پایان نامه رایگان درمورد روش حداقل مربعات

دانلود پایان نامه ارشد

لوار
داغباد منطقه‏ي سيستان مي‏باشد كه به علت استقرار مركز كم فشار حرارتي در بيابان تهرهند، اكثرا” از جهت شمال و شمال شرقي به منطقه‏ي سيستان وزيده و به گفته‏ي اهالي منطقه،حاكميت اين باد در چهل روز اول تابستان مي‏باشد(حيدري نسب، 1386‏:53).
ميسترال
در جنوب فرانسه، موقعي كه مركز پرفشار در اقيانوس اطلس و مركز كم فشار بر روي غرب مديترانه به وجود مي‏آيد از شمال به جنوب مي‏وزد(كاوياني و عليجاني، 1384).
باد هارماتان
نتيجه وزش بادهاي بسامان در غرب آفريقاست .در زمستان كه از روي صحرا عبور مي‏كنند، گرد و غبار و شن را بلندكرده با خود به سواحل غربي آفريقا تا سواحل خليج گينه مي‏برند‏‏‏(كاوياني‏و‏عليجاني،‏1384)
باد قوس
زمان وزش اين باد معمولا” آذرماه است و همزمان با شروع بارندگيها و كاهش دماي هوا در منطقه است (سرگزي، 1384‏: 4).
باد سيراکو
از بيابان آفريقا به طرف درياي مديترانه مي‏وزد و عامل بوجودآورنده آن سيكلونهاي خمسين است كه از روي صحرا عبور مي‏كند.
باد پلپلاسي (پرستو)
از اواسط اسفند شروع شده و حداكثر يك هفته تداوم دارد(سرگزي، 1384‏: 3).
باد گاوکش
زمان وزش اين باد در فصل زمستان بوده و بمدت يك هفته از جهت شمال وزيده و موجب كاهش شديد دماي هوا مي‏شود.
باد سور
بادگرمي است كه در اواخر فروردين شروع و تا اوايل ارديبهشت ادامه مي‏يابد(حيدري نسب، 1386‏: 54).
باد پنجک
اين باد در اواخر اسفند مي‏وزد (شهرياري و پوراسماعيل، 1379‏:10)
– باد و نحوه تشكيل آن
باد حركت افقي هوا و قسمتي از ساز و كار ترموديناميكي جو است كه وظيفه‏ي انتقال گرما، رطوبت و ساير ويژگيهاي هوا را ازمنطقه‏اي به منطقه‏ي ديگر بر عهد دارد. اين پديد آينه‏اي تمام نما از زنجير‏ي فرآيندها در جو و متاثر از نيروي گرمايش خورشيدي است كه روي يک سيّار چرخند اعمال مي‏گردد. حركت افقي هوادر اثر عملكرد نيروهايي انجام مي‏گيرد كه مهمترين آنها نيروي شيب تغييرات فشار، نيروي كوريوليس و نيروي اصطحكاک مي‏باشد)كاوياني و عليجاني، 1384‏: 40). بادها با دو پارامتر جهت و سرعت مشخص مي‏شوند، بديهي است سرعت باد تابع شيب گراديان فشار مي‏باشد و ميزان آن در راستاي عمودي نسب به افقي ناچيز است. بنابراين مفهوم باد به جريان افقي هوا اطلاق مي‏شود و جريانهاي عمودي هوا را در زمر‏ه‏ي باد به حساب نمي‏آورند(كاوياني، 1365‏: 59). در رابطه با عملكرد باد مي‏توان گفت از يک طرف دريافت انرژي خورشيدي بسيار قابل توجّه است و از سوي ديگر اختلاف ارتفاع بين سطوح پست و ارتفاعات حاشيه‏اي باعث شده، هموار دشت ها گرمتر از كوه‏هاي مجاور باشند. در نتيجه‏ي اين اختلا ف دما، شيب فشار بين اين سطوح بسيار زياد بود و منجر به وزش بادهاي تقريباً مداوم روزانه يا فصلي از ارتفاعات به سوي دشت ها مي‏شود. علاوه بر بادهاي محلي و ناحيه‏اي، بادهاي فرا ناحيه‏اي مانند باد صد و بيست روز نيز كه داراي فصل، جهت و شدت تقريباً ثابت و معيني هستند در ايجاد اشكال و فرآيندهاي بياباني كشور سهيم هستند(زمرديان، 1381‏:140 و 141) اگرچه تقسيم بنديهاي متعددي در مورد بادها مي‏توان انجام داد ولي براي مطالعه‏ي روشن و منظم بادها، معيار وسعت منطقه‏ي وزش آنها ساده‏تر و مناسبتر است. اين تقسيم بندي از نظر ژنتيكي نيز تقريباً قابل قبول است. در اين تقسيم بندي بادها به سه دسته‏ي محلّي، منطقه‏اي و سيّاره‏اي تقسيم بندي مي‏شوند. بادهاي محلّي، بر اثر تغييرات روزانه‏ي فشار پديد مي‏آيند. بادهاي منطقه‏اي، بر اثر تغييرات درازمدت فشار(در مقياس ماه و فصل)به وجود مي‏آيند و عامل ايجاد آنها در بيشتر موارد ديناميكي است عامل اصلي ايجاد بادهاي سياره‏اي، نابرابري در توزيع انرژي تابشي خورشيد در سطح كره‏ي زمين است. بادهاي سياره‏اي گردش عمومي هوا را تشكيل مي‏دهند و از اين طريق تغييرات منطقه‏اي و محلي را كنترل مي‏كنند.گردش عمومي هوا كه عامل اصلي تمام تغييرات آب و هوايي سطح زمين است، باعث حركت هوا در سه جهت مداري، نصف النهاري و عمودي مي‏شود. منظور از حركت عمودي هوا جريان هوا در جهت عمود است(كاوياني و عليجاني، 1384‏: 147). امروزه تقريباً در تمام دنيا واحد اندازه گيري سرعت باد گره(نات)يا ميل دريايي است كه معادل 1853 متر در ساعت است (جعفرپور، 1373‏: 89). سرعت يک كميت برداري است كه داراي دو مولفه ي سمت و تندي مي‏باشد. تندي باد برحسب متر برثانيه، گره بر ثانيه، كيلومتر بر ساعت ، مايل بر ساعت و….اندازه گيري مي‏شود. در مورد بادهاي شديد و طوفانها واحد كيلومتر بر ساعت نيز مورد استفاد قرارمي گيرد. (مهدوي، 1385‏: 78). جهت باد نيز برحسب درجه و شانزده جهت اصلي و فرعي به ترتيب شامل شمال، شمال شرق، شرق، جنوب شرق، جنوب، جنوب غرب، غرب، شمال غرب و …. اندازه گيري مي‏شود(عليزاده و كمالي، 1386‏: 187).
– گلباد چیست
گلباد نموداري است که سرعت وجهت وتواتر بادهاي يک مکان معين را با استفاده از يک دستگاه مختصات مرکزي نشان مي‏دهد, اين دياگرام کاربردها فراواني دارد که مي‏توان به اين موارد اشاره کرد:
امکان سنجي (مکان يابي, چگالي وتوان باد ,ايستائي باد و …..)
طراحي باند فرودگاه ها زمين هاي ورزشي و ….
طراحيهاي شهري(نحوه اسقرار پنجره ها)
مکان يابي جهت گسترش فضاي سبز
عدم استقرار صنايع آلاينده درجهت باد غالب منطقه
جهت وزش بادهاي روي جزيره تقريباً مشخص و شناخته شده است. بادهاي غالب و چيره جزيره‏ي کيش بيشتر بادهاي غربي‏اند. جهت بادها معمولاً با تغييرارتفاع آفتاب و به عبارت ديگر با تعويض فصل تغيير مي کند. در ايام گرم که مدت آن طولاني است، جهت بادهاي جزيره جنوبي و گاهي جنوب غربي است اما در ايام پائيز و زمستان جهت بادها شمال غربي و غربي است. در خلال اين ورزش ها هر از گاه بادهاي شمالي و شرقي و ساير جهات فرعي ديگر نيز مي‏وزند. از بادهاي محلي منطقه‏اي مي‏بايد از باد شمال، يا باد نأشي، باد نشتي، باد شرجي، باد شرقي و باد سهلي که در اصطلاح محلي به آن باد ساحلي مي‏گويند نام برد.
براي بررسي و مطالعه جريان‏هاي جوي، به ويژه جريان‏هاي افقي بايد به موقعيت مکاني کيش در ميان دو خشکي بزرگ فلات ايران و عربستان توجه نمود. در تابستان‏ها که هواي ايران و عربستان گرم و داغ مي‏شود، يک سيستم کم فشار حرارتي به نام سيستم کم فشار پاکستان يا خليج فارس با دو مرکز،يکي روي پاکستان و ديگري روي خليج فارس که در آن جريان پرفشار حريم حاره‏اي مستقر است ايجاد مي‏شود. جريان پرفشار حريم حاره روي سيستم کم فشار باعث صافي هوا و رسيدن پرتوهاي يادخورشيد به زمين شده و با تشديد اثر جريان کم فشار زيرين باعث نوعي وارونگي حرارتي مي‏گردد.هرچند اين وارونگي در وقوع بارش‏هاي ايران نقشي ندارد، ولي در کيفيت هواي منطقه تأثير گذار است. اين سيستم کم فشار خليج فارس هواي ارتفاعات عراق و صحراي عربستان را مکيده، باعث وزش باد از ناحيه‏ي عراق، جلگه خوزستان و ناحيه‏ي زاگرس که بادي ملايم و خشک و موسوم به «باد شمال» است مي‏گردد. البته از جهات جنوب و جنوب غربي نيز هواي گرم و خشک عربستان به مرکز سيستم کم فشار جنوب ايران کشيده مي‏شود. اين جريان هواي خشک وقتي از روي خليج فارس عبور مي‏کند، تبديل به هوائي گرم و مرطوب مي‏شود و به علت وجود لايه‏ي وارونگي پائين منطقه در اين هنگام سال ‏هواي مزبور که قادر به صعود نيست پديده‏ي شرجي جزيره را مضاعف مي‏کند. از طرفي چرخه‏ها، يا گردش سيستم‏هاي جوي مديترانه‏اي که از غرب وارد فضاي ايران مي‏شود، و هواي برابر خود را به جلو مي‏راند باعث مي‏شود تا اين هوا از روي آب‏هاي خليج فارس عبور کرده مرطوب شود و گاهي هم سبب نزولاتي روي جزاير خليج فارس، از جمله کيش و قسمت‏هاي شرقي کشور بشود

– پيشينه تحقيق
استفاده بشر از انرژي باد به گذشته هاي بسيار دور باز ميگردد، زمانيكه انسانها براي نخستين بار قايق‏ها را به آب انداختند، بيش از 2000 سال است كه آسيابهاي بادي براي آرد كردن گندم و پمپ كردن آب بكار ميرود. با گسترش استفاده از انرژي الكتريكي توربين‏هاي بادي كاربردي تازه پيدا كردند. امروزه انرژي باد در زمره پركاربردترين انرژي‏هاي تجديد پذير است كه بزرگ‏ترين مزرعه‏ي بادي جهان در امريكا قرار دارد كه طبق اطلاعات منتشره شده در نوامبر 2010 مزرعه‏‏ راسكو با توليدي در حدود 781.5 مگاوات بزرگترين مزرعه بادي جهان است و پس از آن مركز انرژي بادي هورس هالو با تواني در حدود 735.5 مگاوات قرار دارد. شايان ذكر است در سراسر جهان هزاران توربين بادي وجود دارد كه مجموع توان اسمي آنها 194400 مگاوات مي‏باشد. استفاده از انرژي باد در طي سالهاي 2000 تا 2006 چهار برابر شد و در سال 2009 ، 48 درصد انرژي باد جهان در اروپا توليد شد و در سال 2010 كشور اسپانيا‏ با 42976‏ مگاوات جايگاه نخست توليد انرژي بادي در اروپا به خود اختصاص داد.
تاکنون تحقيقات زيادي در خصوص بادها و پتانسيل سنجي انرژي باد درنقاط مختلف جهان صورت گرفته است. دراين بين، کشورهاي اسپانيا، آلمان، هندوستان و ايالات متحده آمريکا به لحاظ برخورداري از وسعت زياد و داشتن دانش و تکنولوژي برتر در اين زمينه، بيشترين بهره برداري ممکن را از منبع انرژي باد کرده‏اند(انجمن جهاني انرژي باد5، 2005).
گرچه روي آوردن به انرژي هاي نو مستلزم صرف هزينه‏هاي كلاني است كه براي كشورهاي در حال توسعه بسيار گران تمام مي‏شود ، اما به هرحال شكي نيست كه در امر توسعه ديگر نمي توان به سيستم هاي موجود انرژي متكي بود(ثقفي، 1372‏: 2-5)
با توجه به موقعيت جزيره كيش در خليج فارس توان سنجي انرژي باد در جهت توسعه و بهره گيري از انرژي‏هاي تجديد پذير ضروري بوده و از اهميت بالاي برخودار است.

مطالعات انجام شده در خارج از كشور
پالوتيكف6 و همكاران(1987)، تحقيق جالبي در مورد توان انرژي بادي بريتانيا انجام دادند و در آن رابطه تيپ هاي لمب را با سرعت باد بررسي كردند. ايشان با استفاده از داده‏هاي52 ايستگاه و با كمك نتايجي كه جونز و كلي7 به دست آورده بودند، به اين نتيجه رسيدند كه نتايج حاصل از تحليل مولفه مبناي سرعت باد و تيپ هاي لامب با هم رابطه دارند.
ايليوت8 و همکاران(1993)، پتانسيل انرژي باد 48 ايالت آمريکا را به کمک توزيع دو پارامتره ويبول محاسبه و ميزان انرژي باد قابل استحصال را براي کل کشور برآورد کردند. در نتيجه اين تحقيق، وجود پتانسيل بالاي انرژي باد در ايالتها و دشتهاي مرکزي آمريکا نسبت به ديگر مناطق اين کشور تاييد شد.
سيدكي اويار و مولي9 (1998)، ويژگيهاي سرعت باد را با استفاده از 7 ايستگاه سينوپتيك كشور تركيه در ارتفاع 10 متري از سطح زمين مورد بررسي قرار داده و سرعت متوسط ايستگاه هاي مورد مطالعه را تعيين و توان انرژي باد مناطق مورد مطالعه را برآورد نمودند.
سيگارو و لمبرت10 (2000) ، سه روش براي محاسبه پارامترهاي تابع توزيع ويبول در راستاي تحليل انرژي باد ارائه نمودند. اين سه روش عبارت بودند از روش حداکثر درست نمايي، روش حداکثر درست نمايي تعديل يافته و روش معمول گرافيکي. نتايج نشان داد که استفاده از روش حداکثر درست نمايي براي سري زماني داده‏هاي باد و روش حداکثر درست نمايي تعديل يافته براي توزيع فراواني برازش يافته بر داده‏هاي باد مناسب است.
جاياکومار11 و همکاران(2001)، براي برآورد متوسط سرعت باد 18 ايستگاه هواشناسي منطقه تامي نادو هندوستان از توزيع آماري گاما استفاده کرده و نقشه پتانسيل انرژي باد منطقه را ترسيم کردند. بعلاوه، آنها با مقايسه نتايج برآوردهاي حاصل از بکارگيري توزيع‏هاي دو پارامتره ويبول و گاما دريافتند که خروجي هر دو مدل تقريباً يکسان بوده است.
مانوئل و نلسون12 (2002)، روند روزانه، ماهانه و سالانه‏ي سرعت‏هاي باد يک ناحيه را براي کسب انرژي مطالعه کرده و بادهاي با سرعت 4 الي 25 متر درثانيه را جهت کسب انرژي مناسب دانسته اند. ايشان توان سنجي چگالي انرژي از توابع توزيع ويبول و رايله استفاده نموده و ضرايب x ، y تابع ويبول را با روش حداقل مربعات و معادلات دو مجهولي بدست آورده‏اند.
جور13 و همکاران (2005)، نيز با

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد توفان گرد و غبار Next Entries پایان نامه رایگان درمورد پایگاه داده ها، رودخانه ارس، منطقه آزاد، طرح پژوهش