پایان نامه رایگان درمورد رأي، پاركينگ، كشتي، پيرلس

دانلود پایان نامه ارشد

شرايط متداول خواهان در مورد اجاره جرثقيل مي باشند . ولي در رأي تورنتون كه موضوع آن يك قرارداد مصرفي مورد اختلاف بود، دادگاه استيناف ( كه داراي دو قاضي هم رتبه بود ) از پذيرش اين امر كه بليطي كه توسط دستگاه خودپرداز در محل ورودي پاركينگ اتومبيل صادر شده ، متضمن ارائه اخطار معقولي در رابطه با شرايط الصاق شده در داخل محوطه ساختمان پاركينگ در خصوص شرايط پارك بوده ، خودداري نمود . طرفين قراردادهاي تجاري موقعيت ايشان به گونه اي است كه هر يك از ايشان از اين مسئله آگاه است كه خود بايد شخصاً حافظ منافع خويش باشد ولي در مورد مصرف كنندگان وضعيت به گونه اي ديگر است .
بند هفتم :اشتباه134
وقوع اشتباه در موضوع اصلي معامله135
اشتباه متقابل136
رأي رافلس عليه ويچل هاوس137 (1864) در رأي مذكور خواهان ، خوانده را به دليل قصور در تحويل محموله پنبه اي كه متعاقب توافق ميان ايشان قرار بود به يك كشتي به نام اكس پيرلس كه از شهر بمبمئي حركت كرده بود فروخته شود ، تحت تعقيب قضايي قرارداد . دادگاه ‌رأي داد كه قراردادي ميان طرفين منعقد نشده بوده ، زيرا آنچه مد نظر خواهان بوده ، يك كشتي به نام پيرلس ب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد رویه قضایی، اجرای عین تعهد، دادگاه صالح، شخص ثالث Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع عین تعهد، اجرای عین تعهد، حقوق ایران، اسناد بین الملل