پایان نامه رایگان درمورد صورت های مالی، تحلیل داده، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد

در این پژوهش هزینه بدهی122 شرکت های عضو نمونه آماری به صورت نسبت مبلغ هزینه بهره پرداختی تقسیم بر مبلغ اقساط پرداختی در طی سال محاسبه می شود (احمدپور، 1389).
و نیز برای محاسبه هزينه مورد انتظار سهام عادي از مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای(CAPM) استفاده شده است.

فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه
در فصل سوم به تفصیل متغیر های تحقیق، قلمرو مکانی و زمانی تحقیق، نمونه ی مورد بررسی، روش تحقیق، نحوه گردآوری داده ها و نیز مدل های مورد استفاده در تحقیق ارائه شده است. اطلاعات تحقیق حاضر شامل داده های مورد نیاز برای آزمون هر یک از فرضیه ها از نرم افزار ره آورد نوین، سایت رسمی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و همچنین صورت های مالی حسابرسی شده شرکت ها استخراج شد و پس از آماده سازی داده ها در جدول های نرم افزار اکسل اقدام به تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهشی توسط نرم افزار آماری spss شد.
4-2 جامعه آماری و ویژگی های آن
داده های جمع آوری شده در این تحقیق شامل اطلاعات موجود در صورت های مالی حسابرسی شده و اطلاعات موجود در نرم افزار ره آورد نوین برای 120 شرکت در 10 صنعت مختلف می باشد.
نمودار شماره (4-1) فراوانی و درصد شرکت های مورد بررسی در تحقیق بر اساس نوع صنعت را در قالب نمودار میله ای نشان می دهد.
نمودار شماره (4-1)

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد هزینه سرمایه، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، کیفیت حسابرسی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، بازار سهام، نرخ بهره