پایان نامه رایگان درمورد رگرسیون، انحراف معیار، سطح معنادار، سرمایه انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

ین ترین
بالاترین
1
FD
208
63915.
74500.
438374.
1.379-
2.396
1.203-
1.199

VAIC
208
6.13271
2.90550
12.5995
4.768
26.374
8.904-
96.849

CEE
208
13981.
14600.
096821.
369.
559.
139.-
496.

HCE
208
5.28280
2.03500
12.3138
5.028
28.560
3.788-
95.628

SCE
208
71019.
57500.
2.41545
6.752
71.262
9.010-
26.721

ROA
208
03272.
04100.
085890.
481.-
867.
246.-
268.

Lev
208
7907.
7730.
14803.
702.
2.764
34.
1.37

Size
208
5.7152
5.6775
49114.
074.
351.-
4.28
6.89

Cash
208
0235.
0160.
02244.
1.854
4.354
00.
14.

D_Cash
208
0001.
0010.
02763.
328.-
7.058
13.-
13.

STD_Ret
208
1142.
0785.
17495.
6.938
66.104
00.
1.99
2
FD
436
1.92864
1.85800
461412.
351.
895.-
1.200
2.893

VAIC
436
5.50526
4.06350
7.45265
7.488
67.771
1.456
84.568

CEE
436
30003.
27850.
132082.
553.
283.
046.-
771.

HCE
436
4.56352
3.00400
7.36635
7.630
69.700
780.-
83.168

SCE
436
64170.
66900.
202776.
841.
8.708
140.
2.282

ROA
436
15744.
14300.
089622.
1.075
1.510
004.
548.

Lev
436
6098.
6190.
15662.
114.-
291.-
24.
1.16

Size
436
5.5355
5.5250
52072.
348.
336.
4.26
7.33

Cash
436
0384.
0300.
03182.
1.711
3.681
00.
19.

D_Cash
436
0018.
0010.
03751.
916.-
9.207
25.-
17.

STD_Ret
436
1184.
0840.
13540.
4.386
26.644
00.
1.27
3
FD
82
3.61340
3.34350
745930.
1.476
1.662
2.903
6.072

VAIC
82
10.83091
6.27850
13.0400
3.113
9.319
2.984
65.019

CEE
82
45765.
46900.
178718.
124.
701.-
108.
850.

HCE
82
9.58094
5.03050
12.9827
3.147
9.499
1.872
63.917

SCE
82
79237.
80150.
124447.
531.-
153.-
466.
984.

ROA
82
32546.
30900.
136671.
485.
449.-
090.
655.

Lev
82
4201.
3790.
16597.
514.
237.-
12.
85.

Size
82
5.5823
5.4800
53367.
1.085
2.050
4.57
7.38

Cash
82
0520.
0445.
04303.
1.787
4.747
00.
24.

D_Cash
82
0120.
0055.
04408.
499.
4.421
16.-
17.

STD_Ret
82
1443.
1015.
17987.
3.520
13.881
00.
1.08
همانطور که در جدول بالا مشاهده میشود شرکتهای نمونه بر اساس مقدار آشفتگی مالی در سه گروه؛ شرکتهای ورشکسته کامل (گروه 1)، شرکتهای در وضعیت مابین ورشکستگی و سلامت (گروه 2) و شرکتهای در وضعیت سلامت (گروه 3) تقسیم بندی شدهاند. همانطور که میتوان مشاهده کرد، ارزش افزوده سرمایههای فکری (VAIC) و نیز ضریب کارایی سرمایه انسانی (HCE) در شرکتهای با وضعیت سلامت (گروه 3) بطور قابل توجهی از سایر شرکتها بزرگتر است.

4-3- آزمون های پیش فرض رگرسیون
در صورتي محقق ميتواند از رگرسيون خطي استفاده کند که شرايط زير محقق شده باشد:
1- ميانگين يا اميد رياضي خطاها صفر باشد.
2- واريانس خطاها ثابت باشد.
مفروضات 1و2 بدين معني است که توزيع خطاها بايد داراي توزيع نرمال باشد.
3- متغير وابسته داراي توزيع نرمال باشد.
4- بين خطاهاي مدل همبستگي وجود نداشته باشد. به عبارت ديگر استقلال خطاها يا عدم وجود خود همبستگي تأييد شود.
5- بين متغيرهاي مستقل همبستگي وجود نداشته باشد. به بيان ديگر داراي هم خطي نباشند (مومني، 1391).
بنابراین قبل از آزمون فرضیههای تحقیق و تخمین مدل، بایستی فرضیهها و پیش فرضهای فوق مورد بررسی قرار گرفته تا در صورت وجود شرایط لازم، از رگرسیون استفاده گردد.

4-3-1- آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته
يکي از مهمترين فرضيات رگرسيوني، نرمال بودن باقيمانده‌هاي مدل است. براي برآورد مدل نهايي تحقيق، از اطلاعات مربوط به متغيرهاي مستقل و وابسته استفاده شده و سپس رگرسيون نهايي مدل برآورد می شود. لازم است ابتدا مدل برآورد شده، سپس به ازای مقادير مختلف متغير مستقل، مقادير متغير وابسته برآورد گردد. تفاضل مقادير برآوردي از مقادير واقعي، باقيمانده‌هاي مدل است. اما قبل از برآورد مدل هم مي‌توان با آزمودن توزيع متغير وابسته، از توزيع باقيمانده‌ها اطمينان پيدا کرد.
با استفاده از آزمون کولموگورف-اسميرنف فرض نرمال بودن متغير وابسته آزمون شده است. آزمون کولموگورف-اسميرنف که به افتخار دو آماردان روسي به نامهاي ا.ان کولموگوروف83 و ان.وي.اسميرنوف84 به اين نام خوانده مي‌شود، روش ناپارامتري ساده‌اي براي تعيين همگوني اطلاعات تجربي با توزيعهاي آماري منتخب است که آنرا با نام اختصاري KS نمايش مي‌دهند.
فرض صفر و فرض مقابل در اين آزمون به صورت زير نوشته مي‌شود .

فرض نرمال بودن متغير آشفتگی مالی(FD) به عنوان متغیر وابسته تحقیق با استفاده از آزمون کولموگورف- اسميرنف به شرح زیر آزمون شده است.
جدول 4-3- بررسی نرمال بودن متغیر آشفتگی مالی
سال
پارامترهای نرمال
بیشترین تفاوت شدید
کولموگوروف-اسمیرنف (zآماره )
سطح
معنی داری

میانگین
انحراف معیار
قدر مطلق
مثبت
منفی

FD
1386
1.65110
767849.
088.
088.
055.-
1.097
180.

1387
1.87886
977128.
089.
089.
066.-
1.115
166.

1388
1.82424
1.021018
048.
048.
032.-
612.
848.

1389
1.68739
1.088515
031.
031.
030.-
390.
998.

1390
1.66948
1.197745
098.
098.
039.-
928.
355.

همانطور که دربخش اول جدول فوق میتوان مشاهده کرد، سطح معناداری آماره KS در آزمون کولموگورف-اسميرنف در تمام سالهای تحقیق بزرگتر از 5% میباشد.در این آزمون در سالهایی که مقدار سطح معناداری آماره KSکمتر از 5% باشد، فرض صفر فوق مبنی بر داشتن توزیع نرمال متغیر در سطح اطمینان 95% رد شده و به عبارتی توزیع متغیر در آن سال نرمال نمیباشد.مطابق نتایج بدست آمده از آزمون کولموگورف-اسميرنف متغیر آشفتگی مالی، مقدارسطح معناداری آماره KS در تمام سالهای تحقیق بزرگتر از 5% میباشد و این بدان معناست که فرض صفر این آزمون (مبتنی بر نرمال بودن توزیع متغیر وابسته) در سطح اطمینان 95% تأیید میشود و میتوان گفت توزیع متغیر وابسته تحقیق در تمام سالهای تحقیق نرمال است و مقادير باقيمانده در خط رگرسيون نیز داراي توزيع نرمالي هستند و احتمالاً ناهمساني واريانس ندارند(ترکيب دادههاي نرمال نيز نرمال است). در هيستوگرام زیر میتوان توزیع متغیرآشفتگی مالی (FD) را مشاهده نمود که بسیار نزدیک به توزیع نرمال و اندکی چوله به راست است.

4-3-2- آزمون نرمال بودن خطاها
یکی از مفروضات در نظر گرفته شده در رگرسیون، داشتن توزیع نرمال خطاها، با میانگین صفر میباشد. بدیهی است در صورت عدم برقراری این پیش فرض، نمیتوان از رگرسیون استفاده کرد. بدین منظور باید مقادیر استاندارد خطاها محاسبه شود و نمودار توزیع دادهها و نمودار توزیع نرمال آنها رسم شود و سپس مقایسهای بین دو نمودار صورت گیرد. در صورتی که خطاها دارای توزیع نرمال نباشند، میتوان از لگاریتم متغیرها به جای خود متغیرها استفاده کرد.
نمودار توزیع خطاها و مقایسه آن با توزیع خطاهای متغیر وابسته تحقیق در مدلهای مختلف تحقیق در نمودارهای زیر به تصویر کشیده شده است. همانطور که در نمودار زیر میتوان مشاهده کرد توزیع خطاها بسیار نزدیک به توزیع نرمال بوده است. همچنین میانگین و انحراف معیار این متغیرها به میانگین و انحراف معیار توزیع نرمال (به ترتیب 0 و 1) بسیار نزدیک هستند. بنابراین این پیش فرض رگرسیون نیز تأیید میشود و در ادامه تحقیق میتوان برای انجام تحلیلهای خود از رگرسیون خطی استفاده نماییم

جدول4-4- توزیع خطا ها درمدل اول تحقیق

آمار
خطای استاندارد
باقیمانده‏های استاندارد
میانگین
0000000.
03690815.

فاصله اطمینان میانگین
حد پایین
0724596.-

حد بالا
0724596.

میانه
0719881.-

واریانس
989.

انحراف معیار
99446745.

حداقل
4.99398-

حداکثر
5.59096

دامنه
10.58494

چولگی
729.
091.

کشیدگی
3.641
181.
آمار توصیفی

الف) نمودار توزیع خطا ها درمدل اول تحقیق

جدول4-5- توزیع خطا ها درمدل دوم تحقیق

آمار
خطای استاندارد
باقیمانده های استاندارد
میانگین
0000000.
03690815.

فاصله اطمینان میانگین
حد پایین
0724596.-

حد بالا
0724596.

میانه
0839001.-

واریانس
989.

انحراف معیار
99446745.

حداقل
5.00401-

حداکثر
5.57942

دامنه
10.58343

چولگی
687.
091.

کشیدگی
3.589
181.
آمارتوصیفی
ب) نمودار توزیع خطاها در مدل دوم تحقیق

جدول4-6- توزیع خطاها در مدل سوم تحقیق

آمار
خطای استاندارد
باقیمانده های استاندارد
میانگین
0000000.
03690815.

فاصله اطمینان میانگین

0724596.-

0724596.

میانه
0721434.-

واریانس
989.

انحراف معیار
99446745.

حداقل
4.99561-

حداکثر
5.59099

دامنه
10.58660

چولگی
729.
091.

کشیدگی
3.644
181.
آمارتوصیفی

ج) نمودار توزیع خطاها در مدل سوم تحقیق

جدول4-7- توزیع خطاها درمدل چهارم تحقیق

آمار
خطای استاندارد
باقیمانده های استاندارد
میانگین
0000000.
03690815.

فاصله اطمینان میانگین

0724596.-

0724596.

میانه
0777249.-

واریانس
989.

انحراف معیار
99446745.

حداقل
4.80597-

حداکثر
5.80129

دامنه
10.60726

چولگی
925.
091.

کشیدگی
4.170
181.
آمارتوصیفی
د) نمودار توزیع خطاها در مدل چهارم تحقیق

4-3-3- آزمون هم خطی
هم خطی وضعیتی است که نشان میدهد یک متغیر مستقل تابعی خطی از سایر متغیرهای مستقل است. اگر هم خطی در یک معادله رگرسیون بالا باشد ، بدین معنی است که بین متغیرهای مستقل همبستگی بالایی وجود دارد و با وجود بالا بودن R2 ، مدل دارای اعتبار بالایی نیست. به عبارت دیگر با وجود آنکه مدل خوب به نظر میرسد ولی دارای متغیرهای مستقل معنی داری نمیباشد.
براي انجام آزمون همخطي متغيرها از آمارهاي به نام عامل تورم واريانس (VIF) و تولرانس (Tolerance) استفاده ميگردد. هرچه مقدار تولرانس کم باشد اطلاعات مربوط به متغیرها کم بوده و مشکلاتی در استفاده از رگرسیون ایجاد می شود. عامل تورم واریانس نیز معکوس تولرانس بوده و هر چقدر افزایش یابد باعث میشود واریانس ضریب رگرسیون افزایش یافته و رگرسیون را برای پیش بینی نامناسب سازد، به عبارتی هر چه مقدارآماره عامل تورم واریانس (VIF) نزديک به يک باشد، احتمال وجود همخطي بين متغيرهاي مستقل تحقيق، کاهش مييابد و چنانچه مقدار آن بزرگتر از 10 باشد نشان دهنده وجود همخطي است و در استفاده از رگرسيون مشکل جدي وجود دارد (مومنی، 1391). نتايج حاصل از آزمون همخطي در ادامه ذکر خواهد شد.
4-3-4- نمودارهاي پراکنش
در نمودارهاي پراکنش (scatter)، متغير وابسته در مقابل متغيرهاي مستقل ترسيم میشود. به دو دليل از اين نمودارها قبل از برآورد مدل استفاده ميشود:
الف- تشخيص نقاط پرت در دادهها.
ب) بررسي اينکه آيا رابطه خطي براي داده ها مناسب تر است يا اينکه مدل غير خطي ( از جمله درجه دوم و سوم و …) بايد براي بيان ارتباط استفاده گردد.
همانگونه که در نمودارهاي زير ديده ميشود

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد رگرسیون، معنادار بودن، انحراف معیار، وجوه نقد Next Entries پایان نامه رایگان درمورد سرمایه فکری، رگرسیون، سطح معنادار، شرکتهای پذیرفته شده