پایان نامه رایگان درمورد عدم اطمینان، قیمت سهام، بازار سرمایه

دانلود پایان نامه ارشد

گذاران ، مبتنی بر راهبرد شتاب قیمت ، رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. در این فرضیه ، برای اندازه گیری واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، از سودآوری راهبرد معاملاتی شتاب قیمت استفاده شده است. در راهبرد شتاب قیمت بیان می شود ، که سهامی که دارای عملکرد بهتری در گذشته بوده است ، در آینده بازده بیشتری نسبت به سایر سهام خواهد داشت. در این راهبرد خرید برندگان گذشته و فروش بازندگان گذشته توصیه می شود. در این جا نیز مانند فرضیه اول ، از راهبرد پرتفوی بندی استفاده می شود. بدین منظور ، در ابتدای هر دوره 3 ماهه (از ابتدای سال 1386) سهام بر اساس بازدهی 12 ماه گذشته از صعودی به نزولی رده بندی می شود. سهام قرار گرفته در یک سوم بالایی به عنوان «سهام برنده» و سهام قرار گرفته در یک سوم پایینی به عنوان «سهام بازنده» طبقه بندی می شود. سهام یک سوم میانی نیز به عنوان «سهام میانه» نام گذاری می شوند. از سوی دیگر سهام را بر مبنای درجه عدم اطمینان اطلاعاتی ، از نزولی به صعودی رده بندی نموده و در 5 طبقه جداگانه تقسیم بندی می نماییم. و در نهایت میانگین بازده غیر عادی 3 ماه آتی هر یک از این طبقات محاسبه می شود. در این جا نیز پس از پایان دوره سه ماهه و آغاز دوره سه ماهه جدید ، مجددا پرتفوی های جدید بر مبنای روش توضیح داده شده در بالا تشکیل می گردد. در نهایت میانگین نتایج حاصل از 20 پرتفوی تشکیل شده در دوره تحقیق (از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1390) مورد آزمون قرار می گیرد.
برای بررسی اثر عدم اطمینان اطلاعاتی بر راهبرد شتاب قیمت ، به بررسی این موضوع پرداخته می شود که آیا سطح عدم اطمینان اطلاعاتی تفاوت بین بازدهی شرکت های برنده و بازنده را تحت تاثیر خویش قرار می دهد و یا خیر.
10-1)روش تجزیه و تحلیل داده ها
بخش اعظم فرضیه های پژوهشی در مدیریت و علوم رفتاری به منظور مقایسه دو جامعه آماری انجام می گیرد. برای آزمون این نوع فرضیه ها (چنانچه میانگین پذیر باشد) می توان از مراحل آزمون فرض آماری برای میانگین دو جامعه استفاده کرد. در این تحقیق از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه برای بررسی درستی یا نادرستی فرضیه های تحقیق استفاده می شود.
11-1)جنبه نوآوری تحقیق
برخی از جنبه های نوآوری تحقیق را می توان به شرح زیر برشمرد:
اگرچه در برخی از تحقیقات داخلی به بررسی واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران و سود آوری راهبرد سرمایه گذاری شتاب پرداخته شده است ، اما در هیچ کدام از این تحقیقات رابطه آن با عدم اطمینان اطلاعاتی مورد بررسی قرار نگرفته است. این تحقیق نخستین پژوهش داخلی است که به بررسی رابطه عدم اطمینان اطلاعاتی با واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران پرداخته است. و لذا می تواند به توسعه دانش موجود پیرامون واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران و ابعاد گوناگون آن کمک کند.
علیرغم اهمیت موضوع عدم اطمینان اطلاعاتی ، تا کنون پژوهش های اندکی به بررسی این موضوع در بازار سرمایه کشور پرداخته اند. در یکی از تحقیقات معدود در این زمینه حجازی و همکاران (1390) به بررسی محتوای اطلاعاتی هموارسازی در شرایط عدم اطمینان اطلاعاتی پرداختند. بنابراین این تحقیق می تواند منجر به توسعه دانش موجود در زمینه عدم اطمینان اطلاعاتی نیز منجر شود.
در این تحقیق از یک بازه زمانی متفاوت برای ارزیابی واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران و سود آوری راهبرد معاملاتی شتاب استفاده شده است. تحقیقات پیشین داخلی بازه زمانی 1386 تا 1390 را مورد بررسی قرار نداده اند.
اگر چه در تحقیقات خارجی موجود در این زمینه به بررسی رابطه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران پرداخته شده است ، اما در این پژوهش ها رابطه واکنش کمتر از حد و هر یک از معیار های عدم اطمینان اطلاعاتی به صورت جداگانه بررسی و تجزیه و تحلیل شده است. در این تحقیق برای نخستین بار از تکنینک تجزیه و تحلیل عاملی برای اندازه گیری عدم اطمینان اطلاعاتی استفاده شده است.
12-1)ساختار تحقیق
در فصل اول کلیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. فصل دوم به بررسی مبانی نظری مرتبط با تحقیق و پیشینه برخی از تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع این تحقیق پرداخته می شود. در این فصل سعی می شود تا مبنایی برای توسعه فرضیه های پژوهش فراهم گردد. فصل سوم تحقیق به توضیح روش تحقیق اختصاص دارد. در این فصل مباحث مرتبط با روش شناسی تحقیق ، قلمرو مکانی و زمانی تحقیق ، فرضیه های تحقیق ، مدل تحقیق جهت آزمون فرضیه ها و چگونگی عملیاتی سازی متغیر های تحقیق و نیز روش تجزیه و تحلیل داده ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. فصل چهارم به تجزیه و تحلیل یافته های تجربی حاصل از اجرای آزمون های آماری می پردازد. و در نهایت در فصل پنجم به مرور و جمع بندی نتایج بدست آمده از تحقیق و نیز بیان پیشنهادات و هم چنین محدودیت های مترتب بر تحقیق خواهد پرداخت.
13-1)خلاصه فصل
این فصل به تشریح کلیات تحقیق اختصاص داشت. بر این اساس ابتدا به بیان مساله تحقیق پرداخته شده و از این رهگذر مبانی نظری مرتبط با توسعه فرضیه ها به صورت خلاصه ارائه گردید. سپس به توضیح پرسش های تحقیق و بیان عملیاتی فرضیه های آن پرداخته شد. در ادامه توضیح مختصری پیرامون گزاره های تحقیق از جمله قلمرو تحقیق ، روش شناسی تحقیق ، نحوه جمع آوری اطلاعات ، چگونگی عملیاتی سازی متغیر ها و مدل تحقیق جهت آزمون فرضیه ها ارائه گردید.

فصل دوم
ادبیات تحقیق

مقدمه
مطالعات بسیاری در دهه های اخیر بیان گر امکان پیش بینی روند آتی بازده سهام با استفاده از روند مشاهده شده آن ها در دوره های گذشته می باشد. تایید این امر در واقع چالشی با اهمیت برای فرضیه بازارهای کارا می باشد که از دهه 70 میلادی نظریه حاکم و مورد توجه بازارهای سرمایه کشورهای توسعه یافته می باشد. در این فرضیه بیان می شود که روند تغییر قیمت های سهام در بازارهای سرمایه از یک حرکت تصادفی پیروی نموده و لذا نمی توان روند آن را با استفاده از اطلاعات گذشته و موجود پیش بینی کرد. در فرضیه بازارهای کارا بیان می شود که سرمایه گذاران اکثراً آگاه و منطقی بوده و نسبت به اخبار و اطلاعات جدید واکنش صحیح و منطقی نشان می دهند؛ بدین ترتیب قیمت های سهام نسبت به اطلاعات جدید واکنشی سریع ، کامل و بدون تورش داشته و در هر لحظه از زمان نشان دهنده ارزش ذاتی و واقعی آن ها می باشد. ولی شواهد حاصل از مطالعات دو دهه اخیر ، وجود همبستگی سریالی در قیمت های سهام را نشان داده و این امر را ناشی از واکنش های نه چندان صحیح و منطقی سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات جدید می دانند. به عبارت دیگر ، این پژوهش ها نشان می دهند که سرمایه گذاران معمولاً نسبت به اطلاعات جدید واکنش بیش از حد اندازه و یا کمتر از حد مورد انتظار نشان می دهند که در صورت مشاهده و تایید هر یک از این مشاهدات می توان از طریق به کار گیری راهبرد سرمایه گذاری مناسب به بازده های مازاد بر بازده بازار با اهمیتی دست یافت(مهرانی و نونهال نهر ، 1387).
از سوی دیگر ادبیات مرتبط با عدم اطمینان اطلاعاتی نشان می دهد که این عامل ، یکی از متغیر های اثر گذار در تعیین انتظارات سرمایه گذاران و اتخاذ تصمیمات از سوی آن ها می باشد. عدم اطمینان اطلاعاتی به معنای ابهام در تعیین ارزش ذاتی شرکت می باشد و یکی از عوامل اصلی شکل گیری آن ، وجود مساله عدم تقارن اطلاعاتی29 می باشد. مطابق با این ادبیات ، عدم اطمینان اطلاعاتی می تواند منجر به تشدید واکنش های غیر منطقی سرمایه گذاران و در نتیجه ناسامانی های بازار کارای سرمایه گردد. در این فصل به شرح مبانی نظری مرتبط با فرضیه بازار های کارا ، نقد های وارده بر آن ، عوامل اثر گذار بر شکل گیری ناکارایی در بازار ، و نیز اثر عدم اطمینان اطلاعاتی بر عوامل ناکارایی بازار سرمایه پرداخته می شود.
1-2) نظریه بازار کارای سرمایه
بررسی رفتار قیمت و دارائیهای فیزیکی اوراق بهادار از آغاز شکلگیری بازارها مورد علاقه سرمایهگذاران بوده است و تحقیقات زیادی نیز در این زمینه انجام گرفته است. یکی از نتایج مهم این تحقیقات این است که به نظر میرسد، قیمتها تمایل دارند تا از یک حالت شبیه به گشت تصادفی تبعیت نمایند .
این تئوری اولین بار توسط بچلیر30 (1900) مطرح شد، ورکینگ31 (1934) آن را برای برخی قیمتها تأیید کرد و آلفرد کولز32 (1933 و 1937) برای قیمت سهام آمریکایی و کندال33 (1953) برای قیمت سهام و کالاهای انگلیسی آن را تأیید کردند . براساس این تئوری هیچ نوع همبستگی میان تغییرات قیمت متوالی در بازار دارائیها وجود ندارد .
در سال 1970، اوجین فاما نظریهای تحت عنوان فرضیه بازار کارا ارائه کرد . او رساله دکتری خود را به موضوع گشت تصادفی اختصاص داده بود . وی با استفاده از تغییرات لگاریتم قیمتهای 30 سهم و با استفاده از ضریب همبستگی به این نتیجه رسید که همبستگی بسیار ضعیفی بین تغییرات متوالی قیمتها وجود داشته و الگوی با اهمیتی در تغییرات متوالی قیمت سهام مشاهده نمیشود . بنابراین با استفاده از اطلاعات گذشته ، نمی توان قیمتهای آتی را پیشگویی کرد(ساده وند ، 1389).
طرح فرضیه بازار کارا مورد پذیرش گسترده اقتصاددانان حوزه آکادمیک قرار گرفت. بر اساس این فرضیه ، بازار های اوراق بهادار در انعکاس اطلاعات مربوط به یک ورقه بهادار یا کل بازار به صورت بسیار کارا عمل می کنند. بر این مبنا اطلاعات به سرعت در سطوح بازار پخش شده و بدون هیچ تاخیری در قیمت اوراق بهادار منعکس می شود. بنابراین تجزیه و تحلیل تکنیکی34 و بنیادی35 اوراق بهادار که سعی در برآورد قیمت آینده دارند، نمی توانند به سرمایه گذاران در شناخت اوراق بهادار با قیمت های اشتباه کمک کنند. بر مبنای این نگرش بازده حاصل از تشکیل پرتفوی بر اساس مطالعه تکنیکی قیمت ها یا تحلیل بنیادی شرکت ها ، لزوماً بیشتر از بازده حاصل انتخاب تصادفی یک پرتفوی با ریسک مشابه نخواهد بود(مالکیل36 ، 2003).
برای تحقق بازار کارا باید ویژگی های زیر برقرار باشد:
1)شرایط رقابتی حاکم باشد، یعنی تعداد فراوانی از عرضه کننده اوراق بهادار ، در بازار وجود داشته باشند و هیچ معامله گری نتواند بازار را زیر نفوذ گرفته و تاثیر مهمی بر بازار بگذارد.
2)اطلاعات باید به طور همزمان و به سرعت در اختیار دست اندرکاران بازار قرار گیرد و هزینه کسب اطلاعات باید حداقل باشد.
3)هر کس بتواند با نرخ بهره رایج به میزان نا محدود قرض بدهد و یا قرض بگیرد.
4)اطلاعات به طور تصادفی عرضه شود و اخبار به یکدیگر وابسته نباشند.
5)سرمایه گذاران به سرعت و به طور کامل به اطلاعات جدید واکنش نشان دهند ، و تعدیل قیمت ها بر اساس اطلاعات جدید صورت گیرد(جونز37 ، 1998).
2-2)اهمیت و ویژگی های بازار کارا
در یک اقتصاد سالم وجود سیستم مالی کارآمد در توزیع مناسب سرمایه و منابع مالی نقش اساسی دارد. مفهوم کارایی این بازار منشاء پیدایش تئوری های اقتصادی و مالی نوین است. در یک بازار کارا ، قیمت اوراق بهادار منعکس کننده مجموعه ای از همه اطلاعات موجود بوده و اطلاعات جدید به سرعت روی قیمت اوراق بهادار منعکس می شود و سرمایه گذاران با توجه به اطلاعات در دسترس و انتظاری که از بازده اوراق بهادار در آینده دارند تصمیم گیری می کنند(صالح آبادی و مهران راد ، 1390).
به طور کلی در یک بازار کارا، قیمتها علائم مناسب و صحیحی برای تخصیص منابع هستند، همچنین در این بازار افراد حقیقی و حقوقی میتوانند تصمیمهای زیادی را در زمینه سرمایهگذاری گرفته و از بین اوراق بهاداری که توسط شرکتها عرضه میگردد، بهترین را انجام دهند .در این بازار همیشه خریدار و فروشنده برای هر ورقه بهادار وجود دارد و بازار از نقدینگی بالایی برخوردار است. معاملهگران در این بازار به تناسب ریسکی که میپذیرند، بازده کسب میکنند و بازار در دست عده خاصی نیست که به آن جهت دهند .یکی دیگر از مزایای بازار کارای سرمایه، تعیین دقیق هزینه سرمایه برای هر شرکت میباشد(هاگن 38،1997). مزیت دیگر بازار کارا، عدم دستکاری اطلاعات است .ارزیابی عملکرد مدیران با استفاده از بازده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد عدم اطمینان، سود پیش بینی شده، اخبار خوب Next Entries پایان نامه رایگان درمورد حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام، ارزش بازار