پایان نامه رایگان درمورد شناخت علم

دانلود پایان نامه ارشد

سايت………………………………………………………………………221
شکل شماره 114- مسير حرکت خورشيد از طلوع تا غروب در سايت……………………………………….221
شکل شماره 115- کشيدگي بنا به سمت جنوب جهت بهرهگيري از تابش مناسب…………………..241
شکل شماره 116- کشيدن باد به درون و استفاده از آن جهت تهويه بخشهاي آموزشي و پژوهشي…………………………………………………………………………………………………………………………………………242
شکل شماره 117- استفاده از يک فرم نرم جهت سهولت حرکت باد و انطباق با سازه بيونيکي طرح……………………………………………………………………………………………………………………………………………….242
شکل شماره 118- استفاده از آتريم در بخش پژوهشي و ايجاد فضاي آبي جهت مرطوب کردن هواي ورودي به آتريم…………………………………………………………………………………………………………………….243
شکل شماره 119- جدا کردن بخش آموزشي و پژوهشي و ايجاد فضاي سالن اجتماعات…………243
شکل شماره 120- ايجاد يک حياط خصوصي بالاتر از سطح زمين در بخش پژوهشي و تعيين يک منطقه پايين تر از سطح زمين جهت فضاهاي نمايشگاهي…………………………………………………………..244
شکل شماره 121- اضافه شدن بخشهاي نمايشگاهي و رستوران……………………………………………..244
شکل شماره 122- ايجاد نوار حرکتي جهت اتصال احجام…………………………………………………………..245
شکل شماره 123- تهويه بنا در فصل تابستان……………………………………………………………………………..246
شکل شماره 124- استفاده از گرماي خورشيد در فصل زمستان………………………………………………..246
شکل شماره 125- ساختار اسفنج دريايي……………………………………………………………………………………247
شکل شماره 126- سازه بخش آموزشي و پژوهشي……………………………………………………………………..247
شکل شماره 127- ساختار بال سنجاقک……………………………………………………………………………………..247
شکل شماره 128- سازه نمايشگاه………………………………………………………………………………………………..248
شکل شماره 129- سايهاندازهاي هوشمند…………………………………………………………………………………..249
شکل شماره 130-پوست تنفسي الگوگيري شده از عملکرد تنفسي اسفنج دريايي……………………250
شکل شماره 131-بازشوهاي هوشمند………………………………………………………………………………………….251
شکل شماره 132- تراز 2.5- متر…………………………………………………………………………………………………252
شکل شماره 133-تراز 0.0……………………………………………………………………………………………………………253
شکل شماره 134-تراز 4+ متر………………………………………………………………………………………………………254
شکل شماره 135-تراز 8+ متر………………………………………………………………………………………………………255
شکل شماره 136-تراز 12+ متر……………………………………………………………………………………………………256
شکل شماره 137-تراز 16+ متر……………………………………………………………………………………………………257
شکل شماره 138-مقطع A-A…………………………………………………………………………………………………….258
شکل شماره 139- مقطع B-B……………………………………………………………………………………………………258
شکل شماره 140-تصوير سايت…………………………………………………………………………………………………….259
شکل شماره 141-بخشهاي آموزشي و پژوهشي………………………………………………………………………..260
شکل شماره 142- نمايشگاه…………………………………………………………………………………………………………262
شکل شماره 143- داخلي نمايشگاه……………………………………………………………………………………………..264
شکل شماره 144- داخلي رستوران………………………………………………………………………………………………265

فصل اول

شناخت علم بيونيک

1-1- مقدمه

اکنون در آستانه هزاره جديد، مفاهيم علمي، فلسفي و ايدئولوژيکي مربوط به دو مبحث تکنولوژي و بيولوژي، در حال دگرگون شدن است که بخشي از آن نتيجه کشفيات جديدي است که در زمينههاي مختلف تحقيقاتي رخ دادهاند. خودسازماندهيهاي مجذوبکننده سيستمهاي ساده در طبيعت، امروزه توجه بسياري از دانشمندان در زمينههاي مختلف علمي را به خود جلب کرده است. پيشرفت علم کامپيوتر و امکانات جديدي که اين علم در اختيار دانشمندان قرار داده نيز تحقيقات پيچيدهاي را در اين زمينه ميسر ساخته است. همچنان که شبيهسازيهاي کامپيوتري نشان ميدهد، دو علم بيولوژي و تکنولوژي با تمام پيچيدگيهايشان براساس قوانين مشابه و ماوراء شکل گرفتهاند. با ترکيب اين دو علم ميتوان به عرصه جديدي از دانش وارد شد که امکان نوآوريهاي بيشتر را در زمينههاي مختلف فراهم ميآورد.
در فرهنگ بريتانيا واژه بيونيک، “ساختسيستمهاي مصنوعي که داراي برخي از ويژگيهاي موجودات زنده هستند” تعريف شده است. متشابه بودن واژه بيونيک و بيولوژي (زيستشناسي) ما را متوجه ارتباط اين علم با موجودات زنده ميکند. در ابتداي امر، بيونيک به کاربردهاي علمي منحصر ميشد و طرحهايي را که اساس شکلگيري آنها موجودات زنده بودند بررسي ميکرد. در بازه زمان تعريف جامعتري بدست آمد: “بيونيک عبارت است از هنر بکار گرفتن دانش سيستمهاي زنده براي حل مسائل فني”. اين تعريف مبين اين است که بيونيک از ابتداي حيات انسان همواره با ما همراه بوده و بسياري از پژوهشگران پيش از آن که بيونيک به اين نام معروف شود، آن را بکار گرفتهاند. ميتوان گفت بيونيک يک انضباط بين علمي است که براي بهبود طراحي، ساخت ابزارها و ماشينهاي مورد استفاده بشر، بکار گرفته ميشود و دستاوردهاي بسيار سودمندي به بشر داده است. هدف اصلي و پرفايده از بکارگيري اين دستآوردها اين است که به جاي بازآفريني از موجودات زنده، اصول و قواعد طبيعت و سازگاري آنها با يکديگر مورد مطالعه قرار گيرد. به بيان سادهتر، بيونيک تأکيد بر استفادهي صحيح از منابع طبيعي و عدم تخريب محيط زيست دارد. هم چنين با نيم نگاهي به مسائل فني و تکنولوژيکي خواستار طراحي به روش طبيعت است.
از ديدگاه بيونيک سادهترين راه برداشت از طبيعت، تقليد صادقانه از مدل است. هماکنون بيشتر موجودات زنده حاصل دو ميليارد سال تکامل تدريجي هستند که در اين بازه زماني بسيار طولاني، طبيعت هر موجودي را که با هدف نهايي خلقت سازگاري نداشته از ميان برداشته است. بنابراين طرحهايي که شبيه موجودات زنده هستند از اين تجربه عظيم بهرهمند ميشوند. از طريق مطالعه فرآيند تکامل ميتوان به اطلاعات زيادي دست يافت و در علوم مختلف از آن بهره جست. يکي از اين علوم معماري است. بيونيک کمک بسزايي به معماران ميکند. يکي از ديدگاههاي معماران پيرو اين سبک اين است که “ما در ساختمانها زندگي ميکنيم، کار ميکنيم و با ديگران تعامل ميکنيم و به نوعي ساختمانها بايد به عنوان پوستيبراي انسان باشند.” علاوه بر اين ساختمانها بايد کيفيت زندگي را افزايش دهند و به شرايط محيطي زمين نيز نيمنگاهي داشته باشند.
ضرورت طرح
معرفي علم بيونيک به عنوان يکي از سه علم برتر دنيا از يک طرف و از طرفي ناکارآمدي و بهينه نبودن برخي ساختههاي دست بشر ما را به سمتي سوق ميدهد که از تجربه طبيعت در زمينههاي مختلف ياري بگيريم. براي رسيدن به اين اهداف ضروري است تا مرکزي براي تحقيقات و گسترش اين علم در جامعه ايجاد شود، تا از طرفي به شناخت نظام طبيعت پرداخته و از طرف ديگر به گسترش کاربرد آن در علوم مختلف کمک نمايد. در اين راستا دانشگاه شيراز به عنوان يکي از قطبهاي قدرتمند علمي و پژوهشي کشور و سابقه درخشان آن در علوم طبيعي و مباحث تکنولوژي، بستري مناسب را براي تحقيق اين امر مهيا ميسازد.

1-2- طبيعت به عنوان منبع خلاقيت و نوآوري

در گذشته بهره برداري از طبيعت تنها براي استفاده به عنوان يک عامل توليدکننده بود ولي امروزه به صورت گسترده از منابع آن براي يافتن راهحلهاي خلاق براي مسائل فناورانه استفاده ميشود.
طبيعت بدليل ويژگيهاي خاصي که دارد به عنوان يک منبع ويژه براي رشد و توسعه خلاقيت و نوآوري ميباشد. عمدهترين اين ويژگيها عبارتند از:
1- سيستمهاي زيستي ميليونها سال است براي توسعه و تکامل بهينه شدهاند.
2- آنها به صورت چرخههايي از مواد هستند که پشت سر هم با يکديگر ترکيب شده و مواد زائد را مصرف ميکنند.
3- سيستمهاي زيستي بر مبناي اصل خود سازماندهي1 کار ميکنند (سيستمهايي که خودشان توليد، تنظيم، توليد نسل و بهينهسازي ميکنند).
4- سيستمهاي زيستي در اثر عوامل تکاملي در جهت افزايش بهرهوري توسعه پيدا کردهاند. براي مثال گياهان ميتوانند نيازهاي خود را کاهش دهند، تهيه آب را بهبود بخشند، بهتر از نور استفاده کنند و در شرايط ناسازگار مقاومت بيشتري از خود نشان دهند.
5- سيستمهاي زيستي ميتوانند با جذب حداقل انرژي زنده بمانند و توليد نسل کنند.
6- سيستمهاي زيستي داراي توانايي براي نو شدن و ايجاد دوباره اجزاء خود ميباشند بدون اينکه تغييري در ساختار اساسي آنها ايجاد شود.
7- سيستمهاي زيستي شامل تعداد کمي از عوامل اساسي هستند که با يکديگر در يک راه همکاري ميکنند و تعداد زيادي از عملکردهاي حياتي را ميتوانند توليد نمايند (اصل حداقل نيروي مصرف شده).
اهميت ساختارهاي زيستي در حوزه فناوري از سال 1960 به بعد افزايش يافته و از همين سال نيز بيونيک به صورت يک علم ويژه درآمده است و امروزه بر اهميت بيونيک افزوده ميشود. (عليرضا منصوريان و سيد مهدي گلستان هاشمي، ص40 و 41)

1-3- تعريف علم بيونيک

بيونيک2 از ترکيب دو کلمه زيستشناسي3 وتکنيک4 تشکيل شده است ودر فرهنگ لغتهاي مختلف “بيونيک” را با تعابير مختلفي معرفي کردهاند. فرهنگ لغتوبستر5بيونيک را کاربرد اصول زيستشناسي براي مطالعه وطراحي سيستمهاي مهندسي توصيف نموده است.طبق تعريف جانين بنيوس6 (1997)، نويسنده کتاب بيوميميکري7، بيونيک علم مطالعه مدلهاي طبيعت و الهام گيري از اين طرح ها و فرايندها براي رفع مشکلات انساني است.
ورنر ويلينسکي8، پژوهشگر آلماني دانش بيونيک بيان ميدارد که علم بيونيک از قوانين تکاملي طبيعت که از ميليونها سال قبل بدون وقفه وسر سوزني توقف و با دقت خاص يک ساعت اتمي پياده شدهاند تبعيت ميکند و به عنوان سازندهترين منبع الهام الگو ميشوند ومورد تقليد قرار ميگيرند.
يکي از مهمترين

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد نفت و گاز، قانون پنج ساله، برنامه چهارم توسعه Next Entries پایان نامه رایگان درمورد بهبود عملکرد