پایان نامه رایگان درمورد درآمد سرانه، آمادگی الکترونیکی، صاحب نظران، خطوط تلفن

دانلود پایان نامه ارشد

ميان چهار مولفه عمده در آمادگي الكترونيكي يك كشور نقش حياتي دارند . توجه ويژه به اين مولفهها در هر برنامه آمادگي الكترونيكي ضروري است. اين مولفهها ،شامل شهروندان ، بنگاههاي اقتصادي ،دولتها و زيرساختار ميباشد.( فتحيان و مهدوي نور ، 1387 )
2-2-9-1 دولت
دولت از مهمترين اجزاي آمادگي الكترونيكي در كشورها محسوب ميشوند بنابراين بسيار حياتي است تا كاركردهاي دولت با يكديگر هماهنگ شده و چالشهايي كه در اقتصاد ديجيتال مطرح هستند مد نظر قرار گيرند. شهروندان بايستي قادر به دسترسي آسان به خدمات دولتي باشند كه اين امر باعث صرفه جويي در زمان خواهد شد. آمادگي الكترونيكي بدون وجود يك سياست ملي فناوري اطلاعات براي بخشهاي مختلف شامل: آموزش، بهداشت و درمان، بخشهاي دولتي و خصوصي حاصل نخواهد شد.( فتحيان و مهدوي نور ، 1387)
2-2-9-2 زيرساختار
آمادگي الكترونيكي بدون داشتن زيرساختارهاي مطمئن در يك كشور حاصل نخواهد شد. زيرساختارهاي مختلفي شبيه زيرساختارها ي فني و مخابراتي (شامل نرم افزارها و سخت افزارها) ،زير ساختارهاي حقوقي و زيرساختارهاي نيروي انساني مطرح هستند. وجود چنين زيرساختارهايي موجب تسهيل دسترسي به آمادگي الكترونيكي دولت، بنگاههاي اقتصادي و افراد ميگردد.( فتحيان و مهدوي نور ، 1387)
2-2-9-3 شهروندان
اين مولفه شامل عناصر انساني موثر در آمادگي الكترونيكي يك كشور است و بايستي مواردي از قبيل سطح سواد و گرايش آنها به پذيرش فناوري اطلاعات مدنظر قرار گيرند. بدون شك هرگونه تلاش براي نيل به آمادگي الكترونيكي در يك كشور براي ارائه خدمات مورد نياز به شهروندان انجام مي پذيرد. بنابراين لازم است برنامههاي آموزشي مختلفي در ارتباط با توسعه سواد اطلاعاتي شهروندان وجود داشته باشد تا بتوانند از كاربردهاي مختلف فناوري اطلاعات بهرهمند گردند. ( فتحيان و مهدوي نور ، 1387)

2-2-9-4 بنگاههاي اقتصادي / شركتها
يكي ديگر از مولفههاي نيل به آمادگي الكترونيكي، بنگاههاي اقتصادي يا شركتها هستند. بنگاههاي اقتصادي بايد با يكديگر هماهنگ شوند تا پردازش فرايندهاي تعاملي آنها آسان گردند. بنگاهها نيازمند ارتباط سريع با دولت وشهروندان هستند تا بتوانند محصولات و خدمات خود را با آساني عرضه كنند. آمادگي الكترونيكي فرصتهايي را براي توسعه آنها در سطح جهان فراهم ميكند . به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در عمليات روزانه باعث به روز شدن بنگاههاي اقتصادي در بازارهاي بين المللي مختلف خواهد شد. ( فتحيان و مهدوي نور ، 1387)
2-2-10 عناصر موثر در آمادگي الكترونيكي
چهار عنصر كلي مطابق شكل شامل شرايط اقتصادي ، شرايط اجتماعي ،شرايط فني و شرايط حقوقي در آمادگي الكترونيكي يك كشور موثر هستند. هريك از اين شرايط لازم است قبل از تعيين اهداف آمادگي الكترونيكي مورد توجه قرار گيرند. ( فتحيان و مهدوي نور ، 1387)

شکل 2-2 عناصر موثر در آمادگي الكترونيكي

2-2-10-1 شرايط اقتصادي
اين شرايط توسط شاخصهايي از قبيل ميزان رشد در توليد ناخالص داخليGDP ، رشد در سرمايهگذاري خارجي و رشد در درآمد سرانه افراد تعيين ميشود. همه اين موارد به طور غير مستقيم در آمادگي الكترونيكي يك كشور تاثير خواهد داشت. براي مثال وجود زيرساختارهاي قوي در فناوري اطلاعات و ارتباطات از GDP بالا ناشي ميشود و ميزان كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات توسط افراد، نيازمند درآمد سرانه بيشتر است. بنابراين شرايط اقتصادي بايد در بحث آمادگي الكترونيكي يك كشور مد نظر قرار گيرند.

2-2-10-2 شرايط حقوقي
اين موارد شامل سياست ملي فناوري اطلاعات و ارتباطات، قوانين حاكم بر فضاي سايبر، سياست كاربرد و آموزش IT در همه بخشهاي كليدي يك اقتصاد خواهد بود. همچنين آمادگي الكترونيكي به يك چارچوب حقوقي كلي و قوانين خاص كه كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات را تسهيل ميكند، وابسته است. بنابراين نياز است دولتها محيط قانوني مناسبي را از طريق سياستها و برنامههاي ويژه ايجاد كرده و جنبه هاي اطمينان از امنيت تراكنشها در اينترنت را فراهم آورند.

2-2-10-3 شرايط اجتماعي
عوامل اجتماعي متعددي نظير سطح سواد و تحصيلات پايه از پيش فرضهاي آمادگي الكترونيكي محسوب ميشود. ضروري است زيرساختارهاي فرهنگي جامعه نظير، گرايش به پذيرش فناوري اطلاعات و ارتباطات، آگاهي از كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات براي افزايش بهرهوري و بازده كاري مد نظر قرار گيرند. شهروندان بايستي ارزش فناوري را در امور روزمره زندگي خود احساس كنند. شرايط اجتماعي بايستي قبل از تعيين اهداف آمادگي الكترونيكي مد نظر قرار گيرند تا كاربران بتوانند از مزاياي آمادگي الكترونيكي ايجاد شده استفاده نمايند.

2-2-10-4 شرايط فني
بهرهبرداري از فناوريهاي پيشرفته منجر به آمادگي الكترونيكي خواهد شد، بنابراين مهم است كه دولتها زير ساختار مخابراتي قابل اطمينان را به منظور نيل به آمادگي الكترونيكي ايجاد كنند. به اين معنا كه لازم است به موضوعاتي همچون افزايش ضريب نفوذ اينترنت، تعداد كامپيوترهاي شخصي، تعداد خطوط تلفن و ساير شاخصهاي مشابه در كشور توجه نمايند. توانايي، كيفيت و قابليت اطمينان شرايط فني نيز در تحقق آمادگي الكترونيكي مهم هستند. ( فتحيان و مهدوي نور ، 1387)

2-2-11 اهداف آمادگي الكترونيكي
اهداف مشخص آمادگي الكترونيكي دو دسته اند: 1- اهداف اقتصادي 2- اهداف اجتماعي

2-2-11-1 اهداف اقتصادي
برخي اهداف اقتصادي نيل به آمادگي الكترونيكي عبارتند از:1- حفظ توان رقابت در دنياي ديجيتال2- ايجاد زيرساختهاي پايدار فناوري اطلاعات و ارتباطات 3- استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات و يكپارچگي آن در راستاي توسعه توان اقتصادي 4- گسترش سرمايهگذاري خارجي

2-2-11-2 اهداف اجتماعي
برخي اهداف اجتماعي نيل به آمادگي الكترونيكي عبارتند از:1- بهرهمندي افراد ، بنگاهها و دولتها از اطلاعات كيفي 2- كاهش شكاف ديجيتالي 3- ايجاد اعتماد در مشتريان

2-2-12 مزاياي آمادگي الكترونيكي
مزاياي آمادگي الكترونيكي به ميزان گستردگي كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات افزايش مييابند. برخي از مزاياي آمادگي الكترونيكي در شكل 2-3 آمده است. ( فتحيان و مهدوي نور ، 1387)

شکل 2-3: مزایای آمادگی الکترونیکی

2-2-13 آمادگي الكترونيكي در سطح شركتهاي كوچك ومتوسط
بررسي نظام اقتصادي و اجتماعي در بسيار از كشورهاي پيشرفته جهان بيانگر آن است كه ايجاد و حمايت از بنگاههاي كوچك ومتوسط يكي از اولويتهاي اساسي در برنامههاي توسعه اقتصادي اين گونه كشورها است. بنگاهها يا شركتهاي اقتصادي كوچك و متوسط عليرغم آنكه به سرمايهگذاري كمتري نياز دارند، بازدهي بيشتري داشته و بستر مناسبي براي ايجاد نوآوري و اشتغال و همچنين صادرات را فراهم ميآورند. در دو دهه گذشته با ظهور فناوريهاي جديد شاهد تحولاتي در روشهاي توليد ،توزيع و ساختار تشكيلاتي بنگاهها بودهايم كه به نوبه خود بر اهميت واحدهاي كوچك و متوسط اقتصادي افزوده است.( والترز ، 1386)
تعريف واحد و ثابتي براي بنگاههاي كوچك و متوسط وجود ندارد و تعاريف موجود از كشوري به كشور ديگر و از يك بخش صنعتي به يك بخش صنعتي ديگر تغيير ميكند. در حقيقت شرايط اقتصادي و صنعتي ، سطح و توان تكنولوژيك و سرمايه ملي حاكم بر هر كشور معرف صنايع كوچك و متوسط در آن كشور است. برخي از معيارهايي كه معمولا در تعريف صنايع كوچك و متوسط به كار مي روند عبارت از تعداد كاركنان، ميزان سرمايه، حجم دارايي، حجم فروش و ظرفيت توليد ميباشد.در سال 2003 كميسيون اتحاديه اروپايي تعريف جديدي را براي بنگاههاي كوچك و متوسط پيشنهاد كرده است بر اين اساس شركتهايي كه داراي تعداد كاركنان كمتر از 50 نفر و گردش معاملاتي كمتر از 10 ميليون يورو در سال باشند به عنوان شركت كوچك و شركتهايي كه داراي تعداد كاركنان بين 50 تا 250 نفر و گردش معاملاتي بين 10 تا 50 ميليون يورو در سال باشند به عنوان شركت متوسط محسوب ميشوند.( فتحيان و مهدوي نور ، 1387 )
شركتهاي كوچك و متوسط براي پويا سازي فرايندهاي كاري خود، افزايش قدرت رقابت و حفظ و تقويت موقعيت خود در شرايط رقابتي موجود لازم است تا از فناوري اطلاعات و كاربردهاي مرتبط با آن استفاده مطلوب را به عمل آورند. به عبارت بهتر اين گونه شركتها بايد به گونهاي برنامهريزي كنند كه بر آمادگي الكترونيكي خود بيفزايند. عوامل متعددي بر چگونگي استفاده از فناوري اطلاعات و سطح آمادگي الكترونيكي شركتهاي كوچك و متوسط تاثيرگذار است كه ضروري است تا به دقت مورد مطالعه و شناسايي قرار گيرد.( راجي ، 2005)
ديدگاهها و نظرات متعددي در مورد ويژگيهاي شركتهاي كوچك و متوسط وجود دارد و مقالات متعددي سعي در استخراج اين ويژگيها داشتهاند. در كانون تمام اين مطالعات اين نظريه زيربنايي وجود دارد كه بسياري از فرايندها و روشها كه به طور موفقيت آميز در شركتهاي بزرگ به كار رفتهاند نتايج مشابهي را درهنگام استفاده براي شركتهاي كوچك و متوسط ارائه نميكنند.( دوروتي و ديگران ، 1387 )
شركتهاي كوچك و متوسط ممكن است با ديدگاه متفاوتي به موضوع به كارگيري فناوري اطلاعات بيانديشند. كه آنها را مي توان به چهار گروه دستهبندي نمود:
دسته اول شركتهايي هستند كه به صورت مستقل و در بازارهاي رقابتي با درجه نوآوري و پويايي ضعيف فعاليت دارند.
دسته دوم شركتهايي ميباشند كه به صورت مستقل ولي در محيطي پويا و متغير عمل مينمايند.
دسته سوم آنهايي هستند كه به صورت گروهي و در ارتباط با يكديگر محصولي مشترك را ارائه ميكنند.
دسته چهارم شركتهايي هستند كه در ارتباط با يكديگر ليكن تحت نظارت سازماني ديگر به فعاليت ميپردازند.
هر يك ازشركتهاي كوچك و متوسط مذكور نقش ويژهاي را در رشد اقتصادي كشورها ايفا ميكنند. از سوي ديگر همچنان كه قبلا” بيان گرديد از ديدگاههاي متفاوتي نيز نسبت به فناوري اطلاعات برخوردارند. نوع اول به فناوري اطلاعات به عنوان يك ابزار كاهش هزينه مينگرند در حالي كه نوع دوم فناوري اطلاعات را به چشم يك فرصت مورد توجه قرار ميدهند. دو نوع آخر از فناوري اطلاعات براي بهبود فرايندهاي كسب و كار و ارتباط باساير شركتها و بازار استفاده مينمايند.( فتحيان و مهدوي نور ، 1387 )
شركتهاي كوچك و متوسط به لحاظ استفاده از فناوري اطلاعات با شركتهاي بزرگ تفاوتهايي را دارند. به عنوان مثال شركتهاي كوچك و متوسط از بكارگيري نرم افزارها و كاربردهاي پيچيده پرهيز ميكنند. به علاوه در برخي ديگر از مطالعات مكان استقرار شركتهاي كوچك و متوسط نيز به عنوان يك عامل موثر بر نوع كاربردهاي فناوري اطلاعات شناخته شده است.( نان ، 2007 )
نتيجه مطالعه انجام شده روي چندين شركت كوچك و متوسط دانماركي ،ايرلندي و يوناني كه در اوايل دهه نود توسط نيرگارد (1992) انجام پذيرفت حاكي از آن بود كه اين گونه شركتها به چهار دليل اصلي به دنبال استفاده از فناوري اطلاعات ميباشند كه عبارتند از: افزايش بهرهوري، تسهيل رويههاي كاري،ارائه خدمات بهتر به مشتريان و ذخيرهسازي بهتر سوابق.( فتحيان و مهدوي نور ، 1387 )
از سوي ديگر شركتهاي كوچك و متوسط براي پذيرش و بكارگيري موثر فناوري اطلاعات و به عبارت ديگر به منظور نيل به آمادگي الكترونيكي مناسب با موانعي مواجه ميشوند كه لازم است آنها را از پيش پاي خود بردارند. موانع مطرح بر سر راه پذيرش و بكارگيري تجارت الكترونيكي در شركتهاي كوچك و متوسط شامل: موانع مالي ،عدم وجود اطلاعات و دانش فني، موانع مطرح در انتخاب مناسب سخت افزارها و نرم افزارهاي مورد نياز،عدم تطابق تجارت الكترونيكي با فرايند ارائه خدمات از سوي شركت به مشتريان، مشكلات امنيتي و قواعد دولتي پيچيده و عدم جديت مديران ميباشد. برخي از صاحب نظران در مطالعات خود به سه دسته كلي از موانع در اين ارتباط رسيدهاند كه شامل موانع سازماني ، انساني و صنعتي است. آنها موانع سازماني را شامل: منابع فني و مالي محدود، استفاده از فناوري در سطح ضعيف، مقاومت سازماني در مقابل تغيير و بازگشت سرمايه كم، و موا نع انساني را شامل: كمبود

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد تکنولوژی اطلاعات، بازاریابی، فناوری اطلاعات، ارزش مشتری Next Entries پایان نامه رایگان درمورد تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، بازاریابی، مصرف کننده