پایان نامه رایگان درمورد سرمایه فکری، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، بحران مالی

دانلود پایان نامه ارشد

نخست مقايسه دو الگوي پيشبيني ورشكستگي آلتمن و اهلسون متناسب با شرايط محيطي ايران و دوم ارائه مدل آماري مناسب جهت پيشبيني نسبتا دقيق ورشكستگي شركتها در يك، دو و سه سال قبل از رويداد بحران مالي شركتها ميباشد، تا بتوان با استفاده از مدل مزبور وضعيت مالي شركتها و همچنين موضوع تداوم فعاليت آنها را بررسي و موجب ارتقاء كيفي تصميمگيري سهامداران و ذينفعان مربوطه گردید. یافتههای تحقیق حاکی از آن است که بدون تغییر ضرایب و متغیرهای مدل Z’ آلتمن و مدل اهلسن و همچنین استخراج مدل پیشبینی بحران مالی طی روشهای رگرسیون چندگانه و لجستیک، در مجموع بر اساس دقت برآورد مدلهاي مزبور، مدل ارائه شده توسط اهلسون و مدل استخراج شده طي روش رگرسيون لجستيك، دقت بالاتري در پيشبيني ورشكستگي شركتها دارا میباشند.
مکیان و کریمی تکلو (1388) به پیشبینی بحران مالی شرکتهاي تولیدي با استفاده از شبکههاي عصبی مصنوعی در شرکتهای تولیدی استان کرمان پرداختند. نتایج مدل نشان داد که از پنج متغیر مورد استفاده در این مدل، سه متغیر نسبت جاري، سرمایه درگردش به کل داراییها و سود قبل از بهره و مالیات به کل داراییها براساس اطلاعات سال قبل در هرنمونه، نسبت عکس با بحران مالی شرکتها داشته است. نتایج این تحقیق نشان داد شبکههاي عصبی در پیشبینی بحران مالی شرکتها از دقت بالایي برخوردار است.
گرد و حبیبی (1388) به ارزیابی توانایی مالی شرکتهای دارویی بر اساس مدل اسپرینگیت پرداختند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نشان میدهد که دقت کلی الگوهای برازش شده برای ارزیابی توانمندی مالی شرکتها با متغیرهای مدل اسپرینگیت و غیراسپرینگیت در دوره چهار ساله به ترتیب 85.6 و 79.8 درصد در دوره دو ساله به ترتیب 98.1 و 96.2 درصد میباشد. آنگاه برای بررسی دقت الگو با استفاده از اطلاعات سال 1385 تابع Z آزمون گردید و دقت پیشبینی 96.2 و 92.3 درصد بدست آمد.
مکیان و همکاران (1388) به مقایسه مدل شبکههای عصبی مصنوعی با روش رگرسیون لجستیک و تحلیل ممیزی در پیشبینی بحران مالی شرکتها پرداختند. در این پژوهش جهت پیشبینی بحران مالی، از مدل شبکههای عصبی به همراه مقایسه آن با دو روش آماری رگرسیون لجستیک و تحلیل ممیزی استفاده شده و علاوه بر معرفی مدلهای شبکههای عصبی، یک مدل شبکه عصبی برای پیشبینی بحران مالی شرکتهای تولیدی طراحی شده که برای استان کرمان مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان داد که مدل ANN از دو روش آماری دیگر، دقت بالاتری در پیشبینی دارد. همچنین مدل ANN نشان داد که هیچکدام از این شرکتهای تولیدی در سال بعد از دوره مورد بررسی، ورشکسته نخواهند شد.

2-23- مقایسه تحقیق با تحقیقات داخلی و خارجی صورت گرفته
در برخی از تحقیقات صورت گرفته در مورد سرمایه فکری از رویکرد پالیک استفاده شده است و تأثیر اجزای سرمایه فکری بر متغیر وابسته سنجیده شده است و در برخی دیگر، رویکردهای دیگر چون سنجش پرسشنامهای سرمایه فکری و کارت امتیازی متوازن بهره گرفتهاند. اما رویکرد غالب در ارزیابی سرمایه فکری چه در داخل و چه در خارج رویکرد مورد استفاده در این پژوهش یعنی رویکرد مستقیم با استفاده از روش پالیک است. دسترسی به اطلاعات لازم و قابلیت اندازهگیری متغیرهای سرمایه فکری از این روش، همچنین معنادار بودن ضرایب حاصل شده از آن در تحقیقات مختلف نشان از مطلوبیت روش مذکور دارد.
برخی از نتایج مورد بررسی نشان میدهد که شرکت با سودآوری ضعیف ممکن است در کوتاه مدت درگیر آشفتگی مالی شود. اما موضوع با اهمیت آن است که در دراز مدت مدیریت عملیات شرکت مثل مدیریت سرمایه فکری و مخارج تحقیق و توسعه تأثیر بااهمیتی بر وضعیت مالی شرکت دارد. این نتیجه میتواند در تحلیلهای بعدی به ما کمک نماید. در ضمن با بررسی تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج کشور تحقیقی مشابه موضوع مورد بررسی ما صورت نگرفته است.

فصل سوم:
روش تحقیق

3-1- مقدمه
این تحقیق، تحقیقی کاربردی میباشد. در این تحقیق برای تأیید یا رد فرضیههای مطروحه از اطلاعات واقعی موجود در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است و سپس با استفاده از اطلاعات جمعآوری شده و از طریق روشهای آماری، فرضیههای تحقیق مورد آزمون قرار گرفتهاند.
تحقيق را میتوان يک فعاليت سيستماتيک تعريف کرد که به کشف و پروراندن مجموعهای از دانش سازمان يافته معطوف است. به عبارتی ديگر تحقيق عبارت است از: تجزيه و تحليل و ثبت عينی و سيستماتيک مشاهدات کنترل شده که ممکن است به پروراندن قوانين کلی، اصول يا نظريههايی بيانجامد و منجر به پيش بينی يا احتمالاً کنترل نهايی رويدادها شود. شناخت علمی، شناختی است که هم با استدلال و هم با تجربه (مشاهده) قابل اثبات میباشد. اعتبار منطقی و تأييد تجربی ملاکهايی هستند که در ارزيابی ادعاهای علمی به کار گرفته می شوند. اين ملاکها در قالب فعاليتهای تحقيقاتی، در مجرای فرآيند تحقيق گنجانده میشوند.
هدف از هر نوع بررسی و تحقيق علمی کشف حقيقت است. تحقيق علمی تنها تفکر و تأمل درباره واقعيتی که قبلاً مشاهده شده است نيست بلکه بيشتر کشف واقعيتی است که هنوز پنهان است يا درست مشاهده نشده است يا هرگز کسی آن را نديده است يا اصلاً وجود آن به خاطر هيچ کس خطور نکرده است.
برای انجام تحقيقات علمی رويه مشخص و معينی بر اساس متدولوژی علمی وجود دارد که رعايت آن ضروری است.
برجسته ترين ويژگی فرآيند تحقيق طبيعت چرخشی آن است. تحقيق معمولا با يک مسأله شروع میشود و به يک کليت تجربی- آزمايشی ختم میگردد.

3-2- فرضيه تحقيق
بعد از بیان نظریهها و تحقیقات انجام شده در این قسمت به بیان کلی فرضیه تحقیق میپردازیم. فرضيهها در راستاي پاسخگويي به سوال اصلي تحقيق كه در بخش بيان مسأله در فصل اول مطرح شد، طرح ريزي شده است.
بيان مسأله تنها به صورت كلي پژوهش را هدايت مي كند و تمام اطلاعات ويژه پژوهشي را در بر ندارد از طرف ديگر در صورتي كه كليه اطلاعات پژوهشي را در مسأله مطرح كنيم مسأله به گونه اي بزرگ ميشود كه تدبير و هدايت آن امكان پذير نيست، بنابراين مسأله هرگز بصورت عملي حل نخواهد شد مگر اينكه به فرضيه يا فرضيههايي تبديل شود. رابطه فرضيه با تحقيق مثل رابطه راه با مسافرت است. هر چه راه و جاده هموارتر و مطمئنتر باشد، مسافرت راحتتر و بيخطرتر ميشود، بنابراين در تحقيقي كه فاقد فرضيه باشد محقق سرگردان و بلاتكليف است. فرضيه جمله اي (موضوعي) است كه از طر يق تجربي ابطال پذير باشد. فرضيه يك پيشنهاد توجيهي و به عبارت ديگر راه حل مسأله است كه هم موجب استنتاج مي شود و هم به يافتن نظم و ترتيب در بين واقعيات كمك مي كند و ميتوان گفت كه پژوهش و تحقيق را بدون فرضيه نميتوان شروع كرد. داشتن يک پرسش برای آغاز کار پژوهشی کافی نيست. پژوهش عملا با فرضيه آغاز می شود و نه ضرورتا با طرح يک سوال . پرسش يک ترديد است و ترديد حرکت را از انسان می گيرد، اين پاسخ احتمالی است که انگيزه حرکت است و انسان را وادار می کند که از خواب ترديد بیدار شود. فرضيه يک نورافکن بسيار قوی است که پژوهشگر جلوی پای خود روشن می کند.

3-3- فرضيههای مربوط به تحقيق
فرضیات این تحقیق به شرح زیر است:
فرضیه اصلی: رابطه معناداری بین سرمایه فکری و میزان آشفتگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.
فرضیههای فرعی تحقیق به شرح زیر بیان میگردد:
1- رابطه معناداری بین سرمایه ساختاری و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.
2- رابطه معناداری بین سرمایه انسانی و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.
3- رابطه معناداری بین سرمایه مشتری و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.

3-4- قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی تحقيق
قلمرو تحقيق در سه بعد زمان، مکان و موضوع تحقيق به شرح زير می باشد:
3-4-1- قلمرو زمانی
دوره زمانی تحقیق بین سالهای 1386 تا 1390 میباشد.
3-4-2- قلمرو مکانی
قلمرو مکانی این تحقیق شامل بورس اوراق بهادار تهران و شرکت های پذيرفته شده در آن میباشد.
3-4-3- قلمرو موضوعی تحقيق
بررسی تأثیر سرمایه فکری در کاهش احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قلمرو موضوعی تحقیق میباشد.

3-5- روش و ابزار گردآوري دادهها
اطلاعات مهمترين رکن هر تحقيق تجربی است، چرا که تمام نتايج تحقيقات تجربی بر اساس تجزيه و تحليل اطلاعات صورت میگيرد. مهمترين نکتهای که در جمعآوری اطلاعات بايد مورد توجه واقع شود درک اطلاعات مربوط و مورد نياز است که خود مولود درک دقيق مسأله و مشکلی است که ما در صدد يافتن پاسخ مناسب برای آن هستيم.
به عبارت صريحتر آنچه مهم است نوع و کيفيت اطلاعات است نه ميزان آن. چه بسيار اتفاق میافتد که در مرحله بررسی اطلاعات ضرورت تجديد نظر در اطلاعات و يا کمبود و فقدان اطلاعات مفيد احساس میشود. با اين استدلال میتوان حکم داد که کميت و کيفيت اطلاعات لازم، به عمق تحقيق و خواستههای مدل مورد نظر منوط و متکی می باشد.
بخشي از تحقيق كه براي تدوين مباني نظري بوده است از طريق روش كتابخانه اي يعني مطالعه كتب، مقالات و پايان نامهها انجام گرفته است.
بخشي نيز كه در ارتباط با متغيرها مي باشد از طريق روش ميداني يعني استفاده از لوح فشرده و نرم افزارهاي موجود استخراج شده است. منبع مورد استفاده براي جمع آوري داده هاي مورد نياز، صورتهاي مالي شركتها بوده است. دادههاي جمعآوري شده از طريق نرم افزار Excel اصلاح و طبقه بندي شده و تجزيه و تحليل نهايي نيز به كمك نرم افزار Spss انجام مي گيرد.
اطاعات صورتهاي مالي نيز از طريق پايگاههاي زير تأمين ميگردد:
1) نرم افزار اطلاعاتي تدبير پرداز و رهاورد نوين
2) صورتهاي مالي حسابرسي شده شركتهاي پذيرفته شده در بورس كه نزد كتابخانه سازمان بورس تهران موجود است.
3) بانك اطلاعاتي جامع شركتهاي پذيرفته شده در بورس (سايت اينترنتي سازمان بورس تهران)

3-6- جامعه آماری
نمونه، بخشی (یا زیر مجموعهای) از جامعه (یا مجموع مرجع) است. به بیان دیگر، نمونه، مجموعه اندازههایی از جامعه آماری است که عملا در جریان تحقیق گردآوری میشود و فرآیند یک تحقیق را میتوان تلاش برای درک رفتار جامعه که بر پایه اطلاعات بدست آمده از نمونه صورت میگیرد، دانست. زیرا جمعآوری اطلاعات برای کل جامعه آماری مستلزم صرف هزینه و زمان زیادی میباشد. همچنین در بعضی موارد نیز جمعآوری اطلاعات از کل جامعه غیرمنطقی میباشد. لذا ناچار به استخراج نمونه میباشیم و از سویی میدانیم که نمونهگیری موجب کاهش قطعیت و اطمینان نتایج بدست آمده میشود. اصولا عواملی نظیر ماهیت تحقیق، توزیع جامعه و مقدار فاصله اطمینان بر روی حجم نمونه مؤثر میباشند و باید در هنگام انتخاب نمونه آماری به این عوامل توجه داشت تا بتوان خصوصیات جامعه آماری را با استفاده از نتایج نمونه آماری برآورد نمود.
براي تعيين نمونه مورد مطالعه، شركتهايي از جامعه آماري ياد شده انتخاب شدهاند كه:
1- سال مالی شرکتهای نمونه باید منتهی به پایان اسفندماه باشد.
2- شرکتهای نمونه نباید طی دوره زمانی تحقیق سال مالی خود را تغییر داده باشند.
3- اطلاعات مالی شرکتهای نمونه طی دوره زمانی مطالعه در دسترس باشند.
4- شرکتهای سرمایهگذاری، بانکها شرکتهای مالی و اعتباری و واسطهگری به دلیل شرایط خاص فعالیتشان، حذف شوند.
پس از اعمال نمودن محدوديتهاي فوق، تعداد 154 شرکت (726 شرکت- سال) در دوره زماني 1386 تا 1390 شرايط فوق را دارا بوده و با توجه به اين امر نمونهگيري انجام نگرديده و تمامي شرکتها جهت بررسي انتخاب شدهاند.
جدول 3-1- تعداد شرکتهاي حاضر در تحقيق
تعداد کل شرکتهاي بورسي

454
شرح محدوديت
شرکتهاي مشمول
تعداد نمونه باقي مانده
شرکتهاي پذيرفته شده بعد از سال 1386
(35)
419
شرکتهاي سرمايهگذاري و واسطهگري مالي و بيمه
(43)
376
سال

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد ورشکستگی، محدودیت مالی، جریان نقدی، بورس اوراق بهادار Next Entries پایان نامه رایگان درمورد ارزش افزوده، رگرسیون، انحراف معیار، ورشکستگی