پایان نامه رایگان درمورد عدم اطمینان، سودآوری، قیمت گذاری

دانلود پایان نامه ارشد

بودند که به الگوی واکنش کمتر از حد در بازدهی سهم ها اشاره کردند. آن ها نمونه ای متشکل از تمام سهم های شرکت های پذیرفته شده در بورس NYSE و AMEX و در دوره زمانی بین سال های 1965 تا 1988 استفاده کردند. ایشان چندین پرتفوی تشکیل داده و این پرتفوی ها را مورد بررسی قرار دادند ، بطوری که این پرتفوی ها شامل سهم هایی بودند که بر اساس بازدهی j ماه گذشته انتخاب شده و k ماه آتی نیز نگه داشته می شدند. جیگادیش و تیتمن در 1993 نشان دادند که راهبرد خرید سهم هایی که بیشترین بازدهی مثبت را در j ماه گذشته داشتند به عنوان برنده و فروش آن هایی که در همان دوره کمترین بازدهی ها را داشته اند به عنوان بازنده، قادر است تا در طول k ماه آینده بازده غیر عادی معنی داری را ایجاد کند. در تحقیق ایشان ، j و k ضرایبی از 3 هستند و بیشتر از 12 هم نمی باشند. یعنی 3 ، 6 ، 9 و 12.
2-10-2)مطالعه چان و همکاران133 (1996)
چان و همکاران (1996) با استفاده از کلیه سهام پذیرفته شده در بازارهای اوراق بهادار NYSE ، AMEX و NAZDAQ مابین سالهای 1993 تا 1997 ، مدلی را جهت تبیین و پیش بینی واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ارائه نموده و از به کار گیری راهبرد شتاب در کوتاه مدت حمایت نمودند. آنها به تبیین این موضوع پرداختند که چگونه واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران به اطلاعات ، می تواند منجر به قابلیت پیش بینی بازده سهام با استفاده از عملکرد گذشته آن گردد.
آنها به بررسی سودآوری راهبرد معاملاتی شتاب سود پرداختند و اظهار داشتند که سودآوری این راهبرد ناشی از واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران به انتشار سود غیرمنتظره می باشد. هم چنین آنها سودآوری راهبرد معاملاتی شتاب قیمت را نیز مورد بررسی قرار دادند و اظهار داشتند که سودآوری این راهبرد ناشی از واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران به مجموعه وسیعی از اطلاعات پیرامون شرکت می باشد.
نتایج پژوهش چان و همکاران حاکی از سودآوری راهبرد های معاملاتی شتاب سود و قیمت بود. این سودآوری حتی پس از کنترل اثر عواملی چون ریسک بازار ، اندازه ، و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار نیز کماکان به قوت خود باقی بود.
3-10-2)مطالعه جیانگ و همکاران (2005)
جیانگ و همکاران به بررسی اثر عدم اطمینان اطلاعاتی بر پیش بینی بازده مقطعی سهام پرداختند. آن ها عدم اطمینان اطلاعاتی را به «معنای ابهام در ارزش شرکت» و یا «میزان دقت در برآورد ارزش به وسیله سرمایه گذاران آگاه با هزینه ای معقول» تعریف نمودند. جیانگ و همکاران نمونه ای متشکل از کلیه سهام پذیرفته شده در بورس های NYSE ، AMEX و NAZDAQ را در حد فاصل سال های 1965 تا 2001 مورد بررسی قرار دادند. آن ها از چهار معیار عمر شرکت ، نوسان بازده ، حجم معاملات و فاصله زمانی (معرفی شده به وسیله دیچو (2004)) برای اندازه گیری عدم اطمینان اطلاعاتی استفاده نمودند. آن ها به دنبال بررسی وجود اثر شتاب در میان سهام با عدم اطمینان اطلاعاتی بالاتر بودند. جیانگ و همکاران برای بررسی وجود اثر شتاب ، سهام را بر اساس عملکرد j ماه گذشته (j= 3 ، 6 ، 9 و 12) طبقه بندی نموده و آن ها را برای k ماه آتی (k= 3 ، 6 ، 9 و 12) نگه می داشتند. سپس سهام پرتفوی بندی شده بر مبنای عملکرد را بر اساس درجه عدم اطمینان اطلاعاتی از کم به زیاد طبقه بندی می نمودند. نتایج مطالعه آن ها نشان داد که اثر شتاب در پرتفوی های با عدم اطمینان اطلاعاتی بالاتر ، قوی تر می باشد. نتایج مطالعه جیانگ و همکاران با مدل تئوریک و تحلیلی آنها ، مبنی بر آنکه با افزایش عدم اطمینان اطلاعاتی اطمینان بیش از حد سرمایه گذاران افزایش یافته و محدودیت در آربیتراژ تشدید می شود ، سازگار بود.
4-10-2)مطالعه ژانگ (2006)
ژانگ به بررسی اثر عدم اطمینان اطلاعاتی بر تداوم بازدهی سهام پس از انتشار اخبار سود پرداخت. وی این بحث را مطرح داشت که مطابق با ادبیات پیشین ، به دلیل وجود تورش های رفتاری نظیر واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، شاهد وجود پدیده تداوم بازدهی سهام خواهیم بود. ژانگ این فرضیه را طرح نمود که با افزایش عدم اطمینان اطلاعاتی ، این پدیده از شدت بیشتری برخوردار خواهد گردید.
نمونه تحقیقی ژانگ شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس های های NYSE ، AMEX و NAZDAQ در حد فاصل سال های 1983 تا 2001 بود. ژانگ برای اندازه گیری عدم اطمینان اطلاعاتی از پنج معیار ارزش شرکت ، عمر شرکت ، نسبت پوشش تحلیل گران ، پراکندگی پیش بینی تحلیل گران و نوسان بازدهی سهام استفاده نمود. وی به بررسی وجود پدیده شتاب سود و شتاب قیمت در نمونه مورد بررسی و رابطه آن با درجه عدم اطمینان اطلاعاتی پرداخت. فرضیه نخست وی آن بود که با افزایش عدم اطمینان اطلاعاتی ، شتاب سود از شدت بیشتری برخوردار خواهد گردید. ژانگ برای اندازه گیری شتاب سود از تجدید نظر تحلیل گران در پیش بینی سود شرکت استفاده کرد. بدین ترتیب ، تجدید نظر مثبت تحلیل گران به منزله اخبار خوب ، تجدید نظر منفی به منزله اخبار بد و عدم وجود تجدید نظر به معنای عدم وجود اخبار می باشد. در صورت وجود پدیده شتاب سود ، سهام قرار گرفته در طبقه اخبار خوب باید نرخ بازده نسبی بالاتر و سهام قرار گرفته در طبقه اخبار بد باید نرخ بازده نسبی پایین تری را داشته باشند. ژانگ برای بررسی اثر عدم اطمینان اطلاعاتی بر پدیده مزبور ، سهام موجود در هر یک از طبقات را بر اساس هر یک از معیارهای عدم اطمینان اطلاعاتی از کم به زیاد طبقه بندی نمود. نتایج وی نشان داد که با افزایش عدم اطمینان اطلاعاتی ، پدیده شتاب سود از شدت بیشتری برخوردار می گردد.
ژانگ در فرضیه دوم خود به بررسی اثر عدم اطمینان اطلاعاتی بر پدیده شتاب قیمت پرداخت. او برای اندازه گیری شتاب قیمت ، سهام را بر اساس عملکرد 11 ماه گذشته طبقه بندی نمود. سپس ده درصد سهامی را که دارای بیشترین بازده بودند به عنوان پرتفوی برنده و ده درصد سهامی را که دارای کمترین بازده بودند را به عنوان پرتفوی بازنده مشخص کرد. سپس سهام موجود در هر پرتفوی بر اساس هر یک از معیارهای عدم اطمینان اطلاعاتی از کم به زیاد طبقه بندی شد. نتایج وی نشان داد که سهام پرتفوی برنده در سه ماه آتی نیز بازده بالاتر و سهام پرتفوی بازنده در سه ماه آتی نرخ بازده پایین تری را تجربه می کنند. که این موضوع به معنای تایید پدیده شتاب قیمت می باشد. هم چنین ژانگ نشان داد ، اثر پدیده مذکور با افزایش درجه عدم اطمینان اطلاعاتی از شدت بیشتری برخوردار می گردد. به طور کلی ، نتایج پژوهش ژانگ نشان داد که افزایش عدم اطمینان اطلاعاتی منجر به افزایش تورش های رفتاری سرمایه گذاران ، نظیر واکنش کمتر از حد می گردد.
5-10-2)مطالعه فرآنسیس و همکاران134 (2007)
فرآنسیس و همکاران اثر عدم اطمینان اطلاعاتی را بر جریان تدریجی بعد از اعلام عایدات مورد بررسی قرار دادند. فرآنسیس و همکاران اظهار داشتند که مطابق با ادبیات مالی رفتاری ، جریان تدریجی بعد از اعلام عایدات یکی از ناسامانی های بازار سرمایه می باشد. که بر اساس آن یک الگوی سیستماتیک از جریان بلند مدت نرخ بازده پس از انتشار علائم و اخبار قابل استخراج می باشد. با استفاده از این الگوی سیستماتیک می توان به بازده اضافی دست یافت که به وسیله مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) تک عاملی و یا چند عاملی قابل توجیه نیست.
فرآنسیس و همکاران از دو معیار متفاوت برای اندازه گیری عدم اطمینان اطلاعاتی استفاده نمودند. یکی از آن ها مبتنی بر داده های حسابداری و دیگری مبتنی بر داده های بازار بود. آن ها برای اندازه گیری معیار نخست از مدل دیچو و دایچو135 (2002) استفاده کردند. این مدل اغلب برای اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی مورد استفاده قرار می گیرد ، اما فرآنسیس و همکاران از این مدل برای اندازه گیری نوسانات اقلام تعهدی استفاده نمودند. بر ای اساس ، صرف نظر از کیفیت بالا و یا پایین اقلام تعهدی ، در صورتی که میزان این اقلام در طول سال های گوناگون از یک روند ثابت برخوردار باشد ، به معنای عدم اطمینان اطلاعاتی کمتر و در صورتی که میزان این اقلام در طول سال های گوناگون از نوسان بیشتری برخوردار باشد ، به معنای عدم اطمینان اطلاعاتی بالاتر می باشد.
معیار دوم آن ها نیز ، نوسان بازدهی خاص شرکت به عنوان معیار ریسک غیرسیستماتیک بود. برای اندازه گیری این معیار نیز از انحراف معیار جزء باقیمانده مدل سه عاملی فاما و فرنچ استفاده شده بود.
نتایج پژوهش فرآنسیس و همکاران سه نتیجه در بر داشت: نخست آنکه بازار نسبت به علائم سود غیر منتظره سهام دارای عدم اطمینان اطلاعاتی بیشتر ، واکنش کمتر از حد بالاتری را نشان می دهد. دوم آنکه پرتفوی سهامی که دارای اخبار غیر منتظره شدیدتری هستند ، اغلب از عدم اطمینان اطلاعاتی بالاتری نسبت به سایر پرتفوی ها برخوردارند. و سوم آنکه در داخل پرتفوی سهامی که دارای اخبار غیر منتظره شدید تر هستند ، سهامی که از عدم اطمینان اطلاعاتی بالاتری برخوردارند ، نرخ بازده غیر عادی بالاتری را نسبت به سهام با عدم اطمینان اطلاعاتی کمتر دارند.
6-10-2)مطالعه هوآ (2011)
هوآ در یک مطالعه جامع ، به بررسی اثر عدم اطمینان اطلاعاتی بر جنبه های گوناگون عملکرد قیمتی سهام و نحوه اتخاذ تصمیمات تامین مالی مدیران پرداختند. وی نخست به بررسی اثر عدم اطمینان اطلاعاتی بر واکنش کمتر از حد مورد انتظار سرمایه گذاران پرداخت. وی برای اندازه گیری عدم اطمینان اطلاعاتی از پنج معیار ارزش شرکت ، عمر شرکت ، نسبت پوشش تحلیل گران ، پراکندگی پیش بینی تحلیل گران و نوسان بازده شرکت استفاده نمود. برای اندازه گیری واکنش کمتر از حد مورد نیز از سود آوری راهبرد معاملاتی شتاب سود و شتاب قیمت استفاده گردیده بود. وی از راهبرد مشابه با ژانگ (2006) برای بررسی اثر عدم اطمینان اطلاعاتی بر واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران استفاده کرد. نتایج تحقیق وی نشان داد که هر چه عدم اطمینان اطلاعاتی افزایش می یابد ، سودآوری راهبرد معاملاتی شتاب سود و شتاب قیمت افزایش می یابد. در نتیجه می توان گفت که با افزایش عدم اطمینان اطلاعاتی ، واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران نیز افزایش می یابد.
وی در گام بعدی به بررسی منابع بالقوه عدم اطمینان اطلاعاتی پرداخت. نتایج حاصل از مطالعه بین المللی وی در 14 بورس عمده جهان نشان داد ، که عدم اطمینان اطلاعاتی از یک سو با عدم تقارن اطلاعاتی رابطه مثبتی دارد ، و از سوی دیگر با فرصت های رشد آتی. وی هم چنین نشان داد ، در صورتی که عدم اطمینان اطلاعاتی ، بیشتر ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی باشد ، سرمایه گذاران نرخ بازده مورد انتظار بالاتری را درخواست نموده و سهام را با تخفیف قیمت گذاری می نمایند. ولیکن در صورتی که عدم اطمینان اطلاعاتی ، بیشتر ناشی از فرصت های رشد آتی باشد ، سرمایه گذاران سهام مزبور را به عنوان سهامی جذاب در نظر گرفته و حاضرند با قیمت بالاتری آن را خریداری نمایند.
هوآ در پایان به بررسی اثر عدم اطمینان اطلاعاتی بر تصمیمات تامین مالی مدیران پرداخت. وی نشان داد که با افزایش عدم اطمینان اطلاعاتی ، مدیران بیشتر از انتشار فصلی سهام برای تامین مالی استفاده می نمایند تا بدین وسیله از فرصت قیمت گذاری نامناسب بهره برداری نمایند.
7-10-2)مطالعه مهرانی و نونهال نهر (1387)
مهرانی و نونهال نهر به ارزیابی فرضیه واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران که توسط جیگادیش و تیتمن ارایه گردیده بود پرداختند. آن ها برای بررسی این فرضیه ، از بازده های کوتا ه مدت سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، بین سال های 1378 تا 1385 استفاده کردند.
در این پژوهش برای دوره های تشکیل و آزمون پرتفوی از بازه زمانی 6 ماهه استفاده شده بود. آن ها در هر یک از دوره های تشکیل پرتفوی ، کلیه سهام را بر اساس عملکرد آن ها رتبه بندی نموده و سهام دارای عملکرد بالا را به عنوان برنده و سهام دارای عملکرد ضعیف تر را به عنوان سهام بازنده تعیین کردند. سپس عملکرد آن ها را در دوره های آزمون بعدی مقایسه نمودند.
در فرضیه واکنش کمتر از حد مورد انتظار ، اعتقاد بر این است که سرمایه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد عدم اطمینان، تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعات Next Entries پایان نامه رایگان درمورد عدم اطمینان، بازده غیر عادی، بورس اوراق بهادار تهران