پایان نامه رایگان درمورد روش تحقیق، بازاریابی، شهرک صنعتی، وفاداری مشتری

دانلود پایان نامه ارشد

پذيرش فناوري اطلاعات براي كاركنان سيستم بانكي ” پيشرفت وگسترش روزافزون فناوري اطلاعات و ارتباطات در دهه اخير را باعث افزايش رقابت سازمانها بخصوص در سازمانهاي مالي دانسته و دسترسي به فناوري اطلاعات را به عنوان عامل اصلي بقاء در اين محيط رقابتي ميداند. صنعت بانكداري نيز به شدت تحت تاثير فناوري اطلاعات قرار گرفته و به طبع آن بانكهاي ايران هم در انجام فعاليتهايشان تا حد زيادي از فناوريهاي جديد اطلاعاتي استفاده ميكنند. بكارگيري فناوري اطلاعات جديد در سازمانها به عنوان يك گام مثبت در جهت انجام فعاليتهاي سازماني تلقي ميگردد.بكارگيري موفقت آميز فناوري اطلاعات در سازمان بستگي به پذيرش آن فناوريها توسط كاركنان ، مديران و مشتريان دارد.
هاله ستاري دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد در رشته مديريت فناوري اطلاعات از دانشگاه الزهراء (1386) در پاياننامه خود با عنوان ” ارزيابي سطح آمادگي الكترونيكي سازمانها براي پياده سازي دولت الكترونيك ” پيشرفت فناوري اطلاعات و يكپارچگي و وابستگي شديد آن به فناوريهاي مخابرات و نوآوريهاي جديد در عرصه شبكههاي كامپيوتري كه باعث ايجاد مدل جديدي در كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات شده است، اشاره دارد. در اين پايان نامه يادآوري شده است كه فناوري اطلاعات علاوه بر كاركردهاي دروني ، كاركردهاي بيروني دولتها را نيز تحت پوشش ديجيتالي قرار داده و حتي باعث ايجاد تغيير و تحول در نحوه انجام وظايف دولت شده است. فناوريهاي اطلاعات به ويژه اينترنت، ارزشها و منافع جديدي را از قبيل ؛ ارتباطات دروني دولت، ارتباطات ميان دولت با سازمانهاي غير دولتي و شهروندان، ارتباط ميان دولت و كسب و كار ، ارتباط درون ميان اجتماعات ، خلق ميكند.
شعبان الهي استاديار دانشگاه تربيت مدرس و ديگران در مقالهاي با عنوان ” جايگاه فناوري اطلاعات در مديريت زنجيره تامين الكترونيك: رويكردي بر ايجاد كارخانه الكترونيك “اشاره نمودند كه فناوري اطلاعات راههاي متعددي به منظور تماس مستمر با مشتريان پيش روي شركتها قرار داده است. شركتهاي استفاده كننده از فناوري اطلاعات قادر به ارائه خدمات سريع به مشتريان همراه با رضايتمندي بيشتر براي آنها بودهاند كه اين ، احتمال خريد مشتريان براي بار دوم از اين شركتها را افزايش داده است. استفاده مناسب از اين فناوريها منجر به افزايش وفاداري مشتريان خواهد شد. در اين تحقيق آمده است كه اكثر شركتها در مرحله اول براي دريافت شكايت مشتريان از اينترنت استفاده ميكنند.
مهدي رفيعي كركوند (1383) در مقاله خود با عنوان ” آثار فناوري اطلاعات بر وجوه مختلف عمليات شركتها ” بيان ميكند كه استفاده گسترده از فناوري اطلاعات شركتها را قادر ميسازد تا براي افزايش آگاهي نسبت به نيازها و احتياجات مشتريان و درك بهتر آنها از دانش فني همراه با مهارتها و تخصص لازم بهرهمند شوند. شركتها بايد اطلاعات مصرف كنندگان را به دست آورند و به مراحل توليد و تدارك مواد انتقال دهند تا توليد با توجه به اطلاعات كافي برنامهريزي نمايد كه اين مستلزم به كارگيري فناوري اطلاعات در شركت ميباشد. در اين مقاله تاثير فناوري اطلاعات براصليترين واحدهاي سازماني شركتها يعني واحدهاي منابع انساني، توليد ، بازاريابي و فروش و امور مالي پرداخته شده است.
پوول هومن اندرسن(2005)، در مقاله خود با عنوان «ارتباط بازاریابی و نشان محصول میان انجمن حرفههای وب محور» ارتباطات وب محور و روابط بازاریابی را یک مزیت در تجارت دانسته و روشهای بازاریابی مانند B2C,B2B را در پیشرفت تجارت مهم و مؤثر شمرده و همچنین استفاده از IT جهت بکارگیری مدلهای ذکر شده توسط شرکت را ضروری و نقش فناوری اطلاعات را در تغییر، سودآوری و حفظ وفاداری مشتریان را یک امر اجتنابناپذیر میداند.(اندرسن، 2005)
لئونارد وی و دیگران(2003)، در مقاله خود با عنوان «انسجام و تعهد در روابط بازاریابی صنایع غیرغربی» برقراری ارتباطات مناسب و مؤثر بین خریدار و فروشنده را راه موفقیت و پیشرفت تجارت دانسته و سرمایهگذاری در این مورد را بسیار مهم تلقی و خاطرنشان کرده اند که این سرمایهگذاری و تخصیص منابع لازم در جهت بکارگیری IT میتواند در بلندمدت مؤثر واقع شود. همچنین افزایش اعتماد و حفظ اطلاعات مشتری را یک ارزش برای مشتری ذکر نموده و ایجاد این ارزش برای مشتری را باعث ترقی شرکت و وفاداری مشتریان میدانند.(لئونارد وی و دیگران، 2003)
هافمن و همكاران در تحقيقات خود ايمني و امنيت اطلاعاتي را به عنوان عوامل كليدي ايجاد اعتماد در تجارت الكترونيك معرفي كرده اند. آنها اعتقاد داشتند كه كنترلهاي محيطي و توانايي مشتري به كنترل اقدامات فروشنده الكترونيكي به طور مستقيم بر ادراك مشتري از ايمني و امينت اطلاعات وب سايت موثر است. (هافمن ونواک،1999)
ايگر در جهت درك عوامل موثر بر ارزيابي مشتري از ميزان قابل اعتماد بدون فروشنده الكترونيكي به ارائه مدل اعتماد در تجارت الكترونيك پرداخت وي اين عوامل را به ٧ جزء گوناگون تقسيم نمود. اين اجزا عبارتند از:
١- انتقال: كه عبارت است از ايجاد اعتماد در مشتري در مورد يك وب سايت از طريق شخص ثالث ديگر2- شهرت: عبارت است از ميزان قدرت و قوت مارك تجاري عرضه شده توسط شركت و يا اقدامات گذشته شركت و…3- خويشاوندی: اين عامل به سهل و آسان بودن استفاده از وب سايت اشاره دارد.4- نگرش: اين عامل به ويژگي هايي چون طرح استقرار وب سايت و رنگهاي بكار رفته در وب سايت و … اشاره دارد.٥- ريسك: اين عامل به مواردي چون ريسك موجود هنگام پرداخت در وب سايت، خدمات پس از فروش ارائه شده به مشتري و.. اشاره دارد.٦- همكاري: اين عامل به سطوح ارتباطات و تعاملات ميان مصرف كننده و شركت اشاره دارد.٧- شفافيت: اين عامل به نحوه برخورد شركت با اطلاعات مشتري بر مي گردد.(ایگر2003)
لي و توربان نيزعواملي را كه بر اعتماد مصرف كنندگان در خريد اينترنتي موثر است را مطرح كردند .اين عوامل عبارت بودند از:
١- قابل اعتماد بودن فروشنده اينترنتي.٢- قابل اعتماد بودن اينترنت به عنوان رسانه مورد استفاده در خريد الكترونيكي.٣- عوامل زير ساختي (زمينه اي) مانند تاييديه هاي ساير شركتها.4- ساير عوامل مانند اندازه شركت.آنچه كه مسلم است تاكيد لي و توربان بر لزوم قابل اعتماد بودن اينترنت به عنوان رسانه مورد استفاده در خريد الكترونيكي بود. (لی و توربان 2001)
همفيل در تحقيق خود به اهميت اعتماد در تجارت الكترونيكي و اتخاذ راهكارهاي مدني براي ايجاد اعتماد در مشتريان اشاره نمود. از جمله اصولي كه اين محقق به عنوان اصول ايجاد اعتماد در مشتريان بيان كرده بود عبارت بودند از:
١- ايجاد خط مشي ها و خط قرمزهايي توسط فروشنده در مورد افشاي اطلاعات شخصي. ٢- ارائه حق انتخاب براي مشتريان در جهت استفاده از دادههاي اطلاعاتي شخصيشان در زمينههاي ديگر.٣- اجازه دادن به مشتريان براي دسترسي و مشاهده اطلاعات شخصیشان.(همفیل 2002)

فصل سوم
روش تحقيق و جمعآوری دادهها

3-1 مقدمه
به طور کلی هر تحقیق در ابتدا در پی طرح مشکل یا مسأله ای مطرح میشود. مشکل و مسألهای که سؤالات زیادی را در ذهن محقق ایجاد می کند و موجب پیدایش فرضیاتی میشود.
پژوهشگر با جمعآوری اطلاعات و آمار مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها به پاسخ سوالات پژوهشی و تأیید و یا رد فرضیات مطرح شده میپردازد. لذا جمعآوری اطلاعات و چگونگی تجزیه و تحلیل آنها از اهمیت فوق العادهای برخوردار است و به عنوان یک مقوله از فرایند علمی است که نظریهها در قالب آمار و ارقام علمی تجلی مییابد ثمره آن به صورت کمی جلوهگر شده و مدل نظری تحقیق قابل سنجش و محاسبه میشود.
در این فصل ابتدا به بررسی وضعیت موجود شرکت های موجود در شهرک صنعتی شهرستان دورود می پردازیم سپس به روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق اشاره شده و مراحل انجام تحقیق، جامعه و نمونه آماری، چگونگی تعیین حجم نمونه و ابزار سنجش مورد استفاده مورد توجه قرار میگیرد. در انتها نیز روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد بررسي قرار میگیرد.

3- 2 بررسي وضعيت موجود شرکتهاي موجود در شهرک صنعتی دورود
همانطور که از جدول زير ملاحظه مي گردد تعداد 213 شرکت کوچک صنعتي و خدماتي در شهرک صنعتي شهرستان دورود وجود دارند که از بين آنها تعداد 130 واحد صنعتي فعال و بقيه يعني تعداد 83 واحد صنعتي ديگر غير فعال مي باشند. (وب سایت شرکت شهرکهای صنعتی استان لرستان)
جدول 3-1: توزیع فراوانی و درصد شرکت های شهرک صنعتی شهرستان دورود برحسب نوع فعالیت آنها
نوع فعالیت
فراوانی
درصد
غذایی
32
02/15
شیمیایی
37
37/17
فلزی
53
88/24
سلولزی
12
63/5
برق و الکترونیک
23
80/10
نساجی
18
45/8
خدمات
11
16/5
کانی غیر فلزی
27
68/12
جمع
213
100

از کل تعداد شرکت هاي موجود در شهرک صنعتي دورود (يعني تعداد 213 شرکت) تعداد 11 شرکت ، تعداد 18 شرکت نساجي ، تعداد 27 شرکت توليد کننده کاني ، تعداد 23 شرکت توليدات برق و الکترونيک ، تعداد 12 شرکت توليدات سلولزي ، تعداد 37 شرکت توليدات شيميايي ، تعداد 53 شرکت توليدات فلزي و در نهايت تعداد 32 شرکت توليدکننده مواد وجود دارند.

نمودار 3-1 سهم انواع صنايع به بهره برداري رسيده در شهرک صنعتي دورود

از تعداد 213 واحد به بهره برداري رسيده تعداد 83 واحد (معادل 39 درصد) آن به دلايل مختلف (مشکل مالي، مشکل بازار، مشکل حقوقي، اختلاف شرکا و ساير مشکلات) به تعطيلي کشيده شده و يا راکد ميباشند و مابقي آن تعداد 130 واحد فعال مي باشند .

نمودار 3-2: وضعيت واحدهاي فعال و غير فعال در شهرک صنعتي دورود

3-3روش تحقیق
تحقیقات علمی براساس هدف تحقیق به سه دسته تقسیم میشود: بنیادی، کاربردی، تحقیق و توسعه
تحقیق بنیادی: هدف اساسی این نوع تحقیقات آزمون نظریهها، تبیین روابط بین پدیدهها و افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص است. تحقیقات بنیادی، نظریهها را بررسی کرده، آنها را تایید، تعدیل یا رد میکند.
تحقیقات کاربردی: هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. عبارت دیگر این تحقیقات، تحقیقاتی هستند که با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که توسط تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازمندیهای بشر مورد استفاده قرار میگيرند.
تحقیق و توسعهای: فرآیندی است که به منظور تدوین و تشخیص مناسب بودن یک فرآورده انجام میشود.(سرمد، بازرگان و حجازی ، 65-70 ،1381)
تحقیقات علمی را براساس چگونگی به دست آوردن دادههای مورد نیاز (طرح تحقیق) میتوان به دو دسته تقسیم کرد: تحقیق توصیفی و تحقیق آزمایشی.
به منظور برقراری رابطه علی-معلولی میان دو یا چند متغیر از طرحهای آزمایش استفاده میشود.
ویژگی این نوع تحقیق آن است که:
متغیرهای مستقل دستکاری میشود.2.سایر متغیرها به جز متغیر وابسته ثابت نگه داشته و کنترل میشود.3.تأثیرهای متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته مشاهده میشود.
برای این منظور، گروههای آزمایشی مورد نظر قرار میگيرند و از طریق آنها تفاوتهای میان آزمودنیها کنترل میشود.
تحقیق توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیدههای مورد بررسی است. اجرای تحقیقات توصیفی میتواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیمگیری باشد.تحقیق توصیفی را میتوان به دستههای زیر تقسیم کرد: پیمایشی، همبستگی، اقدام پژوهی، موردی، پسرویدادی(علی مقایسهای).
برای بررسی توزیع ویژگیهای یک جامعه آماری روش تحقیق پیمایشی به کار میرود.
تحقیق پیمایشی را به سه دسته شرح زیر تقسیم میکنند:
روش مقطعی، روش طولی و روش دلفی. روش مقطعی به منظور گردآوری دادهها درباره یک یا چند صفت در یک مقطع از زمان از طریق نمونهگیری انجام میشود، این گونه پژوهش به توصیف جامعه بر اساس یک یا چند متغیر میپردازد.
بدیهی است که برای موضوع خاص، تنها یک روش تحقیق

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد مصرف كننده، دانشگاه الزهراء، نرخ بازگشت سرمایه، فناوری اطلاعات Next Entries پایان نامه ارشد درباره سازگاری اجتماعی، راهبردهای مقابله، راهبردهای مقابله ای، طرحواره درمانی