پایان نامه رایگان درمورد شورای امنیت، سازمان ملل، حقوق بشر، سازمان ملل متحد

دانلود پایان نامه ارشد

حقوق بشر هم طی این مأموریتها و هم در درازمدت پس از پایان مأموریت ایجاد گردد.»83 در ادامه این گزارش یک برنامه برای اجرای حقوق بشر در عملیات حافظ صلح ارائه مینماید و در اولین قدم از خود سازمان و کارکنان آن میخواهد تا به حقوق بشر پایبند باشند.
در سال ۱۹۸۹ عفو بینالملل با اتکا به منشور ملل متحد از شورای امنیت درخواست نمود تا نسبت به سرکوب کردنشینان شمال عراق که توسط نیروهای ارتش صدام حسین سرکوب میشدند، برخورد نماید و استدلال نمود که این کشتارها نقض فاحش اهداف منشور ملل متحد هستند. این نقض سیستماتیک حقوق بشر دولت عراق ضرورت اتخاذ اقدام فوری از جانب شورای امنیت را آشکار میسازد.84 از همین رو قطعنامه ۶۸۸ شورای امنیت در سال ۱۹۹۱ را میتوان اولین قطعنامهای دانست که شورا طی آن نقض گسترده حقوق بشر را ناقض صلح و امنیت بینالمللی نامیده است.85 این قطعنامه متعاقب حمله عراق به کویت و نقض حقوق بشردوستانه طی اشغال این کشورصادر گردیده و عراق را به دلیل سرکوب اتباع عراقی به ویژه در مناطق کردنشین عراق محکوم نمود. همچمنین عراق مکلف گردید با پایان بخشیدن هرچه سریعتر به این سرکوب، به تهدید علیه صلح و امنیت منطقه خاتمه دهد. شورای امنیت همچنین نسبت به پذیرش مستقیم نظر کارشناسان و گزارشگران ویژه سازمان ملل تمایل چندانی نشان نمیدهد. دفتر سازمان ملل متحد عفو بینالملل تلاش نموده است تا امکان حضور گزارشگران حقوق بشر را در شورا فراهم نماید. از همین رو شورای امنیت برای اولین بار به گزارشگر ویژه عراق در سال ۱۹۹٢ اجازه داد تا در حضور شورا گزارشی ارائه دهد. همچنین در سال ٢۰۰٢ گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان اولین گزارشگری بود که مستقیماً در شورا حضور یافت.
اشکال ارتباط سازمانهای غیردولتی و شورای امنیت عبارتند از:
1. نشستهای فرمول آریا *: از آغاز ارتباط میان شورا و سازمانهای غیردولتی، این سازمانها همواره مایل بودند تا با کل شورا- و نه تک تک اعضا به صورت جداگانه- در ارتباط باشند. این نشستها که به صورت غیررسمی برگزار میشوند، توسط یکی از اعضای شورای امنیت و یا یک چند سازمان غیردولتی-بشردوستانه و یا حقوق بشری- یا کارشناسان برگزار شده و طی آن در رابطه با یک موضوع مهم شورا گفتگو و ارائه اطلاعات صورت میپذیرد. در این نشستها، مقامات رسمی دبیرخانه سازمان حضور ندارند و یادداشتی نیز از طرف آنها ارسال نمیشود بلکه تنها خلاصهای از مطالب طرح شده ازجانب نمایندگان سازمانهای غیردولتی منتشرمیشود.86 برای نمونه میتوان به نشست فرمول آریای 17 آوریل 2014 اشاره نمود. این نشست به دعوت دولتهای فرانسه، ایالات متحده آمریکا و استرالیا و با حضور نمایندگان سازمانهای غیردولتی حقوق بشری همچون عفو بینالملل و دیده بان حقوق بشر برگزار گردید. در این نشست گزارش کمیسیون حقیقت یاب کره شمالی مورد بررسی قرار گرفته و برگزارکنندگان نشست، طی نامهای از شورای امنیت خواستند تا نسبت به وضعیت حقوق بشر این کشور تدابیر لازم را اتخاذ نماید.87
2. نشست با گروههای کاری سازمانهای غیردولتی مربوط به شورای امنیت: در سال۱۹۹۵، چند سازمان غیردولتی- با هدف پیگیری مسائل مربوط به اصلاح ساختار شورای امنیت- گروهکاری سازمانهای غیردولتی مربوط به شورای امنیت را تشکیل دادند. سازمانهای عضو این گروه که در حوزههای تحت صلاحیت شورا فعالیت مینمایند؛ میتوانند در چارچوب این گروه با شورا به تبادل اطلاعات بپردازند. این گروه ضمن ملاقاتهای هفتگی با سفرای دولتهای عضو شورا، نشستهای سالانهای را با همه این سفیران برگزار مینماید. این تبادل اطلاعات هم به سازمانهای غیردولتی اجازه میدهد تا با آگاهی از فعالیتهای شورا، به برنامهریزی و تعیین خط مشیهای خود بپردازند و هم بر تصمیمگیریهای شورا تأثیرمیگذارند. . برای نمونه این گروهکاری هرساله پس از برگزاری انتخابات اعضای غیردائم شورا با با این اعضا جلساتی برای تبادل نظر برگزار مینماید.88
3. سایر شیوههای ارتباطی میان شورای امنیت و سازمانهای غیردولتی: خارج از چارچوبهای ذکر شده یکی دیگر از طرق ارتباطی، ملاقاتهای موردی و غیررسمی نماینده یک سازمان غیردولتی و شوراست که در مورد یک موضوع خاص صورت میپذیرد و طی آن سازمان مربوطه اطلاعات مورد نیاز شورا را در اختیار این نهاد قرار میدهد. سازمانهای غیردولتی همچنین میتوانند با نگارش نامه خطاب به شورای امنیت توجه این رکن را به موضوع مورد نظرخود جلب نمایند. برگزاری کنفرانسهایی با موضوعات تحت صلاحیت و اهتمام شورای امنیت نیز میتواند در این راستا مؤثر واقع شود. همچنین این سازمانها میتوانند شورا را در مأموریتهای میدانی یاری نمایند. 89
در نهایت باید توجه نمود که شورای امنیت یکی از حساسترین ارکان ملل متحد است که با حضور دائمی دولتهای قدرتمند در رأس این رکن، «ویژگی بینالدولی بودن این سازمان را» به خوبی تقویت مینماید. اشکال روابط سازمانهای غیردولتی با شورا که پیشتر مطرح گردید؛ «همگی غیررسمی بوده و از ثبات و دوام بالایی برخوردار نیستند».90 از همین رو هموار نمودن راه سازمانهای غیردولتی در این رکن دشوارتر از سایر ارکان ملل متحد است. گزارش هیئت عالی نیز برای تأمین این مشارکت پیشنهادهایی را ارائه نمودهاست از جمله این که به نمایندگان سازمانهای غیردولتی و بشردوستانه در نشستهای مشترک با شورای امنیت فرصت بیشتری برای بیان دیدگاهها داده شود. و نشستهای ویژهای مشابه جلسات استماع در مجمع عمومی ترتیب داده شود. همچنین یک سازمان دیدهبان شورای امنیت متشکل از سازمانهای غیردولتی که یک منبع اطلاعات برای سازمانهای غیردولتی، رسانهها و دولتهای غیرعضو شورا باشد، ایجاد گردد. این امر میتواند به شفافسازی فعالیتها و توجه بیشتر افکار عمومی نسبت به روند تصمیمگیری شورا منجرگردد. در آخر دبیرکل همواره حمایت خود را از گفتگوی شورا و سازمانهای غیردولتی اظهار نماید و تلاش کند تا این گفتمان را در یک وضعیت با ثبات قرار دهد.91
ت) دبیرخانه ملل متحد
مبنای ارتباط میان دبیرخانه ملل متحد و سازمانهای غیردولتی بخش دهم قطعنامه ۳١/۱۹۹۶ اکوسوک است. به موجب این بخش، دبیرخانه میتواند اقدامات لازم را برای مشورت و صدور اعتبارنامه سازمانهای غیردولتی جهت شرکت در کنفرانسهای بینالمللی زیرنظر سازمان ملل انجام دهد. همچنین سازمانهای دارای مقام مشورتی میتوانند -در مسائل مورد علاقه و توجه سازمان مذکور و دبیرخانه – طرف مشورت دبیرخانه قرار گیرند. به علاوه سازمانهای برخوردار از مقام مشورتی با نظارت دبیرخانه از امکاناتی نظیر دسترسی به اسناد اکوسوک و ارکان فرعی آن، دسترسی به خدمات انتشار اسناد سازمان ملل متحد، برگزاری مذاکرات غیررسمی با گروهها و سازمانها، استفاده از کتابخانه سازمان ملل متحد، دسترسی به مرکز اسناد، قراردادن اماکن ضروری برای گردهماییها برخوردار خواهند گردید.92
دو اداره اصلی دبیرخانه نیز ارتباط میان سازمانهای غیردولتی و دبیرخانه را اداره مینمایند:
الف) اداره اطلاعات عمومی سازمان ملل متحدا: این مرکز توسط مجمع عمومی در ۱۳ فوریه ۱۹٤۶ ایجاد گردید. مهمترین هدف تشکیل این اداره، شناساندن فعالیتهای رسمی سازمان ملل به عموم مردم جهان بوده است تا راهبردهای اطلاعاتی این سازمان به اطلاع همه برسد و از این طریق سازمان ملل بتواند همکاری نزدیکتری را با دولتهای مختلف، رسانههای عمومی و سازمانهای غیردولتی و مؤسسات غیردولتی فراهم نماید. بدین منظور این اداره نشستهای سالانهای با سازمانهای غیردولتی برگزار نموده و ضمن تبادل نظر با این سازمانها، آنها را از برنامه کاری سازمان ملل مطلع میسازد. ضمناً سازمانهای غیردولتی- حائز شرایط- از جانب این اداره مورد شناسایی قرار گرفته و اعتبارنامهای به آنها اعطا میشود. به سازمانهای دارای اعتبارنامه- که برخی از مقام رسمی نزد اکوسوک نیز برخوردارند- موقعیت رسمی برای دسترسی به نشستهای بین دولتی مشابه اکوسوک اعطا نمیشود، لکن مرکز زمینه را برای دسترسی آنها به محلهای اجتماع و نشستها فراهم میسازد. مرکز اطلاعات همچنین دارای یک بخش سازمانهای غیردولتی است که اقدامات لازم برای برقراری و حفظ ارتباط سازمانهای غیردولتی و اداره را انجام میدهد. 93
ب) اداره امور اقتصادی و اجتماعی دبیرخانهب: این اداره -وابسته به دبیرخانه- مشاور دبیرکل در امور اقتصادی، اجتماعی و توسعه پایدار بوده و با دولتها، آژانسهای تخصصی وابسته به ملل متحد و سازمانهای غیردولتی در این حوزهها همکاری مینماید. هدف این نهاد تحقق توسعه در همه زمینهها برای همه کشورها به ویژه کشورهای کمترتوسعهیافته است. بدین منظور به جمعآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات اقتصادی و اجتماعی پرداخته و کشورها را در برنامهریزی برای مقابله با چالشهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی یاری مینماید. یکی دیگر از وظایف این نهاد ارائه خدمات به اکوسوک است که در زمینه اقتصادی و اجتماعی فعالیت مینماید. دفتر پشتیبانی و همکاری اکوسوک به عنوان یکی از شاخههای این اداره-که مسئول حفظ ارتباط میان اکوسوک و دبیرخانه نیز میباشد- سازمانهای غیردولتی برخوردار از مقام مشورتی در اکوسوک را در انجام وظایف شان یاری مینماید.94
بند سوم: سایر نهادهای مرتبط با سازمانهای غیردولتی در چارچوب ملل متحد
علاوه بر نهادهای مذکور، میتوان از دو بخش دیگر در سازمان ملل متحد نام برد که در ارتباط با سازمانهای غیردولتی به فعالیت میپردازند:
الف) خدمات ارتباطی سازمانهای غیردولتی و سازمان ملل متحده: این نهاد که در سال ۱۹٧۵ ایجاد شده و دفاتر آن در ژنو و نیویورک قرار دارند؛ در واقع یک برنامه درونسازمانی است که با هدف ارتقا و توسعه روابط میان سازمان ملل متحد و سازمانهای مردم نهاد ایجاد گردیده است. این مرکز مشارکت سازمانهای غیردولتی در سازمان ملل را تسهیل کرده و تحولات جاری سازمان را گزارش نموده و زمینه دسترسی سازمانهای غیردولتی به اطلاعات را فراهم میآورد. این مرکز همچنین به ارکان و آژانسهای تخصصی ملل متحد کمک مینماید تا خط مشیهای خود در ارتباط با جامعه مدنی را تحقق بخشند و خلأها و کمبودهای موجود در رابطه میان سازمان و سازمانهای غیردولتی را جبران مینماید. مرکز ضمن برخورداری از سهمی از بودجه ملل متحد، کمکهای مالی داوطلبانه از آژانسهای تخصصی، دولتها و صندوقها دریافت مینماید. در دهه ۹۰ این نهاد نقش مؤثری در حمایت از مشارکت سازمانهای غیردولتی در کنفرانسهای ملل متحد- از طریق تسهیل دسترسی به اطلاعات- ایفا نمود. برگزاری نشستها، کارگاههای توجیهی و اطلاعرسانی، جلسات مشورتی از فعالیتهای جدید این مرکز در سالهای اخیر بودهاست. مهمترین فعالیت این مرکز را میتوان انتشار اطلاعات و توزیع آن میان سازمانهای غیردولتی در سراسر جهان دانست. 95
ب) دفتر ارتباطی سازمانهای غیردولتی: این دفتر در دفتر مرکزی سازمان ملل متحد در ژنو مستقر است و دارای وظایف ذیل در قبال سازمانهای غیردولتی میباشد:
«الف) همکاری با گروههای متشکل از سازمانهای غیردولتی مانند کنفرانسهای سازمانهای غیردولتی دارای مقام مشورتی به منظور تحقق همکاریهای بهتر و مؤثر. ب) ارائه کمک به نمایندگیهای مقیم به هنگام در ژنو درصورت درخواست اطلاعاتی در خصوص سازمانهای غیردولتی و ارتباط آنان با سازمان ملل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد مجمع عمومی، سازمان ملل، شورای امنیت، حقوق بشر Next Entries پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، سازمان ملل، شورای حقوق بشر، سازمان ملل متحد