پایان نامه رایگان درمورد سیاست پولی، بازار سهام، قیمت سهام، شاخص قیمت

دانلود پایان نامه ارشد

(2003)، به بررسي تأثير شاخص هاي کلان اقتصادي بر روي شاخص سهام براي دوره ژانويه ١٩٧٧ تا آگوست ١٩٩٨ پرداخته است. وي با بهره گيري از يک الگوي خودهمبسته برداري سعي در بيان ارتباط ميان قيمت سهام مالزي و متغيرهاي کلان اقتصادي و بازارهاي سهام بين المللي (قيمت هاي سهام آمريکا و ژاپن) داشته است. نتايج وي نشان مي دهد که ميان قيمت سهام مالزي و متغيرهاي کلان اقتصادي (عرضه پول، شاخص قيمت مصرفکننده، توليد واقعي و نرخ ارز) و شاخص هاي قيمت سهام بازارهاي آمريکا و ژاپن روابط همجمعي وجود دارد. بدين ترتيب که در تحليل روابط بين شاخص قيمت سهام و متغيرهاي عرضه پول شاخص قيمت مصرفکننده و توليدات صنعتي رابطه مثبت و در مورد نرخ ارز ارتباط منفي برقرار بوده است.
هامپ و مک میلیان(2004)، با استفاده از تحلیل همجمعی رابطه ي بلندمدت میان تولیدات صنعتی، شاخص قیمت مصرف کننده، عرضه ي پول، نرخ هاي کوتاه مدت و بلندمدت بهره و قیمت هاي سهام در بازارهاي آمریکا و ژاپن را به طور مقایسه ای بررسی کردند. نتایج حاکی از وجود یک رابطه ي مثبت بین تولیدات صنعتی، شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ هاي بهره ي کوتاه مدت، و رابطه ي منفی براي نرخ بهره ي بلندمدت در بازار سهام آمریکا بود. در بازار ژاپن تولیدات صنعتی یک ضریب مثبت کوچکتري در مقایسه با آمریکا داشت در حالی که ضریب شاخص قیمت مصرف کننده در ژاپن بالاتر از بازار آمریکا بود. به طور کلی، نتایج با این نظریه که تغییرات در بازده تولیدات بر جریانات نقدي جاري و آینده شرکت اثر گذار است و یک اثر مثبت بر بازار دارد، همخوانی داشت.
برنانکی و کاتنر53(2004) اثر تغییرات در سیاست پولی را بر روی قیمت سهام، با موضوع اندازه گیری عکس العمل بازار سهام و همچنین شناخت و درک منابع اقتصادی، این عکس العمل را بررسی کردند. نتایج آنها نشان داد که به طور متوسط یک کاهش 25% فرضی پیش بینی شده در اهداف نرخ وجوه فدرال همراه با در حدود یک درصد افزایش در شاخص سهام می باشد. همچنین آنها بیان کردند که سیاست پولی غیرمنتظره تنها برای بخش کوچکی از کل تغییرات قیمت سهام مسئول می باشد.
فیلاکتیس و راوزول (2005)، در مطالعه اي به بررسی پویایی هاي نرخ ارز و شاخص قیمت سهام کشورهاي حوزه آسیایی و اقیانوسیه با استفاده از روش آزمون علیت گرنجر براي دوره زمانی 1980 تا 1998 پرداختند. نتایج حاصل از مطالعه آنها نشان داد که شاخص بازار سهام در این کشورها به طور مثبت با تغیرنرخ ارز در ارتباط است و از آن تأثیر می پذیرد. آنها همچنین نشان دادند که بحرانهاي مالی تأثیر موقتی بر روند حرکتی بازار سهام و بازار ارز در این کشورها دارد.
والتي (2005)، تأثير متغيرهاي کلان اقتصادي بر روي بازدهي بازار سهام براي ٥٠ کشور صنعتي در دوره ١٩٧٣ ـ ١٩٩٧ را بررسي نموده است. يافته هاي وي نشان مي دهد که تجارت، ادغام مالي، ساختار اقتصادي کشورها، عدم تقارن اطلاعات و سياست هاي ارزي کشورها عواملي هستند که مي توانند رفتار بازار سهام کشورها را تحت تأثير خود قرار دهند. لذا چنين عواملي مي تواند يک جريان و حرکت همزماني را بين بازارهاي سرمايه کشورهاي مختلف ايجاد نمايد.
کیم و دیگران (2005)، در مطالعه اي تحت عنوان “تاثیر عوامل کلان اقتصادي و غیر اقتصادي بر بازدهی سهام هتل”به بررسی تأثیر عوامل مختلف اقتصادي و غیر اقتصادي تأثیر گذار بر شاخص قیمت و بازدهی سهام شرکتهاي هتل تایوان با استفاده از داده هاي ماهانه، طی دوره زمانی ژانویه 1989 تا آگوست 2003 پرداختند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که عوامل اقتصادي همچون عرضه پول و نرخ بیکاري بر شاخص قیمت سهام هتل و بازدهی آن تأثیر معنی دار دارند. از طرف دیگر تمام عوامل غیر اقتصادي بررسی شده مانند انتخابات ریاست جمهوري، جنگ سال 2003 عراق، شیوع بیماري سارس در سال 2003، بحرانهاي مالی آسیا که از سال 2003 شروع شد و حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 تأثیر معنی دار بر شاخص قیمت سهام هتل در تایوان داشته اند.
هامپ ومک میلن(2006) درمقاله ای اثرمتغیرهای کلان اقتصادی را بر جابجایی های بلندمدت در بازار سهام” نشان داده اند. آنها برای دستیابی به این هدف با ارائه یک تحلیل همجمعی به توضیح عوامل مؤثر بـر جابجایی های بلندمدت بین بازار سهام ایالات متحـده و ژاپـن بـرای دوره (1960-2004) پرداختنـد. نتایج یک رابطه مثبت بین تولیدات صنعتی، شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ بهره کوتـاه مـدت بـا بازار سهام و رابطه منفی بین نرخ بهره بلندمدت و بازار سهام را نشان می دهد.
گان و همکاران (2006)، اثرات متقابل بین شاخص سهام نیوزلند و یک مجموعه هفت گانه از متغیرهاي کلان اقتصادي شامل نرخ تورم، نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی، عرضه پول، نرخ بهره بلندمدت، نرخ بهره کوتاه مدت و قیمت خرده فروشی نفت محلی را بررسی کردند. نتایج آزمون همجمعی جوهانسون نشان داد که بین شاخص قیمت سهام نیوزلند و متغیرهاي اقتصادي مورد آزمون، یک رابطه بلندمدت وجود دارد. نتایج آزمون علیت گرنجري نیز نشان داد که شاخص قیمت سهام نیوزلند علیت گرنجري براي تغییرات در متغیرهاي اقتصادي نیست. دلیل آن کوچک بودن بازار سهام نیوزلند در مقایسه با بازارهاي سهام کشورهاي توسعه یافته است.
آوانیدیز و کانتانیکاس (2007) در مقاله ای تحت عنوان “اثـر سیاسـت پـولی بـر بـازده سـهام بـا استفاده از روش تک معادله ای و خودرگرسیون برداری” بـرای 13 کـشور عـضو سـازمان همکـاری اقتصادی و توسعه (OECD) طی دوره 30 ساله (1972-2002) پرداخته اند. به طـور کلـی، بـر اسـاس نتایج به دست آمده تغییرات سیاست پولی اثـر قابـل تـوجهی بـر بـازده سـهام دارد . ایـن نتیجـه گیـری مکانیزم انتقال سیاست پولی از طریق بازار سهام را تأیید می کند.
سهیل و حسین (2009) ،در مطالعه اي تحت عنوان “رابطه کوتاه مدت و بلند مدت بین متغیرهاي کلان اقتصادي و قیمت سهام” مورد مطالعه بورس لاهور پاکستان با استفاده از الگوي مدل تصحیح خطا (ARDL) و همچنین استفاده از داده هاي ماهانه طی دوره زمانی دسامبر 2002 تا ژوئن 2008 تاثیر مهمترین متغیرهاي کلان اقتصادي بر روي قیمت سهام را مورد مطالعه قرار داده اند. نتایج حاکی از این بوده که بین شاخص قیمت مصرف کننده و شاخص تولید صنعتی و بازده سهام رابطه منفی و بین عرضه پول و بازده سهام رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. همچنین نتایج تجزیه واریانس بیانگر این بود که شاخص قیمت مصرف کننده بیشترین تأثیر را بر روي شاخص قیمت سهام دارد.
کورو54(2009) نشان داد که تصمیمات سیاست پولی بر روی تمایلات سرمایه گذاران دارای اثر مهمی است. همچنین وی بیان کرد که شوک های سیاست پولی در دوره ای که بازار تحت حاکمیت خرس ها است بر تمایلات سرمایه گذاران دارای اثر قوی تری می باشد. علاوه بر این بر اساس نتایج وی سهام هایی که به تغییرات در تمایلات سرمایه گذاران بیشتر حساس هستند بسیار شدیدتر و بیشتر نسبت به اخبار پولی واکنش و عکس العمل نشان می دهند.
کلودیلین و همکاران55(2009) اثر اعمال سیاست پولی را بر روی شاخص های بازار سهام اروپایی به صورت بخشی و جمعی بررسی نمودند. نتایج آنها نشان می دهد که براساس نوع منطقه، افزایش نرخ بهره در روزهای اعلام عمومی سیاست سبب کاهش بازده بازار سهام در حدود 0.2-0.3 درصد می شود.
رایموند (2009) در مقاله ای تحت عنوان “رابطه بلندمدت میان شاخص قیمت سهام و متغیرهای پولی در کشور جاماییکا” با استفاده ازروش تصحیح خطای برداری طی دوره (1990-2009) پرداختـه انـد. بر اساس نتایج به دست آمده رابطه بلندمدتی بین شاخص قیمـت سـهام جامائیکـا بـا متغیرهـای پـولی وجود دارد. بر اساس یافته های این پژوهش شاخص قیمت سهام با نرخ تورم و حجم نقدینگی رابطه مثبت و با نرخ ارز و نرخ بهره رابطه منفی دارد.
گرگوریو و همکاران56(2009) اثر سیاست پولی پیش بینی شده و پیش بینی نشده را بر روی بازده سهام در انگلستان به صورت منطقه ایی و کلی بررسی نمودند. آنها چنین نتیجه گرفتند که براساس داده های سری زمانی و پنل، شکست ساختاری در ارتباط بین بازده سهام و انتقال سیاست پولی اهمیت می یابد. همچنین ایشان نشان دادند که هر دو جزء سیاست پولی مورد انتظار و غیر انتظاری به طور معناداری برروی بازده سهام مؤثر است.
علی یو57(2011) با استفاده از مدل GARCH(1,1) و EGARCH اثر سیاست پولی بر بازده سهام در نیجریه را اندازه گرفت. وی نشان داد که علامت مثبت ضریب اثر اهرمی در مدل EGARCH بر این موضوع دلالت میکند که تغییرات مثبت، نقش مهمتری نسبت به تغییرات منفی در بازدهی سهام ایفا می کنند. همچنین وی نشان داد که تغیییرات سیاست پولی پیش بینی نشده برای ثبات در بازار سرمایه نیجریه مهمتر است.
سعید و اختر (2012) درمقاله ای تحت عنوان”اثرمتغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص سهام بانکها در پاکستان” با استفاده از داده های فصلی (2000-2010) و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پرداختـه انـد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که نرخ ارز، نرخ بهره بلندمدت و قیمت نفت اثری مثبت و معنادار بر این شاخص داشته و عرضه پول، نرخ بهره کوتاه مدت و تولیدات صنعتی اثری منفی بر آن داشته اند.
مناظیر و همکاران (2012) در مقاله ای تحت عنوان “رابطه بلند مدت میان شاخص قیمت سهام و متغیرهای پولی در کشور پاکستان ” طی دوره (2001-2007) با استفاده از آزمون گرنجر پرداخته اند. بر اساس نتایج به دست آمده بردار همجمعی و رابطه بلندمدت میان شاخص قیمت سهام و متغیرهـای پولی در این کشور وجود ندارد.
چان58(2013) در پژوهشي به بررسي تاثير سياست پولي بر بازده بازار سهام با در نظر گرفتن محدوديت هاي تامين مالي و اطلاع رساني پرداخته اند. جامعه آماري پژوهش آنان بورس اوراق بهادار ايالات متحده در بازه زماني 1999-2007 و روش مورد استفاده در اين پژوهش، پنل ديتا بوده است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه سياست پولي براي شركت هايي كه ظرفيت متوسط براي تامين منابع مالي خارجي دارند موثرتر از ساير شركت هاست.
لی و دیگران (2014) در مطالعه اي تحت عنوان تأثیر سیاستهاي پولی بر روي قیمت سهام، با استفاده از مدل خود همبستگی برداري (VAR) به بررسی کوتاه مدت تأثیر سیاست هاي پولی بر روي قیمت سهام پرداختند. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از این بود که سیاست هاي پولی انبساطی اثر مثبت و معناداري بر روي قیمت سهام آمریکا و کانادا دارد.
چتزی آنتونیو و همکاران59(2014) با استفاده از مدل VAR اثرات سیاست پولی و مالی را بر روی عملکرد بازار سهام در آلمان، انگلستان و ایالات متحده بررسی نمودند. نتایج پژوهش ایشان نشان داد که این سیاستها، به طور مستقیم و غیرمستقیم، بر بازار سهام مؤثر هستند و ارتباط متقابل بین سیاست پولی ومالی در توضیح توسعه بازارهای مالی بسیار مهم است. پس بنابراین، سرمایه گذاران بایستی این سیاست ها را به طور همزمان مورد توجه قرار دهند.
نیکیفوروس60(2014) در پژوهشی به بررسی رابطه بین سیاست پولی و پویایی بازده سهام درسه رژیم پولی متفاوت در بازه زمانی 2013- 1970 پرداخته است. وی در این پژوهش نشان داده است که رابطه ثابتی بین سیاست پولی و بازده سهام در هیچیک از سه نوع رژیم وجود ندارد و این بخاطر طبیعت متفاوت پویایی هر یک از سه نوع رژیم است.
یونگ و همکاران 61(2014) در پژوهش خود به بررسی تاثیر تغییرات سیاست پولی بر روی بازار پولی و سهام چین پرداخته اند. آنها در این پژوهش به بررسی دو سیاست عمده پولی، نرخ بهره و نسبت ذخیره قانونی در بازه زمانی 2013- 2006 پرداخته اند. آنها نشان داده اند که بازار پولی وابسته به جهت گیری سیاست کلان است ، همچنین تغییرات سیاست پولی در هریک از بازار سهام و بازار پولی تاثیرات متفاوتی دارد.
چان62(2014) در پژوهشی به بررسی پاسخ بازده سهام به شوکهاي نامتقارن سیاست پولی پرداخته است. او در پژوهش خود با استفاده از داده های روزانه در مورد تغییرات زیاد و کم قیمت نفت تلاش کرده به این سوال پاسخ دهد که چگونه شوك هاي پولي ناشي از افزايش قيمت نفت بر روی بازده بازار سهام تاثیر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد رشد اقتصادی، توسعه مالی، بازار سهام، تولید ناخالص داخلی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد بازار سهام، سیاست پولی، قیمت سهام، بازده سهام