پایان نامه رایگان درمورد سرمایه فکری، رگرسیون، سطح معنادار، شرکتهای پذیرفته شده

دانلود پایان نامه ارشد

در اکثر نمودارها رابطه بین دو متغیر مستقل و وابسته به صورت منحني نيست و رابطه خطي برای بیان رابطه بین این دو متغیر مناسبتر است.همچنین در برخي موارد رابطه معناداري بین دو متغیر وجود ندارد. علاوه بر اين نقطه پرت زیادی در دادهها ديده نميشود.

همانطور که در نمودارهای فوق میتوان مشاهده کرد رابطه بین متغیرهای ارزش افزوده سرمایه فکری (VAIC) و ضریب کارایی سرمایه مشتری (CEE) بامعیار آشفتگی مالی(FD) به صورت مثبت و احتمالاً معنادار مشاهده شده و این به معنای آن است که با افزایش کارایی سرمایه انسانی و سرمایه مشتری از مقدار آشفتگی مالی شرکتها کمتر میشود (هر چقدر مقدار متغیر FD افزایش یابد از مقدار آشفتگی مالی شرکتها کاسته میشود).

در نمودارهای بالا رابطه بین ضریب کارایی سرمایه انسانی (HCE) و آشفتگی مالی(FD) به صورت مثبت و معنادار مشاهده شده و رابطه بین ضریب کارایی سرمایه ساختاری (SCE) و آشفتگی مالی(FD) نیز به صورت منفی و احتمالاً بیمعنا به نظر میرسد.

مطابق نمودارهای فوق، رابطه بین سودآوری شرکت (ROA) و معیار آشفتگی مالی (FD) به صورت مثبت (مستقیم) و معنادار دیده میشود و رابطه بین اهرم مالی شرکت (Lev) و آشفتگی مالی (FD) به صورت کاملاً منفی و معنادار به نظر میرسد (هر چقدر مقدار متغیر FD افزایش یابد از مقدار آشفتگی مالی شرکتها کاسته میشود).

در نمودارهای بالا رابطه بین اندازه شرکت (Size) و آشفتگی مالی (FD) به صورت منفی (معکوس) و احتمالاً معنادار مشاهده و رابطه بین انحراف معیار بازده سهام (STD_Ret) و آشفتگی مالی نیز به صورت مثبت و معنادار به نظر میرسد.

همانطور که در نمودارهای فوق میتوان مشاهده کرد رابطه بین مقدار وجوه نگهداری شده (Cash) و تغییرات در وجوه نقد نگهداری شده (D_Cash) و آشفتگی مالی (FD) به صورت مثبت و احتمالاً معنادار مشاهده شده (هر چقدر مقدار متغیر FD افزایش یابد از مقدار آشفتگی مالی شرکتها کاسته میشود.).

4-4- تجزیه و تحلیل مدلهای تحقیق
همانطور که در فصل سوم ذکر شد، در این تحقیق سعی میشود تا به بررسی رابطه بین ارزش افزوده سرمایه فکری و میزان آشفتگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شود. پس از بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ارزش افزوده، به بررسی تأثیرات متغیرهای سرمایه انسانی، سرمایه مشتری (ارتباطی) و سرمایه ساختاری به عنوان اجزای تشکیل دهنده سرمایه فکری، بر میزان آشفتگی مالی، پرداخته خواهد شد.برای اطمینان از نحوه تأثیرگذاری و رابطه بین سرمایه فکری و اجزای تشکیل دهنده آن بر میزان آشفتگی مالی، ابتدا با استفاده از مدلهای رگرسیونی چندمتغیره زیر به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته شده و سپس با استفاده از تحلیل ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق، تحلیلهای تکمیلی خود را انجام خواهیم داد. نتایج حاصل از آزمون فرضیههای تحقیق به شرح زیر است.

4-4-1- آزمون فرضیه اصلی تحقیق
فرضیه اصلی تحقیق عنوان میدارد که؛ رابطه معناداری بین سرمایه فکری و میزان آشفتگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.

فرض صفر و فرض مقابل در این آزمون به صورت زیر نوشته میشود:
رابطه معناداری بین سرمایه فکری و میزان آشفتگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد.
رابطه معناداری بین سرمایه فکری و میزان آشفتگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.

برای آزمون فرضیه اصلی تحقیق از مدل رگرسیونی زیر استفاده شده است.

〖FD〗_(i,t)=〖γ_1 VAIC〗_(i,t)+γ_2 〖LEV〗_(i,t)+γ_3 〖ROA〗_(i,t)+γ_4 〖SIZE〗_(i,t)+γ_5 〖ΔCASH〗_(i,t)+γ_6 〖CASH〗_(i,t)+γ_7 〖STD_RET〗_(i,t)+γ_8 〖RATE〗_t+ε_(i,t)

اولین گام در تحلیل مدل فوق، بررسی معنادار بودن کلیت مدل است تا در صورت معناداری، مدل فوق برازش شده و با توجه به نتایج بدست آمده در خصوص نحوه تأثیرگذاری سرمایههای فکری بر آشفتگی مالی اظهار نظر نمود. به عبارت دیگر با تحلیل واریانس رگرسیون در خصوص وجود رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته اظهار نظر نموده تا در صورت وجود رابطه خطی، از مدلهای رگرسیون خطی جهت برازش مدل استفاده نموده و در غیر این صورت و عدم وجود رابطه خطی از مدلهای دیگری همچون رگرسیون سهمی، لگاریتمی، معکوس و … استفاده کرد.
بنابراین فرضیهای که در خصوص وجود رابطه خطی (معناداری) مدل تحقیق باید آزمون شود به شرح زیر میباشد:

جداول زیر نشاندهنده خلاصه نتایج مدل و نتایج تحلیل واریانس رگرسیون است که به منظور بررسی وجود رابطه خطی (معناداری) بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته، انجام شده است.
جدول 4-8- خلاصه نتایج مدل اصلی
مدل
ضریب همبستگی چندگانه
(R)
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
خطای معیار برآورد
مقدار آماره دوربین واتسون
1
858.
736.
733.
519036.
1.530

جدول 4-9- نتایج تحلیل واریانس رگرسیون
مدل 1
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
مقدار آماره
f
سطح معناداری
Sig
رگرسیون

باقی مانده

مجموع
539.613

193.158

732.771
8

717

725
67.452

269.
250.379
000.

با توجه به نتایج بدست آمده از جدول فوق :
– همانطور که در جدول تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) میتوان مشاهده کرد مقدار آمارهF مدل برابر با 379/250 و سطح معناداری (sig) آن برابر با 000/0 است و از آنجایی که اين مقدار كمتر از 05/0 است، فرض صفر فوق (تساوی ضرایب متغیرهای مستقل با صفر) در سطح اطمينان 95 ‌درصد رد مي‌شود و این بدان معناست که بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته رابطه خطی وجود دارد (به عبارت دیگر مدل معني‌داري وجود دارد) و میتوان فرضیه تحقیق را با استفاده از مدل رگرسیونی فوق بررسی و مورد آزمون قرار داد.
– مطابق نتایج بدست آمده از جدول خلاصه نتایج مدل (Model Summary)، ميزان ضريب تعيين مدل برابر با 736/0 است و این بدان معناست که حدود 74 درصد از تغييرات متغير وابسته توسط متغيرهاي مستقل بيان ميگردد. مقدار ضريب همبستگي چندگانه نیز برابر با 858/0 است. بالا بودن مقدار ضریب همبستگی و ضریب تعیین مدل نشان دهنده آن است که متغیرهای کنترلی و متغیر مستقل تحقیق به خوبی توانستهاند تغییرات در متغیر وابسته تحقیق را توضیح دهند. مقدار آماره دوربين واتسون برابر با 530/1 است. مقادير نزديک به 2 حاکي از عدم خود همبستگي باقيماندههاست و بدین شکل يکي ديگر از فروض رگرسيون مورد تأیید قرار ميگیرد.
براي برآورد ضرايب متغیرهای مستقل تحقیق مي‌توان فرضهاي زير را با استفاده از آماره‌هاي t – جزئي انجام داد. فرض صفر متغیرهای مستقل و فرض صفر براي عرض از مبدا ( مقدار ثابت) به صورت زير است:

و براي ميزان ارتباط متغيرهاي مستقل به صورت زير نوشته مي‌شود:

مقدار آماره آزمون به صورت زير محاسبه ميگردد:
t_(〖〗_i )=( ̂_i-0)/S_(〖〗_i ) i=0,1,2,3,4,..
توزيع آماره بالا براي نمونههاي بزرگ توزيع نرمال استاندارد است بنابراين ناحيه رد و پذیرش به صورت فرضهای فوق در سطح اطمینان 95% به شرح نمودار زير خواهد بود.

نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه تحقیق و آماره های بدست آمده از آزمون t به شرح جدول زیر میباشد:
جدول 4-10- ضرایب مدل اصلی

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایب استاندارد
آماره
t
سطح معناداری
sig
آزمون هم خطی

شیب خط
خطای معیار
بتا

آماره
VIF
مقدار ثابت 1
2.632
424.

6.206
000.

VAIC
005.-
002.
055.-
2.657-
008.
1.150
Lev
1.699-
125.
323.-
13.554-
000.
1.546
ROA
4.736
193.
603.
24.482
000.
1.650
Size
120.-
039.
062.-
3.124-
002.
1.079
Cash
3.506
741.
112.
4.730
000.
1.532
D_Cash
1.150-
644.
041.-
1.785-
075.
1.443
STD_Ret
140.
129.
021.
1.082
279.
1.048
Rate
663.
2.242
006.
296.
768.
1.038

همانطور که در جدول ضرایب مدل (Coefficients) مشاهده میشود:
– مقدار آماره t و سطح معناداری (sig) متغیر ارزش افزوده سرمایه فکری (VAIC)به ترتیب برابر با 657/2- و 008/0 میباشد و این به معنای آن است که فرض صفر فوق (مبنی بر برابر بودن ضریب این متغیر با صفر) در سطح اطمینان 95% رد شده و تأثیر متغیر سرمایه فکری بر متغیر وابسته تحقیق (آشفتگی مالی) معنادار بوده است. بنابراین در سطح اطمینان 99% میتوان گفت که بین سرمایه فکری و میزان آشفتگی مالی شرکتها ارتباط معناداری وجود دارد که این نتیجه بدست آمده بیانگر آن است که فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر وجود ارتباط معنادار بین سرمایه فکری و آشفتگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در سطح اطمینان 95% مورد تأیید قرار میگیرد. با وجود آنکه ارتباط معناداری بین سرمایه فکری و آشفتگی مالی وجود دارد اما نمیتوان بر اساس نتایج بدست آمده از جدول بالا در خصوص وضعیت سرمایه فکری در شرکتهای با میزان آشفتگی مالی متفاوت، اظهار نظر نمود. بنابراین در قسمت آزمونهای تکمیلی تحقیق به بررسی میزان سرمایه فکری در شرکتهای ورشکسته، شرکتهای در وضعیت مابین ورشکستگی و سلامت و در نهایت شرکتهای سالم، پرداخته خواهد شد.
سایر نتایج بدست آمده از مدل تحقیق به شرح زیر است:
– اهرم مالی شرکت (Lev) تأثیر منفی و معناداری بر متغیر وابسته تحقیق یعنی آشفتگی مالی داشته است (با توجه به اینکه مقدار آماره t و سطح معناداری این متغیر به ترتیب برابر با 554/13- و 000/0 میباشد). این نتیجه بدست آمده بدان معنی است که با افزایش میزان اهرم مالی شرکت و استفاده بیشتر از بدهی در ساختار مالی، از مقدار عددی معیار آشفتگی مالی کاسته شده که این به معنای شدیدتر شدن آشفتگی مالی است (هر چقدر که مقدار متغیر آشفتگی مالی یا FD کمتر باشد، نشان دهنده وجود آشفتگی مالی شدیدتری است).
– مقدار آماره t و سطح معناداری متغیر نرخ بازده داراییها (ROA) که نشان دهنده قدرت سودآوری شرکت در مقایسه با منابع بکارگیری شده است، به ترتیب برابر با 482/24 و 000/0 میباشد که این امر نشان دهنده تأثیر مثبت و با اهمیت این متغیر بر آشفتگی مالی شرکت است. این نتیجه نشان دهنده آن است که با افزایش سودآوری شرکت از مقدار آشفتگی مالی شرکتها کاسته میشود (افزایش مقداری متغیر اندازهگیری کننده آشفتگی مالی (FD) بیانگر کاهش میزان آشفتگی مالی و قرار داشتن شرکت در وضعیت بهتری است). در واقع نتیجه بدست آمده نشان دهنده آن است که شرکتهای با سودآوری بالاتر، از آشفتگی مالی کمتری رنج میبرند.
– مقدار آماره t و سطح معناداری متغیر اندازه شرکت (Size)، که نشان دهنده لگاریتم ارزش دفتری شرکت میباشد، به ترتیب برابر با 124/3- و 002/0 بوده که بیانگر تأثیر منفی و معنادار این متغیر بر آشفتگی مالی شرکتهاست. این نتیجه بدست آمده نشان میدهد شرکتهایی که اندازه (ارزش شرکت) بزرگتری دارند، در معرض آشفتگی مالی بیشتری قرار دارند(هر چقدر که مقدار متغیر آشفتگی مالی یا همان FD کمتر باشد، نشان دهنده وجود آشفتگی مالی شدیدتری است).
– وجوه نقد نگهداری شده (Cash) تأثیر مثبت و با اهمیتی بر متغیر وابسته تحقیق یعنی آشفتگی مالی داشته است (با توجه به اینکه مقدار آماره t و سطح معناداری این متغیر به ترتیب برابر با 730/4 و 000/0 میباشد). این نتیجه بدست آمده بدان معنی است که با افزایش نگهداشت وجوه نقد بر مقدار عددی متغیر آشفتگی مالی افزوده شده که این به معنای کاهش آشفتگی مالی شرکت میباشد. در واقع شرکتهای با موجودی نقد نگهداری شده بیشتر، کمتر در معرض آشفتگی مالی شدید قرار گرفتهاند. مقدار آماره t و سطح معناداری متغیر تغییرات در موجودی نقد نگهداری شده (D_Cash) به ترتیب برابر با 785/1- و 075/0 بوده که نشان دهنده تأثیر منفی و با اهمیت (در سطح اطمینان 90%)این متغیر بر آشفتگی مالی است. به عبارت دیگر این نتیجه نشان میدهد که هر چه میزان تغییرات در موجودی نقد نگهداری شده بیشتر باشد، شرکت بیشتر دچار آشفتگی مالی میگردد.
– مقدار آماره t و سطح

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد رگرسیون، انحراف معیار، سطح معنادار، سرمایه انسانی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد سطح معنادار، سرمایه ساختاری، رگرسیون، بورس اوراق بهادار