پایان نامه رایگان درمورد ساختار سرمایه، نااطمینانی، سودآوری، سود حسابداری

دانلود پایان نامه ارشد

سرمایه…………………………………………………………………………………………………………………………..31
2-3-2-2- نظریه‌ی سنتی……………………………………………………………………………………………………………………………………..35
2-3-2-3- نظریه‌ی سود خالص…………………………………………………………………………………………………………………………….37
2-3-2-4- نظریه‌ی سود عملیاتی خالص………………………………………………………………………………………………………………..38
2-3-2-5- نظریه‌ی میلر و مودیلیانی………………………………………………………………………………………………………………………39
2-3-2-6- نظریه‌ی ساختار سرمایه و مالیات شرکت به‌علاوه‌ی مالیات بر درآمد شخصی…………………………………………….50
2-3-2-7- نظریه‌ی ساختار سرمایه و مالیات شرکت به‌علاوه‌ی هزینه‌های بحران مالی………………………………………………….51
2-3-2-8- نظریه‌ی ساختار سرمایه و مالیات شرکت به‌علاوه‌ی هزینه‌های درماندگی مالی…………………………………………….52
2-3-2-9- نظریه‌ی ساختار سرمایه و مالیات شرکت به‌علاوه‌ی هزینه‌های نمایندگی…………………………………………………….55
2-3-2-10- نظریه‌ی ساختار سرمایه و تعامل بازار عوامل تولید و محصول………………………………………………………………..57
2-3-2-11- فرضیه‌ی هشداردهنده…………………………………………………………………………………………………………………………58
2-3-2-12- نظریه‌ی حرکت هم‌گام با بازار…………………………………………………………………………………………………………….60
2-3-2-13- نظریۀ سلسله‌مراتب……………………………………………………………………………………………………………………………61
2-3-2-14- نظریه‌ی توازن…………………………………………………………………………………………………………………………………..64
2-3-3- اهرم مالی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………81
2-3-3-1- کاربردهای اهرم مالی……………………………………………………………………………………………………………………………81
2-3-3-2- اندازه‌گیری اهرم………………………………………………………………………………………………………………………………….82
2-3-3-3- تعیین اهرم هدف………………………………………………………………………………………………………………………………..83
2-3-4- تورم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………84
2-3-4-1- پوشش جغرافیایی………………………………………………………………………………………………………………………………..84
2-3-4-2- پوشش جمعیتی شاخص………………………………………………………………………………………………………………………85
2-3-4-3- کالاها و خدمات نماینده مشمول شاخص……………………………………………………………………………………………….85
2-3-4-4- نحوه جمع‌آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………….87
2-3-4-5- روش محاسبه شاخص…………………………………………………………………………………………………………………………87
2-3-5- ریسک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………90
2-3-5-1- مرور کلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………90
2-3-5-2- ماهیت ریسک……………………………………………………………………………………………………………………………………92
2-3-5-3- تعریف ریسک……………………………………………………………………………………………………………………………………92
2-3-5-4- تعبیر ریسک به‌عنوان معیار تصمیم‌گیری…………………………………………………………………………………………………95
2-3-5-5- انواع ریسک………………………………………………………………………………………………………………………………………..97
2-3-5-6- تقسیم‌بندی ریسک بر اساس سیستماتیک و غیر سیستماتیک………………………………………………………………….100
2-3-5-7- تعبیر آماری ریسک……………………………………………………………………………………………………………………………101
2-3-6- نااطمینانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………111
2-3-6-1- تعریف……………………………………………………………………………………………………………………………………………111
2-3-6-2- تفاوت ریسک و نااطمینانی…………………………………………………………………………………………………………………111
2-3-6-3- نااطمینانی اقتصاد کلان……………………………………………………………………………………………………………………….113
2-3-6-4- نااطمینانی خاص شرکت…………………………………………………………………………………………………………………….124
2-3-7- اندازه شرکت و رشد فروش……………………………………………………………………………………………………………………127
2-3-7-1- اندازه و اهمیت آن……………………………………………………………………………………………………………………………..127
2-3-7-2- شاخص‌های اندازه شرکت………………………………………………………………………………………………………………….129
2-3-7-3- تعداد کارکنان شرکت………………………………………………………………………………………………………………………..130
2-3-7-3- لگاریتم فروش شرکت………………………………………………………………………………………………………………………130
2-3-7-4- رشد فروش………………………………………………………………………………………………………………………………………131
2-3-8- مباحث نظری سود و سودآوری ……………………………………………………………………………………………………………..132
2-3-8-1- تعریف سود حسابداری و ویژگی‌های آن……………………………………………………………………………………………..132
2-3-8-2- مفهوم سود در گزارشگری مالی…………………………………………………………………………………………………………..133
2-3-8-3- مکاتب فکری در زمینه اندازه‌گیری سود……………………………………………………………………………………………….133
2-3-8-4- مزایای سود حسابداری………………………………………………………………………………………………………………………134
2-3-8-5- معایب سود حسابداری………………………………………………………………………………………………………………………134
2-3-8-6- سودآوری چیست؟…………………………………………………………………………………………………………………………….135
2-3-8-7- نسبت‌های سودآوری………………………………………………………………………………………………………………………….135
2-3-9- وضعیت مالی شرکت (کسری و مازاد مالی) ……………………………………………………………………………………………..139
2-4- مروري بر ادبيات پيشين……………………………………………………………………………………………………………………………..143
2-4-1- پیشینه مربوط به تئوری‌های ساختار سرمایه………………………………………………………………………………………………143
2-4-1-1- خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………………………144
2-4-1-2- داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..148
2-4-2- پیشینه مربوط به تئوری توازن پویا و سرعت تعدیل ساختار سرمایه……………………………………………………………..151
2-4-2-1- خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………………………151
2-4-2-2- داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………157
2-5- فرضيا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد سرمایه در گردش، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، بدهی بلندمدت Next Entries پایان نامه رایگان درمورد نااطمینانی، بازدهی سهام، نااطمینانی اقتصاد کلان، ساختار سرمایه