پایان نامه رایگان درمورد شهرستان کاشمر

دانلود پایان نامه ارشد

پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..89
2-6 مدل نظري پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..91
2-7 مدل تحليلي پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………92
فصل سوم : متدلوژي و روش شناسي پژوهش
3متدلوژي و روش شناسي پژوهش………………………………………………………………………………………………93
3-1 انواع روش هاي تعيين مناطق…………………………………………………………………………………………………………………..93
3-1-1تعيين محدوده مناطق قراردادي…………………………………………………………………………………………………………93
3-1-1-1روش شاخصهاي وزن دار……………………………………………………………………………………………….93
3-1-1-2روش تحليل عوامل………………………………………………………………………………………………………..96
3-1-2تعيين محدوده مناطق کارکردي………………………………………………………………………………………………………..96
3-1-2-1روش تحليل جريان ها……………………………………………………………………………………………………96
3-1-2-2روش آناليز جاذبه…………………………………………………………………………………………………………..97
3-1-3بررسي و جمع بندي روشهاي معرفي شده………………………………………………………………………………………..99
3-2معرفي روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..100
3-2-1 روش اسنادي…………………………………………………………………………………………………………………….101
3-2-2ناحيه بندي کارتوگرافيکي……………………………………………………………………………………………………….101
3-3 معرفي محدوده مطالعاتي……………………………………………………………………………………………………………….101
3-4مجموع داده هاي اطلاعاتي……………………………………………………………………………………………………………..101
3-4-1 تکنيک ترکيب لايه هاي اطلاعاتي………………………………………………………………………………………….102
فصل چهارم : معرفي منطقه مورد مطالعه
4. معرفي منطقه مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………………105
4-1 اوضاع تاريخي منطقه خراسان……………………………………………………………………………………………………………….106
4-1-1اوضاع خراسان در ادوار تاريخي…………………………………………………………………………………………………….106
4-2پيشينه فرهنگي منطقه خراسان ……………………………………………………………………………………………………………….111
4-2-1قبايل وطوايف…………………………………………………………………………………………………………………………….111
4-2-2مذهب در منطقه …………………………………………………………………………………………………………………………112
4-3 جغرافياي طبيعي منطقه…………………………………………………………………………………………………………………………113
4-3-1ناهمواري ها……………………………………………………………………………………………………………………………….114
4-3-2 ترکيب تيپ اراضي منطقه……………………………………………………………………………………………………………115
4-3-3ترکيب خاک در منطقه…………………………………………………………………………………………………………………116
4-3-4اقليم منطقه………………………………………………………………………………………………………………………………….117
4-3-5 ترکيب پوشش اراضي منطقه……………………………………………………………………………………………………….118
4-3-6منابع آب……………………………………………………………………………………………………………………………………119
4-3-6-1منابع آب سطحي……………………………………………………………………………………………………………..119
4-3-6-2منابع آب زيرزميني…………………………………………………………………………………………………………..120
4-3-6-3 حوزه هاي آبريز……………………………………………………………………………………………………………..120
4-4 شهرستان کاشمر…………………………………………………………………………………………………………………………………..123
4-4-1وسعت،حدود وموقعيت جغرافيايي………………………………………………………………………………………………..123
4-4-2 مروري بر پيشينه تاريخي منطقه…………………………………………………………………………………………………..124
4-4-3 موقعيت جغرافيايي ترشيز…………………………………………………………………………………………………………..127
4-4-4 زيرساخت هاي محيط طبيعي……………………………………………………………………………………………………..130
4-4-4-1 .وضعيت طبيعي وتوپوگرافي ………………………………………………………………………………………….130
4-4-4-2 بررسي ويژگي هاي اقليمي شهرستان کاشمر……………………………………………………………………..132
4-5 تشريح فرايند پروژه عملي پژوهش………………………………………………………………………………………………………135
4-5-1 مجموع داده هاي اطلاعاتي………………………………………………………………………………………………………..136
4-5-2 ساختار مناطق ومکانيزم آماده سازي لايه هاي اطلاعاتي………………………………………………………………..137
4-5-2-1 منطقه اکولوژيک…………………………………………………………………………………………………………..137
4-5-2-2 منطقه توپوگرافيک…………………………………………………………………………………………………………138
4-5-2-3 منطقه اقليمي…………………………………………………………………………………………………………………139
4-5-2-4 منطقه اقتصادي………………………………………………………………………………………………………………140
4-5-2-5منطقه تاريخي…………………………………………………………………………………………………………………141
4-5-2-6منطقه فرهنگي…………………………………………………………………………………………………………………142
4-5-3 ترکيب لايه هاي اطلاعاتي به منظور معرفي زيست منطقه………………………………………………………………143
4-5-4 ساختار زيست منطقه نهايي………………………………………………………………………………………………………..144
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات
6-1 تحليل و نتيجه گيري……………………………………………………………………………………………………………162
6-2 پاسخ به سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………..164
6-3 محدوديت هاي پژوهش………………………………………………………………………………………………………..166
6-4 پيشنهادات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….166
6-4-1پيشنهادات کاربردي…………………………………………………………………………………………………….167
6-4-2 پيشنهادات براي تحقيقات آينده …………………………………………………………………………………167
پيوست : ……………………………………………………………………………………………………………………………168
فهرست منابع : …………………………………………………………………………………………………………………….174
چکيده انگليسي…………………………………………………………………………………………………………………. .181
صفحه عنوان انگليسي……………………………………………………………………………………………………………182
فهرست جدول ها
جدول 2-1 : انواع منطقه بندي ها………………………………………………………………………………………………………………….44
جدول 2-2 : دسته بندي طرح هاي مطالعاتي منطقه بندي براساس اهداف سازماني مطرح شده………………………………38
جدول 4-1 : تحولات تقسيمات سياسي – اداري خراسان در طول تاريخ………………………………………………………….110
جدول 4-2 : مساحت ودرصد تيپ اراض

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد تصوير، برانگيختگي، (آرين Next Entries دانلود پایان نامه درمورد سلسله مراتب، بهداشت روان