پایان نامه رایگان درمورد سقط جنین، حقوق زنان، محدودیت ها، انسان کامل

دانلود پایان نامه ارشد

ادله ومعجزات به سوی خلق آمدند اما بسیاری ازآنان پس ازآن برروی زمین فساد می کنند.71
ازآیه فوق می توان چنین نتیجه گرفت:
الف) ناعادلانه سبب مرگ کسی شدن، همانند میراندن همه مردم است به سخنی دیگر، فقدان احترام به حیات فردی نشانه عدم احترام به حیات جمعی است .
ب) بخشیدن زندگی به یک فرد یا بیشتر، یعنی رهایی یک زندگی ازدست کسی که ارج آن را نمی دهد، همانند نجات دادن همه مردم است .
ج) به مرگ محکوم کردن یک قاتل یا کسی که درزمین سرکشی می کند مجاز است زیرا خود ارجی به دیگر زندگی ها ونیز پیشگیری ازبه خطر افتادن همه حیات است به این سبب است که قرآن قصاص ومجازات را منبع حیات می شمارد هرچند عفو را نیز هرگاه بیم تهدید امنیت عمومی باشد، ترجیح می دهد72
درحقوق اخلاق اسلامی جنایت به طور کلی وقتل به خصوص مومنان به شدت نفی شده ودرنهایت به مجازات پایدار دوزخ برای کسانی که آگاهانه وخود خواسته مرتکب آن می شوند وعده داده شده است مادراحادیث اسلامی نیز می خوانیم که ویران ساختن همه جهان(غیر زنده) درچشمان خدا کوچک تر وناچیز تر ازکشتن فردی بی گناه است .
گفتار دوم: حق حیات جنین:
دربرخورد با مسئله سقط جنین، اساساً سه دیدگاه وجود دارد که هرکدام به نحوی درقوانین ومقررات کشورهای مختلف ظهور وبروز داشته است:
1-ممنوعیت مطلق سقط جنین، 2- آزادی مطلق سقط جنین 3- آزادی نسبی سقط جنین
دوموضوع اصلی، دراین دیدگاه مورد توجه بوده است:1- حق حیات جنین؛ یعنی این که جنین ازچه زمانی حق حیات دارد ومانند انسان کامل با وی رفتار می شود،2-آیا به طور کلی حق حیات مادر برحق حیات جنین مقدم است ویا حق حیات جنین؟
ازدیدگاه اول ودوم، با عنوان دیدگاه های افراطی دراین بحث یاد می شود درجایی که دیدگاه ممنوعیت مطلق سقط جنین، پیوسته به حق حیات جنین وانسان کامل بودن آن توجه می کند ودراستدلال های خود ازتعابیری همچون درقتل فرد بی گناه ، سود می جوید دیدگاه آزادی مطلق سقط جنین نیز پیوسته به حق حیات مادر وتقدم آن برحق حیات جنین توجه داشته، غالبا ازتعابیری همچون «حقوق زنان» مدد می گیرد.دیدگاه آزادی نسبی سقط جنین دیدگاهی متعادل به نظر می رسد هرچند میزان نسبیت آزادی وحد آن بسیار متفاوت است و بدین معنا که این دیدگاه اساسا تحت اوضاع خاصی سقط جنین را اجازه می دهد، لکن دربرخی موارد این اوضاع به گونه ای توسعه داده می شود که گاه به نظر می رسد، تفاوتی با دیدگاه آزادی مطلق سقط جنین ندارد.73
دیدگاه ممنوعیت مطلق سقط جنین ازکهن ترین دیدگاه های مربوط به سقط جنین است که تحت تاثیر دیدگاه های دینی ویا اخلاقی ابراز شده است .این نظریه که از حق حیات جنین انسان همواره باید محافظت می کرد به اوایل تاریخ حرفه پزشکی باز می گردد سوگند نامه ی بقراط چنین بیان می دارد:« من به خواهش اشخاص به هیچ کس داروی کشنده نخواهم داد ومبتکر تلقین چنین فکری نخواهم بود، همچنین وسیله سقط جنین رادراختیار هیچ یک از زنان نخواهم گذاشت».74
این دیدگاه اخلاقی، ازهمان لحظه درانعقاد نطفه، برای جنین حق حیات قائل است، چنان که طرفداران ممنوعیت مطلق سقط جنین درمیان محافل پزشکی، ازهمان لحظه انعقاد نطفه، جنین راموجودی زنده وفعال محسوب می دارند وکسی حق ندارد این حیات وزندگی را ازاوبگیرد.
گفتار سوم:حق انتخاب جنین
اگر جنین یک شخص است باید حق انتخاب درزنده ماندن داشته باشد ،ازنظر طرفداران تئوری ممنوعیت مطلق سقط جنین، جنین شخص محسوب می شود وبه خاطر حرمت وتقدس زندگی، مخالف سقط جنین هستند ایندسته وضعیت جنین را با حالت شخص درحالت کما مقایسه کرده ومعتقدند همان طوری که خود درحال کما ازتمامی حقوق برخوردار است جنین نیز که چنین حالتی قرار دارد دارای حقوق مسلم انسانی می باشد.75
گفتار چهارم: حفظ حق جامعه
دراین دیدگاه علت جرم انگاری سقط جنین، تجاوز به حقوق جامعه می باشد، این عده معتقدند مجازات زمانی اعمال می شود که صرف نظر از ورود وخدشه به حقوق افراد، به حقوق اجتماع نیز لطمه وارد می آید، حتی سوسیالیست ها دراین مورد دوحق را درتعارض می بینند حق مادر درسقط جزیی از بدن خود وحق اجتماع درحفظ موجودیت خود که به لحاظ تعارض این دو، حق جامعه برخورد مقدم است زیرا والدین تا قبل از لقاح می توانند ازداشتن فرزند جلوگیری کنند ولی پس ازآن حق ساقط کردن را ندارند.76
مبحث دوم: نظریه های آزادی مطلق ونسبی:
قوانین وسیاست های اجرایی مربوط به سقط جنین ،محصول تاثیر متقابل و پیچیده اوضاع اجتماعی، اقتصادی ، سیاسی، دینی وفرهنگی کشورهای مختلف است ازاین روکشورهای جهان، هرکدام به گونه ای درباره ی آن به بحث پرداخته ومقررات وقوانین مربوط به آن، هرکدام بحث جداگانه ای طلب می کند.
قوانین وسیاست های اجرایی مربوط به سقط جنین درنظام های مختلف حقوقی متضمن سه دیدگاه حاکم است دیدگاه اول که ممنوعیت مطلق است وپیوسته به حق میان جنین وانسان کامل بودن آن توجه می کند. دیدگاه دوم یعنی آزادی مطلق سقط جنین، پیوسته به حق حیات مادر وتقدم آن برحق میان جنین توجه داشته وغالبا ازتعابیری همچون ((حقوق زنان)) مدد می گیرد .دیدگاه سوم آزادی نسبی سقط جنین را اجازه می دهد.
براساس این دیدگاهها، نظام های حقوقی دنیا برمبنای ارزشها و اصول و مبانی حاکم برجامعه خود به گونه ای باپدیده سقط جنین برخورد کرده اند .بنابراین نظام های حقوقی کنونی دنیا سه روی کرد کلی نسبت به مساله سقط جنین دارند.حال با توجه به اینکه دیدگاه اول(نظریه ممنوعیت مطلق، درمبحث اول فصل دو توضیح داده شده دراین مبحث به بررسی نظریه های آزادی مطلق ونسبی می پردازیم.
گفتار اول: نظریه آزادی مطلق:
طرفداران آزادی مطلق سقط جنین معتقدند که کلیه محدودیت ها باید لغو شود. این عده که به فردیون مشهور هستند، خواستار لغو زناشویی وجلوگیری از تولید مثل هستند.آنها معتقدند همان طوری که هرکس با میل واراده مادر انحام شود، مجاز است .این گروه درمواردی که شخص بدون رضایت مادر مرتکب سقط جنین می شود این عمل را به این دلیل که موجب تضییع حقوق فردی مادر می شود، جرم تلقی می کنند.
با وجود آن که آزادی مطلق سقط جنین نیز نظری افراطی است وبسیاری از نظریه پردازان اخلاقی به منظور دفاع ازحق حیات جنین، انجام دادن چنین عملی را پیوسته نکوهش می کنند، درمیان کشورهای جهان به ویژه کشورهای غربی، تمایلی برای رفع محدودیت های موجود برسرراه آزادی سقط جنین دیده می شود.طرفداران این نظریه با تشریح وضعیت سقط جنین درسطح جهان، آزادی مطلق سقط جنین را ترغیب کرده وسعی می کنند آن را به صورت قانونی درآورند. ازنظر طرفداران این دیدگاه، درزندگی روزمره مردم همواره موقعیت هایی پیش می آید که گریزی جز اقدام به این عمل نیست ومقررات هم حتی به وسیله چنین افرادی نقض وزیرپا گذاشته می شود.
ازمنظر اینان ،هیچ خانوده ای تحمل بارداری دختر کم سنی که ازتجاوز به عنف ویا توسط محارم باردار شده را ندارد وهمین گونه است درصورت ادامه بارداری که اگر جان مادر یا سلامت وی درخطر باشد، نمی تواند درمقابل این خطر اقدامی ننماید، ویا ناهنجاریهای جنینی وناقص الخلقه به دنیا آمدن وموارد دیگر، ازجمله مواردی هستند که درصورت اقدام به سقط جنین، نه تنها مادردچار ناراحتی وعذاب نمی شود، بلکه جامعه نیز اورا به خاطر انجام دادن چنین عملی ملامت نخواهد کرد.
هم چنین مسائل ومشکلات اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی وخانوادگی به گونه ای است که زنان باردار را تحت فشار روحی قرار می دهد .
ازنظر برخی، انفجار جمعیت هم جزء معضلاتی است که به جهت رهایی از مشکلات وعوارض فراوان ناشی ازآن کنترل موالید وازجمله سقط جنین را تنها راه رهایی ازآن دانسته اند.77
ازنظر این گروه، حتی اگر سقط جنین برحسب تقاضا ودرخواست زن یا زن وشوهر ویا به دلایلی همچون حاملگی ناخواسته، ابتلای مادر به بیماریهای خطرناک ومسری از جمله ایدز یا سن کم مادر باشد باید مجاز تلقی شود.78
وسایر دلایل دیگر که طرفداران حقوق بشر وحقوق زن وبه ویژه فمنیست ها برآن تکیه می زنند بدین شرح است:
اولا: یکی از مصادیق آزادی روابط جنسی آزاد است به شکلی که جوامع امروزی بدون توجه به تعالیم دینی، این امر را پذیرفته ومسلم قلمداد کرده اند که انسان ها باید بتوانند از آزادی های لازم بهره مند شوند بدین منظور باید تسهیلات لازم برای برخورداری از حقوق وآزادی آنان فراهم وهرگونه مانعی ازسرراه برداشته شود وروشن است که ممنوعیت سقط جنین یکی از موانع عمده است که قانون گذاران کشورهای مختلف باید به بهترین وجه این مانع را ازسرراه بردارند.79
ثانیا: حق هرزن است که به عنوان یک انسان برجسم وجان خود مسلط باشد وبدن خود را تحت کنترل قرار دهد ودرراستای اعمال این حق مشروع بتواند سقط جنین نماید، به عبارت دیگر، جنین مادامی که دررحم مادر است درست مثل جزئی ازمادر محسوب می شود ومادر حق دارد که این جزء را درصورتی که به هردلیل مزاحم وزائد بداند به دلخواه خود سقط نماید ومراکز بهداشتی ودرمانی نیز موظفند دراعمال این حق به وی یاری رسانند واین درحالی است که جنین ابداً برخوردار از هیچ حق قانونی نیست .پس همه زنان حق دارند درمورد باروری وبه تعبیر رساتر ادامه بارداری خود تصمیم بگیرند وحکومت وجامعه باید درست به اندازه مردان ازحقوق زنان درمساله باروری حمایت کند.80
درکنار این دلایل، طرفداران این نظریه ازدیدگاه های اخلاقی نیز بهره می گیرند، توضیح آن که طبق برخی نظریه های اخلاقی مانند:
نظریه های اخلاقی مکتب اصالت فایده یا سودگرایی حتی اگر جنین را یک انسان بدانیم، اصل سوددهی می تواند سقط جنین را توجیه کند.به طور کلی، صرف نظر از هرگونه ملاحظات، اگر به نظر برسد که بچه دار شدن نسبت به سقط جنین ناراحتی های بیشتری را ایجاد می کند، این کار درست خواهد بود .به نظر این ها بخشی ازبدبختی های بشر، ناشی ازبارداری ناخواسته وصدمه بدنی به زنانی است که مجبور به داشتن فرزندان زیادی درفواصل کوتاهی می باشند.81
بجز نظریات اخلاقی این مکتب، نظریه های دیگری مانند:نظریه های کانت، راس و رالز دراین باره به استقلال وخودمختاری افراد توجه کرده اند هرفرد درزندگی خویش آزاد است وبه نظر می رسد اعمال این اصل درمورد جسم نیز معقول است دراین صورت این حق زن است که تصمیم بگیرد آیا بچه دار شود یا خیر. پس اگر اوناخواسته حامله شود بدون توجه به این که چگونه حامله شده، می تواند سقط جنین را انتخاب کند.82
ازدیدگاه های سودگرایی ونظریه های کانت وراس درتوجیه سقط درمانی، سقط در مواد ناهنجاری جنین وسایر موارد استفاده شده است وقتی زندگی یا سلامت مادر درخطر است سقط حنین نوعی دفاع ازخود است .کانت وراس براین عقیده اند که ما حق داریم ازخودمان مراقبت کنیم، حتی اگر به معنای کشتن فرد دیگر باشد .ازنظر سودگرایی حفظ زندگی خودکاردرستی است؛ چرا که زنده ماندن لازمه هرگونه شادمانی است هم چنین درصورتی که با کشتن جنین ناقص الخلقه اورا ازیک زندگی توام با رنج ودرد برهانیم ومشکلات خانواده وجامعه را به حداقل برانیم ، دراین صورت سقط جنین کاری مجاز ومشروع خواهد بود بنابراین سودگرایی ونظریه های مشابه آن در صورتی که جواز سقط جنین شادی، رفاه وآسایش جامعه را افزایش دهد صحیح می داند.83
به هرروی به نظر می رسد که این گونه نظریات ودیدگاه ها بیشتر مورد پسند قانون گذاران وسیاست گذاران کشورهای جهان قرار گرفته که همواره می کوشند محدودیت های سقط جنین را به حداقل کاهش دهند84.برای مثال قانون شوروی سابق مصوب1955 میلادی سقط جنین را برپایه تقاضای زن با تصویب پزشک معالج استوار نموده؛ البته قیودی هم درقانون مقرر شده است مانند:مغایرت نداشتن سقط با سلامت مادر، نداشتن سقط درشش ماه قبل از سقط جدید وانجام دادن آن دربیمارستان وبه دست پزشک85. درهرحال، مبنای اولیه برپایه آزادی مطلق سقط جنین واختیار داشتن زن دراین مورد است .
بند اول: حفظ حیات وسلامت مادر:
این عده معتقدند چون مادر موجودی کامل است

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد سقط جنین، نظام های حقوقی، اختلافات خانوادگی، مذاهب اسلامی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد سقط جنین، جرم انگاری، جرم سقط جنین، قانون مجازات