پایان نامه رایگان درمورد رشد اقتصادی، توسعه مالی، بازار سهام، اوراق قرضه

دانلود پایان نامه ارشد

ه است.
1-10 ساختار گزارش تحقیق
گزارش تحقیق حاضر طی 5 فصل به ترتیب و محتویات ذیل تنظیم گردیده است:
فصل اول کلیات تحقیق :
به شرحی که گذشت و به ترتیب به مقدمه، ضرورت و اهمیت انجام تحقیق، تبیین مسئله ،اهداف ،سوالات ،فرضیات ،تعاریف عملیاتی واژه های اساسی، روش کلی و قلمرو تحقیق اختصاص یا فته است.

فصل دوم ادبیات تحقیق :
که در آن به شرح مفاهیم، مباني نظري مربوط به متغيرهاي كلان اقتصادي مشتمل بر نرخ ارز، تورم، رشد اقتصادي، توليد ناخالص داخلي، نرخ ارز و شاخص كل بورس و مدل ها يا روش هاي مورد استفاده در این زمینه و پیشینه به کارگیری آن ها، پرداخته شده است .
فصل سوم روش تحقیق:
این فصل به بیان متدولوژی یا روش شناسی تحقیق پرداخته است. بر همین اساس طی این فصل، تشریح روش کلی و فرآیند اجرایی و به تعبیری جزییات نحوه انجام تحقیق مشتمل بر تعریف جامعه آماری ،نمونه و روش نمونه گیری ،روش های گردآوری داده ها ،ابزار تحقیق، مدل تحقیق یا متغیرها و نحوه اندازه گیری هریک و روابط بین آن ها و نهایتا روش های آماری و غیر آماری، و نرم افزارهای تجزیه و تحلیل داده ها اختصاص یافته است.
فصل چهارم یافته های تحقیق:
که طی آن بر مبنای پردازش داده های تاریخی به دست آمده از گستره مکانی تحقیق در بازه زمانی مربوطه به توصیف جامعه آماری، توصیف یافته ها، و تعیین ارتباط بین متغیرها و نهایتا به تبیین روابط بین متغیرها پرداخته شده است.
فصل پنجم تلخیص ،نتیجه گیری و پیشنهادها:
بر مبنای جمع بندی نتایج به شرح مختصری از خلاصه یافته ها ،نتیجه گیری یا پاسخ به سوالات تحقیق،`یشنهاد به دست اندرکاران و سیاست گزارن در گستره مکانی تحقیق در راستای بهبود تصميم گيري هاي سرمايه اي در قلمرو تحقیق و نهایتا،محدودیت های مربوط به دقت یا تعمیم نتایج تحقیق اختصاص یافته است.

فصل دوم:
ادبیات و پیشینه تحقیق

2
2-1 مقدمه
كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران، از درجه بالايي از بي ثباتي متغيرهاي كلان اقتصادي برخوردارهستند. در اين كشورها نرخ ارز، قيمت سهام و ساير متغيرهاي مهم كلان نسبت به اقتصادهاي پيشرفته و صنعتي بيشتر در حال نوسان بوده و اين نوسانات نيز به نوبه خود، محيط نامطمئني را براي سرمايه گذاران ايجاد كرده و باعث مي شود تا سرمايه گذاران نتوانند به سهولت و با اطمينان بيشتر در مورد سرمايه گذاري آتي تصميم گيري كنند و احياناً متحمل زيانهاي وسيعي مي شوند. لذا براي افزايش سرمايه گذاري و به تبع آن دستيابي به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادي، توجه به بازار سرمايه، بخصوص بورس اوراق بهادار به عنوان يكي از اركان اصلي بازار سرمايه و عوامل تاثيرگذار بر بازده سهام همچون نرخ ارز و نا اطميناني آن از اهميت ويژهاي برخوردار است(نصرالهي وقره باغيان،1379)
بازار مالي به دو بخش عمده بازار سرمايه و بازار پول تقسيم مي شود. بازار سرمايه به نوبه خود به دو بازار اوليه و ثانويه تقسيم مي شود. در بازار اوليه تشكيل سرمايه صورت مي گيرد و سهام منتشر شده براي اولين بار معامله مي شود. در بازار ثانويه اوراق بهاداري كه در بازار اوليه فروخته شده بود مورد داد و ستد قرار مي گيرد. اما بازار پول شامل نهادهاي متعدد پولي مي باشد. در كشورهاي در حال توسعه، بانكها مهم ترين بخش بازار پول را تشكيل مي دهند. در نظام هاي مالي كه بر پايه بازار سرمايه و اوراق بهادار هستند؛ پس اندازكنندگان منابع مالي خود را از راه خريد انواع اوراق تجاري به واحدهاي متقاضي منابع مالي ارائه مي كنند(موتمني،1388،61)
در اين فصل تلاش مي‌شود تا مفاهيم و سازه‌هاي اساسي تحقيق پيش‌رو و مباحث پيراموني آن‌ها تشريح شده و سپس اهم تحقيقات صورت گرفته در قالب پيشينه تحقيق ارايه شود. فصل به بررسي مباني نظري و پيشينه تحقيق پرداخته مي شود ،مبانی نظری و پیشینه تحقیق دراين فصل به بخش5 تفكيك شده است.در بخش اول از اين فصل به بررسي مباني نظري سهام وانواع سهام ،سهام ، سهام عادی ،قیمت بازار میانگین سهم های عادی، ، سهام ممتاز اوراق سهام ،سهام رشدي و ارزشي ،تئوري سبد اوراق بهادار، بازارهای مالی محیط سرمایه گذاری ،وسایل سرمایه گذاری،توسعه مالی و رشد سهام ،بازار سهام و رشد اقتصادی پرداخته شده است. در بخش دوم به بررس مطالب مرتبط با نرخ ارز ،نرخ مبادله ارز ،نقش بانک مرکزی بر نرخ مبادله ارز نرخ ارز، رابطه ی نرخ ارز و قیمت سهام ،فعاليت بازار ارز خارج از بورس، شرایط تضعیف نرخ ارز،رابطه ی نرخ ارز و قیمت سهام .. پرداخته شده است در در بخش سوم به بررسي نرخ تورم ؛در بخش چهارم به بررسی تولید ناخالص داخلی و.. پرداخته شده است.و در بخش پنجم پیشینه تحقیق شامل تحقیقات خارجی و مخصوصا داخلی مرتبط با عنوان سوابق موضوع بررسی شده است.
2-2 سهام اوراق سهام
2-2-1 سهام
شناخته شده ترین فرصت سرمایه گذاری سهام شرکتهاست.عامه مردم اجازه معامله سهام دربورس سهام را ندارند و از طریق کارگزاران سهام معامله می کنند. کارگزاران سهام را به نمایندگی ازیک فرددرازای یک حق الزحمه خرید وفروش می کنند واغلب با توصیه های سرمایه گذاری که به مشتریانشان می دهند خود را متمایز می سازند.رواج اینترنت راه اندازی وب سایتها را تسهیل کرده است وبه مشتریان وسیله ای برای معامله سهام با کمترین هزینه می دهد.همچنین اینترنت قدرت معامله بورس سهام راوسعت بخشیده وامکان خریدوفروش میلیونهاسهام درهرروزرا می دهد(پنسني5،14،2008).
سهام صرف نظر از شکل آن، نشان دهنده منافع مالک در شرکت است و از آ ن جاکه طلب و ادعای سهامداران در مورد دارایی های شرکت در مرحله آخر تمام طلب ها قرار دارد، منافع سهام به عنوان “منفعت باقیمانده” شناخته می شود.
متداول ترین نوع سهام، سهام عادی است که مبین میزان مشارکت و تعهدات و منافع دارنده آن در یک شرکت سهامی است. گونه دیگر سهام، سهام ممتاز است که از نظر دریافت سود سهام و دریافت هرگونه وجهی در زمان انحلال شرکت یا توزیع دارایی ها نسبت به سهام عادی برتری دارد.برای نمونه هنگام توزیع سود سهام، ابتدا سهام ممتاز سود خود را دریافت می کنند(حسن پور،32،1388).

2-2-2 اوراق سهام
این اوراق ، اسنادی هستند که نشان دهنده مالکیت صاحبان و دارندگان آنها در موسسه و شرکت منتشر کننده آن میباشد. به این معنا که اگر شخصی (حقیقی یا حقوقی ) دارای مثلا یک میلیون سهم از فلان موسسه باشد ، یعنی به اندازه یک میلیون ، مالک کل تشکیلات موسسه میباشد. لذا هر چند خود ورقه سهم مالیت واقعی ندارد (مثل اوراق قرضه ) اما دلالت بر مالی و متکی بر نوعی ملک می باشد(برخلاف اوراق قرضه ). از طرف دیگر، بر خلاف اوراق قرضه ، سود ثابتی به دارندگان سهام تعلق نمیگیرد، بلکه براساس فعالیت شرکت یا موسسه مورد نظر اگرسودی حاصل شود بر مبنای تعداد و نوع سهام بین صاحبان آنها توضیح میشود. معمولا بین اوراق بهادار، حجم کل سهام از حجم اوراق قرضه بیشتر است بر خلاف اوراق قرضه که یکی ازاهداف محوری انتشار آن ،کنترل حجم پول و نقدینگی می باشد. هدف اولیه در انتشار سهام ، جمع آوری سرمایه برای راه اندازی موسسات مختلف اقتصادی (تولیدی، خدماتی ، بازرگانی و …) است(در این زمینه مقالات زیادی در تالار گفتگوی سایت بورس کالا وجود دارد) البته همانطور که اشاره شد هر دو نوع از اوراق بهادار (سهام و قرضه ) اهداف مشترك عقلایی (ذکر شده ) را دارا هستند(عنایتی،49،1384).

2-2-3 بازار سهام و رشد اقتصادی
کارآمدترین تخصیص سرمایه با آزاد سازی بازارهای مالی و دادن اجازه تخصیص سرمایه به بازار حاصل می شود اما اگر بازار مالی تنها شامل بانکها باشد نمی تواند تخصیص کارآمد سرمایه را انجام دهد چون تامین مالی از طریق استقراض در حضور اطلاعات نامتقارن نقایصی دارد بنابراین اگر دولت بخواهد سیستم مالی را آزاد کند توسعه بازارهای سهام برای دستیابی به کارایی کامل تخصیص سرمایه ضروری است در حالی که بانکها تنها استقراض کنندگان تثبیت یافته و بدون ریسک را تامین مالی می کنند بازارهای سهام می توانند پروژه های سرمایه گذاری پر ریسک بهره ور و نوآور را تامین مالی کنند مزیت اصلی یک بازار سهام این است که شامل یک مکانیسم خرید و فروش و قیمت گذاری سیال برای دامنه متنوعی از ابزارهای مالی است(كاپورالي6 وهمكاران، 36،2004).
این به گردآوری کنندکان سرمایه گذاران امکان پخش ریسک را می دهد و ترجیحاتی که گردآوری کنندگان سرمایه در مورد سر رسید دارند (عموما بلند مدت) را با ترجیحاتی که سرمایه گذاران در این مورد دارند (کوتاه مدت) سازگار می کند این به نوبه خود سرمایه گذاری را تقویت کرده و هزینه سرمایه را پایین می آورد و در بلند مدت در رشد اقتصادی نقش دارد(همان منبع،36).
استدلال مطرح شده در آن است که اگر رشد اقتصادی مثلا تابعی از توسعه بازار سهام باشد و توسعه مالی نیز به همین صورت باشد آنگاه یک فرضیه حداقل معقول این است که بازارهای سهام می توانند هم باعث توسعه مالی و هم رشد اقتصادی شوند و این امر همراه با استلزامات و تاثیراتی است که می توانند به این صورت خلاصه شوند: فرض کنید y,x به ترتیب نشان دهنده توسعه مالی و رشد اقتصادی هستند.وفرض کنید که تستهای دو متغیری گذشته نوعی رابطه علی و معلولی را در میان انها نشان می دهنداکنون یک متغیر سوم w (مثلا GDP) را تصور کنید که از مدلی که به عنوان مبنایی برای تستهای قبلی بکار رفته حذف شده است.اما به چندین طریق می تواند رابطه علی و معلولی با y,x داشته باشد اگر W y,x را ایجاد نکند مساله ای وجود ندارد و استنتاجهایی که قبلا بدست آمده اند معتبرند اما اگر W ، x یا y یا هر دو را سبب شود مسائلی ایجاد می شود
پس در این شرایط
1-اگر W هم بر x و هم y تاثیر بگذارد استنتاج در مورد رابطه علی و معلولی میان y,x در هر دو جهت غیر معتبر است.
2-اگر W تنها بر x (یا تنها بر y) تاثیر بگذارد استنتاج رابطه علی و معلولی در یک جهت یهتی اینکه y و x را ایجاد می کند (یا xوy را ایجاد می کند) غیر معتبر است(كاپوراليي7 وهمكاران، 36،2004).
این چارچوب می تواند برای تجزیه و تحلیل پیوندهای علی و معلولی میان توسعه مالی رشد اقتصادی و بازارهای سهام (به عنوان متغیر بالقوه حذف شده w) استفاده شود نتایج بدست آمده در چارچوب دو متغیر گذشته (که تنها شامل توسعه مالی و رشد اقتصادی بود) در صورتی که متغیر سوم مرتبط باشد و حالت (1) یا (2) برقرار باشد تغییر کنند شرط اساسی برای بدون تغییر ماندن آنها این است که متغیر حذف شده نباید علت یا مسبب توسعه مالی یا رشد اقتصادی باشد .اگر آن معلول هر یک از این دو متغیر باشد اما علت آنها نباشد آنگاه استنتاج در سیستم دو متغیری یا سه متغیری با هم برابرند اما اگر بازار سهام یک متغیر حذف شده در مجموعه متغیرهای علت باشد آنگاه بسته به جزئیات دقیق این مجموعه استنتاجهای حاصل از تستهای دو متغیری می توانند غیر معتبر باشند به علاوه حتی در مواردی که استنتاج غیر معتبر نیست یک سری تستهای رابطه علی و معلولی سه متغیری انجام می شود(کاپوریل 8و پیتیس، 1997، 426).

2-2-4 توسعه بازارسهام ورشد اقتصاد
بازار سرمایه شیوه ای ارزان برای گردآوری سرمایه برای شرکتهاست. این امر ریسک اعتباری را کاهش میدهدچون انتظار می رود شرکتها کمتر وابسته به بانکها باشند. بنابراین بازارهای سهام رشد اقتصادی را با تشویق پس انداز توسط افراد از یک و معرفی شیوه جدیدی برای تامین مال شرکتها از سوی دیگر تقویت می کنند یک راه دیگر که توسعه بازار سرمایه می تواند از آن طریق بر رشد اقتصادی تاثیر بگذارد با تخفیف مساله تئوري نمايندگي و در نتیجه افزایش بهره وری است . در یک بازار سهام کارآمد، قیمت سهام می تواند نشان دهنده کاهش در انگیزه ها برای حاکمیت شرکتی نادرست باشد و بنابراین نشان دهنده افزایش در ارزش شرکت است. به علاوه یک بازار سرمایه امکان تصرف شرکت را فراهم می کند و انتظار می رود این مکانیسم کنترل شرکتی بهتر و ارزش شرکت را تقویت کند. این بدان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد بازار سهام، تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، بورس اوراق بهادار تهران Next Entries پایان نامه رایگان درمورد بازار سهام، بانک مرکزی، هزینه مبادله، نرخ پس انداز