پایان نامه رایگان درمورد سقط جنین، فقه اسلامی، قرآن کریم، جنین شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

حقوقی بیگانه و صاحبان فرهنگ های غیر خودی در مواجهه با ارزش کار آنها متواضع می گردد.

اهمیت موضوع :
با توجه به تازگی و بدعت موضوع و فقدان تحقیقات جامعه و مباحث گسترده در این خصوص ونیز با توجه به اهمیت موضوع برآن شدم تا در حد توان جمع آوری و تطبیق قواعد مقررات مربوط به سقط جنین در نظام حقوقی دو کشور ایران و انگلستان را به عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در کارنامه خود قرار دهم .
سئوالات تحقیق
در مطالعه و بررسی تطبیقی و بررسی جرم سقط جنین در نظام حقوقی ایران و انگلستان سئولات متعددی مورد توجه قرار گرفته اند : ازجمله موارد ذیل است :
آیا قانونگذار و نظام ایران وانگلستان در تدوین مقررات خود پیرامون سقط جنین در مبارزه با این جرم موفق بوده اند؟
آیا قواعدی از قبیل عسروجرح و لا ضرر در حقوق ایران توان الفاء جرم را از اعمال مثبت و منفی دارد یا خیر
آیا از نظر قانونگذاری ایران منع سقط با اجرای کیفری قصاص تضمین می شود . ؟
1-4-فرضیه ها
به موجب قوانین و مقررات مربوط به سقط جنین و مشاهده واقعیتهای قانون گذار انگلیس در مبارزه با این جرم موفق تر بوده است
اجمال فقها ی اسلامی این است که اسقاط جنین در صورت ضروری بودن ولو که روح در آن جنین دمیده نشده است جایز ولی پس از دمیده شدن روح جایز نمی باشد
به موجب قوانین مربوط به سقط جنین ، قانونگذار ایران سقط جنین و لو پس از ولوح روح را مستوجب قصاص نمی تواند و اختلاف نظر علمای حقوق از شیوه نگارش مواد مربوطه ناشی می شود.

مبحث نخست: جنین
دراین مبحث به تعریف جنین از نظر لغوی وپزشکی وفقهی می پردازیم و درادامه جنین را تعریف کرده ومراحل تکامل جنین را درفقه اسلامی توضیح می دهیم ومراحل تکامل آن درفقه اسلامی را بیان می کنیم .سپس به مراحل تکامل جنین درعلم جنین شناسی می پردازیم ضمناً برای بهتر وشفاف شدن مطالب وروان شدن آن مراحل تکامل جنین درفقه اسلامی وعلم جنین شناسی را به اختصار توضیح می دهیم .
گفتار اول: تعریف جنین
جنین درلغت به معنای هرچیز پوشیده ومستور است واز نظر پزشکی موجودی است که پس از لقاح تخمک به وسیله اسپرماتوزئید وپس ازتقسیمات اولیه سلول تخم حاصل می شود، ولی هنوز دوران رشد خود را درداخل تخمک یا رحم مادر می گذراند. 1
قانون مجازات اسلامی به رغم استفاده مکرر از واژه جنین وتعیین عناوینی براساس طول عمر آن ،تعریفی ازآن ارائه نداده است .بنابراین با عنایت به تعریف حاملگی،که عبارت است ازلقاح تخمک زن با نطفه مرد و استقرار آن درجدار رحم وتشکیل جفت وجنین،که معمولا با قطع حاملگی وبروز علائم خاص دربعضی اندام ها تغییر خلق وخوی بانوان و… همراه است.می توان گفت که اطلاق سقط جنین درقانون مجازات، منصرف ازعمرآن دربرگیرنده لحظه انعقاد تاخروج جنین محسوب می شود 2
فرزند،مادام که دررحم مادر است جنین نامیده می شود، مبدأ جنین ابتداءآبستنی ومنتهای آن لحظه ماقبل ولادت است .جنین ازجنان که مضایب آن مستور بودن است مأخوذ می باشد.آیه شریفه «هوالحمل فی بطن امه وسمی به لاسستاره فیه من الاجتنان وهو الستر فهو بعض المفعول» ترجمه» جنین همان حمل است دربطن مادرش وبه خاطر استتار آن درشکم مادرش به این نام خوانده می شود، ازریشه اجتنان به معنای پوشش مشتق شده وآن به معنی مفعول استعمال می شود.3
گفتار دوم: مراحل تکامل جنین
دراین گفتار به مراحل تکامل جنین ازنظر قرآن کریم(فقه اسلامی) وعلم جنین شناسی می پردازیم ومراحل آن را به اختصار توضیح می دهیم.
بند اول: مراحل تکامل جنین درفقه اسلامی:
قرآن کریم همواره یک منبع اصلی جهت تحقیق وپژوهش درکلیه امور زندگی می باشد واین معجزه الهی همراه با احادیث می تواند به عنوان معیاری متقن وجامع جهت سنجش حقایق علوم مختلف بکار رود .برخی از پژوهشگران مراحل پیدایش وتکامل جنین ازدیدگاه قرآن را هفت مرحله دانسته اند.
مرحله اول: نطفه:نطفه درلغت به معنی درآب اندک می باشدواستعمال آن به منی ازهمین روست.4
ولفظ نطفه درقرآن 11 بار آمده است .«من أی شیء خلقهُ من نطفه خلقه فقدَّرهُ ؛ ازچیزی آفریدش ازنطفه ای اورا خلق کرد وتکاملش را مقرر کرد.5
مرحله دوم: تشکیل جنین انسان ازعلقه:
لفظ «علقه وعلق» 5 بار درقرآن آمده است .درسوره حجم آیه 5، مومنون آیه 14، سوره غافرآیه 67، سوره قیامت آیه 38 ودرسوره علق آیه2.
علق به معنای درآویختن، دل بستن، چیز چسبان، خون وآویزگاه آمده است .علقه نیز به چند معنا آمده است6 که عبارتند از: زالوی سرخرنگ آبزی 7.زالوی خون مکنده آبزی، پاره لخته خون، انگل سرخرنگ آبزی که به بدن می چسبد وازآن خون می مکد8. ضمناً مفسران قرآن ازدیر زمان غالباً علقه را به خون بسته معنا کرده اند .
مرحله سوم: تشکیل مضغه
لفظ مضغه 3بار درقرآن مجید، دردوآیه آمده است .سوره مومنون آیه 14، سوره حج آیه 5. مضغه مشتق از مضغ(جویدن) وبه معنای پاره گوشت، مقداری ازگوشت به قدر یک بارجویدن ولقمه جویده شده از گوشت وغیره آن است 9.
لفظ مخلقه درسوره حج( آیه 5) تعبیری است که برای مبالغه درخلق به کارمی رود وخلق به معنای ایجاد چیزی برکیفیت مخصوص است . پس تعبیر مخلقه درمورد مضغه اشاره به این است که حقیقت خلق وتحقق آن- یعنی ایجاد برکیفیت مخصوص وتعیین خصوصیات ومقدمات دراین مرتبه است .برخی از مفسران نیز مضغه را به خون غلیظ تفسیر نموده اند وآن پاره ای از خون غلیظ است که نام وشکل ویژه ای ندارد.
مرحله چهارم: تشکیل عظام ولحم
قرآن کریم درمورد این دومرحله ازخلقت جنینی انسان می فرماید:فخلقنا المضغه عظاما فکسونا العطام لحماً: آنگاه مضغه را استخوان های کردیم، آنگاه استخوان هارا با گوشتی پوشاندیم، مرحله چهارم تکامل جنینی،پیدایش استخوان است که قرآن بعدازبیان مرحله مضغه گوشت جویده به آن اشاره کرده است.دراین مرحله که ازاواخر هفته ششم بارداری آغاز می شود، مضغه به عظام تبدیل می شود وبا پیدایش استخوان ها، جنین کم کم شکل انسانی به خود می گیرد، عظام جمع»عظم» به معنای استخوان است .دراین مرحله جنین که به حالت مضغه وگوشت جویده شده درآمده بود، استحاله شده وبه سلول های استخوانی تبدیل می شود.
مرحله پنجم: ازتکامل جنین، وآخرین مرحله از تحولات اساسی دراتمام فیزیکی و جسمی ساختمان بدن است که استخوان های برهنه، پوشیده از گوشت عصب، رگ های بزرگ وکوچک می گردد وبرای حفاظت ازگوشت بدن پوستی زیبا به عنوان لباس براندام آن کشیده می شود. آیت معرفت با توضیح تشکیل استخوان وعضلات این مرحله را درهفته پنجم تا هفتم پس از انعقاد نطفه می داند.10
مرحله ششم: نفخ روح درجنین
روح انسان، پدیده ای شگرف ومتعالی است که واقعیتی غیر از جسم دارد .این آفریده ارزشمند ازدیر باز تاکنون، اندیشه فیلسوفان ومتکلمان حوزه تمدن اسلامی را به خود مشغول کرده وسبب پدید آمدن مباحث پردامنه ای همچون تجرد یا عدم تجرد روح وآفرینش آن قبل وبعد از خلقت بدن یا مقارن خلقت آن شده است .تردیدی نیست که درمرحله ای ازسیر تکوین انسان، پیوندی مبارک میان روح وجسم برقرار می شود که قرآن کریم ازآن به نفخ (دمیدن) روح دربدن یاد کرده است .
درآیات 12تا14 سوره مومنون، مراحل مختلف آفرینش جنین ازنطفه، عقله، مضغه ، عظام و لحم ذکر ودرپایان افزوده شده است که پس از آن دراو آفرینشی متفاوت پدید می آوریم .با بهره گیری ازآیات مربوط به خلقت انسان ونیز روایات وارد شده درباره آیه فوق به این نتیجه می رسیم که مقصود خداوند ازآفرینشی متفاوت دراین آیه ،همان نفخ روح درجنین انسان است لفظ نفخ به معنای دمیدن می باشدچنانکه درسوره کهف آیه 96 وسوره آل عمران آیه 49 درمورد آن صحبت شده است .
بنددوم: مراحل تکامل جنین درعلم جنین شناسی
پس ازانجام عمل لقاح وورود اسپرماتوزوئید به تخمک،تقسیمات سلولی آغاز شده ویک توده سلولی را به وجود می آورد .درپایان اولین هفته، توده مزبور شروع به لانه گزینی کرده ودرهفته دوم مرحله ی لانه گزینی نیز با قرار گرفتن جنین دردیواره رحم تکمیل می شود .
ازهفته سوم تا هشتم که دوره رویانی نامیده می شود، اعضای اصلی جنین تشکیل می گردد اما تا پایان نیمه اول ماه دوم حاملگی، هنوز نمی توان جنین انسان راازسایر پستانداران تشخیص داد، حال آنکه درپایان ماه دوم، این تشخیص امکان پذیر می گردد. درسومین ماه شکل گیری جنین، اندام تناسلی آن نیز مشخص می شود ومی توان جنسیت جنین را دریافت .
درپایان ماه پنجم، موهای ابرو سرجنین قابل رویت بوده وحرکات جنین توسط مادر احساس می شود.درماه های بعد، رشد وتکامل جنین ادامه می یابد ودراوایل ماه دهم، درحالی که جنین بطور میانگین سه کیلو وزن دارد، برای تولد آماده می شود11. درادامه مراحل تکامل جنین را به اختصار به صورت ریز ومرحله به مرحله توضیح می دهیم .تشکیل وتکامل جنین از زمان لقاح تا تولد266 روز یا 38 هفته به طول انجامید که اجمالاً به مراحل زیر تقسیم می شود:
مبحث دوم: سقط جنین
دراین مبحث به تعریف سقط جنین می پردازیم انواع تعریف هایی که گفته شده را به اختصار بیان می کنیم.
گفتار اول: تعریف سقط جنین
سقط جنین معادل واژه های Misecarrige ,Abrotion است .اغلب این دوواژه را به جای هم به کار می برند، ولی درحقوق موضوعه ی انگلستان تفاوت ظریفی بین این دو وجود دارد وآن این که واژه نخست برای نابودی جنین پیش ازتحرک به کار می رود وپس ازاین دوره، ازواژه ی دوم استفاده می شود درحقوق ایران، سقط جنین به معنای افتادن جنین پیش از نمو کامل دررحم است .12
لفظ حمل نسبت به جنین دارای معنای اخص می باشد؛چرا که حمل نمونه ای ازرشد ونم جنین می باشد واغلب دارای آثار حیات است ازطرفی حمل ازنظر لغوی به بچه ای گفته می شود که دررحم زن وجود پیدا می کند.13
سقط جنین عبارت از کشتن یا اخراج جنین ازروی قصد واراده است؛ خواه جنین دارای اثر حیات باشد یا نباشد. درتعریف دیگر سقط جنین را هرعملی می دانند که ازروی عمد واراده به وسیله نوشیدن یا خوردن داروهای سقط کننده یا مانورهای مستقیم، مرگ واخراج جنین را درپی دارد، به طوری که دوران حاملگی تغییر کند.همچنین سقط جنین را منقطع ساختن دوران طبیعی بارداری دانسته اند.14
درفقه، فرزند مادام که دررحم مادر است جنین نامیده می شود مبدا جنین ابتدای آبستنی است وانتهای آن لحظه ی پیش از ولادت است .دراصطلاح پزشکی، سقط جنین اخراج عمدی یا مصنوعی یا خروج خود به خود حمل پیش از موعد طبیعی است .ازنظر پزشکی قانونی اگر خروج جنین پس از شش ماه وبه دست آوردن زندگی خارج از رحمی آن صورت گیرد، زایمان پیش ازموعد نامیده می شود واگر جنین توانایی زیستن نداشته باشد سقط جنین محسوب می شود15. سقط جنین عبارت است ازاخراج عمدی، غیر طبیعی وقبل از موعد طبیعی جنین به نحوی که حمل خارج شده ازبطن مادر زنده نباشد یا قابل زیست نباشد.
تعریف حمل: به کودکی گفته می شود که درشکم مادر است وازنظر پزشکی به دوران بعد ازهفت ماهگی تا قبل ازتولد طفل گفته می شود.16
لازم به ذکر توضیح است که حقوق دانان کیفری راجع به تعریف این پدیده اتفاق نظر ندارند، بعضی از مولفان خارجی مانند«گارو»17 سقط جنین را عبارت ازاخراج عمدی وقبل ازموعد حمل می دانند وبرعکس«گارسون»18 یکی دیگر ازحقوق دانان فرانسوی، سقط جنین را به منقطع ساختن دوران طبیعی بارداری تعریف می نماید ودکتر پادیا با توجه به مواد قانون سابق ایران، سقط جنین را جرم عمدی دانسته ودرتعریف آن نوشته است:
سقط جنین عبارت است از اخراج حمل قبل ازموعد طبیعی زایمان به نحوی که زنده یا قابل زیستن نباشد.
بدیهی است که درحال حاضر هیچ یک از این تعاریف به تنهایی نمیتواند بازگو کننده هدف وتعریف موردنظر قانون گذار اسلامی باشد.اما قانون گذار کنونی نیز درمواد قانونی مربوطه به این جرم را تعریف نکرده، بلکه درهرمورد تنها به ذکر موضوع ومجازات آن اکتفا نموده است .
گفتار دوم: تمیز سقط جنین ازمفاهیم مشابه
دراین گفتار سعی می شود که مفاهیم مشابه مانند سقط جنی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد سقط جنین، جرم سقط جنین، حمایت کیفری، نظام حقوقی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد سقط جنین، قتل عمد، قانون مجازات، موازین شرع