پایان نامه رایگان درمورد سقط جنین، قتل عمد، ارتکاب جرم، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

انداختن جنین ناقص الخلقه وناتمام چه ازجانب زن باشد ویا غیر او.
به عبارت دیگراگر جنین قبل ازپایان دوره حمل وکامل شدن به صورت مرده ازرحم خارج شود بدان سقط گویند مانند آن که جنین در6 ماهگی به صورت زنده ازرحم خارج شود.

گفتار سوم: انواع سقط جنین
درمورد سقط جنین سه نوع تقسیم بندی وجود دارد:
1-تقسیم بندی مبتنی برعنصر قانونی ومجازات های مترتب برآن که به سقط جنین مستوجب قصاص ودیه وتعزیرات تقسیم می شود.
2-تقسیم بندی مبتنی برعنصر محتوی جرم که به سقط جنین عمدی وغیر عمدی وخطای محض تقسیم می شود.
3-سومین وشایع ترین تقسیم بندی مبتنی برنظر پزشکی قانونی می باشد وشامل دودسته سقط جنین ارادی وغیر ارادی می باشد که به توضیح درمورد آن می پردازیم.
بند اول: سقط جنین غیر ارادی
سقط جنین طبیعی یا غیر ارادی که درصد زیادی از سقط جنین ها را به خود اختصاص می دهد براثر عوامل ژنتیکی ومحیطی وتاثیر آنها برارگان ها صورت می گیرد .دراین صورتبین عمل زن وبروز سقط جنین هیچ رابطه ای وجود ندارد وعمل سقط بدون اراده وعمل مادی، اعم از عمدی وغیر عمدی صورتا می گیرد .بدیهی است که برای این نوع سقط جنین مجازاتی پیش بینی نشده است زیرا این عمل غیر ارادی وفاقد عناصر عمومی تشکیل دهنده ی جرم می باشد .
درپاره ای موارد وجود عوامل محیطی وتاثیر آنها برارگانهایی که به نحوی دربدن زن پرورش ونگهداری جنین رابرعهده دارند، باعث سقط جنین ازنوع غیر ارادی می گردند. منشأ ایجاد چنین حالتی ازسقط معمولا زمینه های ضعف جسمانی یا عملکرد غیر صحیح اعضایی دربدن زن است .باید درنظر داشت که عواملی از قبیل بیماریهای عفونی، آلبومینوری، وجود ضایعات رحمی ومسمومیتهای دارویی، مسمومیت های حاصله ازسرب، جیوه، فسفر، گازکربنیک، مرفین، مسهل ها ازطریق تاثیر درمکانهای مختلف چون محیطهای کارگری ونامنظم کردن قاعدگی ودرنتیجه مختل کردن عملکرد دستگاه تولید مثل آنان، اهدافی ازقبیل سیفلیس درزنان وناراحتی های عصبی وهیجانات روحی می توانند موجب بروز سقط جنین ازاین نوع شوند.25
درمواردی که تاثیر این عوامل به قدری نباشد که منجر به بروز سقط گردد، تاثیرات سویی درجنین خواهد داشت که گاه دراواخر عمر با او خواهد بود این عوامل طبعاً جامعه را نیز دستخوش پیامدهای آن خواهد ساخت. همچنین عوامل روانی ازجمله غم و شادی، هیجان واضطراب زن باردار وعوامل فیزیکی چون اشعه ایکس، کمبود کلسیم، فسفر، ویتامین ب، ث ود، تغذیه نامناسب دردوران حاملگی، اعتیاد مادر وسایر عوامل نیز درشکل گیری جنین وشخصیت وی موثر است .
تذکر این نکته نیز لازم است که: دربسیاری ازبانوان علل ارثی وتشریحی مرضی وعلل ناشناخته ودیگر زمینه خاصی برای سقط جنین دارند وبا پیشامد کوچکی درزندگی مانند هیجانات غم آور ویا شادی بخش ومشاهده یک صحنه تصادف یا نزاع، بدون آنکه ربطی به آنان داشته باشد، ویا درصورتی که مورد ایراد ضرب یا حمله مستقیم قرار گیرند، سقط جنین می نماید، … اغلب این افراد هول وتکان راموجب سقط جنین می دانند که از نظر پزشکی، مسموع وقابل طرح نیست، زیرا این افراد اگر زمینه آماده برای سقط نداشته باشند تا جنین آنان مورد صدمه قرار نگیرد، سقط صورت نمی گیرد .
آنچه این نوع ازسقط جنین را ازانواع دیگر متمایز می کند فقدان عنصر ارائه وفعل مادی، اعم از عمد یا غیر عمد دربروز سقط است درحقیقت نمی توان مرتکبی برای آن فرض کرد. حتی درموردی که زنی علیرغم اطلاع ازلزوم رعایت احتیاطات لازم وبدون وجود قصدی صرفاً به منظور مسافرت سوار اتوبوس شود ودراثر تکانهای شدید اتوبوس جنین خودرا سقط کند، رابطه علیت بین عمل زن وبروز سقط وجود ندارد، پس چنین سقطی نیز غیر ارادی شناخته می شود.26
بند دوم: سقط جنین ارادی:
سقط جنین ارادی یکی ازپیامدهای روابط جنسی بدون برنامه ریزی است که معمولا زنان اولین قربانیان آن هستند.ارقام مرگ زنان دراثر سقط غیر بهداشتی بسیار بالاست. شیوع سقط جنین های ارادی میان زنان ایران حاکی ازآن است که می توان به این پدیده به عنوان مساله ای اجتماعی نگریست که علی رغم منع قانونی وعرفی زنان دربرابر حاملگی های ناخواسته وبدون برنامه ریزی بدان مبادرت می ورزند. پیامدهای آن نیز شامل حال زنان می شود.
سقط ارادی فرآیند طبیعی است که دربارداری ناموفق پیش می آید. اماسقط القا شده ممکن است به علت استفاده ازدارو یا دیگر مواد یا عمل جراحی که باقی مانده محتویات رحمی را پاک سازی می کند اتفاق می افتد. برای دوسوم اززنان جهان سقط جنین قانونی میسر است . بااین حال برخی کشورها همچنان ازقوانین محدود کننده سقط استفاده می کنند.
الف) سقط جنین درمانی
سقط جنین درمانی نوعی ازختم بارداری است که جنبه درمانی دارد ومعمولا با مشاوره ی پزشکی ونظر کارشناسی پزشکی قانونی واجازه رسمی مقامات قضایی انجام می گیرد. به عبارت دیگر، خاتم دادن عمدی به حاملگی بنابه لزوم پزشکی ، سقط طبیعی یا سقط درمانی نامیده می شود.،27
سقط درمانی معمولا درمواردی انجام می شود که ازنظر پزشکی ادامه ی بارداری برای مادر خطرناک باشد یا موجب تشدید عوارض بیماری یا وخامت حال اوگردد ونیز درمواردی که براساس آزمایش وتشخیص پزشکان ،جنین ناهنجار وناقص الخلقه به وجود می آید. بنابراین سه علت برای سقط جنین درمانی قابل تصور است :
1-حفظ حیات مادر، هنگامی که خارج نکردن جنین ازرحم وی یا وضع حمل، آن را به خطر بیندازد.
2-حفظ سلامتی مادر، هنگامی که بقای جنین موجب آسیب وصدمه به سلامت جسمی وروانی مادر شود؛
3-وضعیت جنین وجلوگیری از تولد نوزاد ناقص الخلقه و معلول که دارای صدمات بدنی قابل تشخیص دررحم مادر می باشند.
براساس مبانی فقهی ، سقط جنین جز درموارد خاص، کارحرامی است .فقها دلایل خاص وعامی برای حرکت سقط جنین مطرح می کنند ودلائل عام شامل آیه 12 سوره ممتحنه ،آیه 32 سوره مائده وآیات 8و9 سوره تکریم است .دلایل خاص را شامل اولویت (حرمت سقط نطفه) تاخیر رحم، اجماع و… می دانند .
بااین حال ،فقها سقط جنین را درصورت مرگ جنین دررحم مادر وبه خطر افتادن حیات مادر جایز می دانند .ازنظر پیش ترفقهای شیعه، چون ترجیحی بین جان مادر وجنین وجود ندارد، پایان دادن به حاملگی وبه خطر انداختن جان جنین جایز نیست؛ دراین صورت باید منتظر ماند تا مادر یا جنین یکی بمیرد ودیگری زنده بماند.دراین زمینه، دیدگاه های متفاوتی ازسوی فقها مطرح است، برهمین مبنا مقنن درسال 1384، راه حل مناسبی برای بخش عمده ای ازمشکلات سقط جنین با تصویب ماده واحده سقط درمانی برداشت.
بااین حال مواردی وجود دارد که مقنن باید با استناد برفقه پویا، برای آن راه حلی بیابد:موارد مثل جنین ناشی از زنای با محارم، جنین ناشی از تجاوز به عنف یا بیماریهای تهدید کننده جان مادر بعدازچهارماهگی جنین وامثال این موارد.
حسب ماده واحد مصوب 10/03/1380 مجلس شورای اسلامی؛ سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص وتایید پزشکی قانونی مبنی برعلت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است ویا بیماری مادر که با تهدید جان مادر توام باشد قبل از ولوح روح(چهارماه) با رضایت زن مجاز می باشد ومجازات ومسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.متخلفین ازاجرای مفاد این قانون به مجازات های مقرر درقانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد .
اما یک نکته درمورد شروع به سقط جنین است .برای شروع به ارتکاب سقط جنین درقانون تا قبل ازسال 1392 مجازاتی تعیین نشده بود مگر آن که اعمال ارتکاب یافته مستقلاً دارای جنبه جزایی بود یا مثلا شروع به قتل عمدی مادرتلقی می شود که درآن صورت، به مقوله شروع به قتل عمدی مجازات داشت .
درحال حاضر با توجه به مواد 19 122 ق.م.ا مصوب سال 1392، فقط شروع به سقط جنین موضوع ماده 624 ق.م.ا که طبیب ماما یا داروفروش یا اشخاصی که تحت این عناوین اقدام می کنند مرتکب آن می شوند با حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش، که میزان آن درماده 19 مشخص شده است مجازات می شوند.همچنین لازم به ذکر است که درحال حاضر، با توجه به تبصره ماده 122ق.م.ا مصوب سال 1392، شروع به ارتکاب جرائم ازلحاظ مادی غیر ممکن نیز درصورتی که رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته باشد (مثل استفاده ازداروهایی که برخلاف تصور مرتکب برای سقط جنین مناسب نیست) درحکم شروع به جرم به شمار می رود، اما اقدام به سقط جنین زنی که اساساً برخلاف تصور مرتکب، باردار نیست را نمی توان شروع به سقط جنین دانست؛ زیرا دراین حالت، غیر ممکن بودن ارتکاب جرم به لحاظ قانونی است ونه مادی، یعنی این که تحقیق تعریف قانونی سقط جنین درچنین حالتی وجود ندارد.28
1-سقط درمانی برحسب وضعیت جنین
به تغییراتی که درداخل رحم مادر، تحت تاثیر بعضی عوامل درجنین ایجاد می شود وبه نحوی ازتکامل فیزیکی او جلوگیری نموده یا آن را مختل می سازد ناهنجاریهای جنینی گفته می شود .این ناهنجاری ها، علل متعددی دارند وبسیاری ازجنین هایی که دچار چنین عوارضی می شوندپیش از هفته دوازدهم بارداری، خودبه خود سقط می شوند .امروزه با شیوه های آزمایشگاهی وسونوگرافی امکان تشخیص این گونه ناهنجاریها وجود دارد.
با آگاهی یافتن زن وشوهر ازاحتمال ویا علم به بروز چنین ناهنجاری هاکه پس از تولد فرزندشان به وجود می آید- دردرجه اول ناراحتی های روحی درمادر ایجاد شده سپس گاه مشکلات خانوادگی خاصی را نیز پدید می آورد، به گونه ای که مادر ویا زن وشوهر هردوخواهان پایان دادن به حاملگی می شوند.گاهی نیز بیماریهایی که جنین به آن دچار می شوند کشنده است که علاوه براینکه جنین پس از تولد ازبین می رود ممکن است ناقل آن بیماری واشاعه آن درمیان دیگر افراد باشد .29
براین اساس باید ازانتشار امراض ارثی، جلوگیری کرد وازتولد اطفالی که دارای ناهنجاریهای جسمی یا عقلی ناشی از امراض مادرزادی، یا استعمال داروهای خاص، یا تحت تاثیر اشعه مضر مثل اشعه ایکس قرار گرفته اند وغیره ممانعت شود، برهمین اساس شماری ازکشورها آسیب دیدگی جسمی وروانی یا احتمال آن را مجوز سقط می دانند.برخی از کشورها نیز میزان نقص جنین را ملاک عمل قرار داده، تعیین آن برای توجیه انجام دادن سقط جنین ضروری می دانند .درمواردی پیش ازولوح روح، نه به علت خطر برای مادر، بلکه به علت بیماری جنین، این سوال مطرح می شود که چنانچه وجودچنین جنینی برای خود آن خودیا پدرومادر موجب جرح است سقط جنین جایز می باشد یا خیر؟
برخی بیماریها مانند تالاسمی یا هموفیلی علاوه برضرورت صرف هزینه های زیاد برای ادامه زندگی، این افراد عمرطولانی نخواهد داشت.اگر امکان تشخیص این بیماریها پیش ازولوح روح باشد درخصوص جواز سقط جنین اختلاف است .برخی معتقدند این جرح ها ، جرح های بالفعل برای مادر نمی باشندوجرحی است که برگشت به ذهنیت های افراد ومخصوصا مادران دررابطه با اولاد دارد وازآن جا که انسان باید درمقابل اراده ی خدا تسلیم باشد، با این دیدگاه نگرانی های روانی ازبین می رود یا کم می شودبنابراین به این دلیل نمی توان حکم به سقط جنین داد.30
درمقابل برخی معتقدند بیماری تالاسمی موجی عسروجرح نظام است ،نه عسروجرح مادر، چون نگهداری این دسته ازبیماران، بسیار پرخرج است .
2-سقط درمانی با هدف حفظ جان مادر:
گاهی وضعیت زن حامله به گونه ای است که ادامه حاملگی جان وحیات اورا به مخاطره می اندازد به طوری که اگر بخواهد زنده بماند باید جنین را ازخود جدا سازد. دراین وضعیت ممکن است جنین به حدی ازرشد رسیده باشد که بتوان پس از خارج کردن از رحم مادر، به وسیله دستگاه های مخصوص اورا پرورش داده ودرنتیجه حیات مادر وجنین، هردوتامین وتضمین شود.
درچنین وضعیتی عقل وشرع حکم می کند با توجه به عدم تعارض حیات مادر با حیات جنین، بحثی وجود ندارد. بحث درحالتی است که جنین به حدزندگی مستقل ازمادر نرسیده باشد دراین وضعیت درحالت متصور است نخست وقتی که جنین دارای حیات روح نشده است .حالت دوم وقتی است که جنین هم مانند مادر دارای حیات وروح

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد سقط جنین، قتل عمد، قانون مجازات، موازین شرع Next Entries پایان نامه رایگان درمورد سقط جنین، اخلاق کاربردی، فقهای امامیه، شورای نگهبان