پایان نامه رایگان درمورد دانشگاه کارآفرین، ضریب تعیین، معادلات ساختاری، مدل مفهومی

دانلود پایان نامه ارشد

اختلاف

پائینی
بالایی
فرصت
19.964
384
.000
1.01136
.9118
1.1110
جذابیت
19.611
384
.000
1.02208
.9196
1.1245
بادوام بودن
18.878
384
.000
.98182
.8796
1.0841
زماندار بودن
19.142
384
.000
1.00649
.9031
1.1099
کالا یا خدمت
21.129
384
.000
1.03506
.9387
1.1314

برای متغیر فرصت فرضیه صفر را چنین تعریف می کنیم که با توجه به پرسشنامه و طیف پاسخ ها میانگین نظرات برابر یا کمتر از 3می باشد. فرض مخالف آن یا فرضیه یک با توجه به پرسشنامه و طیف پاسخ ها میانگین نظرات بالاتر از 3می باشد. همانطور که در جدول مشاهده می شود (4-13) در سطح 95% اطمینان (یا خطا5%) حد بالا مثبت و حد پائین مثبت می باشد و میزان خطای مشاهده شده (000/0) که بیش از 05/0 است، بنابراین فرض تائید و فرض رد می شود.
با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون تک نمونه ای می توان گفت فرصت های کارآفرینی در سطح بالایی می باشند.
سنجش فرصت های آینده از نظر اعضای دانشگاه شاهد
H0: میانگین امتیازات داده شده به فرصت های آینده از نظر اعضای دانشگاه شاهد کوچکتر یا مساوی 3 است.
H1: میانگین امتیازات داده شده به فرصت های آینده از نظر اعضای دانشگاه شاهد بزرگتر از 3 است.

جدول ‏414: خلاصه نتایج آماری مربوط به فرصت های آینده
شاخص
تعداد جامعه
میانگن
انحراف معیار
خطای معیار میانگین
فرصت های آینده
385
3.1816
.51816
.02641
ریسک های بلند مدت
385
2.1909
.94334
.04808
همگام بودن با سرعت پیشرفت
385
3.0675
.92807
.04730
رهبری مداوم
385
3.5078
.72972
.03719
مشارکت همه ی اعضا
385
3.7195
.63164
.03219
میزان شفاف سازی
385
3.4221
.74680
.03806

نتیجه این آزمون شامل دو خروجی می باشد که خروجی اول جدول (4-14) آمار توصیفی مربوط به آزمون فرض را ارایه می کندو اعداد محاسبه شده به ترتیب تعداد داه ها، میانگین، انحراف معیار و خطای میانگین را نشان می دهد. نتایج آزمون آمار توصیفی نشان می دهد که مقدار میانگین نمونه از 3 بیشتر است یا کمتر، ولی این موضوع باید از طریق آمار استنباطی (آزمون فرض یا فاصله عدم اطمینان) تائید می شود.

جدول ‏415: نتایج آزمون تی تک نمونه ای فرصت های آینده

شاخص
Test value=3

T
درجه آزادی
عدد معناداری (sig)
تفاوت میانگین
فاصله اطمینان 95 درصد اختلاف

پائینی
بالایی
فرصت های آینده
6.875
384
.000
.18156
.1296
.2335
ریسک های بلند مدت
-16.829
384
.000
-.80909
-.9036
-.7146
همگام بودن با سرعت پیشرفت
1.428
384
.154
.06753
-.0255
.1605
رهبری مداوم
13.654
384
.000
.50779
.4347
.5809
مشارکت همه ی اعضا
22.350
384
.000
.71948
.6562
.7828
میزان شفاف سازی
11.090
384
.000
.42208
.3472
.4969

برای متغیر فرصت های آینده فرضیه صفر را چنین تعریف می کنیم که با توجه به پرسشنامه و طیف پاسخ ها میانگین نظرات برابر یا کمتر از 3می باشد. فرض مخالف آن یا فرضیه یک با توجه به پرسشنامه و طیف پاسخ ها میانگین نظرات بالاتر از 3می باشد. همانطور که در جدول مشاهده می شود (4-15) در سطح 95% اطمینان (یا خطا5%) حد بالا مثبت و حد پائین مثبت می باشد و میزان خطای مشاهده شده (000/0) که بیش از 05/0 است، بنابراین فرض تائید و فرض رد می شود.
با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون تک نمونه ای می توان گفت فرصت های آینده کارآفرینی در سطح بالایی می باشند.
گام دوم
چه ارتباطی بین متغیرهای تحقیق وجود دارد.
برای بررسی روابط علی بین متغیرها به صورت منسجم کوشش های زیادی در دهه اخیر صورت گرفته است. یکی از این روش ها برای انجام تحلیل عاملی تاییدی، معادلات ساختاری یا تحلیل چند متغیری با متغیرهای مکنون است. مدل سازی معادله ساختاری یک تکنیک تحلیل چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق تر بسط مدل خطی کلی است که به پژوهشگر امکان می دهد مجموعه ای از معادلات رگرسیون را به گونه ای همزمان مورد آزمون قرا می دهد. مدل معادلات ساختاری رویکرد آماری جامع برای آزمون فرضیه هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده190 و متغیرهای مکنون191 است، که گاه تحلیل ساختاری کوواریانس، مدل یابی علی و گاه نیز LISREL192 نامیده شده است. اما اصطلاح غالب در این روزها، مدل یابی معادله ساختاری یا به گونه خلاصه 193SEM نامیده شده است (هومن، 1388؛11).
یک مدل کامل معادلات ساختاری شامل دو مولفه می گردد:
الف) مدل اندازه گیری: جزئی از معادلات ساختاری که طی آن متغیرهای مکنون مشخص می شوند. متغیرهای مکنون، متغیرهای قابل مشاهده ای اند که بوسیله کواریانس میان دو یا چند شاخص نشان داده می شوند.
ب) مدل ساختاری: جزئی از مدل ساختاری که روابط بین متغیرهای مکنون را نشان می دهد.
بررسی و تحلیل مدل های اندازه گیری در مراحل اولیه مطالعات تاییدی مفید بوده چرا که می تواند روشنگر نقاط ضعف نظری بوده و به تفسیر یافته های پژوهش کمک نموده و در طرح مطالعات آینده سهم عمده ای داشته باشد؛ بر این اساس مدل سازی معادلات ساختاری شامل دو مرحله عمده تدوین مدل و آزمون مدل می باشد. در تدوین مدل محقق با استفاده از کلیه نظریات مرتبط، پژوهش و اطلاعات در دسترس به طرح مدل می پردازد و در این مرحله مدل روابط علی بین متغیرها را توصیف می نماید. ارتباط بین متغیرها می تواند مبین فرضیه هایی باشد که روابط علی بین متغیرهای مشهود و مکنون را از فضای تئوریک استنتاج نموده اند. مرحله بعدی آزمون برازندگی و میزان انطباق این نظریه ها با داده های تجربی است که از جامعه معین گرد آوری شده اند (دانشگر،1390؛129).
در بررسی بخش ساختاری مدل، روابط بین متغیرهای نهفته درونی و بیرونی (متغیرهای نهفته مستقل و وابسته) مورد توجه قرار می گیرند. در اینجا هدف، تشخیص این موضوع است که آیا روابط تئوریکی که بین متغیرها در مرحله تدوین چارچوب مفهومی مد نظر محقق بوده است، به وسیله داده ها تأیید گردیده یا نه. در رابطه با این موضوع، سه مسئله مد نظر قرار می گیرد.
1) علائم (مثبت یا منفی) پارامترهای مربوط به مسیرهای ارتباطی بین متغیرهای نهفته نشان می دهند که آیا پارامترهای محاسبه شده جهت روابط فرضی را مورد تأیید قرار داده اند.
2) مقدار پارامترهای برآورد شده نشان می دهد که تا چه حد روابط پیش بینی شده، قوی می باشند. در اینجا پارامترهای تخمینی باید معنی دار باشند(یعنی مقدار قدر مطلق t باید بیشتر از 96/1 باشد).
3) مجذور همبستگی چندگانه (R^2) برای معادلات ساختاری، مقدار واریانس هر متغیر نهفته درونی که به وسیله متغیرهای نهفته مستقل (بیرونی) تبیین می شود را نشان می دهد. هر چه مقدار R^2 بزرگتر باشد قدرت تبیین بالای واریانس را بیان می کند. (کلانتری, 1388, ص. 140).
در این قسمت تحلیل عاملی تأییدی و نمودارهای مسیر (وزن های استاندارد و معناداری ضرایب) مدل مفهومی تحقیق آورده می شود.

شکل ‏415: تحلیل مسیر مدل مفهومی تحقیق (تخمین استاندارد)

شکل ‏416: تحلیل مسیر مدل مفهومی تحقیق (معناداری ضرایب)
جدول ‏416: ضرایب مسیر، آمارهی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: فرصت)
متغیر پیش بین
ضریب مسیر (ض)
آماره t
ضریب تعیین کل (R^2)
دانشگاه کارآفرین
11/0
**61/7

محیط
92/0
**20/61
92/0
**p0.01 * p0.05
با توجه به ضریب مسیر 11/0 و همچنین آماره t به مقدار 61/7 می توان گفت: دانشگاه کارآفرین در سطح اطمینان 99 درصد با فرصت رابطه معنادار و مثبتی دارد.
با توجه به ضریب مسیر 92/0 و همچنین آماره t به مقدار 20/61 می توان گفت: محیط در سطح اطمینان 99 درصد با فرصت رابطه معنادار و مثبتی دارد.
مقدار ضریب تعیین چندگانه (R^2) برابر 92/0 شده است. این ضریب توانایی پیش بینی متغیر وابسته توسط متغیر مستقل را بررسی می کند. بر این اساس متغیرهای محیط و دانشگاه کارآفرین روی هم رفته توانسته است 92 درصد از تغییرات فرصت را پیش بینی کنند.

جدول ‏417: ضرایب مسیر، آمارهی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: فرصت های آینده)
متغیر پیش بین
ضریب مسیر (ض)
آماره t
ضریب تعیین کل (R^2)
دانشگاه کارآفرین
44/0
**51/8

22/0
محیط
47/0
**85/2

فرصت
57/0
**61/3

**p0.01 * p0.05
با توجه به ضریب مسیر 44/0 و همچنین آماره t به مقدار 51/8 می توان گفت: دانشگاه کارآفرین در سطح اطمینان 99 درصد با فرصت های آینده رابطه معنادار و مثبتی دارد.
با توجه به ضریب مسیر 47/0 و همچنین آماره t به مقدار 85/2 می توان گفت: محیط در سطح اطمینان 99 درصد با فرصت های آینده رابطه معنادار و مثبتی دارد.
با توجه به ضریب مسیر 57/0 و همچنین آماره t به مقدار 61/3 می توان گفت: فرصت در سطح اطمینان 99 درصد با فرصت های آینده رابطه معنادار و مثبتی دارد.
مقدار ضریب تعیین چندگانه (R^2) برابر 22/0 شده است. این ضریب توانایی پیش بینی متغیر وابسته توسط متغیر مستقل را بررسی می کند. بر این اساس متغیرهای محیط و دانشگاه کارآفرین و فرصت روی هم رفته توانسته است 22 درصد از تغییرات فرصت های آینده را پیش بینی کنند.
جدول ‏418: ضرایب مسیر، آمارهی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: دانشگاه کارآفرین)
متغیر پیش بین
ضریب مسیر (ض)
آماره t
ضریب تعیین کل (R^2)
محیط
34/0
**05/7
11/0
**p0.01 * p0.05
با توجه به ضریب مسیر 34/0 و همچنین آماره t به مقدار 05/7 می توان گفت: محیط در سطح اطمینان 99 درصد با دانشگاه کارآفرین رابطه معنادار و مثبتی دارد.
مقدار ضریب تعیین چندگانه (R^2) برابر 11/0 شده است. این ضریب توانایی پیش بینی متغیر وابسته توسط متغیر مستقل را بررسی می کند. بر این اساس متغیر محیط روی هم رفته توانسته است 11 درصد از تغییرات دانشگاه کارآفرین را پیش بینی کنند.
تحلیل عاملی تاًییدی به بررسی این مطلب می پردازد که آیا داده های موجود با ساختار به شدت محدود شده پیش تجربی که شرایط همانندی را برآورد می سازد، برازش دارد یا خیر. در این فرآیند، برازش را گاه به اشتباه، تاًیید یک مدل یا ساختار فرضی می دانند. اما باید دانست که هیچ مدلی هرگز تاًیید نمی شود و تنها می تواند رد شود (با داده ها برازش نداشته باشد) یا عدم تاًیید آن به نتیجه نرسد (برازش یابد). چون مدل معادله کامل معادله ساختاری شامل هر دو دسته متغیرهای مشاهده شده و مشاهده نشده است و پارامترهای مدل باید از طریق پیوند بین واریانس ها و کوواریانس های متغیرهای مشاهده شده و پارمترهای مدل چنانکه توسط پژوهشگر مشخص شده است، برآورد شود تا میزان برازش داده های گردآوری شده با الگوی نظری مشخص شود(کلاین، 1381).
مجموعه وسیعی از معیارها و شاخص های برازندگی194 وجود دارند که می توانند برای اندازه گیری برازش کل مدل مورد استفاده قرار گیرند. متاسفانه هیچ کدام از اینها در تمام جهات نسبت به بقیه برتری ندارند. زیرا یک شاخص برازندگی خاص نسبت به حجم نمونه، روش تخمین، پیچیدگی مدل، مفروضات مربوط به نرمال بودن یا ترکیبی از شرایط فوق به طور متفاوت عمل می کندو از این رو افراد مختلف بسته به شرایط مدل ممکن است شاخص های مختلفی را برای برازش مدل مورد استفاده قرار دهند ( کلانتری، 1388؛ 128-129). بنابراین از شاخص های متفاوتی برای سنجش برازش الگوی مورد مطالعه در این تحقیق استفاده شد که عبارتند از:
ریشه میانگین خطای دوم تقریب: اولین معیار برای تعیین برازش کل مدل، ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب است که تحت عنوان (RMSEA195) نشان داده می شود. زمانی که مقدار این آماره کمتر از 05/0 باشد نشان می دهد که مدل از برازش خوبی برخوردار است، در صورتی که مقدار آن بین 05/0 و 08/0 باشد برازش قابل قبول، اگر بین 08/0 و 1/0 باشد برازش متوسط و اگر بزرگتر از 1/0 باشد برازش ضعیف است.
شاخص های برازش مطلق196: دو معیار بعدی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد تحلیل عاملی، تحلیل عامل، تحلیل عاملی تاییدی، دانشگاه کارآفرین Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تامین مالی، بازار سرمایه، برنامه ریزی آرمانی، اولویت بندی