پایان نامه رایگان درمورد سقط جنین، فلسفه اخلاق، سلامت جسمی، قانون طبیعی

دانلود پایان نامه ارشد

جنین را مجاز می دانند ولی دلایل متفاوتی را بیان می دارند. ازجمله:
برخی از جمله شیخ انصاری از باب قاعده ی تزاحم مادر را مخیر به سقط جنین می دانند چون که یا باید مرتکب حرا می گردد که همان سقط جنین است یا ترک واجب کند که همان حفظ جان خود می باشد و در این موارد که دوران امیر بین محذورین می باشد مادر مخیر می باشد که یکی را برگزیند .
برخی دیگر بر این عقیده اند که مادر برای دفاع از جان خود می تواند اقدام به سقط جنین کند زیرا در مسله ی دفاع ، تفاوتی ندارد که هجوم از طرف عامل خارجی باشد یا از طرف عامل داخلی .
همچنین موافقان سقط جنین دلایلی از جمله حفظ سلامت جسمی و روانی نادر و علل اقتصادی و علل اجتماعی و ناهنجاری های جنینی را از دلایل مبتنی بر جواز سقط جنین می دانند و برای جلوگیری از اطاله ی کلام و نامرتبط بودن با موضوع مقاله از بحث در مورد آنها خودداری به عمل آید.
1-19-بررسی سقط جنین ، از منظر نظریات غربی در حوزه اخلاق کاربردی
دیدگاههای اندیشه وران غربی را نیز از این منظر می توان به دو گرایش موافقان و مخالفان تقسیم کرد:
1. موافقان سقط جنین:
این دسته از اندیشه وران غربی ، برای توجیه جواز اخلاقی سقط جنین ، از دو نظریه سود برده اند ؛ نظری وظیفه گروانه و نظریه نتیجه گروانه.
2. نظریه وظیفه گروانه :
وظیفه گرایان ، براساس اصل تعمیم پذیری ، استدلال می کنند که هر فرد انسان ، در تصمیم گیری برای زندگی خود ، آزاد است ، بنابر این به همان اندازه که برای بچه دار شدن یا بچه دار نشدن ، حق تصمیم گیری دارد ، اگر خواسته یا ناخواسته نیز باردار شد، می تواند تصمیم بگیرد که جنین خود را حفظ کند یا سقط نماید.
براساس مبانی نظریه وظیفه گرایانه ، هرگونه تصمیم مادر در این خصوص، مشروط به این است که وی بتواند بطور غیر متناقض اراده نماید که تصمیم او، در حوزه مباحث اخلاقی، به یک قانون عمومی تبدیل شود و نسبت به همه افراد، به طور یکسان اجرا گردد.
بدیهی است که تبدیل شدن اراده سقط جنین به یک قانون عمومی ، از چالش های مهم فراروی جواز آن محسوب می شود ، علاوه برآن بر اساس اصول فلسفه اخلاقی ایمانوئل کانت ـ که پایه گذار نظریه وظیفه گرایانه در اخلاق است ـ توجیه مزبور در جواز سقط جنین ، در صورتی نافذ است که جنین هیچ شأن و منزلتی نداشته باشد ، اما اگر آنگونه که بسیاری از اندیشمندان تبیین کرده اند ، جنین از ابتدای شکل گیری یا لااقل در مراحلی از رشد خود ، ارزش انسانی و شأن اخلاقی داشته باشد ـ که دارد ـ ، در این صورت ، حق حیات جنین و تداوم آن ، با حق مادر در سقط آن ، معارض خواهد بود و بدین لحاظ نمی توان توجیه وظیفه گروانه را بر جواز سقط جنین ، مناسب و نافذ دانست.
3. نظریه نتیجه گروانه :
بر اساس مبانی این نظریه ، اگر ادامه بارداری و پیامدهای ناشی از آن ؛ نظیر زایمان، نسبت به سقط جنین، نگرانی و ناراحتی های بیشتری را برای مادر در پی داشته باشد ، سقط آن توسط مادر ، مجاز و قانونی است.
در این نگرش ، قتل یک انسان ، اساسا نامعقول نیست بلکه معیار هر اراده و انتخابی، بیشترین خیری است که عمل می تواند برای بیشترین افراد ، در برداشته باشد . بدین ترتیب اگر بیشترین خیر ، در سقط جنین یا قتل نفس باشد، اقدام به آن جایز خواهد بود.
یکی از مهم ترین چالش های فراروی توجیه نتیجه گروانه این است که بگوییم ؛ آیا آزادی سقط جنین ، به عنوان یک قانون عمومی و خط مشی همگانی، بیشترین ناراحتی را برای بیشترین افراد ایجاد می کند ، یا ممنوعیت آن.
بدیهی است که اگر ممنوعیت سقط جنین، در مقایسه با آزادی آن به عنوان یک قانون عمومی، بیشترین خیر را عاید بشریت کند ، با این نظریه نمی توان آزادی سقط جنین را توجیه کرد.
4. مخالفان سقط جنین :
براساس توجیهاتی که اندیشمندان حوزه فلسفه اخلاق در غرب ارائه کرده اند، مخالفت با آزادی سقط جنین، می تواند بر دو نظریه استوار باشد:
5. نظریه قانون طبیعی :
مطابق دیدگاههای ارسطو و افلاطون که از ناحیه برخی از فیلسوفان متأخر نیز استقبال شده است، هر چیز طبیعی، واجد حقوقی است که ناشی از طبیعت می باشد. بنابراین جنین ، انسانی طبیعی است که همچون سایر انسانها، حقوقی ناشی از طبیعت دارد و مهم ترین آن ، حق حیات و ادامه آن می باشد.
قانون طبیعی حکم می کند که سقط جنین ، از منظر اخلاقی، قتل بوده و به مجرد انعقاد نطفه ـ صرف نظر از اینکه حاملگی ناشی از تجاوز به عنف ، یا با تصمیم قبلی و یا ناخواسته باشد ـ، نمی توان جنین را سقط کرد.

6. نظریه امر الهی :
طرفداران این نظریه ، که از منظر دینی به تبیین مقولات اخلاقی می پردازند، برآنند که سقط جنین در همه متون دینی، امری ناروا و خلاف اخلاق شمرده شده است . بنابر این گرچه از طریق تبیین عقلی نیز سقط جنین، عملی غیر اخلاقی شناخته می شود لیکن براساس کلیه متون دینی که منطبق بر فرمان الهی است، سقط جنین ، حرام و ناروا دانسته شده است4.

7. حقوق اخلاقی جنین:
از مجموع آنچه در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفت، دانسته مي‌شود که جنین از انعقاد نطفه؛ یعنی زمانی که دررحم مادر، زندگی و رشد و تکامل خود را آغاز کرده و حیات وابسته به مادر دارد، همچنین مرحله‌ای که به کمال جسمانی و حیات مستقل انسانی نایل مي‌شود (چهار ماهگی)، تا زمانی که از مادر متولد مي‌گردد، دو نوع حق، بر دیگر انسان‌ها؛ اعم از خانواده و غیر خانواده دارد:
یکی به عنوان موجود زنده و دیگری به عنوان انسان؛ با شکل‌گیری کامل در رحم مادر. از نظر اخلاقی جنین از آغاز «نفخ روح» با دیگر انسان‌ها هیچ گونه تفاوتی ندارد، جز اینکه او انسانی در رحم مادر است که مدتی از انظار پنهان بوده و همچون مسافری است که به زودی به خانواده و جامعه‌اش ملحق مي‌گردد. لذا آنچه به عنوان حق برای دیگر انسان‌ها به رسمیت شناخته شده‌است، دقیقا” و بدون هیچ گونه تفاوتی، پس از ماه چهارم برای او نیز رسمیت دارد. البته قبل ازچهارماهگی نیز به عنوان موجودی که در مسیر تکامل انسانی قرار گرفته و بالقوه انسان است، برای همگان محترم است و بدون عذر موجّه (خطر جانی برای مادر) نمي‌توان او را سقط کرد زیرا سقط او، قتل نفس و جرم محسوب مي‌شود. تمامی اصول اخلاقی که انسان‌ها در تعامل با یکدیگر دارند، در مورد جنین نیز باید رعایت شود و لذا کشتن، آزار و اذیت، ضرر رساندن و به طور کلی نادیده گرفتن او در زندگی شخصی، خانوادگی و اجتماعی، غیر اخلاقی و جرم محسوب مي‌شود. اکنون این پرسش مطرح است که حقوق اخلاقی جنین چیست و چگونه تعیین مي‌گردد؟
لازمه تبیین حقوق اخلاقی جنین، شناخت مبادی و زمینه‌هایی است که انواع ناهنجاری‌ها را برای جنین پدید مي‌آورد. بدیهی است که ناهنجاری‌هاي مزبور، یا از ناحیه خانواده (پدر و مادر) و یا از جانب جامعه، نسبت به جنین اعمال مي‌گردد و قصد ما از این بحث، تبیین تفصیلی آن نیست بلکه مي‌خواهیم بابی را برای مطالعات بیشتر بگشائیم
8. تضییع حقوق جنین از ناحیه خانواده:
مادر نزدیک ترین و در عین حال با احساس ترین فرد نسبت به جنین خویش است. لذا به طور طبیعی مهمترین مسئولیت‌هاي حفظ و مراقبت از جنین را به عهده دارد و بیش از هر کس از او انتظار مي‌رود که این وظیفه را به درستی انجام دهد. مادران مسئول، در ایام بارداری، تمام همت خود را مصروف مي‌دارند تا کودکی سالم به دنیا آورند. اما در عین حال بسیار دیده شده‌است که جنین از طرف مادر مورد بی مهری‌هاي اخلاقی قرار می گیرد. اینگونه بی توجهی و بی مهری را مي‌توان نوعی هنجارشکنی اخلاقی توصیف نمود که به شکل‌هاي سقط عمدی یا اختیاری، سقط شبه عمد، سقط بر اثر سوء تغذیه، سقط ناشی از عدم رعایت بهداشت بارداری و فقدان مراقبت‌هاي پزشکی و غیره اعمال مي‌شود.
سقط عمدی علاوه بر اینکه از نظر شرعی – در هر مقطعی که اتفاق افتد- گناه کبیره محسوب مي‌گردد و موجب ضمان و پرداخت دیه است69، از نظر اخلاقی نیز عملی زشت و از رذیلت‌هاي اخلاقی است. این گونه سقط‌ها معمولا توسط افرادی که دارای مهارت انداختن جنین نیستند و یا به وسیله خوردن دارویی که موجب انداختن جنین مي‌گردد، تحقق پیدا مي‌كند.
در سقط شبه عمد، مادر با خودآزاری و یا مبادرت به اعمال سخت و سنگین، شرایط سقط جنین خود را فراهم مي‌آورد که این روش نیز عملی غیراخلاقی محسوب مي‌شود.
مادران از نظر تغذیه و بهداشت آن، باید مورد حمایت قرار‌گیرند اما گاهی خود مادر تصمیم مي‌گیرد که برای سقط جنین خود، روش سوء تغذیه عمدی را در پیش‌گیرد که این هم جفا بر خود او و جنین او تلقی مي‌شود.
برخی از سقط‌ها و یا ضرر و زیان‌هايی که متوجه جنین مي‌گردد، به واسطه عدم رعایت مسائل بهداشتی از طرف مادران است که مسلما” کاری غیر اخلاقی محسوب مي‌گردد. نیز اگر پزشک معالج دستورالعمل‌هايی را بر حفظ و مراقبت و یا رشد جنین به مادر بدهد و او کوتاهی کند و آن را نادیده بگیرد و یا نسبت به اجرای آن سهل انگاری کند، قطعا” کاری خلاف اخلاق و عدالت انجام داده‌است.
به طور کلی هر گونه رفتاری که از ناحیه مادران انجام شود ومنجر به زیان و ضرر به جنین شود؛ اعم از سقط عمدی، غیر عمدی، سوء تغذیه، عدم رعایت بهداشت، معاشرت‌های زیان آور، سفرهای طولانی و غیر مجاز در دوران بارداری و سایر موارد، کاری غیر اخلاقی محسوب مي‌گردد و تضییع حقوق جنین را در پی دارد.
گرچه مادران بیشترین مسئولیت را در قبال جنین دارند و لازم است مراقبت بیشتری از خود و جنین داشته باشند اما در عین پدران نیز گاهی به عمد، یا غیر عمد، موجبات سقط یا رساندن آسیب‌هايی جسمی و روانی به جنین را فراهم مي‌سازند. رفتارهای خشونت‌آمیز نسبت به زن باردار، تحمیل کارهای سخت به او، عدم توجه کافی به تغذیه سالم و مقوی همسر، عدم توجه به مسائل بهداشتی، ایجاد ترس و اضطراب برای مادر نظیر تهدید به طلاق و یا رسوا کردن همسر و اموری از این قبیل، همه و همه از نظر اخلاقی ناروا بوده و هرگونه آسیبی را برای جنین در پی داشته باشد، پدر مسئول آن خواهد بود.
پدران از نظر اخلاقی وظیفه دارند با کسب روزی حلال و فراهم کردن رفاه نسبی همسر در دوران بارداری و رعایت حرمت و شخصیت او و مراقبت پزشکی و تخصصی از همسر، نهایت همکاری را داشته باشند تا زمینه رشد و سلامت جسمی و روحی همسر و فرزند خود را فراهم سازند.
9. تضییع حقوق جنین از ناحیه جامعه:
نا امنی‌هاي اجتماعی، وقوع جنگ‌ها، تهدیدها، بمب گذاری‌ها و اقدامات تروریستی، ناهنجاری‌هاي رفتار اجتماعی؛ نظیر عدم رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و ده‌ها موضوع اجتماعی دیگر، تأثیرات سوئی را بر سلامت روح و روان مادر و جنین باقی مي‌گذارد که نتیجه آن تولد نوزادان ناقص الخلقه و یا عقب مانده ذهنی است.
از جمله ناهنجاری‌هاي اخلاقی جامعه؛ مي‌توان به وقوع تخلفات پزشکی و پرستاری در این رابطه اشاره کرد. متاسفانه از جمله جرائمی که اکنون در جوامع و از جمله جامعه ایران، کم و بیش به وقوع مي‌پیوندد، اقدام برخی پزشکان و یا پرستاران و ماماها به انجام سقط‌هاي غیرقانونی و پنهانی است. اینان علاوه بر آنکه حق حیات جنین را نادیده مي‌گیرند، سوگندی را که پس از فارغ التحصیلی اتیان کرده و عهد نموده‌اند که هرگز از آن تخلف نکنند، زیر پا مي‌گذارند.
در سوگند نامه بقراط آمده‌است: «… همچنین وسیله سقط جنین را در اختیار هیچ یک از زنان نخواهم گذاشت»
در سوگند نامه‌ای که دانشکده پزشکی دانشگاه تهران تدارک دیده و کلیه پزشکان و پیراپزشکان، پس از فارغ التحصیلی، آن را در حضور اساتید و متولیان امور و خانواده خود اتیان مي‌كنند، آمده‌است:
«… و به کارهای نادرست مانند افکندن جنین و تجویز داروهای کشنده، به هیچ گونه نپردازم. »
پزشکان و پرستاران و ماماها همچنین حق ندارند که مادران را برای چگونگی اقدام به سقط جنین راهنمایی کرده و وسایل آن را به مادران معرف کنند. این نوع سقط را سقط بالتسبیت مي‌نامند که از هر جهت نامشروع بوده و عملی ضد اخلاقی محسوب مي‌شود5.
پژوهش‌هاي غیر اخلاقی بر روی جنین نیز از جمله ناهنجاری‌هايی است که

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد سقط جنین، انسان کامل، مجازات اعدام، کنترل موالید Next Entries پایان نامه رایگان درمورد ایالات متحده، بیمارستان، بیمارستان ها، جامعه علمی