پایان نامه رایگان درمورد رویه قضایی، اجرای عین تعهد، دادگاه صالح، شخص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

نمي گردد واگر موضوعي كه توافق بر آن صورت گرفته ، موجود نباشد و از بين رفته باشد قرارداد باطل است . اگر كسي وجود موضوع را تضمين نمايد تعهد صحيح است . در جايي كه يك طرف مالي را به كسي منتقل نمايد كه او مالك باشد ، در اينجا نيز اشتباه سبب باطل شدن آن مي گردد . اشتباه در مورد كيفيت يعني وصفي كه دارد ،‌ مثلاً : نقاشي از يك فرد مورد نظر و نبودن چنين وصفي در آن و اشتباه در اين خصوص سبب باطل شدن نمي گردد .اما چنانچه به نحو مؤثري اين اشتباه اساسي باشد، امكان باطل شدن وجود دارد . در اشتباه مشترك كه قرارداد باطل مي گردد ، با استفاده از انصاف حكم به اجراي تعهد داده نمي شود، در اشتباه مشترك در كيفيت نيز بنا به انصاف ممكن است قرارداد باطل گردد . در اشتباهات غير مشابه دو جانبه، دادگاه ضابطه اي نوعي و معقول و متعارف را در اشتباه به وجود آمده در تعهد در نظر مي گيرد و در صورتي كه باطل اعلام گردد ، از اجراي تعهد خودداري مي گردد . در اشتباهات يك جانبه غير مشابه ، يك طرف از اشتباه طرف ديگر آگاهي دارد، در اين موارد بنا به تصميم محاكم، حكم به ابطال صادر مي گردد ، انصاف نيز همين را صادر مي نمايد . در اشتباه راجع به هويت يك طرف در تعهدات ، ‌سبب باطل شدن آن مي گردد و از نوع اشتباهات يكجانبه مي باشد و بايد هويت آن طرف در تعهد از اهميت اساسي برخوردار و قصد و اراده انعقاد تعهد با آن شخص معيني كه هويت او مورد اشتباه واقع شده وجود داشته باشد و طرف مقابل از اين اشتباه در هويت آگاهي كامل داشته باشد .
محاكم توافقي را كه از طريق تهديد به جان و يا عضوي از اعضاي بدن انسان انعقاد يافته باشد، توافق صحيح نمي دانند، ولي در موارد خفيف تر به صورت مذكور نمي باشد و بسته به مورد هر پرونده دارد . اكراه اقتصادي در مورد مذاكرات مجدد در شروط تعهدات در برخي موارد مورد حمايت مي باشد .
تعهدات گاهي ناشي از فشاري ناروا منعقد مي گردند ، از آن به اكراه در كامن لا و اعمال نفوذ ناروا در انصاف نام برده مي شود و اين امر سبب باطل شدن تعهد مي گردد و مختل شدن قصد و اراده اساس آن را تشكيل مي دهد و بايد رضايت را از بين ببرد و صرف مثلاً : فشار اقتصادي كفايت نمي كند . اعمال نفوذ ناروا مواردي كه اكراه آن را در بر نمي گيرد شامل مي شود ، در روابط مبني بر اعتماد كه غير منصفانه سبب تضرر مي گردد ، شامل مي شود ، فرد داراي قدرت بيشتر به فرد ضعيف تر ضرر مي رساند و اگر فرد ضعيف تر پس از ختم اعمال نفوذ ناروا آن را تأييد و يا شخص ثالث حقوقي را نسبت به آن تعهد كسب نموده باشد ، نمي توان تعهد را باطل اعلام نمود .
در اشتباه مشترك طرفين انعقاد تعهدات در موردي كه اين اشتباه به صورت اساسي باشد و تقصير با طرف متضرر نباشد ، بر اساس انصاف ، تعهد باطل است .

مبحث چهارم :رویه قضایی آراء محاکم در انگلستان در اجرای عین تعهدات
گفتار اول: رویه قضایی (آراء محاکم در انگلیس در مورد تعهدات)
بند اول: قرارداد (توافق)118
رأي (( اسميت عليه هوگس119 )) (1871) ،‌خوانده كه يك مربي اسب هاي مسابقه اي بود ، خواهان يك كشاورز ، در خصوص خريد مقداري جو دو سر به توافق رسيده بودند، ولي از پرداخت پول به هنگام تحويل جوها امتناع نموده و اعلام كرد كه از پذيرش محموله هاي بعدي نيز امتناع خواهد نمود ؛ با اين استدلال كه منظور او از توافق ، خريد جوهاي دو سر ((رسيده)) بوده است و نه جوهاي دوسر (( نرسيده )) ( يعني جوهاي دو سر كاشته شده در همان فصل ) كه توسط خواهان تحويل داده شده بودند .
قاضي آمريكايي به نام (( اليور وندل هولمز120 )) تشريح كرد : (( گمان نمي كنم كسي از شما بتواند اثبات كند … معناي ظاهري كلمات به كار رفته در يك سند مورد توافق ، متفاوت از معناي عرفي آنهاست ، مثل اينكه بگويد طرفين اين قرارداد به طور شفاهي توافق نموده بودند كه هر گاه عبارت (( 500 فوت )) در قرارداد نوشته مي شود ، منظور (( 100 اينچ )) باشد و يا اينكه بگوييد هر گاه كه عبارت (( ‌بناي تاريخي بانكرهيل )) ذكر گرديده است ، (( كليساي جنوبي قديمي )) مد نظر مي باشد .
قاضي ((‌ هانن121 )) اين مسئله را به شرح زير بيان نمود : (( اگر … خواهان مي دانست كه خوانده در خصوص معامله جوهاي دوسر، بر اين گمان بوده است كه خواهان ، قرارداد را به قصد فروش جوهاي رسيده منعقد مي نمايد ، در اين صورت چون خواهان از اين مسئله آگاه بوده كه قصد خوانده از انعقاد قرارداد با قصد خودش متفاوت مي باشد ، بنابراين حق اصرار كردن روي الزام خوانده در پايبندي به ظاهر قرارداد ( ‌به جاي پايبندي به اراده واقعي طرفين از معامله ) را از دست مي دهد. (‌صفحه 610 پرونده )
استراتژي كلي حقوق انگلستان ، در مجموع ، بر اعمال شيوه عيني استوار بوده است . البته اين مسئله قطعي و ثابت شده نيست . اعمال شيوه ‌ذهني گرايي اصلاحي در برخي از قضايا مشهود است ، ‌ به طور روزافزون ، ‌هنگام فروش كالاها و در پاسخ به اين سئوال كه چه اوصافي مد نظر خريدار بوده كه با تكيه بر آنها با فروشنده معامله كرده است ، اين شيوه بكار گرفته مي شود و شيوه ذهني گرايي محض نيز در برخي از قضايا كه به اشتباه در قرارداد مربوط مي شوند ، به كار گرفته شده است .
بند دوم: صحت ايجاب122
در رأي (( ‌كارليل عليه كاربوليك اسموك بال كوليميتد123 )) (1893) ، شركت خوانده در ضمن يك آگهي ، ايجابي ارائه داد مبني بر اينكه به تمام كساني كه پس از بكارگيري يكي از دستگاه هاي بخور آنها ( طبق دستورالعمل كارخانه ) به آنفولانزلا مبتلا شوند ، مبلغ 100 پوند پرداخت خواهد نمود، به علاوه در آگهي اعلام شده بود كه به جهت نشان دادن حسن نيت و عزم شركت در اين خصوص ، مبلغ 1000 پوند در آليانس بانك واقع در خيابان رجنب ، توديع شده است . خانم كارليل كه بر اساس آگهي مذكور يك دستگاه بخور از داروخانه خريده بود و طبق دستورالعمل ارائه شده نيز از آن استفاده كرده بود به آنفولانزا مبتلا شد، ولي شركت مذكور از پذيرش درخواست وي براي پرداخت مبلغ 100 پوند خودداري نمود با اين استدلال كه آگهي مذكور تنها يك ترفند و تدبير تجاري بوده است و هيچ گونه ايجابي را در بر نمي گيرد .
دادگاه در مقام رد اين استدلال ، به طور عمده به شيوه عيني استناد جست و اعلام كرد : طبيعي بوده كه خانم كارليل آگهي ايشان را ايجاب تلقي نمايد، بنابراين شركت نمي تواند با استناد به اينكه قصد واقعي ايشان از آگهي مذكور ، ايجاب نبوده است ، از مسئوليت شانه خالي كند .
بندسوم: ايجاب از طريق پست124
در رأي ((‌بايرن اند كو عليه لئون وان تين هوون اند كو125 )) (1880) ، خوانده (‌واقع در كارديف ) ، طي نامه اي به خواهان ( ‌واقع در نيويورك ) ايجابي مبني بر فروش 1000 جعبه محتوي ورق حلبي ارائه داد .
يك هفته بعد ، خوانده نامه ديگري مبني بر استرداد ايجاب خود براي خواهان ارسال كرد . در هر حال ، پيش از آنكه نامه مذكور به خواهان وصول شود ، خواهان قبول خود را از طريق تلگراف ( كه به وسيله پست تأييد شد ) اعلام داشته بود . دادگاه مبني بر اينكه قبول مندرج در مراسلات پستي ، به محض ارسال مؤثر است و همچنين اين اصل جديد مبني بر اينكه استرداد ايجاب مندرج در مراسلات پستي ، تنها پس از وصول منشأ اثر مي شود ، رأي داد كه خواهان در مورد ورق هاي حلبي يك قرارداد با خواندگان منعقد كرده است .
بند چهارم: ايجاب و تعارض در ظاهر اسناد126
رأي مرتبط با اصطلاح نبرد اسناد ، عبارت است از باتلر ماشين تول كو ليميتد عليه اكس ـ سل ـ اوكورپوريشن ( انگلند ) ليميتد127 (1979) به شرح زير است :
فروشنده (‌خواهان در پاسخ به سئوال خريدار (‌خوانده) در خصوص قيمت ابزار و ماشين آلات ، مبلغ 75357 پوند را معين كرد و اعلام نمود كه تحويل ابزارآلات مذكور ظرف ده ماه صورت خواهد گرفت و تصريح شده بود كه قيمت پيشنهادي فروشنده ، مبتني بر شرايط قراردادي متداول ايشان باشد كه از جمله آنها ، شرط امكان تعديل قيمت قراردادي بود . فروشنده همچنين تصريح كرد كه شروط قراردادي متداول بايد بر كليه شروط مذكور در سفارش خريد خريدار مقدم و غالب باشد .
خريدار در موعد مقرر ، سفارش خريد خود را ارائه داد ولي سفارش خريد بر اساس شرايط قراردادي متداول او تنظيم شده بود و شرط ( امكان تعديل قيمت قراردادي ) را در بر نمي گرفت .
در ذيل برگه سفارش خريد خريدار ، عبارتي زيرنويس شده بود مبني بر اينكه : ما سفارش شما را براساس شروط بيان شده در آن مي پذيريم .
فروشنده ذيل برگه خريد سفارش را امضا كرد و آن را به خريدار عودت داد و در ضمن يك نامه ضميمه اعلام داشت كه سفارش شما بر اساس قيمت پايه قراردادي مورد قبول واقع شد .
فروشنده به هنگام تحويل موضوع قرارداد ، به شرط امكان تعديل قيمت قراردادي كه يكي از شرايط قراردادي متداول بود ، استناد كرد و خواستار افزايش قيمت پايه قراردادي به ميزان 2892 پوند شد . خريدار استدلال كرد شرايط قراردادي متداول او بايد مورد استناد قرار گيرند و بر همين اساس امكان اعمال هرگونه افزايش قيمتي را مردود دانست .
دادگاه استيناف با تكيه بر شيوه سنتي ، اين گونه رأي داد : پيشنهاد قيمت فروشنده يك ايجاب بوده و سفارش خريد خريدار يك ايجاب متقابل به شمار مي رود و امضاي ذيل برگه سفارش خريد خريدار به منزله قبول ايجاب متقابل خريدار مي باشد .
بند پنجم: ايجاب و تجارت الكترونيكي128
در پاييز سال 1999 ، اخباري به طور گسترده در انگلستان پخش شد مبني بر اينكه يكي از فروشگاه هاي زنجيره اي معروف به نام آرگوس129 ، با مشتريان دچار اختلاف شده است . آرگوس به طور آشكار و از روي اشتباه اقدام به انتشار يك آگهي كرده بود مبني بر اينكه يك سري از تلويزيون هايش را به قيمت 3 پوند مي فروشد در حالي كه قيمت مد نظر 300 پوند بود . اگر چه اين يك اشتباه غير معمول بود ، بررسي اين مسئله كه آيا اشتباه آرگوس مي توانسته دليل موجهي براي دفاع از موضع در قبال مشتريانش باشد يا خير ( رك به رأي هارتوگ عليه كالين اند شيلدز130 1939 ، ذيل صفحه 64 پرونده ) به علت اشتباهي كه در سايت الكترونيكي آنلاين فروشگاه رخ داده بود در صدر اخبار قرار گرفت و نه به دليل وقوع اشتباهي كه در شعبه هاي واقع در محله هاي بالاي شهر آرگوس رخ داده بود . در اواخر دهه 1990 امكان استفاده از شبكه اينترنت جهت خريد توليدات خصوصاً كتاب ،‌ لوح فشرده ، اسباب بازي ، كالاهاي الكتريكي و … براي بسياري از مصرف كنندگان به يك واقعيت مبدل شد، چيزي كه عموماً به آن تجارت الكترونيكي گفته مي شود ، به بازار گسترده مصرف وارد شده بود و به تبع آن تعدادي مسئله پيچيده قراردادي به وجود آمد ( رك به كتاب براونزورد و هوولز131 ، 1999 ).
فروشنده از طريق پست الكترونيكي ، قبول سفارش خريد را اعلام مي كند و از او مي خواهد كه روي نشانه خريد كليك كند، پس از انجام اين كار توسط خريدار ، قرارداد منعقد مي شود . به عبارت ديگر منظور از اين كار آن است كه سفارش خريد را به طور مجدد به مشتري ارائه دهند ( به عنوان ايجابي از سوي فروشنده ) تا در صورت تمايل آن را قبول نمايد . در اين صورت ، به طور قطع ، اگر خريدار ايجاب فروشنده را بپذيرد ، قرارداد در محل تجارت فروشنده و پس از وصول پيام قبول از سوي خريدار منعقد مي شود .
اقدام فروشندگان در راه اندازي سايت اينترنتي ، با اين هدف صورت مي گيرد كه محل انعقاد قرارداد را با حوزه قضايي دادگاه هاي محل وقوع خود منطبق سازند حداقل اين مسئله در مورد حقوق مربوط به انعقاد قراردادها در انگلستان مصداق دارد .
دادگاه صالح و حقوق حاكم بر قرارداد ، دادگاه و حقوق محل اقامت فروشنده خواهد بود .
بند ششم: جهل132
در رای بريتيشن كرين هايركور پرويشن ليميتد عليه ايپسوپچ پلنت هاير ليميتد133 (1975) موضوع آن يك قرارداد تجاري مورد اختلاف بود ،‌ دادگاه استيناف تنها با تكيه بر اين استدلال مبتني بر درك كلي از اين مسئله كه اجاره يك جرثقيل تابع شرايط متداول خواهان (مؤجر) است ، رأي داد كه خواندگان ( مستأجرين ) ملزم به پايبندي به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارات، فورس ماژور، اشخاص ثالث، اجرت المثل Next Entries پایان نامه رایگان درمورد رأي، پاركينگ، كشتي، پيرلس