پایان نامه رایگان درمورد طبيعي، خاکريز، موريانه

دانلود پایان نامه ارشد

بر نيازهاي روزانه افراد تأکيد ميورزد و سوم اينکه شکل طبيعي قادر به بازتاب فرآيندهاي طبيعي باشد. ابتدا طرح ذهني برج آلتيما با دو مايل ارتفاع اثر يوجين تسو (شکل 36) و سپس، پروژه ايست گيت اثر ميکائيل پيرس واقع در هاراري، زيمباوه را مورد بحث قرار ميدهيم (شکل 37).

شکل 36-برج آلتيما اثر يوجين تسو شکل 37-پروژه ايست گيت اثر پيرس
اين دو طرح بدين دليل برگزيده شدهاند که هر دو از پديدههاي طبيعي پشتههاي موريانهاي الهام گرفته شدهاند که در نواحي گرمتر سراسر جهان يافت شده و داراي ارتفاع بيست و سه فوت و شبکههاي زيرزمينياي بطول ده فوت زير سطح زمين ميباشند. (von Frisch, 1974, pp. 123-150) (شکل 38)

شکل 38- پشته موريانه
مطالعهي اين طرحها عيناً نشان ميدهد که چگونه بهرهگيري درست از يک شکل طبيعي ميتواند انسجام موجود در آن شکل را آشکار سازد. بحث اصلي اين است که يک رابطهي معتبرتر ميان شکل، طبيعت، افراد و محيط ميتواند حس عميقتري از تعليق فردي و محيطي را القا کند.
تأکيد بر اين نکته حائز اهميت است که طرح برج آلتيما اثر تسو يک طرح ذهني بوده و هنوز ساخته نشده است.در نتيجه، به نظر ميرسد که اين طرح مبتني بر ادعاها و احتمالات باشد نه حقايق صحيحي که ميتوان در برخي از طرحهاي ديگر وي يافت.تسو ارتفاع ساختار 10560 فوت (تقريباً دو مايل) و قطر اصلي 6000 فوت را پيشنهاد ميدهد. (Tsui, 1999, p. 235)
تسو شکل خاکريز موريانه را بدين دليل برميگزيند که “هيچ شکل ديگري نميتواند بارها را از بالا به پائين پراکنده ساخته، بطور مؤثر آيروديناميک بوده و چنين استحکامي را در يک ساختمان بلند حفظ کند”. وي اينگونه ساختار بلند را “براي به حداقل رساندن ردپاي محيطهاي ساخت بشر و به حداکثر رساندن حس آزادي و نزديکي به محيطهاي طبيعي اطراف خود” پيشنهاد ميکند. به عبارت ديگر، اين شکل براي رسيدن به بيشترين ارتفاع انتخاب شده است.
درون ساختار بنا، تسو بخشهاي مجاور سايت را با ساختمانهاي مسکوني، اداري، تجاري، خردهفروشي و سرگرمي در 120 سطح مختلف پيشنهاد ميدهد (Tsui, 2005, para. 1). ارتفاع اين سطوح 100 تا 160 فوت بوده و نور بوسيلهي يک هستهي مجوف آيينهاي که نور خورشيد را پراکنده و منعکس ميکند به مرکز ساختمان نفوذ ميکند (para. 1&3). بعلاوه در تمام مناطق اين ساختمان، تکنولوژي حفظ منابع همچون مصالح بازيافتي ساختمان، توالتهاي کوددهي، و سيستمهاي پاککننده آب طبيعي را ميتوان ديد. (Tsui, 1999, p. 235)
طرح ايست گيت که توسط معماري به نام ميکائيل پيرس و سازه آن توسط آوه آروپ132 طراحي شده است در سال 1995 به اتمام رسيد. پيرس از توانايي خاکريز موريانه در حفظ دماي ثابت 87 درجهاي در هوايي که در شب بين 35 درجه و در روز 104 درجه نوسان دارد، الهام گرفته بود. روندي که موريانه براي دست يافتن به دماي ثابت بکار ميگيرد عبارت است از: ايجاد حفرههايي در کف ساختار براي مکشهوا و سپس سرد کردن هوا از طريق جريان يافتن آن در حفرههاي تراشيده شده از گل مرطوب در کف زمين، اين در حاليست که هواي گرم از طريق دودکشهاي بالاي خاکريز بيرون ميرود. (Tzonis, Lefaivre, & Stagno, 2001 p. 48)
از مقايسهي برج آلتيما با يک خاکريز موريانه حقيقي ميتوان فهميد که شکل هر دو تقريباً يکسان است. اما با توجه به اعتبار يا دليل اصلي ايجاد اين شکل، متوجه ميشويم که اين ساختار در واقع يک تقليد فرمي از شکل خاکريز موريانه بوده به طوري که از نظر تسو اين شکل بدين دليل انتخاب شده است که “مستحکمترين و آيروديناميکترين شکلي است که تاکنون براي يک ساختار بلند يافت شده است”. (Tsui, 2005, para. 1). به عبارت ديگر، دست يافتن به بيشترين ارتفاع دليل اصلي تقليد از شکل خاکريز موريانه براي برج آلتيما است.

4-2-3- مقياس معتبر

پر واضح است که مقياس يک عامل مهم در هنگام انتقال شکل طبيعي به فضاي زنده معتبر است. آشکارترين جنبهي برج آلتيما مقياس بزرگ آن است. به نوشتهي تسو، شکل خاکريز موريانه براي دست يافتن به بيشترين ارتفاع، بويژه 10560 فوت مورد استفاده قرار گرفته است. اين مقياس بزرگ براي به حداقل رساندن پراکندگي شهري و کاهش تأثير انسان بر زمين از طريق ساخت، حائز اهميت است.با در نظر گرفتن برج آلتيما حداقل با دو سؤال روبرو ميشويم: اولاً چگونه ميتوان بخشها و همسايگيهاي مجزايي را براي هزاران نفر در ساختاري که بتواند در يک منطقهي پرجمعيت دنيا صرفنظر از آب و هوا، زمينه و افراد، واقع شود، ايجاد کرد؟ دوماً، چگونه ميتوان سيستمهاي طبيعي معتبري را در ميان يک اندروني يک مايلي که با يک هستهي آينهاي توخالي روشن شده و فقط با چندين دقيقه آسانسور سواري قابل دسترسي ميباشد، دوباره بوجود آورد؟ (Tsui, 1999, p.235& 238)
در حقيقت اين برج با يک ساختار عظيم مردم را بيشتر از طبيعت و محيط مجزا ميسازد. (Tsui, 1999, p. 236) از زمان آغاز اين شيوه ابرساختاري، متفکران زيادي شيوهاي غير از آن را پيشنهد دادهاند. بگفتهي اين متفکران اين شيوهي مبتني بر تصوير خيالي با وجود وضوح، سادگي و توازن خيره کنندهي خود نيازهاي کاربردي و اساسي ساکنان خود را ناديده گرفته است. (Relph, 1987, p. 70) بنابراين طراحان ميبايست در مقياس کوچکتري کار کنندکه فزآينده بوده و در طول زمان تنوع آن بطور روزافزون رشد يابد.
در مقايسه با پيشنهاد سوال برانگيز تسو، مقياس و شکل طرح ايستگيت رابطهي معتبرتري را ميان فرد و مکان بوجود ميآورد. بررسي شکل اين طرح شباهت کمتري را به يک خاکريز موريانه آشکار ميسازد. در ابتدا، اين ساختمان شبيه به ديگر ساختمانهاي نيمه بلند به نظر ميرسد، اما يک بررسي عميقتر نشان ميدهد که شکل ايستگيت ناشي از نيازهاي زندگي روزانه و مبتني بر کاربرد ميباشد. ابتدا، شکل ساختمان انسجام طبيعت را با آشکار ساختن و برابر کردن فرآيندهاي طبيعي نه تقليد از شکل ساکن براي دستيابي به يک ارتفاع بزرگ، بازتاب ميکند.ساختار خطي هستههاي اداري موجب ايجاد دو رديف از دفاتري ميشود که يک آتريم مرکزي را احاطه ميکنند. هشت دودکش آجري در ميان رديف دفاتر واقع شده که به هر دفتر متصل ميشوند (Tzonis et. Al., 2001, p. 48). اين دودکشها هواي سرد را از کف زمين به بالا برده و به هواي گرم فرصت ميدهند که از بالاي ساختمان خارج شود که بدينگونه فرايند گرمايش و سرمايش خاکريز موريانه را بطور مؤثر نسخهبرداري ميکنند. در اين صورت شکل ايستگيت، انسجام فرآيندهاي طبيعي را در خود نشان ميدهد. طرح ساختمان پيوستگياي را ميان شکل طبيعت و مردم بازتاب ميکند که تقليد صرف از فرم طبيعي نيست.
همانطور که پيش از اين ذکر شد، يکي ديگر از مشخصههاي شکل معتبر اين است که برخاسته از محيط اطراف خود بوده، اثر يک محيط را دربرداشته و مبتني بر کاربرد ميباشد. اگر چگونگي ارتباط برج آلتيما با آب و هوا، زمينه و محيط اطراف آن را بررسي کنيم متوجه ميشويم که هيچ رابطهي مستقيمي وجود ندارد. به نوشتهي تسو اين طرح را ميتوان در هر محيط شهري پرجمعيتي ساخت. (Tsui, 1999). مانند طرحهاي سبک مدرنيست که به اين ايده معتقد بودند که يک طرح معماري صرفنظر از فرهنگ و جغرافيا در سراسر جهان قابل گسترش است. (Evenson, 1987, p. 248)، طرح برج آلتيما را نيز ميتوان در هر مکاني که با قطر 6000 فوتي آن مطابقت داشته باشد، مستقر ساخت.
در مقايسه، طرح ايستگيت با فضا و محيط اطراف و بستر طرح خود هماهنگ است اولاً، شکل با کاربرد روزانهي کارکنانش و جنبهي فروشگاهي در سطح خيابان تطبيق يافته و در ميان فضاي بافت مرکز شهر ميگنجد، چرا که اين ساختار در مقياس مشابهي با ساختمانهاي اطراف قرار داشته و خريد خياباني را به عنوان توسعهي ضروري محيط اطراف فراهم ميکند. دوماً، اين ساختمان انسجام منحصر به فرد محيط اطراف خود را منعکس کرده و نميتوان آن را با اين خوبي و تناسب در يک شهر يا آب و هواي ديگر تکرار کرد. به عنوان مثال، مواد و شيوههاي ساخت ايستگيت، مواد و مهارتهاي ساخت محلي را به سهولت مورد استفاده قرار ميدهند. (Arup, n.d., 2008). بنايي فشرده با ديوارهاي بتني در جهت کاهش جذب گرماي خورشيدي در اين آب وهواي گرم بکار رفته و الگوي اين بنا از معماري بومي و ديوارهاي سنگي يافت شده در گريت زيمباوه شهري که در 200 مايلي جنوب هاراري قرار داشته و تقريباً 900 سال پيش ساخته شده، الهام گرفته شده است. (Tzonis et. Al., 2001, p. 48). اين بدان معنا نيست که ايستگيت با نسخهبرداري از گذشته معتبرتر است بلکه داراي اين مفهوم است که اين ساختمان بدين دليل طبيعي است که شکل آن از نيازهاي زندگي روزانه و فضاي محيط اطراف پديدار شده است.
از آنجائي که طرح ايستگيترا ميتوان در هر جايي از جنس استيل، بتون، آلومينيوم، مس و شيشه ساخت (Tsui, 1999, p. 235) ميتوان نتيجه گرفت که طرح تسو دچار کمبود زمينه و رابطه با مکان ميباشد و بدين دليل نسبت به ايستگيت داراي اعتبار کمتري است که فاقد رابطه با محيط اطراف خود بوده و به دلايل ساختارياي که انسجام شکل طبيعي خاکريز را ناديده ميگيرند، فقط يک تقليد صرف از شکل خاکريز موريانه ميباشد. بعلاوه، با ناديده گرفتن نيازهاي انسان بدليل يک ساختار خيالي جسور، احتمالاً يک “برج در پارک” شکست خورده ديگر خواهد بود.

4-2-4- فرم طبيعي معتبر

نقد اين دو طرح عيناً نشان ميدهد که چگونه بهرهگيري از شکل طبيعي ميتواند انسجام طبيعت و رابطه فرد- محيط را آشکار سازد. همچنين اين نقد يک کاربرد بيونيک با تقليد صرف از فرم طبيعي را در مقابل يک کاربرد بيونيک با الگوگيري از فرم طبيعي را با يکديگر مقايسه ميکند و نشان ميدهد که مقياس به عنوان يک عامل مهم در طراحي شکل طبيعي براي استفاده در محيط ساخت، حائز اهميت است. ماگرور (1994) يادآور ميشود که، مهم نيست که شکل طبيعي تا چه حد گمراه کننده است، آنچه حائز اهميت است اين است که مردم مقياس شکل را چگونه در فضاي زنده تجربه ميکنند. به عبارت ديگر، اگرچه ممکن است شکل طبيعي در محيط طبيعي اطراف خود فريبنده و جذاب باشد اما زماني که براي برآوردن نيازهاي انساني بزرگ يا کوچک ميشود، ممکن است ديگر انسجام طبيعت را نشان نداده و مردم را به جهان طبيعي متصل نسازد.
بنابراين، با در نظر گرفتن انسجام اکوسيستم و فرآيندي که شکل طبيعي را بوجود آورده است، طراحان ميتوانند به يک طراحي بيونيکي با الگوگيري از شکل طبيعي دست يابند.اين شيوه درتلاش براي ثابت کردن شکل در خلوص آن نيست بلکه آن را به آرامي نگاه داشته و براي يک رابطه محيط- طبيعت- فرد کلي تلاش ميکند. در اين صورت، طراحان نه تنها انسجام طبيعت بلکه انسجام درون طبيعت، فرد و محيط ساخت را بهتر درک خواهند کرد. (Benyus, 2008).

4-3- سازه و بيونيک

مفهوم بيونيک شامل محدودهي وسيعي از شيوهها است، يکي از اين شيوهها مستلزم تقليد از ساختار يک ارگانيسم زنده است. همانطور که مشخص است اين ساختارها در ساخت ساختمانها بسيار مهم هستند. سازه يک ساختمان بيشتر از اينکه مشخص کند که چگونه در برابر باد و طوفان استقامت ميکند، تعيين ميکند که زيبايي اين ساختمان چقدر دلپذير بوده و ساخت آن چقدر هزينه نياز دارد.استفاده از تئوريهاي بيونيکي به يک ساختمان ساختهي بشر ظاهري طبيعي داده و سازهاي مؤثر از لحاظ هزينه را فراهم ميکند. يک ساختار بيونيکي يک جايگزين بادوام را نسبت به ساخت سنتي يک ساختمان ارائه ميدهد.

4-3-1- طبيعت و کارايي سازه

اشکالي که در طبيعت يافت مي شوند به منظور حداکثر کارايي شکل ميگيرند و آن مقدار نيرو را که ضروري است با استفاده از کمترين مقدار ماده انتقال ميدهند. دارسي تامپسون در کتاب خود به نام “درباره رشد و فرم” اشاره ميکند که شکلهاي موجودات زنده تا حد زيادي نتيجه تطابق با نيروهاي فيزيکي است تا رفتار و عادت غذايي، آنطور که بسياري از زيستشناسان در همان زمان اعتقاد داشتند. آندرياس فاينينگر نيز در کتاب خود به نام ” آناتومي طبيعت ” تکامل ساختار و فرم در طبيعت را واکنش هوشيارانه براي بقاء دانسته است. در واقع فرم

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد پرونده شخصیت، حقوق کیفری، قانون مجازات Next Entries پایان نامه رایگان درمورد طبيعت، طبيعي، سازههاي