پایان نامه رایگان درمورد سقط جنین، جرم انگاری، جرم سقط جنین، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

وجنین موجودی بالقوه انسانی است، درمقام تزاحم وحیات، حیات مادر مقدم است چون جنین تا قبل ازتولد فاقد شخصیت است .رایج ترین دلیل برای سقط جنین که مورد پذیرش بسیاری از کشورها قرار گرفته ، نجات دادن جان مادر باردار است .البته ابهامی که دراین مورد وجود دارد، معنای خطرجانی است که ممکن است برداشت های مختلفی ازآن به دست آیند .به هرحال می توان گفت درقوانین بسیاری از کشورها، منظور ازخطر جانی خطر بسیار جدی(ونزدیک به مرگ) است نه اینکه خطرهای کوچک وقابل درمان سریع.
دربین 131 کشور جهان که تقریباً 65% کشورهای جهان را تشکیل می دهند چه به صورت مطلق ویا مشروط به زمان وشرایطی درصورتی که ادامه بارداری خطر آسیب به سلامت جسمانی وروانی مادر را دربرداشته باشد، سقط جنین تجویز می شود این میزان درکشورهای توسعه یافته89% درکشورهای درحال توسعه52% است .86
بند دوم: کاهش مرگ ومیر مادر:
این عده معتقدند جرم انگاری سقط جنین نه تنها باعث بازداشتن افراد از اقدام به آن نمی شود بلکه موجب افزایش سقط جنین غیر قانونی وپنهانی می شود ولذا افراد به طرق غیر بهداشتی متوسل می شوند که این امر مرگ ومیر مادران را به دنبال دارد.87
بااین وجود نظریه ای وجود دارد که پیروان آن معتقدند درسیرتکوینی دوران جنینی زمان ها ومقاطعی وجود دارد که می گویند ملاک شخص بودن جنین تلقی می شود مثلا عده ای نقطه شروع شخص بودن جنین را پس ازگذشت سه ماه اول بارداری می دانند یا عده ای معتقدند ازلحظه ای که قلب جنین شروع به تپیدن می کند جنین شخصیت می یابد. دین اسلام معتقد است جنین زمانی شخص محسوب می شود که روح درآن دمیده شده باشد .دراین دیدگاه معتقدند سقط جنین هرچند جرم است ولی درشرایط خاصی مجاز شمرده می شود این دسته درسیرتکوینی جنین مقاطعی را فرض نموده اند که دراین مقاطع جنین شخص تلقی نمی شود وسقط جنین دراین موارد جرم محسوب نمی شود.
بندسوم: حق انتخاب زن:
تعدادی ازکشورها اغلب کشورهای آسیای شرقی ،اروپا وآمریکای شمالی سقط جنین را برحسب تقاضا وخواهش زن اجازه می دهند قانون روسیه شوروی (مصوب 1955)وقوانین بلغارستان ومجارستان درسال 1956 قانون سقط جنین را برپایه تقاضای زن با تصویب پزشک معالج استوار نموده اند.88
تفاوت میان این دودلیل که زنی براساس تقاضای خود، سقط انجام دهد ویا دلایل اقتصادی واجتماعی مبنای عمل باشد، موضوعی است که به دقت های موشکافانه نیاز دارد، زیرا درهردومورد زنان ممکن است دلایل مشابهی، برای انجام دادن آن بیاورند.
گفتار دوم: نظریه آزادی نسبی:
شاید بتوان گفت که این نظریه، بیشترین طرفدار را دردنیا به خود اختصاص داده است زیرا نظریه آزادی مطلق سقط جنین، صرف اراده مادر را حتی اگر مستند به هیچ دلیلی نباشد، برای اقدام به سقط کافی می داند ونظریه ممنوعیت مطلق سقط جنین نیز کلیه ضرورت ها، حتی درمخاطره قرار گرفتن جان مادر را نادیده گرفته ومانع انجام سقط جنین درمانی می شود حال آنکه درنظریه آزادی نسبی سقط جنین، اضطرارها به رسمیت شناخته شده واندیشمندان براساس ضرورت های علمی وطبی، انجام آن را تحت شرایطی پذیرفته اند.
آنچه هواداران این نظریه را به دسته های گوناگونی تقسیم کرده است اختلاف نظر درنوع اضطرارهاست .برخی ناهنجاریهای جنینی را موجب توجیه عقلایی سقط جنین دانسته اند گرچه این دسته نیز درمورد انواع ناهنجاریهای اختلاف نظر دارند گروه دیگری بیماری های مادر را علت وجاهت سقط جنین تلقی کرده اند اما درخصوص نوع بیمارها، دچار تعدد وتنوع رای شده اند همچنین دانشمندان دیگری به ضرورت های اخلاقی ویا اجتماعی توسط جسته وبا تنوع آراء هریک ازاضطرارهایی ازاین دست را توجیه مناسبی برای سقط جنین ، اختیار کرده اند.89 بدیهی است که دین اسلام، درگروه نظریه آزادی نسبی سقط جنین قرار می گیرد.
دودیدگاه قبلی(آزادی مطلق وممنوعیت مطلق سقط جنین) دیدگاه هایی افراطی به نظر می رسند اما امروزه اغلب کشورها می کوشند با توجه به دلایلی که طرفداران آزادی مطلق سقط جنین برای اثبات مدعای خود آورده اند ازقبیل: نجات جان مادر، سلامت جسمانی وروانی وی و… درجهت آزادی نسبی سقط جنین، با درنظر گرفتن اوضاع خاص حاکم برکشورخود، قدم بردارند .دراین تعبیر«نسبیت» با توجه به اوضاع خاص حاکم برهرکشور، تعریف ودرنظر گرفته می شود ازدیدگاه وقوانین بسیار محدود کننده دراین مورد تا دیدگاه ها وقوانین بسیار باز را دربرمی گیرد، مثلا درکشورهای اسلامی به جهت تبعیت ازدیدگاه های شرع، قوانین سقط جنین ممکن است تنهاشامل نجات جان مادر شود، اما درکشورهای غربی، حتی برحسب درخواست، اجازه داده می شود بنابراین تنها وجه مشترک دردیدگاه آزادی نسبی سقط جنین را می توان به این صورت بیان کرد که مبنای اولیه این دیدگاه برپایه ممنوعیت مطلق سقط جنین استوار است؛ اما این ممنوعیت ممکن است تحت موقعیت های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی ، فرهنگی ومذهبی درهرکشور برداشته شود. البته باید دانست که میزان استقبال دولت ها ازاین دیدگاه وسعی دربرداشتن محدودیت های سقط جنین درقوانین کشور روبه گسترش می باشد.
ازجنبه اخلاقی دیدگاه آزادی نسبی سقط جنین را می توان این گونه توجیه کرد که دولت ها به نوعی با تبعیت ازنظریه اخلاقی اصالت فایده، با انگیزه تامین حداکثر حقوق شهروندان خود، سعی در تدوین قوانینی دارند که بتوانند به نحوی عادلانه حقوق آنان ها را مورد توجه قرار داده روز به روز آن را تقویت نمایند ازنظر آنان قوانین، زمانی درست هستند که حقوق مشخص شده افراد مورد حمایت قرار رگفته وتامین شود واین امر درمساله سقط جنین تنها ازطریق دیدگاه آزادی نسبی دراین زمینه، قابل تحقق است .90
بنابراین ازسه دیدگاه حاکم برقوانین سقط جنین، دودیدگاه اول ودوم، با عنوان دیدگاه های افراطی یاد می شوند درحالی که دیدگاه ممنوعیت مطلق سقط جنین، پیوسته به حق حیات جنین وانسان کامل بودن آن توجه می کند ودراستدلال های خود ازتعابیری همچون«قتل فرد بی گناه» سود می جوید، دیدگاه آزادی مطلق سقط جنین نیز پیوسته به حق حیات مادر وتقدم آن برحق حیات جنین توجه داشته، غالبا ازتعابیری همچون«حقوق زنان» مدد می گیرد دیدگاه آزادی نسبی سقط جنین دیدگاهی متعادل تر به نظر می رسد هرچند میزان نسبیت آزادی وحد آن بسیار متفاوت است بدین معنا که این دیدگاه اساسا تحت اوضاع خاصی سقط جنین را اجازه می دهد.

فصل سوم :
مصادیق حمایت کیفری از جنین درحقوق ایران و انگلستان

بخش دوم: مصادیق حمایت کیفری از جنین درحقوق ایران
مسئله سقط جنین یکی ازموضوعاتی است که جوامع پیوسته با آن درگیر بوده اند این مسئله درادیان مختلف الهی نیز مطرح بوده است؛ البته درطول تاریخ، دربرخی ازکشورها گاه آن را جرم تلقی نمی کند وگاه مجازاتی نیز برای آن درنظر نمی گیرند، اما اصولا سقط جنین به علت انتظارات مذهبی واجتماعی درقوانین بیشتر کشورها منع شده است91 .
سقط جنین اولین بار، درمجمع القوانین معروف به مجمع القوانین حمورابی، که قدیمی ترین وکامل ترین قوانین مربوط به 4 هزار سال پیش است ذکر شده است و برای آن مجازات تعیین شده است .درادیان توحیدی نیز سقط جنین منع شده است وبرای حفظ وحمایت کیفری ازجنین، مقرراتی وضع شده است92 . دراین بخش به جرم انگاری سقط جنین درمبحث نخست وسپس به قانون موجود وسابق سقط جنین وسپس به عناصر تشکیل دهنده جرم سقط جنین ومجازات آن می پردازیم.
جرم انگاری در راستای حمایت ازحق حیات جنین
دراین فصل ابتدا ودرمبحث اول جرم انگاری سقط جنین وسپس درگفتار اول رکن قانونی جرم سقط جنین ودرادامه به بررسی قوانین حال وگذشته می پردازد ودرگفتار دوم به بررسی رکن مادی جرم سقط جنین می پردازد و درچهار بند شرایط رکن مادی جرم سقط جنین را توضیح می دهیم ودرادامه به رکن مفهومی جرم سقط جنین و درگفتار آخر به مجازات جرم سقط جنین می رسیم که مجازات افراد را به صورت مجزا توضیح می دهیم.
مبحث اول: جرم انگاری سقط جنین
جرم انگاری یا جرم زدایی از سقط جنین یکی ازمباحث مطرح در حقوق جنایی بیشتر کشورهاست مبنای این اختلاف نظر تئوری های متفاوتی است که دراین زمینه وجود دارد این تئوری های فکری یا مبتنی برآموزه های دینی اند یا نتیجه آموزه های ناشی از حقوق بشر، یعنی آزادی اراده، حق تسلط بربدن ازیک سو وحمایت ازحق حیات انسان ازسویدیگر است که ازدهه های اولیه قرن بیستم به بعد، شاهد گسترش آنها بوده ایم با توجه به رشد آموزه های فکری مدافع آزادی اراده وجریانات فمینیستی که حق تسلط زن بربدن خودرا یکی ازحقوق ابتدایی آن ها میدانند وازطرفی ، برای جنین، حقی به منزله موجود زنده قائل نیستند، شاهد جرم دایی ازسقط جنین ودرپی آن، گسترش موارد قطع بارداری مجاز هستیم. این مسئله که درهرشرایطی سقط های غیر قانونی درتمام جوامع وجود دارند،حقیقتی غیر قابل انکار است. پیش ازانقلاب اسلامی، ماده 17 نظام نامه پزشکی شرایط سقط جنین را که با مجوز قانون صورت می گیردروشن کرده بود.اگر جنینی به صورت غیر مجاز سقط می شد حبس را درپی داشت که این مجازات درقانون مجازات عمومی مصوب 1304 برای مباشر جرم(اعم ازمادر یاپزشک وماما) وهمچنین برای معاون جرم(کسی که مادر راراهنمایی به سقط جنین می کرد یا وسایل سقط را دراختیار او قرار می داد)درنظر گرفته شده بود.
پس ازانقلاب اسلامی شورای نگهبان ماده 17نظامنامه پزشکی را خلاف شرع اعلام کرد وتنها زمانی سقط جنین را مجاز شناخته شد که پیش ازحلول روح درجنین باشد ودرصورت بارداری خطر مرگ برای مادر وجود داشته باشد .براین اساس قانون تعزیرات مصوب 1362 درسه ماده به جرم انگاری سقط جنین پرداخت .جالب توجه اینکه مجازات مباشر درسقط جنین پس از دمیده شدن روح درجنین، قصاص تعیین شده بود یعنی حیات جنین که حیاتی وابسته وغیر مستقل است مانند حیات یک انسان متولد شده که حیاتی مستقل وغیر وابسته است مساوی ومحترم شده بود درحالی که درقصاص مماثله وتساوی شرط است .
درحال حاضر قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 درمواد622، 623، 624به سقط جنین عمدی ومجازات مباشر ومعاون آن اختصاص دارد.مطابق ماده 622 که موضوع سقط حنین همراه با اذیت وآزار است هرکس عالماً و عامداً به واسطه ضرب وجراحت وارده به زن حامله، موجب سقط جنین وی شود علاوه براینکه باید دیه ضرب وجراحت وارده به زن را بپردازد یا نسبت به آن قصاص شود، ازبابت سقط جنین به حبس از یک تاسه سال محکوم می گردد.
ماده 623 مربوط به مجازات افراد غیر متخصص است که وسیله سقط را دراختیار زن حامله قرار می دهند، برای این افراد مجازات شش ماه تا یک سال حبس درنظر گرفته شده است .ماده 624 قانون مجازات اسلامی مربوط به مجازات افراد متخصص مثل پزشک، ماما یا داروفروش است که مباشرت به اسقاط جنین می کنند ویا وسایل سقط جنین را دراختیار زن حامله قرار می دهند مجازات این افراد به لحاظ اینکه درحرفه مقدس پزشکی فعالیت دارند ومسئولیت بیشتری نسبت به حفظ قانون متوجه آنهاست بیشتر درنظر گرفته شده است: حبس از دوتا پنج سال، نکته قابل توجه این است که مقنن درماده 623به افراد غیر متخصص این فرصت را داده که اثبات این امر که سقط جنین برای حفظ حیات مادر ضروری بوده است ازمجازات معاف شوند .اما درماده 624چنین دفاعی برای افراد متخصص قرار نداده است .
این تفکیک جای سوال دارد چگونه یک فرد غیر متخصص می تواند ضرورت سقط را تشخیص دهد اما فرد متخصص چنین حقی ندارد؟درتمامی موارد فوق،مباشر جرم محکوم به پرداخت دیه جنین به اولیای دم طبق ماده 478 قانون مجازات اسلامی می باشد، دیه جنین پیش ازحلول روح به حسب مرحله ای که درآن به سر می برد ازبیست دینار تا یکصد دینار است ودیه جنینی که روح درآن دمیده باشد دیه فرد کامل است که براساس جنسیت جنین پرداخته می شود.
این مسئله که درهرشرایطی سقط های غیر قانونی درتمام جوامع وجود دارند،حقیقتی غیر قابل انکار است. پیش ازانقلاب اسلامی، ماده 17 نظام نامه پزشکی شرایط سقط جنین را که با مجوز قانون صورت می گیردروشن کرده بود.اگر جنینی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد سقط جنین، حقوق زنان، محدودیت ها، انسان کامل Next Entries پایان نامه رایگان درمورد قانون مجازات، سقط جنین، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی