابتدا بازده واقعی سه ماهه سهم را محاسبه نمودند و سپس آن را بازدهی سه ماهه بازار مقایسه کردند ، تا به بازده غیر عادی سهم دست یابند. سپس این بازدهی های غیر عادی برای یک دوره شش ماهه تجمیع شدند. در گام بعدی ، کلیه سهام را بر اساس بازده غیر عادی انباشته در هر یک از دوره های تشکیل (6 ماهه) رتبه بندی نموده و 25 درصد سهام دارای عملکرد بالا را به عنوان سهام برنده و 25 درصد سهام دارای عملکرد ضعیف را به عنوان بازنده تعیین کردند. نتایج پژوهش آن ها نشان داد که بر خلاف انتظار ، پرتفوی برنده (بازنده) در دوره زمانی 6 ماهه بعدی ، به روند مثبت (منفی) خویش ادامه نمی دهد. بنابراین نمی توان از طریق به کار گیری راهبرد سرمایه گذاری شتاب در هر یک از دوره های 6 ماهه به بازده مازاد با اهمیتی دست یافت. به طور کلی ، نتایج پژوهش مهرانی و نونهال نهر نشان داد که فرضیه واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران در دوره زمانی 6 ماهه در بازار بورس اوراق بهادار تهران تایید نمی شود.
8-10-2)مطالعه قالیباف اصل و همکاران (1389)
قالیباف اصل و همکاران بازده اضافی راهبرد شتاب سود و قیمت در بورس اوراق بهادار تهران را مورد مطالعه قرار دادند. این پژوهش به بررسی سودآوری راهبرد های شتاب سود و قیمت در بورس اوراق بهادار تهران و ارزیابی اثر عوامل بازده غیر عادی ، سود غیر منتظره استاندارد شده ، نسبت قیمت به سود هر سهم و هم چنین اندازه شرکت ، بر روی بازده این راهبرد ها طی دوره زمانی 1383 تا 1387 پرداخته شد. این پژوهش بر اساس چهار فرضیه انجام شده بود. فرضیه های اول و دوم این پژوهش بازده اضافی راهبرد شتاب سود و قمیت را مورد بررسی قرار دادند. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد ، راهبرد شتاب قیمت در بازه های زمانی 3 ، 6 و 12 ماهه و راهبرد شتاب سود در بازه های زمانی 3 و 6 ماهه در بورس اوراق بهادار تهران سود آور هستند. اما سودآوری راهبرد شتاب سود در دوره زمانی یک ساله تایید نشد.
برای اندازه گیری شتاب قیمت ، ابتدا سهام موجود در نمونه بر اساس بازده غیر عادی تجمعی تعدیل شده نسبت به بازده بازار 6 ماه گذشته در 10 طبقه با وزن مساوی ، از صعودی به نزولی دسته بندی شد. پرتفوی برنده شامل 10 درصد از سهامی که بهترین عملکرد را دارند در طبقه اول و پرتفوی بازنده شامل 10 درصد از سهامی که از نظر بازده غیر عادی تجمعی در 6 ماه گذشته بدترین عملکرد را داشتند در طبقه دهم قرار گرفتند. سپس بازده غیر عادی تجمعی برای دوره های 3 ، 6 و 12 ماهه بعد از تشکیل پرتفوی محاسبه شدند. به منظور بررسی شتاب سود نیز ، از راهبرد مشابه با بالا استفاده شد. تنها با این تفاوت که برای تقسیم بندی پرتفوی ها ، به جای استفاده از معیار عملکرد بازدهی گذشته ، از معیار سود غیر منتظره استاندارد شده استفاده گردیده بود.
محققین در فرضیه سوم خویش ، اثر متغیر های مستقلی هم چون بازده غیر عادی پیرامون تاریخ اعلام سود ، سود غیر منتظره استاندارد شده ، نسبت قیمت به سود هر سهم ، اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار هر سهم و نیز تفاوت بازده بازار با نرخ بازده بدون ریسک بر سود آوری راهبرد شتاب قیمت را مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاصل از آزمون این فرضیه نشان داد که در دوره های زمانی 3 و 6 ماهه متغیرهای مستقل مدل توجیه کننده بازده اضافی تاشی از شتاب قیمت هستند اما در دوره زمانی یک ساله عوامل دیگری غیر از متغیر های مستقل ذکر شده در مدل ، در کسب بازده اضافی حاصل از شتاب قیمت تاثیر گذار هستند.
در فرضیه چهارم رابطه معنادار راهبرد شتاب سود و قیمت در بازده زمانی 3 و 6 ماهه تایید شد. اما در بازه زمانی یک ساله رابطه معنی داری بین این دو متغیر مشاهده نشد. تحقیقات مورد بحث در بالا ، در جدول 1-2 خلاصه شده اند.

جدول 1-2) مطالعات پیشین
ردیف
محقق/محققین
سال تحقیق
عنوان تحقیق
1
جیگادیش و تیتمن
1993
بازده حاصل از خرید برندگان و فروش بازندگان : تعدیل بر فرضیه بازار کارا
2
چان و همکاران
1996
راهبردهای شتاب
3
جیانگ و همکاران
2005
عدم اطمینان اطلاعاتی و بازده مورد انتظار
4
ژانگ
2006
عدم اطمینان اطلاعاتی و بازده سهام
5
فرآنسیس و همکاران
2007
عدم اطمینان اطلاعاتی و جریان تدریجی بعد از اعلام عایدات
6
هوآ
2011
اثر عدم اطمینان اطلاعاتی بر عملکرد قیمتی سهام و تصمیمات تامین مالی مدیران
7
مهرانی و نونهال نهر
1387
ارزیابی واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
8
قالیباف اصل و همکاران
1389
بررسی بازده اضافی راهبرد شتاب سود و قیمت در بورس اوراق بهادار تهران

11-2)خلاصه فصل
در این فصل به طرح مبانی نظری مرتبط با فرضیه بازارهای کارا پرداخته شد. سپس نقد های وارد آمده بر این فرضیه و برخی از استثنائات و ناسامانی های بازار سرمایه که در تعارض با فرضیه بازار های کارا قرار داشتند مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیقات صورت گرفته در این حوزه نشان می داد که ناسامانی های متعدد موجود در بازار سرمایه بیانگر آنند که بازار های سرمایه از کارایی کامل برخوردار نیستند و سرمایه گذاران همواره واکنشی منطقی و عقلایی ندارند. هم چنین با بررسی ادبیات مالی رفتاری به تبیین و دسته بندی عواملی پرداخته شد که بر شکل گیری ناکارایی در بازار موثرند. بدین ترتیب و با توجه به ادبیات مالی رفتاری ، دو عامل محدودیت بر آربیتراژ و تورش های رفتاری سرمایه گذاران ، به عنوان عوامل اصلی شکل گیری ناکارایی در بازار مشخص گردیدند. در ادامه نیز به تبیین واکنش بیش از حد و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، به عنوان یکی از ناسامانی های با اهمیت بازار سرمایه پرداخته شد.
در این فصل به تشریح مبانی نظری مرتبط با عدم اطمینان اطلاعاتی نیز پرداخته شد. و اشاره گردید که عدم اطمینان اطلاعاتی به معنای ابهام در تعیین ارزش ذاتی شرکت می باشد و دو منبع بالقوه اصلی آن ، عدم تقارن اطلاعاتی و فرصت های رشد آتی می باشد. سپس و با توجه به ادبیات پیشین به تبیین مدل هایی پرداخته شد که بر اساس آن ها عدم اطمینان اطلاعاتی می تواند موجب تشدید ناسامانی های بازار سرمایه ، از جمله واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران گردد. در پایان نیز برخی از مطالعات مرتبط پیشین مورد بررسی قرار گرفتند. همان گونه که در این بخش مشاهده شد ، اگرچه در برخی از تحقیقات داخلی به بررسی واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران و سود آوری راهبرد سرمایه گذاری شتاب پرداخته شده است ، اما در هیچ کدام از این تحقیقات رابطه آن با عدم اطمینان اطلاعاتی مورد بررسی قرار نگرفته است. این تحقیق نخستین پژوهش داخلی است که به بررسی رابطه عدم اطمینان اطلاعاتی با واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران پرداخته است. و لذا می تواند به توسعه دانش موجود پیرامون واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران و ابعاد گوناگون آن کمک کند.
علیرغم اهمیت موضوع عدم اطمینان اطلاعاتی ، تا کنون پژوهش های اندکی به بررسی این موضوع در بازار سرمایه کشور پرداخته اند. در یکی از تحقیقات معدود در این زمینه حجازی و همکاران (1390) به بررسی محتوای اطلاعاتی هموارسازی در شرایط عدم اطمینان اطلاعاتی پرداختند. بنابراین این تحقیق می تواند منجر به توسعه دانش موجود در زمینه عدم اطمینان اطلاعاتی نیز منجر شود
اگر چه در تحقیقات خارجی موجود در این زمینه به بررسی رابطه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران پرداخته شده است ، اما در این پژوهش ها رابطه واکنش کمتر از حد و هر یک از معیار های عدم اطمینان اطلاعاتی به صورت جداگانه بررسی و تجزیه و تحلیل شده است. در این تحقیق برای نخستین بار از تکنینک تجزیه و تحلیل عاملی برای اندازه گیری عدم اطمینان اطلاعاتی استفاده شده است.

فصل سوم
روش تحقیق

مقدمه
یکی از اصلی ترین بخش های هر تحقیق روش انجام تحقیق می باشد. در روش تحقیق ، منظور از روش ، مجموعه فعالیت هایی است که برای رسیدن به هدفی صورت می گیرد و تحقیق عبارت از فعالیت هایی است که پژوهشگر با استفاده از آن ها به واقعیت پی می برد (دلاور ، 1380). روش تحقیق مجموعه ای از قواعد ، ابزار و راه های معتبر نظام یافته برای بررسی واقعیت ها ، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است.
روش های پژوهش در واقع ابزارهای دستیابی به هدف به شمار می روند. بنابراین شناخت واقعیت های موجود و پی بردن به روابط میان آن ها مستلزم انتخاب روش تحقیق مناسب است. در واقع می توان گفت که اثر بخشی یک کار تحقیقی ، منوط به انتخاب درست روش تحقیق است (سرهنگی ، 1389). در این فصل در ارتباط با روش اجرای تحقیق ، قلمرو مکانی و زمانی تحقیق ، فرضیه های تحقیق ، نحوه جمع آوری اطلاعات ، مدل تحقیق جهت آزمون فرضیه ها و شیوه اندازه گیری متغیر های تحقیق ، و در نهایت نحوه تجزیه و تحلیل داده ها بحث خواهد شد.
1-3)روش شناسی تحقیق
تا کنون روش های تحقیق را از منظر های گوناگونی طبقه بندی نموده اند ؛ که در هر یک از این طبقه بندی ها ، از معیار های متفاوتی برای متمایز ساختن انواع روش های تحقیق از یکدیگر استفاده شده است. در این قسمت به توصیف نوع روش تحقیق حاضر بر مبنای برخی از معیارهای متداول پرداخته می شود.
بر مبنای نحوه گردآوری داده ها ، پژوهش ها به دو دسته تحقیقات آزمایشی و غیر آزمایشی (شبه آزمایشی) طبقه بندی می شوند. در تحقیقات غیر آزمایشی از دو دسته اطلاعات تاریخی و یا توصیفی استفاده می شود. از آن جا که در این تحقیق ، از اطلاعات تاریخی برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است ، می توان آن را در زمره تحقیقات غیر آزمایشی طبقه بندی نمود.
از سوی دیگر تحقیقات را از منظر هدف آن ، به دو دسته تحقیقات بنیادی یا پایه ای و تحقیقات کاربردی تقسیم نموده اند. وقتی اساساً برای بهبود درک خود درباره مسایل بخصوصی که به طور معمول روی می دهند و نیز چگونگی حل آن ها تحقیق می کنیم آن را تحقیق بنیادی یا پایه ای می خوانیم؛ اما زمانی که با هدف برخورداری از نتایج یافته ها برای حل مسایل موجود به تحقیق می پردازیم آن را تحقیق کاربردی می نامیم (سکاران ، 2004). از آن جا که نتایج این تحقیق ، ناظر به کاربردهای مشخصی در عمل می باشد ، می توان آن را در زمره تحقیقات کاربردی طبقه بندی نمود.
هم چنین تحقیقات به دو دسته علی و غیر علی تقسیم شده اند. تحقیق علی زمانی اجرا می شود که تعیین رابطه علت و معلولی مشخصی لازم باشد. ولی اگر محقق صرفاً بخواهد عوامل مهم و مرتبط با مساله را شناسایی کند ، به مطالعه همبستگی روی می آورد. در پژوهش علی محقق علاقه مند است یک یا چند عامل را که بی گمان علت مساله تحقیق هستند بشناسد. اما با توجه به این واقعیت که عوامل متعددی به طور زنجیره ای بر یکدیگر و بر مساله تاثیر می گذارند ، پژوهشگر به جای آنکه در پی برقراری رابطه علت و معلولی باشد ، عوامل عمده ای را که با مساله مرتبط هستند جست و جو می کند و از این رو به مطالعه همبستگی روی می آورد (سکاران ، 2004). از آن جا که این تحقیق به بررسی رابطه میان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می پردازد ، می توان آن را در زمره تحقیقات همبستگی طبقه بندی نمود.
2-3)قلمرو تحقیق
1-2-3)قلمرو مکانی – جامعه و نمونه تحقیق
جامعه آماری به کل گروه افراد ، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می خواهد به تحقیق درباره آنها بپردازد. اعضای جامعه از نظر برخورداری از یک صفت خاص با یکدیگر اشتراک دارند. نمونه مجموعه کوچکی از جامعه آماری و مشتمل بر برخی اعضای جامعه می باشد. به عبارت دیگر تعدادی از اعضای جامعه آماری و نه همه آن ها نمونه تحقیق را تشکیل می دهند.
جامعه آماری این تحقیق مشتمل بر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری این تحقیق نیز شامل شرکت هایی می شود که واجد تمامی ویژگی های زیر باشند:
برای رعایت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد عدم اطمینان، سودآوری، قیمت گذاری Next Entries پایان نامه رایگان درمورد عدم اطمینان، تحلیل عامل، تحلیل عاملی