پایان نامه رایگان درمورد سايت، بکارگيري، پاويلون

دانلود پایان نامه ارشد

تکنيکي…………………………………………………………74
شکل شماره 32- روند طراحي بيونيک……………………………………………………………………………………………76
شکل شماره 33- ساختمان سي. اچ. تو در استراليا………………………………………………………………………..81
شکل شماره 34- ساختمان ايست گيت در زيمباوه……………………………………………………………………….81
شکل شماره 35- گذرگاه ليويد در پورتلند، ارگان………………………………………………………………………….82
شکل شماره 36- برج آلتيما اثر يوجين تسو…………………………………………………………………………………..97
شکل شماره 37- پروژه ايست گيت اثر پيرس………………………………………………………………………………..97
شکل شماره 38- پشته موريانه……………………………………………………………………………………………………….97
شکل شماره 39- ساختمان ترنينگ تورسو اثر سانتياگو کالاتراوا………………………………………………..112
شکل شماره 40- شاخه، تنه و ريشه درخت………………………………………………………………………………..114
شکل شماره 41- فرودگاه استنستد در لندن اثر نورمن فاستر…………………………………………………….116
شکل شماره 42- فرودگاه اشتوتگارت اثر فون گرکان………………………………………………………………….116
شکل شماره 43- تخممرغ، نمونه سازه پوستهاي طبيعي…………………………………………………………….117
شکل شماره 44- رستوران مانانتيالز اثر فيليکس کاندلا………………………………………………………………118
شکل شماره 45- صدف دريايي، نمونه سازه ورق تاشو طبيعي……………………………………………………119
شکل شماره 46- ساختمان کليساي کادت در آمريکا………………………………………………………………….119 شکل شماره 47- گنبد ژئودزيک ابداعي باکمينستر فولر…………………………………………………………….120
شکل شماره 48- سازه تنسگريتي ابداعي کنت اسنلسن……………………………………………………………..120
شکل شماره 49- غرفه آمريکا در نمايشگاه جهاني سال 1967…………………………………………………..121
شکل شماره 50- برج و المان رشتک…………………………………………………………………………………………..122
شکل شماره 51- حباب صابون، نمونه سازه بادي طبيعي…………………………………………………………..124
شکل شماره 52- پاويلون فوجي، طرح موراماتا، 1970……………………………………………………………….125
شکل شماره 53- پاويلون يونايتداستيتز، طرح ديويد گايگر، 1970……………………………………………125
شکل شماره 54- اشکال شش ضلعي موجود در پوست سخت لاک پشت………………………………….126
شکل شماره 55- اشکال شش ضلعي موجود در کندوي زنبور عسل…………………………………………..126
شکل شماره 56- سطوح شش وجهي ترمينال تي. دبليو. اي، طرح ارو سارنن……………………………127
شکل شماره 57- استخوان متاکارپال بال يک کرکس…………………………………………………………………128
شکل شماره 58- گنبد ژئودزيک، ايالات متحده، پاويلون در منترال، باکمينستر فولر، 1967…..128
شکل شماره 59- تار عنکبوت، نمونه سازه کابلي طبيعي…………………………………………………………….129
شکل شماره 60- ميدان گاوبازي، معمار ميتو نويکي، 1950………………………………………………………130
شکل شماره 61- استاديوم المپيک مونيخ، اثر فراي اتو، 1972………………………………………………….130
شکل شماره 62- تالار کنفرانس ام. آي. تي، طرح ارو سارنن………………………………………………………131
شکل شماره 63- کلوپ شبانه جاکاندرا، طرح فليکس کاندلا………………………………………………………132
شکل شماره 64- بناي دفاتر مرکزي سوئيس ري در لندن، اثر نورمن فاستر……………………………..133
شکل شماره 65- اسفنج دريايي……………………………………………………………………………………………………133
شکل شماره 66- فلسهاي شکم مامولک صحرايي……………………………………………………………………..135
شکل شماره 67- رنگ ساختاري بال پروانه………………………………………………………………………………….137
شکل شماره 68- نمونهاي از بکارگيري مواد ترموکروميک………………………………………………………….141
شکل شماره 69- بکارگيري مواد ترموکروميک بر روي سطح خارجي يک ساختمان…………………142
شکل شماره 70- قطع و وصل ولتاژ در پنجره الکتروکروميک…………………………………………………….143
شکل شماره 71- مواد تغيير فاز……………………………………………………………………………………………………144
شکل شماره 72- خاصيت خودتمييزشوندگي برگ لوتوس…………………………………………………………149
شکل شماره 73- بکارگيري مصالح تصفيهکننده هوا در بنا…………………………………………………………151
شکل شماره 74- بکارگيري مواد تصفيهکننده هوا در سنگفرشها و سطوح جادهها………………….152
شکل شماره 75- استفاده مواد تغيير فاز در مواد ساختماني……………………………………………………….154
شکل شماره 76- مصالح تنظيمکننده دما (تغيير فاز)………………………………………………………………….155
شکل شماره 77- نحوه تمييز شدن سطح برگ لوتوس توسط آب……………………………………………..159
شکل شماره 78- پانل خورشيدي سيليکوني که کمتر از 10 سال در معرض آب و هواي گرمسيري قرار گرفته است……………………………………………………………………………………………………………………………..162
شکل شماره 79- نمودار انتقال، انعکاس و جذب نور بوسيله برگ درخت ژينگکو………………………164
شکل شماره 80- درخت فتوولتائيک بيونيکي با الگوگيري از مدل برگ دندانهدار……………………..165
شکل شماره 81- درخت نخل ليکوالارامسايي در استرالياي شمالي……………………………………………166
شکل شماره 82- درخت فتوولتائيک بيونيکي الگوگيري شده از درخت نخل ليکوالارامسايي……167
شکل شماره 83- دو نمونه عملکرد تهويه لانه موريانه…………………………………………………………………168
شکل شماره 84- ساختار موهاي خرس قطبي…………………………………………………………………………….169
شکل شماره 85- بازتابهاي پيدرپي نور توسط پوشش سفيد و جذب توسط پوست سياه رنگ خرس……………………………………………………………………………………………………………………………………………..170
شکل شماره 86- لايههاي تشکيلدهنده عايق حرارتي نيمه شفاف بيونيکي……………………………..171
شکل شماره 87- بافت فضاگير با روکش يک طرفه شفاف………………………………………………………….172
شکل شماره 88- طراحي پوسته تنفسي براي ساختمان……………………………………………………………..176
شکل شماره 89- جزء اصلي و حفره شش مانند پوسته بيونيکي………………………………………………..177
شکل شماره 90- تغيير شکل جزء اصلي پوسته تنفسي………………………………………………………………178
شکل شماره 91- عملکرد حفره شش مانند…………………………………………………………………………………179
شکل شماره 92- عملکرد جزء اصلي پوسته تنفسي…………………………………………………………………….180
شکل شماره 93- مرکز علوم گياهي دونالد دانفورث……………………………………………………………………184
شکل شماره 94- مرکز هنر سنگاپور، مالزي، 2004……………………………………………………………………185
شکل شماره 95- پوشش سفيد رنگ خرس قطبي………………………………………………………………………186
شکل شماره 96- استاديوم المپيک بيجينگ، پکن، چين، 2008……………………………………………….187
شکل شماره 97- مرکز شنا و بازيهاي آبي بيجينگ، پکن، چين، 2008………………………………….189
شکل شماره 98- برج بيونيک، شانگهاي، چين (1993-2020)…………………………………………………191
شکل شماره 99- فنداسيون ريشه مانند با الگوگيري از ريشه درختان……………………………………….192
شکل شماره 100- برج رودخانه مرواريد، گانزوهو، چين، 2011………………………………………………..195
شکل شماره 101- مرکز ايست گيت، هاراري، زيمباوه، 1996……………………………………………………197
شکل شماره 102- دانشکده مهندسي شماره 2، خيابان ملاصدرا……………………………………………….207
شکل شماره 103- مجتمع فرهنگي- ورزشي دانشگاه شيراز، خيابان ساحلي غربي…………………..207
شکل شماره 104- طرح توسعه محوطه خوابگاه دانشگاه شيراز، خيابان ارم………………………………208
شکل شماره 105- محل سايت در پرديس علوم پايه…………………………………………………………………..216
شکل شماره 106- طرح بالادست پرديس ارم……………………………………………………………………………..217
شکل شماره 107- مسيرهاي دسترسي در پرديس ارم……………………………………………………………….218
شکل شماره 108- ديد از سايت به سمت کتابخانه ميرزاي شيرازي…………………………………………..218
شکل شماره 109- ديد از ساختمان بخش فيزيک و شيمي به سايت………………………………………..219
شکل شماره 110- ديد از سايت به شهر………………………………………………………………………………………219
شکل شماره 111- ديد از سايت به سمت ساختمان مجموعه کلاسها………………………………………220
شکل شماره 112- ديداز سايت يه سمت محوطه دانشگاه………………………………………………………….220
شکل شماره 113- جهت وزش باد غالب به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد حوزه آموزش Next Entries دانلود تحقیق در مورد نفت و گاز، قانون پنج ساله، برنامه چهارم توسعه