پایان نامه رایگان درمورد رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، رشد تولید

دانلود پایان نامه ارشد

1578
1049
983
520
323
365
364
364
453
476
227
148
100
فروردین
1713
1058
1027
555
342
363
367
369
451
482
235
153
100
اردیبهشت
1796
1047
1010
559
359
377
369
368
446
484
301
156
101
خرداد
2083
996
976
585
371
377
361
368
443
486
313
167
102
تیر
2289
960
984
638
395
381
367
366
420
486
360
178
102
مرداد
2335
1004
1029
699
434
381
355
359
389
494
363
193
104
شهریور
2686
1128
1038
721
463
402
377
375
385
503
364
194
105
مهر
2962
1223
1008
717
479
407
373
367
387
499
389
196
106
آبان
3324
1314
962
720
458
355
376
371
381
491
419
199
108
آذر
3438
1477
979
754
448
341
376
368
368
494
429
199
113
دی
3211
1474
1003
836
460
332
381
381
367
494
443
201
128
بهمن
3099
1478
995
886
479
321
365
388
372
486
470
211
136
اسفند
با عنایت به تعریف تغییرات شاخص بورس(جدول شماره 4-9) و تولید ناخالص داخلی(ستون آخر جدول شماره 4-8) می توان روند تغییرات دو متغیر کلان یاد شده را طی نمودار 4-13 به صورت مقایسه ای تصویر نمود:

نمودار شماره 4-13 مقایسه روند تغییرات تولید ناخالص داخلی و شاخص بورس

مقایسه شاخص بورس و تولید ناخالص داخلی نشان می دهد که همواره رشد تولید ناخلص داخلی کند تر از رشد شاخص بورس بوده است. طی سال های 1391 1392 به رغم رشد منفی تولید ناخالص داخلی جهش قابل توجهی در شاخص بورس به وقوع پیوسته که این امر ناشی از وارد کردن شوک به بورس توسط دولت از طریق واگذاری بانک ها و شرکت های بزرگ به شرکت های شبه دولتی و وانمود آن به عنوان معامله بورسی بوده است. افت شاخص بورس بعد از شوک یاد شده این واقعیت را عینی تر کرده است.
4-6-2- رابطه بین نرخ تورم و شاخص بورس
نرخ تورم نیز بر مبنای ماه پایه یعنی اولین ماه سال 1380 به شاخص ثابت تبدیل شده است. در این صورت پایه مزبور معادل 100 و بقیه ارقام با تقسیم بر آن و ضرب در عدد 100 درصدی از مقدار پایه برآورد شده اند. در این صورت نرخ های تورم ماهانه بر مبنای شاخص پایه طی جدول شماره 4-10 خلاصه شده است:
جدول شماره 4-10: نرخ تورم بر مبنای شاخص پایه
1392
1391
1390
1389
1388
1387
1386
1385
1384
1383
1382
1381
1380
سال
ماه
372.9
224.0
172.7
76.9
285
188.4
153.7
111.3
144.0
137.6
165.3
103.2
100.0
فروردین
385.8
231.9
177.8
81.8
277
201.1
155.5
101.5
150.5
139.6
171.7
109.1
102.9
اردیبهشت
405.4
242.0
185.8
99.3
261
205.4
152.5
98.9
155.2
138.6
167.9
109.2
101.0
خرداد
424.6
244.7
189.3
98.5
245
209.3
155.5
67.1
158.5
139.3
167.0
112.9
99.0
تیر
415.2
238.7
201.1
79.9
219
215.2
160.0
122.7
164.9
137.9
162.6
138.6
101.3
مرداد
454.4
261.6
189.7
92.0
197
223.7
164.8
130.5
170.1
140.7
166.8
148.4
103.1
شهریور
434.5
277.8
226.8
103.1
180
243.6
166.1
140.7
175.8
146.5
165.2
138.6
101.5
مهر
415.2
297.6
218.8
119.0
170
260.4
170.0
145.6
184.8
147.2
158.9
148.4
98.3
آبان
394.2
318.8
224.7
130.9
142
266.0
170.1
140.5
171.7
152.5
153.1
145.2
100.6
آذر
376.0
356.4
228.6
140.7
101
275.8
176.3
152.8
101.5
150.5
157.0
161.9
101.1
دی
346.2
365.8
220.7
150.5
72
292.6
182.0
153.1
101.5
152.1
159.0
157.0
100.5
بهمن
277.9
376.0
228.9
160.3
75
289.7
189.7
150.5
109.9
142.3
156.4
161.9
102.1
اسفند
با استفاده از ارقام نرخ تورم بر مبنای شاخص پایه(جدول شماره 4-10) و شاخص بورس بر مبنای شاخص پایه(جدول شماره 4-9) به صورت مقایسه ای روند نرخ تورم و شاخص کل بورس در بازه زمانی مورد بررسی، طی نمودار شماره 4-14 تصویر گردیده است:

نمودار شماره 4-14: مقایسه روند تغییرات نرخ تورم و شاخص بورس

نمودار شماره 4-14 مقایسه روند تغییرات شاخص بورس و نرخ تورم را بر مبنای شاخص پایان نشان می دهد. در این نمودار ملاحظه می شود که طی سال های 81 و 82 رشد شاخص تورم و بورس بر هم منطبق و پس از آن رشد شاخص بورس از نرخ تورم پیشی گرفته است. اوج اختلاف بین این دو متغیر به سال های 1391 و 1392 باز می گردد که بورس جهش ناشی از واگذاری بانک های دولتی، شرکت های بزرگ دولتی و مخابرات را به شرکت های شبه دولتی ولی به نام واگذاری به عموم و فعالیت در بورس را داشته اند.
4-6- 3- رابطه بین نرخ ارز و شاخص بورس
در صورتی که نرخ ارز اولین ماه سال 1380 را معادل 100 و تغییرات ماهانه نرخ ارز را نیز بر نرخ ارز اولین ماه سال 1380 تقسیم و با ضرب در عدد 100 به عنوان درصدی از شاخص پایه در نظر گرفته شود، تغییرات نرخ ارز بر مبنای شاخص پایه محاسبه و طی جدول شماره 4-11 خلاصه شده است:

جدول شماره 4-11 تغییرات نرخ ارز بر مبنای شاخص پایه(به درصد)
1392
1391
1390
1389
1388
1387
1386
1385
1384
1383
1382
1381
1380
سال
ماه
701
701
594
570
566
515
528
523
507
481
466
454
100
فروردین
701
701
599
583
563
524
529
523
509
489
465
454
100
اردیبهشت
701
701
630
595
556
527
529
524
512
491
466
454
100
خرداد
1162
701
609
594
568
524
530
525
514
494
469
454
100
تیر
1417
701
603
595
568
537
531
525
514
498
472
454
100
مرداد
1416
701
608
596
565
551
532
525
515
499
477
454
100
شهریور
1420
701
610
595
565
559
533
526
517
501
476
454
100
مهر
1422
701
618
593
567
576
533
527
518
502
477
454
100
آبان
1418
701
624
592
568
573
534
527
519
502
477
454
100
آذر
1417
701
640
593
571
565
531
527
520
504
475
454
100
دی
1421
701
688
591
573
553
533
527
521
506
478
454
100
بهمن
1426
701
701
589
570
560
521
528
522
506
481
454
100
اسفند
بر مبنای جدول شماره 4-11 و جدول شماره 4-9 مقایسه شاخص کل بورس و نرخ ارز بر مبنای پایه ثابت، طی نمودار شماره 4-15 تصویر گردیده است:

نمودارشماره 4-15: مقایسه روند تغییرات نرخ ارز و شاخص بورس

نمودار شماره 4-15 نشان می دهد که نرخ ارز روندی تثبیت شده و پلکانی ولی شاخص کل بورس روندی غیرخطی سیکلی با شیب صعودی داشته است. ولی تقریبا تغییرات هر دو شاخص بورس و نرخ ارز هم سو بوده و شاخص بورس خصوصا در سال 1391 و 1392 افزایش جهشی یافته اند که دلیل آن پیش از این مذکور افتاد.
4-6-4- رابطه بین نرخ رشد اقتصادی و شاخص بورس
به طوری که پیش از این مذکور افتاد نرخ رشد اقتصادی به درصد به صورت ماهانه محاسبه و گزارش شده است. اگر مقدار نرخ رشد اقتصادی در فروردین سال 1380 را مقدار پایه و برابر 100 قرار داده و بقیه درصدی از آن تعریف شوند، مقادیر نرخ رشد اقتصادی به شاخص پایه مجاسبه شده که طی جدول شماره 4-12 خلاصه شده است:

جدول شماره 4-12: نرخ رشد اقتصادی به درصد بر مبنای شاخص پایه
1392
1391
1390
1389
1388
1387
1386
1385
1384
1383
1382
1381
1380
سال
ماه
1578
1049
983
520
323
365
364
364
453
476
227
148
100
فروردین
1713
1058
1027
555
342
363
367
369
451
482
235
153
100
اردیبهشت
1796
1047
1010
559
359
377
369
368
446
484
301
156
101
خرداد
2083
996
976
585
371
377
361
368
443
486
313
167
102
تیر
2289
960
984
638
395
381
367
366
420
486
360
178
102
مرداد
2335
1004
1029
699
434
381
355
359
389
494
363
193
104
شهریور
2686
1128
1038
721
463
402
377
375
385
503
364
194
105
مهر
2962
1223
1008
717
479
407
373
367
387
499
389
196
106
آبان
3324
1314
962
720
458
355
376
371
381
491
419
199
108
آذر
3438
1477
979
754
448
341
376
368
368
494
429
199
113
دی
3211
1474
1003
836
460
332
381
381
367
494
443
201
128
بهمن
3099
1478
995
886
479
321
365
388
372
486
470
211
136
اسفند

در صورت استفاده از ارقام رشد اقتصادی به شاخص پایه(جدول شماره 4-12) و شاخص بورس بر حسب شاخص پایه(جدول شماره 4-9)، امکان مقایسه روند تغییرات شاخص بورس و نرخ رشد اقتصادی فراهم گردیده که به شرح نمودار شماره 4-16 خلاصه گردیده است:

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، جامعه آماری، بانک مرکزی Next Entries پایان نامه رایگان درباره بازار سهام، عملکرد شرکت، کارایی بازار سهام، جامعه آماری