پایان نامه رایگان درمورد سقط جنین، قانون مجازات، مجازات اسلامی، آموزش پزشکی

دانلود پایان نامه ارشد

مراجعه مردم جهت سقط جنين براي افراد و تطميع آنها و سهولت ارتكاب عمل به لحاظ در اختيار داشتن امكانات و وسايل و دانش، همگي عواملي هستند كه قانونگذار را وادار مي‌نمايند تا با وضع مجازات سنگين‌تر از وقوع اين جرايم پيشگيري نمايد.
همچنان‌كه مجازات حبس در ماده (624) بر اساس اين نظر نسبت به ساير شقوق سقط جنين سنگين‌تر است حال اگر بپذيريم چنانچه افراد عادي با ضرب و اذيت و آزار سبب سقط جنين شوند، با مجازات قصاص مواجه گردند؛ در حالي‌كه اهل فن فقط مجازات حبس در انتظارشان باشد، با منطق فوق و فلسفه پيشگيري و حتي استحقاقي و ارعابي مجازاتها منطبق نمي‌باشد.
4 – وضع مجازات ديه به طور مطلق در ماده (487) ق.م ا. و اشاره به پرداخت ديه در صورت عمد بودن سقط جنين در ماده (492) همان قانون، حكايت از انتفاي‌ قصاص در جرم سقط جنين دارد. به خصوص قيد آخر اين ماده كه تصريح مي‌نمايد:«‌ خواه روح پيدا كرده باشد خواه نكرده باشد. »
5 – در مورد عدم تسري قصاص بر سقط جنين قبل از ولوج روح، هيچ‌گونه مخالفتي بين فقها و حقوقدانان وجود ندارد. حال آنكه واژه قصاص در ماده (622) به طور اطلاق وضع گرديده و به صراحت ناظر به مرحله دميدن روح نمي‌باشد.
6 – قانونگذار در قانون تعزيرات سال 1362 در ماده (91) به پيروي از نظر مشهور فقها مجازات قصاص را براي سقط جنين عمدي در مرحله دميدن روح پيش‌بيني نموده بود. چنانچه نظر قانونگذار بر وضع اين مجازات بود به همان صراحت در قانون سال 1375 نيز پيش‌بيني لازم را مي‌نمود.
7 – اشاره به واژه قتل در تبصره ” 2 ” ماده (302) ق.م.ا. نه تنها مثبت قتل عمد بودن سقط جنين نمي‌باشد، بلكه با استعمال واژه قتل به طور مطلق، اعم از عمدي يا غير عمدي و اشاره به ديه به عنوان مجازات آن،‌حكايت از پيش‌بيني ديه در هر صورت براي مجازات سقط جنين دارد، اعم از اينكه ارتكاب عمل عمدي باشد يا غير عمدي.
علاوه بر اين، رعايت اصل مهم تفسير قوانين كيفري به نفع متهم، ما را ياري مي‌نمايد كه مقررات كيفري را به نحوي تفسير نماييم كه حتي‌الامكان با رعايت موازين شرعي از اعمال مجازات سنگين قصاص خودداري شود.
آخرين نكته، اينكه حذف واژه قصاص از متن ماده (622) موجه به نظر مي‌رسد؛ زيرا ضرب و جرحهاي وارد شده به مادر بدون نياز به تصريح، مشمول عموم مقررات قصاص و ديه است . اميد اينكه براي پايان دادن به اين اختلاف‌نظرها و ابهامات، اين پيشنهاد در اصلاحات آتي قانون مجازات اسلامي مورد نظر قرار گيرد.

منابع

1.             قرآن کریم
2.             آل شیخ مبارک، قیس بن محمد، 1377، حقوق و مسئولیت پزشکی در آئین اسلام، ترجمه محمود عباسی، چاپ اول، تهران، انتشارات حقوقی.
3.             ایمان نژاد، مریم، تنظیم خانواده، پایان نامه دکتری، دانشکده پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد.
4.         پالمر، مایکل، 1385، مسائل اخلاقی ترجمه علی رضا آل بویه، چاپ اول، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
5.             جعفری، علامه محمد تقی، 1370، تحقیق در دو نظام حقوق جهانی بشر، تهران، دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران.
6.             حکمت، دکتر سعید، مجموعه تعاریف از کتاب‌هاي پزشکی قانونی و اخلاق.
7.         خامنه‌ای، آیه الله سید علی، 1375، پزشکی در آئینه اجتهاد، استفتائات پزشکی از مقام معظم رهبری، قم، شرکت خدمات فرهنگی مبرور، انتشارات انصاریان.
8.             دیبایی، امیر، 1381، چکیده اخلاق و قوانین پزشکی، چاپ اول، قم، نشر معارف.
9.             راغب اصفهانی، عبدالحسین، 1416 هـ 1996 م مفردات الفاظ القرآن تحقیق صفوان عدنان داودی، الطبعه الاولی، بیرون، دارالقلم.
10.         زراعت، دکتر عباس، 1383، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر ققنوس.
11.         طباطبائی، محمد حسین، بی تا، المیزان، ترجمه محمد باقر موسوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
12.         طیب، عبدالحسین، بی تا، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، چاپ دوم، تهران، انتشارات کتابفروشی اسلام.
13.         عباس نژاد، مهندس محسن، 1385، قرآن و طب، چاپ اول، مشهد، بنیاد پژوهش‌های قرآنی حوزه و دانشگاه.
14.         قرائتی، محسن، 1386، تفسیر نور، چاپ چهارم، تهران، مرکز فرهنگی درس‌هايی از قرآن.
15.         قضائی، صمد، پزشکی قانونی.
16.         گودرزی، دکتر فرامرز، پزشکی قانونی.
17.         لاریجانی، دکتر باقر، 1381، اخلاق در پژوهش‌های پزشکی، چاپ اول، تهران، نشر برای فردا.
18.      مارکی، دان، 1387، مقاله «دلیلی بر خطا بودن سقط جنین»، فلسفه اخلاق: مقالاتی در باب اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و فرا اخلاق، مترجم محمود فتحعلی، قم، دفتر نشر معارف، چاپ اول.
19.      محقق داماد، دکتر سید مصطفی، 1373، مقاله: تحقیقی در مورد سقط جنین، عوارض، مسایل و موضوعات پیرامون آن، مجموعه مقالات اخلاق پزشکی؛ مسائل مستحدثه، جلد پنجم، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات اخلاق پزشکی.
20.         گودرزی، دکتر فرامرز، پزشکی قانونی
21.         محمدی ری شهری، محمد، 1384، دانش نامه احادیث پزشکی، ترجمه دکتر حسین صابری، چاپ پنجم، قم، سازمان چاپ و نشر دارالحدیث.
22.         محمدی ری شهری، محمد، 1377، میزان الحکمه، ترجمه حمیدرضا شیخی، چاپ سوم، قم، سازمان چاپ و نشر الحدیث.
23.         مکارم شیرازی، ناصر، 1376، تفسیر نمونه؛ چاپ پانزدهم، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
24.         الموسوی الخمینی، امام سید روح الله، بی تا، تحریرالوسیله، تهران، مکتبه العلمیه الاسلامیه، سوق الشیرازی، جلد2.
25.         الموسوی الخمینی، امام سید روح الله، توضیح المسائل.
26.      وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت امور فرهنگی، 1370، اخلاق پزشکی به انضمام مختصری از تاریخ پزشکی، چاپ اول، تهران، معاونت امور فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

27. پاد ، ابراهیم : حقوق کیفری اختصاصی ، جرائم علیه اشخاص ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1347 .
28. گلدوزیان ، ایرج : حقوق جزای اختصاصی ، چاپ هشتم ، انتشارات دانشگاه تهران ،1380 .
29 ………………….: محشای قانون مجازات اسلامی ، انتشارات مجد ، 1382 .
30. رزم ساز ، بابک : بررسی فقهی حقوقی سقط جنین ، خط سوم ، 1379 .
31. مظفری ، احمد : ماهنامه دادرسی ، سال سوم ، شماره 17.
32. صادقی ، محمد هادی : جرائم علیه اشخاص ، نشر میزان ، 1380 .
33. مهرانگیزکار،پژوهشی درباره ی خشونت علیه زنان درایران، تهران، انتشارات روشنگران،مطالعات زنان،س79.
34. مهرگان،امیرحسین،سقط جنین و حقوق بشر در آئینه ی حقوق بین الملل، مذکور در سایت daneshnews.com.
35. اردبیلی، محمدعلی،سقط جنین در بارداری ناشی از زنا،مجله ی تحقیقات حقوقی،ش39.
36. مولاوردی،شهین دخت،خشونت علیه زنان، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه علامه طباطبایی،س78-77.
37. جعفر زاده،میرقاسم،سقط جنین در حقوق انگلیس،مجله ی تحقیقات حقوقی،ش38.
38. محمدحسن عابدی و مریم عابدی،سقط جنین در تاریخ،قانون و مذهب،مجله ی ارتش،ش17.
39. سلیمانی،حسین،سقط جنین در یهودیت، مجله ی تحقیقات حقوقی،ش4،س84.
40. طبیبی جبلی،مرتضی، جواز سقط جنین از منظرفق های امامیه،نامه ی مفید،ش37،مرداد82.
41. وطنی،امیر،کیفر سقط جنین،مجله ی متین،ش24-23.
42. نوذری فردوسیه،محمد،سقط جنین در حقوق اسلامی و فمنیسم،فصل نامه ی شورای فرهنگی اجتماعی زنان،س7،ش28،تابستان86.
43. ماهنامه ی دادگستری،ش62،س11،خرداد و تیر86.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد سقط جنین، زنان باردار، رویه قضایی، رویکرد قانونگذار Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی حوزه و دانشگاه، تعلیم و تربیت، تحلیل محیط، روانشناسی