پایان نامه رایگان درمورد دولت متخاصم، حل اختلاف، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

تجديد نظر در قرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران در نيروهاي مسلح هنگام اردوكشي مورخ 27 ژوئيه 1949 تشكيل يافته نسبت به مراتب مشروحه زير توافق حاصل نمودند :
الف) مقررات عمومي
ماده – 1 دولتهاي معظمه متعاهد تقبل مينمايند كه اين قرارداد را در هر مورد رعايت نموده به موقع اجرا گذارند
ماده 2 – علاوه بر مقرراتي كه بايد در زمان صلح به موقع اجرا گذاشته شود
اين قرارداد در صورت جنگ رسمي يا هر گونه مخاصمه مسلحانه كه بين دو يا چند دولت از دول معظمه متعاهد روي دهد به موقع اجرا گذارده خواهد شد ولو آن كه يكي از آن دول وجود حالت جنگ را تصديق نكرده باشد اين قرارداد در هر مورد كه تمام يا قسمتي از خاك يكي از دول معظمه متعاهد اشغال شود نيز به موقع اجرا گذاشته خواهد شد ولو آنكه اشغال مزبور با هيچ گونه مقاومت نظامي مواجه نشده باشد.
هر گاه يكي از دول متخاصم عضو اين قرارداد نباشد دولتهاي متخاصم ديگر كه در اين قرارداد شركت كردهاند در روابط متقابل خود تابع اين قرارداد خواهند بود و چنانچه آن دولت مقررات اين قرارداد را قبول و اجرا كند در مقابل او نيز ملزم به اجراي اين قرارداد خواهند بود
ماده – 3 چنانچه نزاع مسلحانه جنبه بين المللي نداشته باشد و در خاك يكي از دول معظمه روي دهد هر يك از متخاصمين مكلفند كه لااقل مراتب ذيل را رعايت نمايند :
1 – با كساني كه مستقيما در جنگ شركت ندارند به انضمام افراد نيروهاي مسلحي كه اسلحه به زمين گذاشته باشند يا كساني كه به علت بيماري يا زخم يا اسارت يا هر علت ديگري قادر به جنگ نباشند بايد در همه احوال بدون هيچ گونه تبعيضي كه ناشي از نژاد رنگ عقيده جنس اصل و نسب يا ثروت يا هر علت مشابه آن باشد با اصول انسانيت رفتار شود اعمال ذيل در مورد اشخاص مذكور بالا در هر زمان و در هر مكان ممنوع است و خواهد بود :
الف – لطمه به حيات يا تماميت بدني منجمله قتل به تمام اشكال آن زخم زدن رفتار بيرحمانه شكنجه و آزاد
ب – اخذ گروگان
ج – لطمه به حيثيت اشخاص منجمله تحقير و تخفيف
د – محكوميت و اعدام بدون حكم دادگاهي كه صحيحا تشكيل شده و جامع تضمينات قضائي كه ملل متمدن ضروري مي دانند باشد.
2 – زخمداران و بيماران بايد جمع آوري و پرستاري شوند يك دستگاه نوعپروري بيطرف مانند كميته بين المللي صليب سرخ مي تواند خدمات خود را به متخاصمين عرضه دارد گذشته از مراتب فوق متخاصمين سعي خواهند كرد تمام يا قسمتي از ساير مقررات اين قرارداد را نيز از طريق موافقتنامه هاي مخصوص به موقع اجرا گذارند اجراي مقررات فوق اثري در وضع حقوقي متخاصمين نخواهد داشت

ماده – 4 دولتهاي بيطرف نيز مقررات اين قرارداد را درباره زخمداران و بيماران و افراد كاركنان بهداري و مذهبي متعلق به نيروهاي مسلح متخاصمين كه در خاك كشورشان پذيرفته يا بازداشت ميشوند و همچنين درباره مردگان به موقع اجرا خواهند گذاشت
ماده – 5 در مورد اشخاص تحت حمايت اين قرارداد كه به دست دشمن بيفتند اين قرارداد تا زمان اعاده قطعي آنان به ميهنشان اجرا خواهدشد
ماده – 6 علاوه بر موافقتنامههائي كه صريحا در مواد – 28 – 23 – 15 – 10 37 – 36 – 31 پيشبيني شده دولت هاي معظمه متعاهد مي توانند موافقتنامه هاي اختصاصي ديگري نيز در باب هر مسئله كه حل آن را اختصاصا مقتضي بدانند منعقد سازند هيچ موافقتنامه اختصاصي نمي تواند به وضع زخمداران و بيماران و همچنين به وضع افراد و كاركنان بهداري و مذهبي به نحوي كه به موجب اين قرارداد معلوم گرديده لطمه وارد آورده و يا حقوقي را كه اين قرارداد به آنان اعطا كرده تقليل دهد زخمداران و بيماران و همچنين افراد كاركنان بهداري و مذهبي در تمام مدتي كه اين قرارداد شامل آنان مي باشد از مزاياي آن موافقتنامهها برخوردار خواهند بود مگر آن كه در موافقتنامه هاي مزبور يا در موافقتنامه هاي بعدي صريحا مقرراتي مغاير آن منظور شده باشد و يا اقدامات مساعدتري درباره آنان به توسط يكي از دول متخاصم اتخاذ گرديده باشد
ماده – 7 زخمداران و بيماران و همچنين افراد كاركنان بهداري و مذهبي نمي توانند در هيچ حالي از تمام يا قسمتي از حقوقي كه اين قرارداد يا احيانا موافقتنامه هاي اختصاصي موضوع ماده قبل درباره آنان تامين نموده صرف نظر كنند
ماده – 8 اين قرارداد با معاضدت و تحت نظارت دول حامي كه مامور حفظ منافع دول متخاصمند اجرا خواهد شد براي اين منظور دول حامي مي توانند علاوه بر مامورين سياسي يا كنسولي خود نمايندگاني از ميان اتباع خود يا اتباع دول بيطرف ديگر تعيين نمايند. تعيين نمايندگان مزبور بايد مورد پذيرش دولتي قرار گيرد كه نمايندگان نزد آن دولت انجام وظيفه خواهند كرد دولتهاي متخاصم به وسيعترين وجهي در انجام وظايف مامورين يا نمايندگان دول حامي مساعدت خواهند كرد مامورين يا نمايندگان دول حامي نبايد در هيچ حال از حدود ماموريت خود به نحوي كه از اين قرارداد مستفاد ميشود تجاوز نمايند مخصوصا بايد ضروريات عاليه امنيت دولتي را كه نزد آن انجام وظيفه مي نمايند رعايت نمايند تنها مقتضيات عاليه نظامي ممكن است به طور استثنا و موقت مجوز محدود ساختن فعاليت آنان شود
ماده – 9 مقررات اين قرارداد با فعاليتهاي نوع پرورانه كه كميته بين المللي صليب سرخ يا هر دستگاه بشردوست بيطرف ديگري براي حمايت زخمداران و بيماران و همچنين افراد كاركنان بهداري و مذهبي و براي كمك به آنان با موافقت دول متخاصم ذيربط به عمل آورد مانعت الجمع نخواهد بود
ماده – 10 دول متعاهد مي توانند در هر موقع بين خود ترتيبي دهند كه وظائفي را كه به موجب اين قرارداد به عهده دول حامي محول است به دستگاهي كه واجد تضمينات بيطرفي و كارآمدي باشد محول سازند هر گاه بعضي از زخمداران و بيماران يا افراد كاركنان بهداري و مذهبي به علتي از علل از فعاليت يك دولت حامي يا دستگاهي كه به موجب بند اول تعيين شده باشد برخوردار نباشند يا برخوردار بوده ولي ديگر برخوردار نشوند دولت نگاهدارنده آنان بايد از يك دولت بيطرف يا يكي از آن دستگاهها درخواست نمايد كه وظايفي را كه به موجب اين قرارداد به عهده دول حامي كه از طرف دول متخاصم تعيين ميشوند محول است بر عهده گيرد
چنانچه بدين طريق نتوان حمايت لازم را تامين نمود دولت نگاهدارنده بايد از يك دستگاه نوعپروري مانند كميته بين المللي صليب سرخ تقاضا نمايد وظايف نوعپرورانه را كه به موجب اين قرارداد به عهده دول حامي محول است بر عهده گيرد و يا بايد خدمات نوعپرورانهاي را كه از طرف چنين دستگاهي عرضه مي شود با قيد و شرط مقررات اين ماده قبول كند هر دولت بيطرف يا هر دستگاهي كه توسط دولت ذيربط براي منظور فوق دعوت شود يا خدمات خود را عرضه دارد بايد در فعاليت خود متوجه مسئوليت خويش در قبال دولت متخاصم كه افراد مورد حمايت اين قرارداد وابسته آنند بوده و تضمينات كافي بدهد كه قادر است وظايف مزبور را عهده دار گردد و بيطرفانه انجام دهد تخلف از مقررات فوق به اتكاي هيچ موافقتنامه اختصاصي بين دولتها كه يكي از آنها ولو به طور موقت در قبال دولت ديگري يا در قبال متحدين خود به علت وقايع نظامي منجمله در صورت اشغال تمام يا قسمت مهمي از خاك آن از حيث آزادي مذاكرات محدود شده باشند مجار نيست در هر جا كه اين قرارداد عنوان دولت حامي ذكر شود عنوان مزبور ناظر بر دستگاههايي كه بر طبق منطوق اين ماده جانشين دولت حامي است نيز مي باشد
ماده – 11 در هر موردي كه دول حامي از لحاظ منافع اشخاص تحت الحمايه مفيد بداند منجمله در صورت بروز اختلاف بين دول متخاصم درباره اجرا به تفسير مفاد اين قرارداد دول حامي براي حل اختلاف وساطت خواهند كرد براي اين منظور هر يك از دول حامي مي توانند بنا بر دعوت يكي از دول عضو قرارداد يا راساً به دول متخاصم پيشنهاد نمايند كه جلسه از نمايندگان خود و بالاخص از دولتهايي كه عهدهدار سرنوشت زخمداران و بيماران و افراد مامورين بهداري و مذهبي ميباشند عندالاقتضا در خاك بي طرفي كه به مناسبت
انتخاب شده باشد تشكيل دهند دول متخاصم مكلفند به پيشنهادهايي كه در اين زمينه مي رسد ترتيب اثر دهند دول حامي مي توانند در صورت اقتضا يكي از شخصيتهاي يك كشور بيطرف يا يك مامور عالي مقام را كه از طرف كميته بين المللي صليب سرخ ماموريت يافته باشد براي تصويب به دول متخاصم پيشنهاد نمايند كه در جلسه مزبور شركت كند.
ب) در باب زخمداران و بيماران
ماده – 12 اعضا نيروهاي مسلح و ساير اشخاص مذكور در ماده ذيل كه مجروح يا بيمار شوند در همه احوال مورد احترام و حمايت قرار گيرند دولت متخاصمي كه آنان را در اختيار خود دارد بايد بدون هيچ گونه تمايز ناشيه از جنس و نژاد و مليت و مذهب و عقايد سياسي يا هيچ جهت ديگري آنها را مورد معالجه و پرستاري قرار دهد هر گونه دست درازي به حيات شخص آنان منجمله قتل محتضران قتل عام و شكنجه و اجراي آزمايشهاي بيولوژي درباره آنان و رها كردن آنان بدون كمك پزشكي يا پرستاري با سبق تصميم و يا قرار دادن آنان در معرض مخاطرات سرايت يا ابتلاي امراض كه آن مخاطرات عمدا براي همين منظور ايجاد شده باشد اكيدا ممنوع است تقديم نوبت معالجه فقط به علل طبي مجاز است با زنان با كليه احترامات خاصي كه لازمه جنس آنان است رفتار خواهد شد دولت متخاصمي كه مجبور شود زخمداران و بيماران را براي طرف متخاصم خود رها كند بايد تا حدي كه مقتضيات نظامي اجازه دهد قسمتي از مامورين بهداري و لوازم طبي خود را براي معالجه آنان باقي گذارد

ماده – 13 اين قرارداد درباره زخمداران و بيماران وابسته به طبقات ذيل مجري خواهد شد :
1- اعضاي نيروهاي مسلح دولت داخل در جنگ و همچنين اعضا قواي چريك و دسته هاي داوطلب كه جزو نيروهاي مسلح مزبور باشند.
2- اعضا ساير چريكها و اعضا ساير دسته هاي داوطلب به انضمام نهضت هاي مقاومت متشكل متعلق به يك متخاصم كه در خارج يا در داخل خاك خود مشغول عمل باشند ولو آن كه خاك مزبور اشغال شده باشد مشروط بر اين كه چريكها يا دسته هاي داوطلب به انضمام نهضتهاي مقاومت متشكل مزبور جامع شرايط زير باشند:
الف – در راس آنها شخصي باشد كه مسئول اتباع خود باشد
ب – داراي علامت مشخصه ثابتي باشند كه از دور قابل تشخيص باشد
ج – علنا حمل اسلحه نمايند
د – در عمليات خود بر طبق قوائد و رسوم جنگ رفتار كنند
3- اعضا نيروهاي مسلح منظم كه خود را وابسته به دولت يا مقامي اعلام كرده باشند كه توسط دولت دستگيركننده شناخته نشده باشد.
4- اشخاصي كه همراه نيروهاي مسلح مي باشند بي آنكه مستقيما جزو آن نيروها باشند از قبيل اعضاي كشوري طيارات نظامي – خبرنگاران جنگي – تهيه كنندگان اجناس – اعضاي واحدهاي كار يا خدمت كه عهده دار رفاه نظاميانند مشروط بر اين كه از نيروهاي مسلحي كه همراهي مي كنند كسب اجازه كرده باشند.
5- اعضا به انضمام فرماندهان و ناخدايان و شاگردان بحريه بازرگاني و اعضا هواپيمايي كشوري كه به موجب مقررات حقوق بين المللي از معامله مساعدتري بهره مند نيستند.
6- نفوس اراضي اشغال نشده كه هنگام نزديك شدن دشمن بي آنكه فرصت متشكل شدن به صورت نيروهاي مسلح منظم داشته باشند ارتجالاً اسلحه به دست مي گيرند مشروط بر اين كه علنا حمل اسلحه نمايند و قوانين و رسوم جنگ را رعايت كنند.
ماده – 14 با توجه به مقررات ماده فوق زخمداران و بيماران يك دولت متخاصم كه به دست طرف ميافتند اسير جنگي بوده و قواعد حقوق بشر مربوط به اسيران جنگي درباره آنان معتبر خواهد بود.
ماده – 15 دولتهاي متخاصم در هر حال و مخصوصا پس از شروع جنگ بايد بدون فوت وقت تدابير ممكنه را براي جستجو و جمع آوري زخمداران و بيماران اتخاذ نمايند و آنان را از چپاول و بدرفتاري حفظ كنند و پرستارهاي لازم را براي آنان تامين نمايند و همچنين مردهها را پيدا كنند و نگذارند كسي اشيا آنها را ببرد
هر موقع كه اوضاع اجازه دهد طرفين بين خود قرار متاركه يا وقفه آتش يا قرار محلي ديگري خواهند داد كه زخمداران ميدان جنگ جمع آوري و مبادله و حمل شوند همچنين بين دول متخاصم ممكن است قرار محلي داده شود كه زخمداران و بيماران يك ناحيه محاصره شده تخليه يا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه، اعلان جنگ، سازمان ملل متحد Next Entries پایان نامه رایگان درمورد نیروهای مسلح، قوانین داخلی، قوانین داخل، دولت متخاصم