پایان نامه رایگان درمورد زایمان طبیعی، اختلالات اضطرابی، هیپنوتیزم درمانی، رضایت زناشویی

دانلود پایان نامه ارشد

به انتخاب زایمان طبیعی به عنوان روش زایمانی خود داشتند ووزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی تلاش جدی را برای کاهش سزارین های غیر ضروری از سال 1382 شروع کرده است،انتظار می رفت که سطح آگاهی افراد نسبت به انتخاب روش زایمانی از وضعیت بهتری برخوردار باشد.
در پژوهش شاه حسینی وهمکاران(1387)با عنوان بررسی رابطه بین اضطراب دوران بارداری وزایمان زودرس،نتایج نشان داد که بین اضطراب آشکار با زایمان قبل از موعد وبین اضطراب پنهان با زایمان قبل از موعد ارتباط معنی دار آماری وجود داشته است.با توجه به نتایج این مطالعه پیشنهاد می شود که سنجش وکنترل عوامل روحی،روانی در مراقبتهای دوران بارداری همانند سایر عوامل بیولوژیکی وطبی گنجانده شود.
در پژوهش بابانظری وکافی (1387)با عنوان بررسی تطبیقی اضطراب بارداری در رابطه با دوره های مختلف آن ،رضایت زناشویی وعوامل جمعیت شناختی نتایج مطرح کننده این بود که اضطراب بارداری به ترتیب با رضایت زناشویی ،سن ومیزان تحصیلات ارتباط معنی دار دارد.داشتن سن پایین در هنگام بارداری وتحصیلات ورضایت زناشویی بالا،نقش معنی دارتری در تبیین تفاوت اضطراب بارداری دارد تا قرار داشتن در یک دوره خاص بارداری وطرح برنامه های پیش گیرانه وحمایتی برای زنان باردار ضروری است.
درپژوهش خورسندی وهمکاران (1387)با عنوان تاثیر تن آرامی بر کاهش ترس وانجام زایمان طبیعی در زنان نخست زا نتایج نشان داد که زنان نخست زایی که تحت آموزش تن آرامی قرار گرفتند،نمره ترس پایین تری نسبت به گروه شاهد داشتند،نتایج تحقیق اهمیت آموزش مهارت تن آرامی را در کاهش ترس زایمان وافزایش زایمان طبیعی تایید می نماید.
درپژوهش شایقیان وهمکاران(1387) با عنوان تاثیر اضطراب مادر در 3ماه آخر بارداری برروند زایمان وسلامت روانی نوزاد نتایج نشان داد وضعیت روانی مادر در دوره بارداری وپس از تولد بر روند زایمان وسلامت روانی نوزادان موثر است.
درپژوهش اسلامی وهمکاران (1387)با عنوان رابطه نوع زایمان برموفقیت تغذیه با شیرمادر،نتایج این مطالعه نشان داد سزارین نقش عمده ای درتاخیر شروع تغذیه با شیرمادرونیز قطع تغذیه انحصاری با آن وشروع شیرخشک داشت لذاباید تلاش نمودتا باکاهش موارد سزارین ونیزآموزش همدلی با این مادران درشروع شیردهی هرچه زودتر آنها،بتوان میزان شیردهی موفقیت آمیز راافزایش داد.
در پژوهش امامی واختیاری (1387)با عنوان مقایسه میزان موفقیت در شیردهی مادران به دنبال زایمان طبیعی وعمل سرازین در شهر تهران در بررسی 200 شیرخوار متولد شده باروش سزارین با 200 شیرخوار متولد شده به روش زایمان طبیعی نتایج نشان داد که در زایمان طبیعی نسبت به سزارین ،تداوم شیردهی مادران ووزن گیری شیرخواران بهتر است.
در پژوهش احمدیان هریس وهمکاران (1386)با عنوان تاثیر آموزش در کاهش چالشهای روانی موثر در درد های زایمانی مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر تبریز در سال 86-85 نتایج نشان داد که برای رفع نگرانیهای مادران تازه زایمان کرده ،آموزشهای بعد از زایمان باید در برگیرنده مسائل مربوط به خود مادر ،کودک ،همسر،خانواده واجتماع او باشد ودر طی این آموزشها باید به مسایل مربوط به کودک بویژه در مادران دارای تحصیلات بالاتر اهمیت بیشتری داده شود.
در پژوهش نصیری امیری وهمکاران(1386) با عنوان بررسی نقش اضطراب مادران در بروز زایمان زودرس خود به خودی ،نتایج مطرح کننده این بود که اضطراب در بارداری امری شایع است وتوجه به وضعیت روحی وروانی زنان باردار وغربالگری از نظر بیماریهای روانی توصیه می گردد واضطراب مادر در بارداری سبب افزایش زایمان زودرس خودبه خودی ووزن کم هنگام تولد می شود.
درپژوهش جهانگیری وهمکاران(1386)با عنوان بررسی اثر دو تلقین بی دردی برکاهش درد موضعی ایجادشده بوسیله سرما در حالت هیپنوتیزم نتایج نشان داد که تلقین هیپنوتیک روشی موثر برای اداره درد بیماران بوده ودرمیان دو نوع تلقین مزبورتفاوتی دراین زمینه وجود ندارد.
در پژوهش انجذاب وهمکاران (1386) با عنوان بررسی تاثیر ماساژیخ در ناحیه هوکو(L14) بر کاهش درد زایمان نتیجه این بود که ماساژیخ در ناحیه هوکو که روشی ارزان ،آسان وغیرتهاجمی است در کاهش درد زایمان موثر بوده وبه راحتی در اتاقهای زایمان قابل استفاده می باشد.این روش می تواند بر تجربه زایمان تاثیر مثبتی داشته وراهکاری جهت کاهش نگرانی زنان از درد زایمان واشاعه زایمان طبیعی باشد.
در پژوهش محمدیان وشنبدی(1386) با عنوان اثرآرامش عضلانی وبازسازی شناختی تحت هیپنوتیسم بر زنان مبتلابه میگرن بررسی تک موردی نتایج نشان دادکه این روش درمانی درمجموع می تواند فراوانی ،طول حملات،شدت وپریشان کنندگی درد میگرن دیده شد واز شش آزمودنی ،پنج آزمودنی بهبودی چشم گیری نشان دادند.وهم چنین میزان افسردگی واضطراب همراه با سردرد میگرنی در همه آزمودنیها به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافت.
درپژوهش علیپور دیزجی وهمکاران (1385) با عنوان ارتباط اضطراب دوران بارداری با بروز پره اکلامپسی (مسمومیت دوران بارداری)در زنان نخست حامله نتایج نشان داد که با افزایش شدت اضطراب پنهان بروز پره اکلامپسی افزایش پیدا می کند بر اساس نتایج ،خطر بروز پره اکلامپسی در افرادی که اضطراب آشکار شدید دارند43/5 برابر بیشتر از افرادی بود که اضطراب آشکار خفیف داشته وخطر بروز پره اکلامپسی در افرادی که اضطراب پنهان شدید دارند 71/5 برابر بیشتر از افرادی بود که اضطراب پنهان خفیف دارند.با توجه به نتایج توجه ماما وکارکنان بهداشتی نسبت به ابعاد روان شناختی مادر در دوره پره ناتال یک ضرورت مهم بهداشتی است.
درپژوهش گلیان تهرانی وهمکاران(1385) با عنوان تاثیر آرام سازی به روش مراقبه بر شدت درد وطول فاز فعال در زنان نخست زا نتایج نشان داددراین بررسی آرام سازی به روش مراقبه باعث شدطول فاز فعال زایمان وشدت درد در گروه تجربه کمترشده وهیچ نوع عوارض جانبی ازاین روش بر مادران ونوزادان دیده نشد.
درپژوهش دولتیان وهمکاران (1385) با عنوان بررسی رابطه نوع زایمان با افسردگی پس از زایمان نتایج نشان دادافسردگی پس از زایمان به دنبال سزارین دو برابر زایمان طبیعی بوده است واینکه توجه به نوع زایمان .مشاوره مناسب برای انتخاب روش صحیح ،باتوجه به وضعیت مادرونوزادواجتناب از انجام سزارین های انتخابی می تواند نقش موثری درکاهش افسردگی پس از زایمان وجلوگیری از صرف هزینه های فراوان در این زمینه داشته باشد.
همچنین در پژوهش متولی وهمکاران (1381) با عنوان بررسی تاثیرنمایش فیلم زایمان بر اضطراب مادران نخست حامله وطول مرحله دوم زایمان آنان در بیمارستانهای شهرستان سنندج،نتایج نشان می دهد که نمایش فیلم تاثیر معنی داری بر کاهش اضطراب مادران نخست حامله وطول مرحله دوم زایمان آنان نداشت وتاثیر اضطراب پنهان مادران بر اختلاف اضطراب بدو ورود به تحقیق ویک هفته پس از آن نیز معنی دارنگردید.همچنین بین وزن ،دور سر نوزاد وطول مرحله اول زایمان مادران با طول مرحله دوم زایمان آنان همبستگی معنی دار ،مشاهده نشد.
همچنین در پژوهش خیرخواه وهمکاران (1379) با عنوان بررسی تاثیر مراقبت در منزل به اضطراب مادران باردار وماحصل حاملگی در شهرستان اردبیل نتایج بیانگر آن بود که سطح اضطراب در گروه شاهد 5/25 درصد خفیف ،متوسط و5/9 درصد شدید بوده است که در گروه مورد این میزان 7/26%خفیف و3/63%متوسط و10%شدید بوده است.
در پژوهش صداقت وهمکاران (1378) با عنوان بررسی عوامل اضطراب زای قبل وبعد از زایمان در زنان نخست زای مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی وبیمارستانی دانشگاههای علوم پزشکی تهران وشهید بهشتی نتایج نشان داد که اضطراب زنان در قبل از زایمان با سن ازدواج،ترس از زایمان رضایت از ازدواج وسابقه سندرم پیش از قاعدگی همبستگی معنی دار آماری داشت.همچنین اضطراب مادردر بعد از زایمان با رضایت از ازدواج ،جنسیت ناخواسته نوزاد از نظر مادر وکمبود حمایت اجتماعی از طرف همسر همبستگی معنی دارآماری داشت.
درپژوهش شهیدی وابهری (1375) با عنوان هیپنوتراپی اختلالات اضطرابی نتایج پژوهش نشان داد،به دلیل امکان دست یابی به تن آرامی بیشتر ،آرامش عمیقتر ودرواقع کنترل مناسب تر ارتباط تن وروان هیپنوتراپی می تواند جایگاه ویژه ای در مداوای این اختلالات داشته باشد.
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
در پژوهش ایریناهیدویکی وبارباراکارسینون (2013) با عنوان تاثیر هیپنوتیزم بر درمان بیماران مبتلا به اختلالات اضطرابی ،هیپنوتیزم نقش مهمی در درمان اختلالات اضطرابی دارد.از میان 63 آزمودنی که متوسط سن آنها 36 سال بود وبه سه گروه تقسیم شده بودند (2گروه آزمایش و1گروه شاهد)گروه اول تنها پروتکل شناختی-رفتاری را جهت درمان دریافت نمودند.گروه دوم هم تکنیک شناختی –رفتاری وهم تکنیک هیپنوتراپی را دریافت نمودندوگروه شاهد هیچ کدام از انواع دخالت های روان درمانی را دریافت نکرده اند.نتایج به دست آمده نشان داد که هردونوع دخالت مبنی بر روشهای شناختی-رفتاری واستفاده از هیپنوتیزم بالینی به همراه درمان شناختی رفتاری منتهی به کاهش اضطراب وکاهش درجه افسردگی وکاهش درجه خلق منفی در گروههای آزمایشی شدواینکه مداخلات درمانی موثرتر از عدم مداخله می باشدوهمچنین گروهی که هم تحت مداخلات هیپنوتیزم درمانی وهم مداخلات درمانی شناختی-رفتاری قرارگرفتند،تاثیرقابل توجه قوی از درمان را نشان دادندکه کاهش معنی دار نشانه های اختلالات اضطرابی را به همراه داشت.این کاهش اضطراب،افسردگی وسطح خلق ناکارآمدبه طور آماری اختلاف معنی داری در مقایسه با گروه شاهد داشت.وبه طور کلی یافته های ما نشان داد که درمان ترکیبی شناختی-رفتاری به همراه هیپنوتیزم درمانی بسیار مقرون به صرفه در درمان اختلالات اضطرابی می باشد.
همچنین در پژوهش دیگری از آنان (2013) با عنوان نقش هیپنوتیزم اریکسونی در کاهش ضروری فشار خون ثانویه نتایج نشان داد که گروهی که اقدامات پزشکی وبرنامه های روان درمانی همراه با هیپنوز اریکسونی را دریافت می نمودندتاثیرمعنادارتری در کاهش اساسی فشارخون اولیه وثانویه آنها مشاهده شد وهمچنین این برنامه در کاهش استرس واضطراب وافسردگی گروه آزمایش وبهبود کیفیت شیوه زندگی آنها موثر بوده است.
درپژوهش آلیسون لندولت 90ولئوناردمیلیینگ91 (2011) با عنوان کارآمدی هیپنوتیزم برروند لیبر ودرد زایمان نتایج مطرح کننده این بود که خودهیپنوتیزم ودگرهیپنوتیزم از دیگر مشاوره های حمایت کننده وکلاسهای آموزش زایمان در کاهش درد موثرتر است وفواید دیگرآن شامل آپگار بهتر نوزاد وکوتاه شدن مرحله اول زایمان است.
در پژوهش مایکل کینا و92 همکاران ( (2011 با عنوان بررسی آموزش هیپنوتیزم قبل از تولد برای زایمان نتایج نشان میدهد استفاده از هیپنوتیزم وآموزش آن در سه ماهه سوم در مورد نیاز به داروهای بیدردی بدون تاثیر است اما اگر آموزش هیپنوتیزم قبل از سه ماهه سوم باشد نیاز به داروهای بیدردی و بیحسی را کاهش داده وشروع زایمان خودبه خودی به موقع را افزایش می دهد.
درپژوهش ماتریک93وهمکاران (2011) با عنوان هیپنوتیزم در دوران بارداری با محدودیت رشد داخل رحمی والیگوهیدرآمینوس نتایج مطرح کننده این بود که در گروه تحت هیپنوتیزم درمانی میزان زایمان پره ترم و نوزادان کمتر از وزن مناسب تولد(IUGR) کاهش یافت وبه طور قابل توجهی میزان دخالت سزارین کاهش یافت.از این رو استفاده از هیپنوتیزم بالینی به عنوان یک مکمل مناسب برای کمک به جلوگیری از مرگ ومیر نوزادان واز دست رفتن جنین پیشنهاد می شود.
در پژوهش هاریسون وهمکاران(2009) با عنوان اثربخشی هیپنوتیزم برکاهش درد در طی لیبر وزایمان در زنان باردار ایرانی،که درآن 6 نفر زن باردار جهت آموزش خودهیپنوتیزم برای زایمان انتخاب شدندونتایج با استفاده از روش کلایزی مورد بررسی قرار گرفت وزنان احساسات خود را در مورد نتایج هیپنوتیزم به این صورت شرح دادند:یک حس آرامش وشلی،حس اعتماد به نفس،واحساس رضایت وتغییر در احساس درد به صورت فشار کاهش ترس از زایمان طبیعی،عدم خستگی وعدم اضطراب.آنها همچنین افزایش تمرکز بر عضله رحم وسرویکس

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد هیپنوتیزم درمانی، زایمان طبیعی، زنان باردار، کیفیت زندگی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد گروه کنترل، زایمان طبیعی، تحت درمان، جامعه آماری